Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 293 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 9 huskroppar och ca 200 lägenheter.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 82 lägenheter, stambyten, fasadrenovering och grundförstärkning på flerbostadshus. Renovering kommer att pågå under 10 år med ett hus per år.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor med 4-5 våningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2020.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Utförande av ITS i Tingstadstunneln i Göteborg
Intelligenta Transport System (ITS).
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget och Godhemsgatan.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Bortsprängning av Södra Kullen, Arendal i Göteborg
Projektet avser bortsprängning av Södra Kullen till en viss nivå som anpassar sig efter nya terminalens behov och innebär bl a sprängning, krossning av sprängsten, hantering av sprängstensmassar och sortering för lagring i två högar inom arbetsområdet.
Biträdande delprojektledare för entreprenad Olskroken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett(1) + ett(1) + ett(1) + ett(1) år.
Ombyggnad av yrkesskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till yrkesskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gruppbostad till 4 lägenheter på entréplan i ett flerbostadshus. Vid entrén ska även mark- och fasadarbeten utföras samt nytt fläktrum på vindplan.
Reinvestering fjärrvärmeledningar i Göteborg
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar DN300, 250 och 65.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast våren 2020.
Samordnande byggledare mark till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Produktionsledare Västlänken till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Ombyggnad till padelarena i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till stor arena för paddeltennis med 17 banor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser utökning av yta på butikslokal och ny entré.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Byggledare telesystem och teleteknik i tunnlar och broar i Region Väst
Uppdraget omfattar alla telesystem och all teleteknik i tunnlar (komplexa anläggningar) samt på och vid ytvägnätet (främst då på broar) i region väst.
Anpassning av kulturskola i Göteborg
Projektet avser rivning av lättväggar, akustiska åtgärder, tillgänglighetsanpassning, ventilation och ändring av brandcellsgräns i kulturskola.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 300 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter på 4 platser . Lokal 1 Slottsskogsgatan 6, Lokal 2 Bankebergsgatan 2, Lokal 3 Hålekärrsgatan 4 och Lokal 4 Wärnsköldsgatan 5.
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Avseende Byggledare Berg Västlänken Entreprenad Haga Projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Byggledare berg till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenheter i villa i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från 2 till 4 lägenheter i villa.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring. Byggstart oviss.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramper och betongreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationer på platsgjutna och prefabricerade betongkonstruktioner samt skyddsmålning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra bostadsrätter i en huskropp.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av skolsalar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till två klassrum för ca 30 personer per rum samt nytt grupprum och toaletter. Uppskattad kostnad.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss inklusive elarbeten vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av byggledare installation för Marieholmsförbindelsen
Byggledare installation, VVS, styr och regler. Kontrakt löper tom 2020-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare ett (1) år med 6 månader i taget.
OVK-besiktikning i flerbostadshus i Göteborg
Avser obligatorisk ventilationskontroll, rensning och injustering av luftbehandlingssystem av lägenheter.
Landanslutning el på kajplats i Göteborg
Projektet avser att Göteborgs Hamn AB har ett långsiktigt mål att ansluta anlöpande fartyg till landström. Som ett led i detta byggs en ny utrustning för landanslutning av DFDS nya Roro-fatyg vid kajplats 712. Entreprenad omfattar leverans och montage av nytt 10 kV msp-ställverk i mobil 20 fot container och kran för landanslutning av fraktfartygs elsystem på kaj samt leverans, montage, inkoppling och injustering av radio-, el-, och telesystem till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Anläggningen ska vara flyttbar.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till fyra nya lägenheter.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Brunnsbo och Körkarlens gata.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Lindholmen och Eriksberg.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Utökning av lounge på fotbolls arena i Göteborg
Projektet avser utökning av VIP-lounge på fotbolls arena.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Avser tillbyggnad av handelslokal, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser fasad-, och balkongrenovering. Omfattning oklar.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Göteborg
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, man ska göra bergvärme och sätta upp solceller mm.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av plan 4 för fler kontorsrum. Uppskattad kostnad.
Utbyte av vattenreningsanläggning i Göteborg
Avser utbyte av vattenreningsanläggning med tillhörande arbeten inklusive montage av stål- och gallerdurk samt utjämningstankar vid Lilla Amundöns handikappbad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: