Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 311 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5
Reparation av brons betongkonstruktion under körbanorna, ny beläggning. Omfattar etapp 3 2019 och etapp 4 2020 med option på etapp 5 2021.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Byggnation av nya hörnhissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att befintlig Centralklinik kommer att utökas med två nya godshissar från plan 98 till plan 8 och ska placeras i en utbyggnad som byggs ihop med befintlig.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser renovering av en sekelskiftesskola, utöver renovering ska befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas. Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola genom en tillbyggnad av Hus E, ca 2250 kvm BTA. Renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus A, B, C och D och omfattar ca 2400 kvm BTA. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsåtgärder på plattformar vid Göteborg Central
Reparation och rivning/utbyte av takkonstruktion med tillhörande fundament, byte av pelare.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF02
DGF 02 består av 5 huvuddelar som ska utföras under 2019 och 2020.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF01
DGF 01 består av 3 huvuddelar som ska utföras under 2019.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Överdäckning Göaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser om- och nybyggnad av gator, gång-GC-bana, grönytor från Fyrktorget, utmed Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser ny cykelfartsgatan på Karl Johansgatan från Sågatan till Kustgatan och består av en 1,6 meter bred asfaltsdel för cykel kantad av två rader storgatsten på vardera sida.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX i flerbostadshus.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering/modernisering av 16 st befintliga hissar.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Byte av spårkomplex mm i Göteborg
Projektet avser växelkomplex- och rälbyte med kompletterande av kontaktledningsmaster och signalanläggningar. Uppskattad kostnad.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 2
Projektet avser modernisering av kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad samt invändiga ändringar. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av vind till lägenheter, flerbostadshus.
Underhållsbeläggning av gator och vägar i Göteborg, etapp 3
Avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor.
Underhållsbeläggning av gator och vägar i Göteborg, etapp 4
Avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor.
Ombyggnad av kajer i Västra Eriksberg
Projektet avser byggnation av ny kajöverbyggnad, utförande av påhängsbrygga, anläggning av ny stödmur mm.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF03
DGF 03 består av 1 huvuddel som ska utföras under 2019.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser inredning av ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 7
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg, etapp 2
Avser ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelbanor och cirkulationsplats.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anpassning av sjukhus för ny MR-kamera i Göteborg
Avser anpassning för byte av MR-kamera vid Sahlgrenska sjukhuset. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bryggeri i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till bryggeri.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 10 studentlägenheter. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byggledare styr och övervakningssystem för komplexa anläggningar i region väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sju lägenheter på Memoargatan 10- 12 och 20, Kåserigatan 3 och 4 samt Berättelsegatan 21-2 och 29.
Iståndsättning av kaj i Göteborg
Avser lagning av befintliga betongpålar, skadade betongkonstruktioner samt rivning av kjolen på kajen som ska ersättas med ny betongkonstruktion.
Underhållsbeläggning av gator och vägar i Göteborg, etapp 5
Avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nytt ventilationsrum på tak samt att bygga brand avskiljande väggar på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser tillkommande lägenheter, ändring av lägenheter och ändring av fasad, flerbostadshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till socialkontor och tillbyggnad av entré. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter på 4 platser . Lokal 1 Slottsskogsgatan 6, Lokal 2 Bankebergsgatan 2, Lokal 3 Hålekärrsgatan 4 och Lokal 4 Wärnsköldsgatan 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra bostadsrätter i en huskropp.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihus på ca 800 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2019.
Iordningställande av yta vid Gasen i Göteborg
Projektet avser iordningställande av en markyta (ca 5000 kvm) i Skandiahamnen. Tomten är idag ojämn med berg i dagen och dels bevuxen med sly. Ytan ska i framtiden kunna användas som uppställningsyta för t ex fordon.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Ombyggnad av lägenheter i villa i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från 2 till 4 lägenheter i villa. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokalerna till ABW-lokaler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar hos avdelningen 92-93 och deras verksamhet för hjärtintensivvård. Åtgärder på el, tele, undertak, ventilation, ytskikt och byggåtgärder vid nya diskarna på avd 92 rum 008 och avd 93 rum 111. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler på mark/entréplan till fyra nya lägenheter på Dimvändersgatan 15, Godvädersgatan 21-22 och Rimfrostgatan 39. Uppskattad kostnad.
Samordnad skötsel av Norra Hisingen i Göteborg
Projektet avser åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark, trädgårdsanläggningar samt torg. I skötsel ingår grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterväghållning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till fyra nya lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till ett bönerum med tillhörande expeditioner och samtalsrum. Uppskattad kostnad.
Förberedande arbeten inför nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser förberedande arbeten för nytt kulturhus. I arbeten ingår bl a ledningsflytt, flytt av pumpstation, breddning av lokalgator, anläggning av tillfällig väg och busshållplats mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: