Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 9 huskroppar och ca 200 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet. Uppskattad kostnad.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av ca 100 studentbostäder.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Ombyggnad av cykelbana på Älvsborgsbron
Trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget och Godhemsgatan.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser spårbyte i Södra Allégatan.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende. Uppskattad kostnad.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Ombyggnad kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser ny vattenbehandlingsanläggning.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Konvertering till bergvärme i förskola och skola i Göteborg, Huvuddel 1
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nybyggnad av tak över befintligt parkeringsdäck med 400 parkeringsplatser. Ytan på taket är 1200m2 Det skall även installeras en bom vid infarten till parkeringen.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och utvidgning av kök i verksamhetslokaler. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Rivning av skyddsrum i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och skyddsrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ommålning av plåttak på flerbostadshus.
Ombyggnad i lokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: