Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av bana för höghastighetståg Köpenhamn-Oslo
EU-projekt med 14 inblandade parter. Planprocess beräknas ta 5-10 år. Avser nybyggnad av järnväg på betongpelare 5-10 meter upp i luften som följer västkusten. Över Hallandsåsen läggs rälsen i marknivå. Marknadsanalys: Atkins England. Kapacitetsanalys Göteborgsregionen: Vectura. Kapacitetsanalys Öresundsregionen: Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Planer finns för nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avvaktar utredningen om fosilfri fordonstrafik. Konsult teknisk biogasprocess är Biomil AB Lund.Konsult inköpsfunktion är Styrman i Råå AB Helsingborg.
Bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan i Malmö
Förbättring av bullerskyddsåtgärder längs sträckan Östervärn-Fosieby samt nya bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder.
Om/nybyggnad av Simrishamnsbanan mellan Malmö-Tomelilla
Upprustning av järnvägen mellan Malmö-Staffanstorp och ny järnväg mellan Staffanstorp-Tomelilla.
Utbyggnad av spår vid Malmö godsbangård
Nytt utdragsspår, spår 58, i norra delen av Malmö godsbangård.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Kirseberg Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett framtida bostadsområde. Projektet omfattning är ej fastställd. Totalt i 3 etapper planeras exploateringsarbeten för 750 bostäder. Området ligger i Kirseberg i östra Malmö och begränsas av Östra Fäladsgatan och Simrisbanvägen. Öster om området ligger småhusbebyggelse och norr om området finns flerbostadshus.
Nybyggnad av gata i Malmö etapp 3
Igångsättning tidigast 2022.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av gator och va-ledningar för ca 200 bostäder.
Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.
Ny havsbadanläggning vid Scaniabadet, i Malmö
Projektet ligger på is. Avser havsbadanläggning med 3 bassänger och teknik- och servicebyggnad samt att bygga om delar av Scaniaparken. Som option planeras 4 vågbrytare i havet.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser nya avlopps- och vattenledningar.
Färdigställandearbeten mm i Malmö, et 4
Igångsättning tidigast 2018. Avser färdigställande av gator, asfalteringsarbeten. plattsättnings- och stensättningsarbeten samt vattenspegel för Elinegårds bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde.
Breddning av körfält i Innerstaden, etapp 3
I projektet ingår även åtgärder gällande passage av järnvägsbro.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östra Skåne och Blekinge län.
Anläggande av snabbcykelstråk mellan Malmö-Lund
Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund. Upprustning av vägen längs Gamla Lundavägen, väg 852 och nybyggnad längs Lommavägen, väg 896.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser anläggande av park i Hyllie. I projektet ingår även anläggande av en gångbro.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Eventuell igångsättning under våren 2019. Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av torg i Malmö
Avser ombyggnad av Davidhallstorg.
Anläggande av allmän platsmark, gator, park m.m.. i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av allmän platsmark för att möjliggöra utbyggnation av bostäder, centrumfunktioner, kontor, skola och förskola. Objektets läge: Västra Hamnens sydvästra del strax öster om nuvarnade Skeppsgatan, söder om Einar Hansens Esplanad och norr om Neptunigatan Uppskattad byggstart.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. Hela parken ingår i tävlingsförslaget. Tävlingen inkluderar även en gågata/gångfartsgata intill de kommande husen längs den böljande kanten i öster, Tygelsjöstigen i nordvästra delen av parken samt utformning av ett kollektivtrafikstråk utmed Hyllie boulevard. Parkens utbyggnad kommer att delas in i tre etapper. De två första etapperna ska ligga i området norr om Almviksvägen. Det är upp till förslagsställaren att föreslå exakt gräns mellan etapp 1 och etapp 2. De tre etapperna ska vara ungefär lika stora. Etapp 3 är den del av parken som ligger söder om Almviksvägen.
Anläggande av va-ledningar i Malmö
Nya avlopps- och vattenledningar inom Kölnans Fritidsby. Trädgårdskolonin Kölnans fritidsby ligger inom fastigheten Sallerup 180:32 vilken ägs av Malmö stad. Mark inom fastigheten upplåts av markavdelningen med bostadsarrende om fem år till Koloniträdgårdsföreningen Kölnan Fritidsby Malmö. Föreningen upplåter därefter de 282 stycken kolonilotterna till sina medlemmar. Området har idag kommunalt vatten. Medlemmarna har enskilda avloppsanläggningar inom respektive lott. Trädgårdskolonin omfattar ca 18 ha mark.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av kanal i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av kanal i anslutning till nya bostadsområdet Nyhamnen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Avser exploateringsarbeten för ett bostadsområde som omfattar ca 300-400 lägenheter.
Ombyggnad av innerstadsgata i Malmö
Projektet ligger på is.
Färdigställandearbetn m.m. i bostadsområrde i Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten samt anläggande av park vid bostadsområde.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Byggstart tidigast 2021. Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Nybyggnad av gångbro i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av gångbro. Objektets läge: nordöst om centralstationen.
Färdigställandearbeten för bostäderi Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställadearbeten i bostadsområde i Hyllie.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Planer finns för utbyte av gasledningar vid Sjölunda avloppsreningsverk.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg söder om « Båghallarna » : Spårvägstorget, samt av den mindre av parkerna:
Ombyggnad av gator i norra Malmö
Avser anpassning och ombyggnad av gator i en del av storstadspaketet i Malmö.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av hamnbassäng och park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av liten hamnbassäng vid Frihamnen och en ny park vid Frihamnsbassängens östra ände i anslutning till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ny gång- och cykelväg i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Gatuåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Igångsättning under 2020.. Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Anläggande av byggator och park i västra hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie
Igångsättning är ej fastställd.
Färdigställandearbeten i logistikpark o industriområde i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställandearbeten i industri och verksamhetsområde.
Exploateringsarbeten för industriområde i Malmö
Avser anläggande av vatten- och avloppsledningar för industriområde.
Anläggande av byggator, m.m.i Oxie
Avser fortsatt anläggande av gata, ( södra lokalgatan -Lertegelvägen.)-
Ramavtal gällande fjärrvärmearbeten i Malmö
Avser ramavtal gällande fjärrvärmearbeten. Avser 3 år med möjlighet till 1 års förlängning.
Byggledare ATK och VViS för Skåne län, Blekinge län mfl
Byggledare ATK och VViS för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östra Götaland.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Syd
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Anläggande av byggator, m.m.i Oxie
Projektet avser anläggande lokalgator, park, g/c-väg m.m.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Västra Skåne och Östra Skåne/Blekinge län (2 uppdrag). Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av lekplats i Malmö
Avser ny lekplats vid Stadionlekplatsen. Projektet omfattar schakt/nya överbyggnader för gräs-, grus- och lekytor. Montering av div. lekutrustning, belysning, dagvattenarbete samt plantering av träd, buskar och häckväxter.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Projektet ligger på is.
Anläggande av temalekplats i Malmö
Projektet avser anläggande av temalekplats vid Öresundslekplatsen, Ribersborg..
Installation av 130 kV shuntreaktor i Malmö
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö
Projektet är flyttat på framtiden.
Cykelåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast 2023. Planer finns för cykelåtgärder mellan Västra hamnen och Hakegatan. Igångsättning 2016/2017.
Cykelåtgärder i Malmö
Planer finns för cykelåtgärder mellan Ribbergsborg och Kaptensgatan.
Marksanering och ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser marksanering och ombyggnad av utemiljö, yta för utemiljö ca 4000 kvm.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av temapark på Sorgenfri, Malmö
Projektet avser ny temapark på Arildsplan i Sorgenfri inspirerad av Mary Andersson. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av torg i Malmö
Projektet avser breddning av gata samt anläggande av torg intill Triangeln i Malmö.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gång- och cykelväg i Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Triangeln och Pildammsvägen i Malmö.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Uppskattad byggstart.
Färdigställandearbeten i Malmö
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser färdigställandearbeten av lokalgator m.m inom kv Gjuteriet 18 m fl i Malmö. Objektets läge: väster om Limhamnsvägen mellan Packhusgatan och Geijersgatan.
Sanering av industritomt i Malmö
Avser ett fd industiområde som är förorenat med klorerat lösningsmedel.
Sanering av markområde i Malmö
Avser sanering av markområde.
Anläggande av park i Malmö
Projektet ligger på is. Avser anläggande av mindre parkyta.
Färdigställande av gata i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställande av lokalgata på ca 300 m. samt anläggning av en litet dike.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: