Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 312 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar med ca 40 lägenheter, inglasning av balkonger på ca 70 lägenheter, nya skärmtak, nya entrépartier, igensättning av dörr, nya tvättstugor samt tvättstuga byggs om till lägenhet.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avloppspumstation för att säkra driftsäkerheten. Stål (BE2): LTD Belmast, Vladislav Jerasonoks.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Anpassning av äldreboende i Göteborg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av lägenheterna för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken komplementbyggnader samt fasadändring, inglasning av balkonger och renovering flerbostadshus.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tomställd kontorshyta till 44 nya lägenheter och vissa gemensamhetsytor. Projektet omfattar också en del underhållsåtgärder i övriga ytor inom byggnaden samt ett antal tillkommande åtgärder som exempelvis en solcellsanäggning, installation av individuell mätning och debitering av varmvatten samt en omfattande renovering av utemiljön.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Ombyggnad till studenthotell /nytt kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell för internationella studenter och forskare samt nytt kontor för Chalmers Studentbostäder. Byggnaden har bevarande krav q.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Tillbyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kyrkobyggnad.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och restaurang.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i befintliga flerbostadshus till 14 lägenheter. Lokalerna består idag av förråd, tvättstugor eller cykelförråd.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar med kontorslokaler samt tillbyggad med en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm. Här skapas totalt 6 800 m2 kontorsytor.
Ombyggnad till cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats samt förberedelse för City Buss trafik med mitt förlagda hållplatser.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm).
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Rivnings- och saneringsarbeten inför byggnation i Göteborg, E1
Projektet avser rivnings- och saneringsarbeten inför nybyggnad av P-hus mm (objektnummer 1471898).
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 4
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnad i kontor i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser ombyggnad av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan inom detaljplanen, ny cykelbana byggs utmed Smörgatan och Mejerigatan samt att busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan. Kontraktet omfattar sammanlagt 6000 meter vignoräls och 8100 meter gaturäls fördelat på leveranstillfällen under 2021 och 2022.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spårvägsspår och dess överbyggnad på Södra Allégatan, sträckan mellan Järntorget och Hagabadet.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kök och matsal på skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kök, matsal samt flytt av hemkunskapssal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Stålrör 2020 i Göteborg
Projektet avser tillverkning och leverans av stålrör och rördelar i dimensioner DN 800 mm och DB 1000 mm samt svep för dimension DN 800, DN 1000 och DN 1200. Efterfrågan volym är ca 255 meter DN 800, 350 meter DN 1000, 32 rördelar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 1
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 2
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter. Två lägenheter på Kyrkbytorget 1 och fyra lägenheter på Memoargatan 14 och 18.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verksamhetslokal för tidningsdistribution till sex stycken lägenheter som är mellan 25-50 kvm stora.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, distrikt Väster
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av interventionslabb i sjukhus med omklädningsrum, teknikrum, tvätthall och manöverrum.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Rivning av bussgarage i Göteborg
Projektet avser rivning av bussgarage.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av vårdcentral i Göteborg
Avser ändrad användning, från affärslokal till utökning av vårdcentral samt fasadändring och 2 nya skyltar: vårdcentral och bvc, i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny förtöjningsdykdalb i Göteborg
Projektet avser en ny förtöjningsdykdalb grundlagd på kohesionspålar. Dykdalbkroppen ska bestå av betong. En gångbro i stål ska byggas mellan befintlig yttre dykdalb och ny dykdalb. På den nya dykdalben ska det monteras två förtöjningskrokar, räcken, belysning, en enklare stålbrygga och två fendrar.
Rivning av skolbyggnader i Göteborg
Projektet avser en totalrivning av byggnaderna med tillhörande installationer, parkeringar och grönytor.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Ombyggnad av förskola i Krokslätt
Avser invändig ombyggnad av förskola på Glasmästaregatan 6E. Förskolan är belägen i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokaltill nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt Öster.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lokaler till fem lägenheter.
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare.
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler Track och studentverkstäder i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom Samhällsbyggnad III, Campus Chalmers.
Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: