Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbygnad av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ny ventilation och värmesystem samt ombyggnad mottagningskök till tillagningskök.
Trimningsåtgärder samt ny bro vid Kålleredsmotet i Mölndal
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Ombyggnad av dämme i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av dämme.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i förskola.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av skola. Byggstart tidigast sommar 2019.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Utbyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av specialsalar på skola.
Åtgärder för breddning av Södra och Norra Grevedämmets utlopp i Mölndal
Avser åtgärder för breddning av Grevedämmets södra och norra utlopp.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Projektet avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser byte av fasad och fönster på skola samt ny utrymningstrappa.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Markarbeten vid pumpstation i Mölndal
Projektet avser pålning och förankring av pumpstation (spillvatten).
Rivning av fd äldreboende i Mölndal
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av idrottshall i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: