Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trimning av Kålleredsmotet i Mölndal, etapp 2
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Tillbyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av bilhall (800-900 kvm).
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal. Byggstart tidigast hösten 2019.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Ombyggnad av förvarslokaler i Mölndal
Avser ombyggnad och anpassningar som bl.a omfattar avskiljningsavdelning med intilliggande kontrollrum, nytt bagagerum, nytt sjukvårdsrum, ny friskluftsgård, nytt soprum samt nytt stängsel (anstaltstyp). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad/ändring av industri.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder Byggstart tidigast våren 2019.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontor (50-60 kvm).
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad samt ändring av en-/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Mölndal
Avser ändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av handels-, kontors- och flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad samt ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändring av kontor till bostad.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av byggnad, hyresgästanpassning nordic water. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnadsverk samt installation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning av 4 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning, kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Påbyggnad av befintligt bullerplank.
Rivning av församlingshus i Mölndal
Rivning av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Mölndal
Rivningslov två lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av handelsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lastbilscentral i Mölndal
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av soprum i Mölndal
Lastintag ändras till nytt återvinningsrum.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: