Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av växthus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av växthus, verkstäder, lager, förråd och garage.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av logistik/lager eller industri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 5000 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.
Nybyggnad av betongelementfabrik i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av betongelement fabrik.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Utbyggnad av industriverksamhet i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas.
Nybyggnad av industri i Ulricehamn
Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan
Planer finns på utbyggnad av avloppsreningsverk med kapacitetsökning och existerande reningsanläggning.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad på en tomt ca 30000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lokaler i Stenungsund
Projektet avser ca 11000 kvm tomtmark som är till försäljning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar.
Nybyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ladugård.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad för Göteborgs Kulturnämnd.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Verksamhetsområde för industri i Kungälv
Projektet avser 6 stycken industri tomter som är till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Nybyggnad av slamanläggning.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av växthus.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 820 kvm.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser att möjliggöra tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet och för att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 2400 kvm.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölnlycke
Projektet avser till- och ombyggnad av industrihus.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ny pumpstation och ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 2
Ombyggnad av kontor till produktionslokal.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gullspång
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Om- och tillbyggnad av bruk i Mariestad
Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri. Nybyggnad av vattenintag, processvatten samt reningsverk och ställverk.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: