Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 337 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad del av industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 100 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras alla husen. Nybyggnad av länkbyggnader på gården innehållande olika slags lokaler.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 01 och 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 01 och DGF 03.
Renovering av kaj i Göteborg
Projektet avser renovering av kaj. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av skola Huvuddel 1: Hus A ombyggnad av kontors- och bibliotekslokaler till skollokaler och innemiljöförbättrande åtgärder i texilsjlöjdsal, Hus C tillgänglighetsanpassning med utvändiga ramper. Huvuddel 2: renovering av fasad, fönster och dörrar på Hus A, B och C.
Ombyggnad av gator, va-ledningar och parker, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och va-ledningar samt kanalisation och anpassningar för kollektivtrafik och parkmiljöer inom följande områden: Långströmsgatan (Huvuddel 1) Nordöstra Gårdsten (Huvuddel 2) Samt option på: Norra Fjädermolnsgatan. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av tele i vägtunnlar i Göteborg
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av Tele-, Radio-, ITV-, Passage- och PA-system i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland och Värmland. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Renovering och ombyggnad av underjordiskt garage i Göteborg
Projektet avser renovering och ombyggnad av underjordiskt garage.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar och ombyggnad av flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt pålning av huskroppen.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 01 och 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 01 och 02.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 02.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser renovering samt ombyggnad av parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ska även delas in i tre stycken sektioner med sina egna infarter. I samband med detta görs utemiljön om på de delar av bostadsgårdarna som måste rivas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 03.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 04
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 04.
Till- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor med en våning (ca 230 kvm) och tillbyggnad av 4 våningar på totalt ca 80 kvm. Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav. Byggstart november/december 2018.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av ny hotelldel i 3 våningsplan med entrédel, reception, lounge, matsal för 100 personer, hiss och 7 stycken hotellrum.
Tillbyggnad av butik och folktandvård i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad butik för Willys och folktandvård.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum. Byggstart tidigast slutet 2018.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Ombyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré, ny hiss mm i museet.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av storkök och slöjdsal vid skola i Angered
Avser renovering av storkök och träslöjdsal vid Vättleskolan.
Ombyggnad av avloppsreningsverk och kontorshus i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 1
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 2
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 74 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Spårbyte Aschebergsgatan i Göteborg
Avser byte av spår, ombyggnad av spårövergångar, förstärkning av uppbyggnad med betongplatta m.m.
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg. Byggstart oviss.
Anpassning av lokaler för skola i Göteborg
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler som ska bli evakueringslokaler för Glöstorpsskolan 7-9 och avser ytskiktsrenovering, komplettering av el och vvs, uppdatering av utrymningsstrategier och iordningställande av skolgård för nyttjande av ute idrott, Projektet avser även fasadrenovering av Hus E.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Söker hyresgäst. När hyresgäst finns kan bygget starta. Avser påbyggnad med en våning på kontor. Byggstart oviss.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Senior Byggledare Berg till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 + 2 år. Avser byggledare berg för projekt Västlänken och främst entreprenad Korsvägen.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anpassning av lokaler i Göteborg
Projektet avser anpassning av lokaler till kontor och utveckling.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm på Norra Hamngatan.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 6
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tele och säkerhetstekniska installationer vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Kapacitetshöjande åtgärder av väg i Askim, Göteborg
Avser breddning av Sisjövägen norr om Sisjömotet samt förstärkningsarbeten i anslutning till bron över Stora ån vid Askims industriväg. Kommer att utföras som två huvuddelar.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Upphandling av konsult för handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Avser framtagande handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Upphandling av växelmaterial till spårvagnsbana, Göteborg
Avser leverans av växelmaterial till spårvagnsbanan i Göteborg.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Hisings Backa
Avser renovering av 10 lägenheter på Julias gata 111, 113 & 145 samt Blendas gata 33, 37, 41, 43 & 45.
Renovering av flerbostadshus i Hisings Backa
Avser renovering av 6 lägenheter på Kville, Rambergsstaden & Wiselgrensgatan
Ombyggnad till butik i resecentrum, Göteborg
Avser ombyggnad för en ny Västtrafik-butik på plan 1 Hus A i Gamlestaden Resecentrum.
Ombyggnad i förskola i Göteborg
Projektet avser bl a ombyggnad av lokaler, renovering av ytskikt, golv, väggar och delvis undertak, installation av ventilation, renovering/ny installation av storkök, diverse åtgärder av utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Enkelt avhjälpta hinder i Göteborg
Område 1: Västra Hisingen, Lundby, Angered och Östra Göteborg. Ca 400 fastighets-objekt. Område 2: Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum. Ca 300 fastighets-objekt. Uppskattad kostnad.
Reinvestering av styr- och övervakningssystem i tunnlar i Västra Götalands län
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av styr- och övervakningssystem i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland, Värmland och Hallands län. Omfattar Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skulltorpstunneln, Gerumstunneln, Gårdstenstunneln, Älvsborgsbron, Uddevallabron, Svinesundsbron samt 4 st pumpstationer (Gullbergsvass, Åbro, Marieholm, Gårda). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Göteborg
Projektet avser renovering av kyrka efter brandskada. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Renovering tak, fasad och fönster Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönster och tak på Hovåsskolan. Skolan kommer att vara i drift under entreprenadtiden.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 2
Projektet avser renovering av 6 hissar i flerbostadshus på Grevegårdsvägen 34, 40, 56 och 64 med option på Grevegårdsvägen 8, 14, 20, 32, 70, 84, 176 och 194.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 1
Projektet avser renovering av 8 hissar i flerbostadshus på Markmyntsgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, Parkgatan 6 och Nya Allén 3.
Delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt i Västra Götalands län
Konsultuppdrag som delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt för Investering Väst enhet 2, Västra Götalands län.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och tillbyggnad av förråd i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: