Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 352 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor med 4-5 våningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor.
Ombyggnad till studenthotell /nytt kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell för internationella studenter och forskare samt nytt kontor för Chalmers Studentbostäder. Byggnaden har bevarande krav q.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Planer för om- och tillbyggnad av museum.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder. Uppskattad kostnad.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 14 huvuddelar i DG02.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 18 huvuddelar i DG01.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser renovering av en sekelskiftesskola, utöver renovering ska befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas. Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola genom en tillbyggnad av Hus E, ca 2250 kvm BTA. Renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus A, B, C och D och omfattar ca 2400 kvm BTA. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Avser fasadändring, tillbyggnad av komplementbyggnad, samt skyltlov ombyggnation av Sibylla till Max restaurang.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Anpassning av äldreboende i Göteborg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av lägenheterna för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg, Option 1
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsningen Torpagatan/Rosendalsgatan till cirkulationsplats samt cykelbanor, busshållplats, belysningsanläggning, ledningsanläggningar mm.
Ombyggnad av skola i Göteborg, Option 2
Projektet avser ombyggnad av ytterligare en byggnad med kulturvärde/bevarandeintresse. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av restaurang. Byggstart tidigast sommar 2020.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser spårbyte i Södra Allégatan.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Ombyggnad av utbildningslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från auktionsverksamhet till utbildningslokaler.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Reinvestering fjärrvärmeledningar i Göteborg
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar DN300, 250 och 65.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av dagliga verksamhetslokaler på plan 3 till folktandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och utställningshall.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Ombyggnad av till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor. Byggstart tidigast slutet 2020.
Ny tryckbank i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser ny tryckbank, stabilisering för nytt bad.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget.
Processledare för väg- och järnvägsunderhåll, Trafikverket
Processledare väg- och järnvägsunderhåll - flera projekt.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF02, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Byte av kulvertsystem vid radhusområde i Göteborg
Projektet avser byte av kulvertsystem (värme, varmvatten, varmvatten cirkulation) i mark vid radhusområde.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A & D.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser tillkommande lägenheter, ändring av lägenheter och ändring av fasad, flerbostadshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg, etapp 2-6
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2020.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Ombyggnad av terminal/kontor mm i Göteborg
Projektet avser ny utrymningstrappa på terminal/kontor, nytt miljöhus och parkeringar.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang. Byggstart tidigast sommar 2020.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Föreningsgatan norrut till Engelbrektsgatan. Uppskattad kostnad.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Läraregatan vid Kapellplatsen norrut till Kapellgatan. Uppskattad kostnad.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss inklusive elarbeten vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: