Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 286 st.

Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5
Reparation av brons betongkonstruktion under körbanorna, ny beläggning. Omfattar etapp 3 2019 och etapp 4 2020 med option på etapp 5 2021.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintligt lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras 30 lägenheter.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola. Hus A kommer att tillgänglighetsanpassas samt att byggas om. Man kommer att bygga ett nytt Hus B med matsal, klassrum och administrationslokaler. Hus C kommer att tillgänglighetsanpassas och byggas om samt installation av en utvändig hiss. Hus D kommer att byggas om från matsal till träslöjdslokaler. Skolan ska rymma ca 350-380 elever. Byggstart tidigast kvartal 3 2019.
Tillgänglighetsåtgärder på plattformar vid Göteborg Central
Reparation och rivning/utbyte av takkonstruktion med tillhörande fundament, byte av pelare.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF02
DGF 02 består av 5 huvuddelar som ska utföras under 2019 och 2020.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF01
DGF 01 består av 3 huvuddelar som ska utföras under 2019.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Byte av brännare vid panncentral i Göteborg
Avser byte av brännare på HP1 och HP2 samt ombyggnad av nytt rum för ställverk.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser om- och nybyggnad av gator, gång-GC-bana, grönytor från Fyrktorget, utmed Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser ny cykelfartsgatan på Karl Johansgatan från Sågatan till Kustgatan och består av en 1,6 meter bred asfaltsdel för cykel kantad av två rader storgatsten på vardera sida.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i 20 lägenheter, inredning av vind till 2 lägenheter samt omfogning av fasad på flerbostadshus.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX i flerbostadshus.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 8-10 lägenheter.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 12 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering/modernisering av 16 st befintliga hissar.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Ombyggnad av övergångställe samt GC-väg i Göteborg
Avser ombyggnad av Guldmyntsgatan med två nya övergångsställen samt en gång- och cykelväg på vänstra sidan. Rubelgatan och del av Bankogatan ska också byggas om.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystem samt mindre lokalanpassningar där man ska ersätta storkök med vattenlek och pentry och anpassning av undertak samt byte av ytskikt.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser renovering av förskola med fyra avdelningar. Omfattar både invändig och utvändig renovering av ytskikt samt installation av solceller. I entreprenaden ingår även byte av aggregat, nyinstallation av fettavskiljare, nya armaturer, nytt ÅV-hus, byte av tak och fönster m.m.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Projektet avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Ombyggnad av kajer i Västra Eriksberg
Projektet avser byggnation av ny kajöverbyggnad, utförande av påhängsbrygga, anläggning av ny stödmur mm.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF03
DGF 03 består av 1 huvuddel som ska utföras under 2019.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Anpassning av sjukhus för ny MR-kamera i Göteborg
Avser anpassning för byte av MR-kamera vid Sahlgrenska sjukhuset.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelbanor och cirkulationsplats.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX på följande adresser Inlandsgatan 36, Inlandsgatan 38, Östra Keilersgatan 4, Östra Keilersgatan 2, Lantmannagatan 4. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
Byggledare styr och övervakningssystem för komplexa anläggningar i region väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 10 studentlägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sju lägenheter på Memoargatan 10- 12 och 20, Kåserigatan 3 och 4 samt Berättelsegatan 21-2 och 29. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A & D.
Ombyggnad till bryggeri i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till bryggeri.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till socialkontor och tillbyggnad av entré. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihus på ca 800 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2019.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till nya lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av avdelning 95 (verksamhet för intensivvård). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler på mark/entréplan till fyra nya lägenheter på Dimvändersgatan 15, Godvädersgatan 21-22 och Rimfrostgatan 39. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Uppskattad kostnad.
Relining i byggnad med vårdverksamhet i Göteborg
Projektet avser relining av avlopps- och tappvattenstammar i byggnad. Delvis nya lägen för att klara krav i Säker Vatten samt anslutningar till tappställen. Uppskattad kostnad.
V800 infodring i Göteborg
Projektet avser infodring av befintlig dricksvattenledning DN800 med PE-rör, Dy710 mm, SDR17 samt nyanläggning av PE-rör Dy 710 mm, SDR 17 samt nybyggnation av en ventilkammare samt omläggning av dagvattenledningar. Uppskattad kostnad.
Förberedande arbeten inför nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser förberedande arbeten för nytt kulturhus. I arbeten ingår bl a ledningsflytt, flytt av pumpstation, breddning av lokalgator, anläggning av tillfällig väg och busshållplats mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål.
Byggnation av nya hörnhissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att befintlig Centralklinik kommer att utökas med två nya godshissar från plan 98 till plan 8 och ska placeras i en utbyggnad som byggs ihop med befintlig. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse. Uppskattad kostnad.
Samordnad skötsel av Norra Hisingen i Göteborg
Projektet avser åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark, trädgårdsanläggningar samt torg. I skötsel ingår grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterväghållning. Uppskattad kostnad.
OVK-besiktikning i flerbostadshus i Göteborg
Avser obligatorisk ventilationskontroll, rensning och injustering av luftbehandlingssystem av lägenheter.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg
Avser modernisering av 9 hissar inklusive service.
Iståndsättning av kaj i Göteborg
Avser lagning av befintliga betongpålar, skadade betongkonstruktioner samt rivning av kjolen på kajen som ska ersättas med ny betongkonstruktion.
Leverans av korsningspartier till spårvägsbana i Göteborg
Avser leverans av korsningspartier till underhållsarbeten på spårvägsbanan i Göteborg.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Spårbyte i Göteborg
Avser spårbyte på spårvägsbanan i Göteborg längs sträckan utmed Ånäsvägen, längs Storkgatan vidare under E20 och järnvägsbron med avslut norr om järnvägsbron invid Kalles väg.
Ombyggnad av stationshus i Göteborg
Avser ombyggnad av stationshuset som tillhör Lisebergbanan. Omfattar ny murad fasad mot öster, man ska göra en större uteservering, ny utrymningstrappa samt anpassningar i den befintliga restaurangen och i köområdet för attraktionen Lisebergbanan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till en trygghetscentral som ska tillhandahålla säkerhetstjänster till VGR:s verksamheter som larmhantering, kameraövervakning och passagesystem.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Omläggning av spillvattenledningar i Göteborg
Avser omläggning av två tryckspillvattenledningar mellan Smidesgatan och Stenkolsgatan på en sträcka av ca 250 m.
Räl- och slipersbyte, Angeredsbanan
Avser utbyte av räl och slipers på Angeredsbanan, sträckan Hammarkullen-Storås.
Utbyte och utökning av lågspänningsställverk i Göteborg
Projektet avser utbyte och utökning av lågspänningsställverk samt demontering i två yttre stationer inom Alelyckans vattenverk.
Ombyggnad vattenrening i bassäng i Göteborg
Projektet avser att befintliga öppna sandfilter ersätts med nya trycksandfilter. Delar av det befintliga filtret återanvänds som utjämningstank. Nya pumpar och ventiler ersätter befintliga kring filtren. Vattenreningen placeras i befintliga utrymmen vid bassängen.
Reinvestering av HSWIM vid Delsjön
HSWIM (High Speed Weigh in Motion Scales).
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och renovering av skola.
Ombyggnad av väg 155 i Torslanda
Åtgärda otrygga gång- och cykelpassager vid Hjuviks bryggväg, Stora Pölsans väg, Batterivägen, Torslanda Hästeviks väg och Hällsviksvägen. Nya vägräcken mm.
Byggledare för ITV på vägar i region Väst/Syd
Byggledare ITV (kameror och video) i region Väst/Syd, uppdraget omfattar samtliga kameror i tunnlar (komplexa anläggningar) och på ytvägnätet.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Rivning av kontor mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av tomställda kontor, lagerlokaler mm för att bereda plats åt ny spårvagnshall som ska byggas,
Installation av brandlarmsystem vid värmeverk i Göteborg
Avser installation av nytt brandlarmsystem. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: