Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 244 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen inkl tryckkammare ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 82 lägenheter, stambyten, fasadrenovering och grundförstärkning på flerbostadshus. Renovering kommer att pågå under 10 år med ett hus per år.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar(ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd. Byggstart oviss.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21, DH21, DK21, DM21, 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2020.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Byggnation av nya hörnhissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att befintlig Centralklinik kommer att utökas med två nya godshissar från plan 98 till plan 8 och ska placeras i en utbyggnad som byggs ihop med befintlig.
Förberedande arbeten inför nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser förberedande arbeten för nytt kulturhus. I arbeten ingår bl a ledningsflytt, flytt av pumpstation, breddning av lokalgator, anläggning av tillfällig väg och busshållplats mm.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser renovering av en sekelskiftesskola, utöver renovering ska befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas. Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola genom en tillbyggnad av Hus E, ca 2250 kvm BTA. Renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus A, B, C och D och omfattar ca 2400 kvm BTA. Uppskattad kostnad.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg, etapp 2
Avser ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelbanor och cirkulationsplats.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser om- och nybyggnad av gator, gång-GC-bana, grönytor från Fyrktorget, utmed Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX i flerbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av systembutik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av systembutik. Uppskattad kostnad.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus, byte av fönster i hela fastigheten (45 lägenheter) och byte yttertak.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Bortsprängning av Södra Kullen, Arendal i Göteborg
Projektet avser bortsprängning av Södra Kullen till en viss nivå som anpassar sig efter nya terminalens behov och innebär bl a sprängning, krossning av sprängsten, hantering av sprängstensmassar och sortering för lagring i två högar inom arbetsområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Byte av spårkomplex mm i Göteborg
Projektet avser växelkomplex- och rälbyte med kompletterande av kontaktledningsmaster och signalanläggningar.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Biträdande delprojektledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2022-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare tre (3) år med ett (1) år i taget.
Biträdande produktionsledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2023-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gruppbostad till 4 lägenheter på entréplan i ett flerbostadshus. Vid entrén ska även mark- och fasadarbeten utföras samt nytt fläktrum på vindplan.
Schakt- och rivningsarbeten i Göteborg
Projektet avser rivning av samtliga byggnader som inrymmer handel, butiker samt kommunal verksamhet, erforderlig spontning samt schaktning och kapning av befintliga pålar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 7
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 10 studentlägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och ny fasad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggledare för ITV på vägar i region Väst/Syd
Byggledare ITV (kameror och video) i region Väst/Syd, uppdraget omfattar samtliga kameror i tunnlar (komplexa anläggningar) och på ytvägnätet.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sju lägenheter på Memoargatan 10- 12 och 20, Kåserigatan 3 och 4 samt Berättelsegatan 21-2 och 29.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser ny cykelfartsgatan på Karl Johansgatan från Sågatan till Kustgatan och består av en 1,6 meter bred asfaltsdel för cykel kantad av två rader storgatsten på vardera sida.
Iståndsättning av kaj i Göteborg
Avser lagning av befintliga betongpålar, skadade betongkonstruktioner samt rivning av kjolen på kajen som ska ersättas med ny betongkonstruktion.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nytt ventilationsrum på tak samt att bygga brand avskiljande väggar på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter på 4 platser . Lokal 1 Slottsskogsgatan 6, Lokal 2 Bankebergsgatan 2, Lokal 3 Hålekärrsgatan 4 och Lokal 4 Wärnsköldsgatan 5. Byggstart oviss.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring. Uppskattad byggstart.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Anpassning av kulturskola i Göteborg
Projektet avser rivning av lättväggar, akustiska åtgärder, tillgänglighetsanpassning, ventilation och ändring av brandcellsgräns i kulturskola.
Iordningställande av yta vid Gasen i Göteborg
Projektet avser iordningställande av en markyta (ca 5000 kvm) i Skandiahamnen. Tomten är idag ojämn med berg i dagen och dels bevuxen med sly. Ytan ska i framtiden kunna användas som uppställningsyta för t ex fordon.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2020.
Ombyggnad av lägenheter i villa i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från 2 till 4 lägenheter i villa.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till fyra nya lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra bostadsrätter i en huskropp.
Ombyggnad ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av skolsalar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till två klassrum för ca 30 personer per rum samt nytt grupprum och toaletter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad för arkiv på plan 1 samt ROT-renovering av plan 2 från förskola till socialkontor. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: