Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kraftvärmeverk. Byggstart oviss.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Byte av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kraftvärmeverk eldat med biobränsle.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21, DH21, DK21, DM21, 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Nybyggnad av spårväg på Hisingen
Utredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 10 kV isolatorer hjälpkraft.
Nybyggnad av spårväg, bro mm i Göteborg, etapp 2
Kan komma att delas in i del-etapper. Avser nyanläggning av spår, rivning av bilviadukt, nybyggnad av bro och tunnel. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget.
Nybyggnad av deponianläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av deponianläggning. Omfattning oklar.
Ombyggnad av cykelbana på Älvsborgsbron
Trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser spårbyte i Södra Allégatan.
Byggnation av gata, bro i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata, bro mm.
Exploatering för verksamhetsområde i Göteborg
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Byggnation v allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Flytt av gata på Hisingen, Göteborg
Avser flytt av gata. Ca 800 meter gata med längsgående parkeringar, GC-bana, trädplanteringar, busshållplats mm. Nya ledningar för att försörja ny bebyggelse. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Nytt ITS-system längs E6 sträckan Kallebäck-Gullbergsvass
Variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Aschebergsgatan-Arikivgatan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Nybyggnad av båtplatser på Hovås, Göteborg
Ca 100 platser för större båtar, förlängning vågbrytare.
Ny bro längs väg 40 vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Ombyggnad kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser ny vattenbehandlingsanläggning.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata efter exploatering.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: