Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kraftvärmeverk. Byggstart oviss.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Nybyggnad av spårväg, bro mm i Göteborg, etapp 2
Kan komma att delas in i del-etapper. Avser nyanläggning av spår, rivning av bilviadukt, nybyggnad av bro och tunnel. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar). Projektering enligt gestaltningsförslag. Projektering ska också svara på lämplig utbyggnadsordning vilket inkluderar samordning med övriga byggprojekt i området så som Trafikverkets projekt västlänken station Korsvägen, Liseberg, Universeum och Svenska Mässan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats och omfattar spårvagns- och busshållplatser, bil-, gång- och cykelvägar mm.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kraftvärmeverk eldat med biobränsle.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Nybyggnad av spårväg på Hisingen
Utredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan.
Nybyggnad av bro/gata mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bro/gata mm.
Ny spårväg och trafiklösning i Göteborg
Projektet avser ny spårväg och trafiklösning genom Frihamnen och Lindholmen. Uppskattad byggstart.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 10 kV isolatorer hjälpkraft.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Nybyggnad av brygga, kaj och vänthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av brygga, kaj och vänthall.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Nybyggnad av deponianläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av deponianläggning. Omfattning oklar.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten, signal samt belysning.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan.
Exploatering för verksamhetsområde i Göteborg
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde. Byggstart tidigast våren 2021.
Byggnation v allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Framtagande av genomförandestudie (GFS) för citybuss och pendelcykelstråk i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster för framtagande av en genomförandestudie (GFS). GFS:en ska kartlägga förutsättningar som behöver utredas, åtgärdas samt säkerställa genomförandet av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Flytt av gata på Hisingen, Göteborg
Avser flytt av gata. Ca 800 meter gata med längsgående parkeringar, GC-bana, trädplanteringar, busshållplats mm. Nya ledningar för att försörja ny bebyggelse. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Nytt ITS-system längs E6 sträckan Kallebäck-Gullbergsvass
Variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Ny gångbro i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gångbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkeringar.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 2
Projektet avser anläggning av ny ventilkammare samt förläggning av dricksvattenledningar DN800 ST respektive DN1000 ST i anslutning till Alelyckas vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator och ledningsnät i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningsnät för genomförande av detaljplan Volvo Lundby. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båtplatser på Hovås, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 platser för större båtar, förlängning vågbrytare.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Omläggning av tak på vattenreservoar i Göteborg
Projektet avser omläggning av nytt takpapp samt återmontering av installationer på vattentorn. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata efter exploatering.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: