Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 272 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder.
Påbyggnad med bostäder i Kaverös, Göteborg
Projektet avser att att bygga fler lägenheter vid Tunnlandsgatan i Kaverös. Förtätningen ska ske genom påbyggnad med två våningar på nio befintliga bostadshus, vilket ger ca 180 nya lägenheter. I samband med påbyggnaden planeras även utbyggnad av balkonger samt installation av hissar i bef hisschakt. Ingår i Jubileumssatsningen.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Byte av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser renovering av fastigheter samt ev nybyggnad av flerbostadshus ca 100 lägenheter, som kommer att byggas som en skärm för att skydda mot buller mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Ombyggnad av äldreboende i Göteborg
Avser ombyggnad av 74 lägenheter, ett samvaro rum och ett personalrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1-4
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Projektet är indelat i fyra etapper. Etapp 1: Anpassning av aula med biutrymmen för tillfällig måltidslokal. Etapp 2: Ombyggnad av uppvärmningskök till tillagningskök, utökning av matsal med tillhörande nytt fläktrum och nya externa återvinningsrum. Etapp 3: Ombyggnad av aula och biutrymmen till stadsdelsbibliotek. Etapp 4: Ombyggnad av tidigare stadsdelsbibliotek till undervisningslokaler samt underhåll av expeditonsdelar och kommunikationsutrymmen. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i 20 lägenheter, inredning av vind till 2 lägenheter samt omfogning av fasad på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av lokal till nya lägenheter i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av lokal till 18 st lägenheter. Omfattar även markarbeten och omdränering av källarväggar, nya installationer och ny hissanläggning m.m.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser renovering av förskola med fyra avdelningar. Omfattar både invändig och utvändig renovering av ytskikt samt installation av solceller. I entreprenaden ingår även byte av aggregat, nyinstallation av fettavskiljare, nya armaturer, nytt ÅV-hus, byte av tak och fönster m.m. Uppskattad kostnad.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 18 lägenheter.
Ombyggnad av cykelbana på Älvsborgsbron
Trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter, renovering av 8 lägenheter i flerbostadshus samt dränering av insidan på gård.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Köpstadsö, Göteborg
Avser anläggande av passivt fiberoptiskt nät på Köpstadsö.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Ombyggnad av övergångställe samt GC-väg i Göteborg
Avser ombyggnad av Guldmyntsgatan med två nya övergångsställen samt en gång- och cykelväg på vänstra sidan. Rubelgatan och del av Bankogatan ska också byggas om.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sex nya lägenheter på Folkvisegatan 2, 4, 8 & 10 och tre nya lägenheter på Balladgatan 5. Uppskattad kostnad.
Räl- och slipersbyte, Angeredsbanan
Avser utbyte av räl och slipers på Angeredsbanan, sträckan Hammarkullen-Storås.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av omklädningsrum, produktionsyta samt skärmtak för industribyggnad.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystem samt mindre lokalanpassningar där man ska ersätta storkök med vattenlek och pentry och anpassning av undertak samt byte av ytskikt.
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Projektet avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast början 2020.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler för att rymma fryshotell för förvaring av medicinska prover, labboratorium, kontor samt personalutrymmen.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Utbyte ställverk i Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av till cirkulationsplats samt breddning av cykelbana i Göteborg
Avser ombyggnad av korsningen vid Tuvevägen/Minelundsvägen till en cirkulationsplats samt breddning m.m av cykelbana längs Tuvevägen.
Ombyggnad av gator och gångbanor på Lindholmen, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och gångbanor kring ett kvarter på Lindholmen, där nya studentbostäder byggs. Avser även stensatt lokalgata och en förhöjd korsning. Uppskattad kostnad.
Omläggning av spillvattenledningar i Göteborg
Avser omläggning av två tryckspillvattenledningar mellan Smidesgatan och Stenkolsgatan på en sträcka av ca 250 m.
Byggledare för VA- och VVS-anläggningar i V Götalands län mfl
Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt komplexa anläggningar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX på följande adresser Inlandsgatan 36, Inlandsgatan 38, Östra Keilersgatan 4, Östra Keilersgatan 2, Lantmannagatan 4.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Reparation av broar i Västra Götalands län
Utrivning bro 16-366-1, rep erosionsskydd, koner mm bro 16-299-1, byte kantbalk räcke bro 16-225-1, reparation bottenplattor, utrivning skyddsmurar bro 16-1059-1.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende totalentreprenad enskilda avlopp, Göteborgs stad
Projektet avser ramavtal av enskilda avlopp. Beräknad omfattning ca 10-12 fastigheter per år. Avtalstiden är 2 år kan därefter förlängas med 1 + 1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende ventilationsservice driftentreprenad, Bostads AB Poseidon
Projektet avser ramavtal ventilationsservice driftentreprenad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata, cykelbana mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Fabriksgatan, anslutning till Ullevigatan, cykelbana, gångbana, ombyggnad av ledningsnät samt nya anslutande serviser för nya fastigheter.
Utbyte av VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyte av spill-, dag- och OFA (Olja Förorenat Avlopp) ledningar. Ledningslängd ca 400 meter.
Ombyggnad av sjukhus i Västra Frölunda
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för Beroendeenheten.
Byte och komplettering av utomhusbelysning, Göteborg
Avser byte och komplettering av utomhusbelysning.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler som har används för vård av patienter med beroende till lokaler för vård av patienter med självskadebeteende.
Stambyte i byggnad med vårdverksamhet i Göteborg
Avser byte av avlopps- och tappvattenstammar i byggnad. Delvis nya lägen för att klara krav i Säker Vatten samt anslutningar till tappställen. Byggstart tidigast början 2019.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Grundförstärkning vid skolbyggnad i Göteborg
Avser grundförstärkning av Gula Villan.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
V800 infodring i Göteborg
Projektet avser infodring av befintlig dricksvattenledning DN800 med PE-rör, Dy710 mm, SDR17 samt nyanläggning av PE-rör Dy 710 mm, SDR 17 samt nybyggnation av en ventilkammare samt omläggning av dagvattenledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad samlingssal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal vid äldreboende. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av servicestation och ny automattvätt. Uppskattad kostnad.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till kontor. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg
Avser modernisering av 9 hissar inklusive service.
Nybyggnad av områdesskydd, grindar mm i Göteborg
Avser nybyggnad av områdesskydd med tillhörande grindar samt dagvattenåtgärder och markarbeten.
Leverans av korsningspartier till spårvägsbana i Göteborg
Avser leverans av korsningspartier till underhållsarbeten på spårvägsbanan i Göteborg.
Ombyggnad av stationshus i Göteborg
Avser ombyggnad av stationshuset som tillhör Lisebergbanan. Omfattar ny murad fasad mot öster, man ska göra en större uteservering, ny utrymningstrappa samt anpassningar i den befintliga restaurangen och i köområdet för attraktionen Lisebergbanan.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.
Utbyte av hiss vid högskola i Göteborg
Avser utbyte av hiss på Chalmers i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: