Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 323 st.

Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av exteriören samt ett flertal kontorslokaler. Samtliga befintliga centrala installationer kommer att bytas ut avseende både ventilation, värme, kyla samt el. För att kunna iordningställa exteriören krävs att vissa delar av byggnaden rivs och återuppbyggs. I samband med dessa arbeten sker en påbyggnad (ca 1800 kvm) med framförallt kontorsytor men även vissa teknikytor. Solskydd: Thoréns Markis & Persienn AB, Marieholmsgatan 54, 415 02 Göteborg, tel 031-7025520-
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 3
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 35 lägenheter
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 30 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 45 lägenheter
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Stenkonservator: Studio Västsvensk Konservering, Gamlestadsvägen 2-4 B2, 415 11 Göteborg, tel 010-4414340, Sara Roberts.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Anpassning av äldreboende i Göteborg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av lägenheterna för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken komplementbyggnader samt fasadändring, inglasning av balkonger och renovering flerbostadshus.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tomställd kontorshyta till 44 nya lägenheter och vissa gemensamhetsytor. Projektet omfattar också en del underhållsåtgärder i övriga ytor inom byggnaden samt ett antal tillkommande åtgärder som exempelvis en solcellsanäggning, installation av individuell mätning och debitering av varmvatten samt en omfattande renovering av utemiljön.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Ombyggnad till studenthotell /nytt kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell för internationella studenter och forskare samt nytt kontor för Chalmers Studentbostäder. Byggnaden har bevarande krav q.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Norr och öster
Annekärr, Björboholm, Bleket Bleketskolan, Dämmevägen, Ekenäs, Gategården, Hagströms affär, Haråsvägen, Hindås station, Hindåsgården, Häggvalle damm, Härryda kyrka,Härryda skola, Jörlanda, Kode brandstation, Kode korsväg, Kodemotet, Lekstorp, Marstrands färjeläge, Mjörn, Myggenäs centrum, Myggenäs korsväg, Nösnäs, Rollsbovägen, Tjörns ishall, Skårtorpsvägen, Skällared, Stannum, Stationsvägen, Stenungsön, Stora Höga, Stora Höga station, Strandkärr, Strandnorum, Surte Videgårdsvägen, Stenungsund vårdcentral, Ytterby vägskäl, Östad kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Askimbadet, Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen Handbollsvägen, Hjällbo, Hovås nedre, Hällsviksvägen, Kärra Klareberg, Kornhalls färja, Kvarnabäcken, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp västra, Pilegården, Rågården, Trollängen, Övre Hällsvik.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Tillbyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kyrkobyggnad.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupp DGF02.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar med kontorslokaler samt tillbyggad med en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm. Här skapas totalt 6 800 m2 kontorsytor.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i befintliga flerbostadshus till 14 lägenheter. Lokalerna består idag av förråd, tvättstugor eller cykelförråd.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Ombyggnad till cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats samt förberedelse för City Buss trafik med mitt förlagda hållplatser.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm).
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Avser fasadändring, tillbyggnad av komplementbyggnad, samt skyltlov ombyggnation av Sibylla till Max restaurang.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart oviss.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 4
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ytterligare en byggnad med kulturvärde/bevarandeintresse. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal för Fitness 24-seven med därtill hörande bygg-, vvs-, el- och styr-arbeten.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser ombyggnad av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan inom detaljplanen, ny cykelbana byggs utmed Smörgatan och Mejerigatan samt att busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och utställningshall. Isolerings-entreprenör: Svenljunga Byggnadsisolering AB, Skalmaredsvägen 1, 438 39 Landvetter, tel 031-604150.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser anpassning av 4 operationssalar på plan 4 med tillhörande utrymmen samt byte ventilationsaggregat i fläktrum plan 5 samt arbeten på plan 3 som berörs av arbetena på plan 4 samt pumpbyte på plan 99.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spårvägsspår och dess överbyggnad på Södra Allégatan, sträckan mellan Järntorget och Hagabadet.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Ombyggnad av kök och matsal på skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kök, matsal samt flytt av hemkunskapssal.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende.
Rivning och ny fasad på terminalbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av ca 36 meter i byggnadens västra del och ny fasad efter rivningen.
Rivnings- och saneringsarbeten inför byggnation i Göteborg, E1
Projektet avser rivnings- och saneringsarbeten inför nybyggnad av P-hus mm (objektnummer 1471898).
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum och ändring av parkering.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lägenheter och ombyggnad av en lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 1
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 2
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verksamhetslokal för tidningsdistribution till sex stycken lägenheter som är mellan 25-50 kvm stora.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av interventionslabb i sjukhus med omklädningsrum, teknikrum, tvätthall och manöverrum.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Rivning av bussgarage i Göteborg
Projektet avser rivning av bussgarage.
Tillbyggnad för godsterminal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av godsterminal för frakttrafik i Göteborgs södra skärgård och ska kompletteras med en ny personalbyggnad, befintlig prefabricerad byggnad ska flyttas. Uppskattad kostnad.
Vattenförsörjning vadhavet i Göteborg
Projektet avser sista steget i omvandling av Torsvikens södra bassäng från deponi till vadhav för fåglar och omfattar inköp, installation och driftsättning av ett bevattningssystem för att reglera vattenståndet i vadhavet, upphöjning av vallar samt driftsättning av anläggningen genom fyllning av bassängen. Uppskattad kostnad.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden. Uppskattad kostnad.
Avtal avseende Serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar i Stor Göteborg och Alingsås Lasarett.
Projektet avser ravtal serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar. Avtalet kan förlängas med 3+3 år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Ny förtöjningsdykdalb i Göteborg
Projektet avser en ny förtöjningsdykdalb grundlagd på kohesionspålar. Dykdalbkroppen ska bestå av betong. En gångbro i stål ska byggas mellan befintlig yttre dykdalb och ny dykdalb. På den nya dykdalben ska det monteras två förtöjningskrokar, räcken, belysning, en enklare stålbrygga och två fendrar.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Förnyelse av vattenledning i Göteborg
Projektet avser i huvudsak följande: 1 Omläggning av vattenledning ca 130 meter med formpassat rör i samma och höjdläge som befintlig ledning 2 Inkoppling av befintliga vattenservicer 5 stycken 3 Nyanläggning av en brandpost
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lokaler till fem lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: