Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Avser 5 beläggningsgrupper; DK 61, DK 62, DK 63, DV 61 och DV 62 - 2019 inom underhållsdistrikt Väst.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2020.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsåtgärder vid Göteborg C
Plattform 5-6 (Spår 9-12).
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Avser Göteborg, Halmstad, Karlstad, Vänersborg, Mariestad.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser stensättningar på cykelfartsgata.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i 23 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Reparation av broar i Västra Götalands län
Utrivning bro 16-366-1, rep erosionsskydd, koner mm bro 16-299-1, byte kantbalk räcke bro 16-225-1, reparation bottenplattor, utrivning skyddsmurar bro 16-1059-1.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Reinvestering av HSWIM vid Delsjön
HSWIM (High Speed Weigh in Motion Scales).
Byggledare för ITV på vägar i region Väst/Syd
Byggledare ITV (kameror och video) i region Väst/Syd.
Ombyggnad av väg 155 i Torslanda
Åtgärda otrygga gång- och cykelpassager vid Hjuviks bryggväg, Stora Pölsans väg, Batterivägen, Torslanda Hästeviks väg och Hällsviksvägen. Nya vägräcken mm.
Byte av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagvattenledning. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Konvertering till bergvärme i förskola i Göteborg, Huvuddel 2
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Konvertering till bergvärme i förskola och skola i Göteborg, Huvuddel 1
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Tillbyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nybyggnad av tak över befintligt parkeringsdäck med 400 parkeringsplatser. Ytan på taket är 1200m2 Det skall även installeras en bom vid infarten till parkeringen.
Ny askgravlund på kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser ny askgravlund på befintlig kyrkogård.
Rivning av idrottshall i Göteborg
Projektet avser rivning av idrottshall.
Montering av spårspärrar på rangerbangården i Sävenäs
34 spårspärrar/skyddsväxlar på rangerbangården i anslutning till Västra Stambanan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: