Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Om- och påbyggnad kontor i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av kontor.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Norr och öster
Annekärr, Björboholm, Bleket Bleketskolan, Dämmevägen, Ekenäs, Gategården, Hagströms affär, Haråsvägen, Hindås station, Hindåsgården, Häggvalle damm, Härryda kyrka,Härryda skola, Jörlanda, Kode brandstation, Kode korsväg, Kodemotet, Lekstorp, Marstrands färjeläge, Mjörn, Myggenäs centrum, Myggenäs korsväg, Nösnäs, Rollsbovägen, Tjörns ishall, Skårtorpsvägen, Skällared, Stannum, Stationsvägen, Stenungsön, Stora Höga, Stora Höga station, Strandkärr, Strandnorum, Surte Videgårdsvägen, Stenungsund vårdcentral, Ytterby vägskäl, Östad kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Askimbadet, Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen Handbollsvägen, Hjällbo, Hovås nedre, Hällsviksvägen, Kärra Klareberg, Kornhalls färja, Kvarnabäcken, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp västra, Pilegården, Rågården, Trollängen, Övre Hällsvik.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av fyra lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 2
Projektet avser anläggning av ny ventilkammare samt förläggning av dricksvattenledningar DN800 ST respektive DN1000 ST i anslutning till Alelyckas vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Tillbyggnad entré på arena i Göteborg
Projektet avse tillbyggnad av entré med trapphus och hiss.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Konvertering till bergvärme i förskola och skola i Göteborg, Huvuddel 1
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Ombyggnad av värmeåtervinningsanläggning i flerbostadshus och skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystemet för installation av värmeåtervinning i 24 lägenheter och skola i flerbostadshus.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på tak eller fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus.
Rivning av verkstad i Göteborg
Projektet avser rivning av fd båtverkstad.
Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram; Delprogram 3
Projektet avser insamling, beredning och analys för under ökning av metaller och miljögifter i skrubbskädda, blåmusslor och krabbtaska samt insamling och analys av vattendirektivämnen (prio ämnen) och särskilt förorenade ämnen (SFÄ) med MKN för vatten på vattenprover (o,5 meter). I uppdraget ingår utförande av en skriftlig rapport samt att hålla föredrag om resultaten på vattenvårdsförbundens årsmöte i april 2022.
Projektering gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ommålning av plåttak på flerbostadshus.
Rivning av en villa i Göteborg
Projektet avser rivning av en villa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: