Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av ca 100 studentbostäder.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ca 38 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal. Uppskattad kostnad.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg, Option 2
Projektet avser ombyggnad av ytterligare en byggnad med kulturvärde/bevarandeintresse. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Ombyggnad av till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor. Byggstart tidigast slutet 2020.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan.
Rivning av fritidshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 4 lägenheter i varje huskropp.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkeringar.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 2
Projektet avser anläggning av ny ventilkammare samt förläggning av dricksvattenledningar DN800 ST respektive DN1000 ST i anslutning till Alelyckas vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2021. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av 26 balkonger och tegelfasad på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser ny vattenbehandlingsanläggning.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på tak eller fasad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Godhemsgatan.
Tillbyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nybyggnad av tak över befintligt parkeringsdäck med 400 parkeringsplatser. Ytan på taket är 1200m2 Det skall även installeras en bom vid infarten till parkeringen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ommålning av plåttak på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: