Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 336 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av exteriören samt ett flertal kontorslokaler. Samtliga befintliga centrala installationer kommer att bytas ut avseende både ventilation, värme, kyla samt el. För att kunna iordningställa exteriören krävs att vissa delar av byggnaden rivs och återuppbyggs. I samband med dessa arbeten sker en påbyggnad (ca 1800 kvm) med framförallt kontorsytor men även vissa teknikytor. Solskydd: Thoréns Markis & Persienn AB, Marieholmsgatan 54, 415 02 Göteborg, tel 031-7025520-
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 30 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 45 lägenheter
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avloppspumstation för att säkra driftsäkerheten. Stål (BE2): LTD Belmast, Vladislav Jerasonoks.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Stenkonservator: Studio Västsvensk Konservering, Gamlestadsvägen 2-4 B2, 415 11 Göteborg, tel 010-4414340, Sara Roberts.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning. Ca 2 km lång sträcka. Breddning av två brokonstruktioner för gc-portar, omläggning av kommunala ledningar, ny belysning, nya bullerskärmar och vallar.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning.
Ombyggnad till studenthotell /nytt kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell för internationella studenter och forskare samt nytt kontor för Chalmers Studentbostäder. Byggnaden har bevarande krav q.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 18 huvuddelar i DG01.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart oviss.
Utförande av ITS i Tingstadstunneln i Göteborg
Intelligenta Transport System (ITS).
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Norr och öster
Annekärr, Björboholm, Bleket Bleketskolan, Dämmevägen, Ekenäs, Gategården, Hagströms affär, Haråsvägen, Hindås station, Hindåsgården, Häggvalle damm, Härryda kyrka,Härryda skola, Jörlanda, Kode brandstation, Kode korsväg, Kodemotet, Lekstorp, Marstrands färjeläge, Mjörn, Myggenäs centrum, Myggenäs korsväg, Nösnäs, Rollsbovägen, Tjörns ishall, Skårtorpsvägen, Skällared, Stannum, Stationsvägen, Stenungsön, Stora Höga, Stora Höga station, Strandkärr, Strandnorum, Surte Videgårdsvägen, Stenungsund vårdcentral, Ytterby vägskäl, Östad kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Askimbadet, Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen Handbollsvägen, Hjällbo, Hovås nedre, Hällsviksvägen, Kärra Klareberg, Kornhalls färja, Kvarnabäcken, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp västra, Pilegården, Rågården, Trollängen, Övre Hällsvik.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 14 huvuddelar i DG02.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupp DGF02.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i befintliga flerbostadshus till 14 lägenheter. Lokalerna består idag av förråd, tvättstugor eller cykelförråd.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet. Byggstart tidigast hösten 2021.
Ombyggnad av gator och ledningsnät i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningsnät för genomförande av detaljplan Volvo Lundby. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser. Byggstart oivss.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Avser fasadändring, tillbyggnad av komplementbyggnad, samt skyltlov ombyggnation av Sibylla till Max restaurang.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart oviss.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 4
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av restaurang.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till ca 15 lägenheter på vind och i källare samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser ombyggnad av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan inom detaljplanen, ny cykelbana byggs utmed Smörgatan och Mejerigatan samt att busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser anpassning av 4 operationssalar på plan 4 med tillhörande utrymmen samt byte ventilationsaggregat i fläktrum plan 5 samt arbeten på plan 3 som berörs av arbetena på plan 4 samt pumpbyte på plan 99.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor. Byggstart tidigast våren 2021.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och utställningshall.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spårvägsspår och dess överbyggnad på Södra Allégatan, sträckan mellan Järntorget och Hagabadet.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsningen Torpagatan/Rosendalsgatan till cirkulationsplats samt cykelbanor, busshållplats, belysningsanläggning, ledningsanläggningar mm.
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av dagliga verksamhetslokaler på plan 3 till folktandvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lägenheter och ombyggnad av en lokal till tre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verksamhetslokal för tidningsdistribution till sex stycken lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal i flerbostadshus till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av interventionslabb i sjukhus med omklädningsrum, teknikrum, tvätthall och manöverrum.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset. Byggstart oviss.
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Kvarnberget och Centralen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lokaler till fem lägenheter.
Ombyggnad till BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till boende med särskild service (BmSS) och innebär bl a utbyggnad av kök i lägenheter och tillskapande av personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal för Fitness 24-seven med därtill hörande bygg-, vvs-, el- och styr-arbeten. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende Serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar i Stor Göteborg och Alingsås Lasarett.
Projektet avser ramavtal serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år. Uppskattad kostnad.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden. Uppskattad kostnad.
Vattenförsörjning vadhavet i Göteborg
Projektet avser sista steget i omvandling av Torsvikens södra bassäng från deponi till vadhav för fåglar och omfattar inköp, installation och driftsättning av ett bevattningssystem för att reglera vattenståndet i vadhavet, upphöjning av vallar samt driftsättning av anläggningen genom fyllning av bassängen. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad för godsterminal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av godsterminal för frakttrafik i Göteborgs södra skärgård och ska kompletteras med en ny personalbyggnad, befintlig prefabricerad byggnad ska flyttas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till förskola mm i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av kontorslokal till förskola samt fasadändring och nybyggnad av mur.
Upprusning av parkering och ny infart i Göteborg
Projektet avser upprustning av parkering och ny infart.
Spårjustering i Göteborg
Projektet avser spårjustering i Viktoriagatan.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor till tre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: