Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 318 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Om- och påbyggnad av bostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad av kontor i 4 våningar till lägenheter samt påbyggnad med 3 våningar med lägenheter. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av ca 100 studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 82 lägenheter, stambyten, fasadrenovering och grundförstärkning på flerbostadshus. Renovering kommer att pågå under 10 år med ett hus per år.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor med 4-5 våningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Nybyggnad av systembutik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av systembutik. Uppskattad kostnad.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Bortsprängning av Södra Kullen, Arendal i Göteborg
Projektet avser bortsprängning av Södra Kullen till en viss nivå som anpassar sig efter nya terminalens behov och innebär bl a sprängning, krossning av sprängsten, hantering av sprängstensmassar och sortering för lagring i två högar inom arbetsområdet.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Byte av spårkomplex mm i Göteborg
Projektet avser växelkomplex- och rälbyte med kompletterande av kontaktledningsmaster och signalanläggningar.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Biträdande delprojektledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2022-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare tre (3) år med ett (1) år i taget.
Biträdande produktionsledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2023-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Samordnande byggledare mark till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvård.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gruppbostad till 4 lägenheter på entréplan i ett flerbostadshus. Vid entrén ska även mark- och fasadarbeten utföras samt nytt fläktrum på vindplan.
Produktionsledare Västlänken till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar. Uppskattad kostnad.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 7
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad hiss samt kylanläggning ändrad planlösning mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 10 studentlägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser utökning av yta på butikslokal och ny entré.
Färdigställande av gata i Göteborg, etapp 30
Projektet avser färdigställande av gatan utmed två nyligen färdigställda kvarter. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för detaljplaner i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för detaljplaner i Centralenområdet.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggledare telesystem och teleteknik i tunnlar och broar i Region Väst
Uppdraget omfattar alla telesystem och all teleteknik i tunnlar (komplexa anläggningar) samt på och vid ytvägnätet (främst då på broar) i region väst.
Anpassning av kulturskola i Göteborg
Projektet avser rivning av lättväggar, akustiska åtgärder, tillgänglighetsanpassning, ventilation och ändring av brandcellsgräns i kulturskola.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 300 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter på 4 platser . Lokal 1 Slottsskogsgatan 6, Lokal 2 Bankebergsgatan 2, Lokal 3 Hålekärrsgatan 4 och Lokal 4 Wärnsköldsgatan 5.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor.
Byggledare berg till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Avseende Byggledare Berg Västlänken Entreprenad Haga Projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Ombyggnad av lägenheter i villa i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från 2 till 4 lägenheter i villa.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring. Byggstart oviss.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad för arkiv på plan 1 samt ROT-renovering av plan 2 från förskola till socialkontor. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra bostadsrätter i en huskropp.
Lokalanpassning av skolsalar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till två klassrum för ca 30 personer per rum samt nytt grupprum och toaletter. Uppskattad kostnad.
Reinvestering fjärrvärmeledningar i Göteborg
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar DN300, 250 och 65. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramper och betongreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationer på platsgjutna och prefabricerade betongkonstruktioner samt skyddsmålning.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upphandling av byggledare installation för Marieholmsförbindelsen
Byggledare installation, VVS, styr och regler. Kontrakt löper tom 2020-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare ett (1) år med 6 månader i taget.
OVK-besiktikning i flerbostadshus i Göteborg
Avser obligatorisk ventilationskontroll, rensning och injustering av luftbehandlingssystem av lägenheter.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till fyra nya lägenheter.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Brunnsbo och Körkarlens gata.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Lindholmen och Eriksberg.
Utökning av lounge på fotbolls arena i Göteborg
Projektet avser utökning av VIP-lounge på fotbolls arena.
Ombyggnad av väg 155 i Torslanda
Åtgärda otrygga gång- och cykelpassager vid Hjuviks bryggväg, Stora Pölsans väg, Batterivägen, Torslanda Hästeviks väg och Hällsviksvägen. Nya vägräcken mm.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av lokal på ca 600 kvm. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: