Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning. Montering av ca 200 fläktar och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Utbyggnad av galleria m.m. på Liljeholmen
Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, påbyggnad av befintliga kontorshus och tillskott av ca 200 bostäder i centrum. En ny park planeras på gallerians tak.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 5
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Tillbyggnad av skola i Bandhagen
Volymstudie att utöka Ormkärrsskolan till en F-9 skola för 900 elever.
Ombyggnad av skola i Enskede
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Upprättande av ledverk vid Essingeleden
Upprättande av två ledverk för skydd av brons pelare.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 6
Ny påfartsramp från E18 västerut till E4 Förbifart Stockholm söderut. I projektet ingår även korsande ramper och broar.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Flytt av spår och växlar mm.
Ombyggnad för publik verksamhet i Hjorthagen
Markanvisningstävlingen omfattar Vattengasverkets befintliga byggnad.
Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden i Stockholm
Berg- och anläggningsentreprenad. Förslutningsarbeten efter återställning.
Verksamhetsanpassning av skola i Vasastan
Avser bla ventilation och kapcitetsökning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Jakobsberg till trafikplats Hjulsta.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.
Ombyggnad av simhall i Tensta
Ombyggnad av simhall.
Nybyggnad av bostäder på Gärdet, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.
Ombyggnad till restaurang och bostäder i Stockholm
Verksamheten i hus 14 bidrar till livet på torgen genom att bottenplanet föreslås få publik verksamhet i form av restauranger. På det övre planet, plan 3, möjliggör detaljplanen för bostäder.
Upprustning av fastighet i Midsommarkransen
Även tillgänglighetsanpassning. Midsommarslingan 1-3.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 7
Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm söderut till E18 västerut och utökning till 3+4 körfält, från trafikplats Hjulsta till trafikplats Barkarby.
Markåterställningsarbeten vid Högdalsdepån
Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor.
Cykel och trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Stockholm, etapp 2
Mellan Islandstorget-Doktor Abrahams väg.
Montage av växlar norr om Åkeshovs plattformar
Förberedande arbete till Gula linjen, montage av 2 extra växlar norr om Åkeshovs plattformar. Ingår i utbyggnaden av nya tunnelbanan/Arenastaden.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 4
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Ombyggnad av SL:s biljetthall m.m. i Stadshagen
I samband med att hela Stadshagen omvandlas till en stadsdel med tätare bebyggelse, kommer S:t Göransgatan att flyttas och bli en central väg för att husera alla markförlagda ledningar såsom VA och fjärrvärme etc. Centrala torget inklusive korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan kommer att utgöra ett av de mest kritiska områdena för att få plats med fjärrvärme, el, dagvattenhantering, gata, skelettjord, träd etc. då utrymmet för dessa markförlagda ledningar kommer att vara starkt begränsat. Ovanstående arbeten innebär att den befintliga biljetthallen kommer att påverkas och behöver anpassas till dessa nya förutsättningar. I dagsläget råder en viss osäkerhet hur biljetthallen, och dess tillhörande tunnelbaneuppgångar, exakt är lokaliserad både i läge, höjd och fysisk utbredning. Även befintlig undermarksanläggning påverkas av flytten av S:t Göransgatan. Den måste delvis flyttas för att inte hamna i S:t Göransgatans nya läge. Dessutom planeras gatunivån att sänkas vilket i sin tur nödvändiggör en ombyggnad av densamma.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen. E4.
Tillbyggnad av gymnasieskola på Gärdet
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till två respektive sex våningar. Projektet innefattar undervisningssalar samt skolkök. Tillbyggnaden gör det också möjligt att i framtiden kunna ta emot drygt 1 000 elever jämfört med dagens 650.
Ombyggnad av bangård i Värtan
Signalanläggning.
Ramavtal avseende installationsentreprenad VViS
Trafikverket ska fram till och med 2024 reinvestera samtliga befintliga MS4mätstationer i landet och ersätta dem med ett nytt MS7 system, totalt ca 770st. Under de kommande åren kommer ca 150 mätstationer att bytas ut per år.
Betongarbeten vid Örbyleden och Norra anslutningen i Stockholm
Tunnelportal och markförstärkningar vid Tunnelmynning vid Örbyleden. Berg- och anläggningsentreprenad.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Ombyggnad av skolkök och matasa vid skola i Bandhagen
Avser bla ombyggnad av kök och matsal, ny lastkaj mm.
Tillbyggnad av samlingslokal mm på Norrmalm
Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 5
Projektet avser renovering av bostäder i totalt 4 st etapper, med 3 st som optioner utifrån första etappen. 2 st etapper E3 o E4 i Storholmen 3 och 2 st etapper E5 o E6 i Storholmen 5. Entreprenaden omfattar att genom utförandeentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 6
Projektet avser renovering av bostäder i totalt 4 st etapper, med 3 st som optioner utifrån första etappen. 2 st etapper E3 o E4 i Storholmen 3 och 2 st etapper E5 o E6 i Storholmen 5. Entreprenaden omfattar att genom utförandeentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt.
Drift och underhåll av styr/övervakningssystem på broar i Stockholms län mfl
Drift och underhåll av styr och övervakningssystem av öppningsbara broar i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands samt Gävleborgs län.
Utveckling av fastighet för hotell och kontor på Östermalm
Fastigheten Sånglärkan 1, består av två byggnader på Sköldungagatan 4 och 6. Fastighetsägaren Herrsunda Holding AB vill utveckla fastigheten genom en utökad användning för kontor och hotell. Sånglärkan 12 förvärvades under sommaren 2018 av företagen och personerna bakom Max Martin Music och hotellet Ett Hem. Fastighetsägarna vill tillsammans utveckla fastigheten genom att etablera ett musikhus för världsartister och utöka den befintliga verksamheten Ett Hem.
Rivning av skolbyggnader i Bagarmossen
Entreprenaden omfattar rivning av Bergholmsskolan, Bagarmossen. Rivning av samtliga byggnader (hus -A, -B, -C och –G) och samtlig utrusning på tomtmark så som förråd, lekställningar, staket, belysningsstolpe, murar, asfalt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Bef. bostäder i lokal i huset byggs om till sex små lägenheter. Det tillkommer på detta sätt fyra nya bostadslägenheter.
Relining i avloppsnätets markanläggningar vid Bromma och Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att inhämta information i denna RFI avseende relining på Arlanda och Bromma Airports markanläggningar och samtidigt hör vi hur tillgänglighet och marknad ser ut för övriga flygplatser på orterna Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Visby, Malmö och Landvetter.
Tillbyggnad av kaj i Ladugårdsgärdet
Tillbyggnad (kajplats 501), öster om shanghai 1. Avser förlängning av befintlig kaj med pålning och betongdäck.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Projektet avser bl.a: - En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen. - Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan. - Två busshållplatser byggs om längs sträckan och två hållplatser kommer att tas bort. - I korsningen Maria Röhls väg/Sandåkravägen byggs en genomgående gång- och cykelbana.
Påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Planen föreslår en påbyggnad på det befintliga huset med tre våningar för att göra det möjligt att bygga cirka sju nya lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: