Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 258 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Ombyggnad av väg 535 mellan Åstebo-Bårhult
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ny sträckning ca 3,5 km och breddning av befintlig väg ca 500 meter. Åtgärderna innebär breddning från 1+1 väg till mötes separerad 2+2 väg, 2 stycken viltpassager, 2 cirkulationsplatser och ny gc-bana i den södra delen. Projektet berör kommunerna Partille, Lerum och Härryda.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Avser 5 beläggningsgrupper; DK 61, DK 62, DK 63, DV 61 och DV 62 - 2019 inom underhållsdistrikt Väst.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintligt lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras 30 lägenheter.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser renovering av fastigheter samt ev nybyggnad av flerbostadshus ca 100 lägenheter, som kommer att byggas som en skärm för att skydda mot buller mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar(ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av skola Huvuddel 1: Hus A ombyggnad av kontors- och bibliotekslokaler till skollokaler och innemiljöförbättrande åtgärder i texilsjlöjdsal, Hus C tillgänglighetsanpassning med utvändiga ramper. Huvuddel 2: renovering av fasad, fönster och dörrar på Hus A, B och C.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser renovering samt ombyggnad av parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ska även delas in i tre stycken sektioner med sina egna infarter. I samband med detta görs utemiljön om på de delar av bostadsgårdarna som måste rivas.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar och ombyggnad av flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt pålning av huskroppen.
Renovering av p-hus och tillbyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser renovering av parkeringshus och tillbyggnad av två hus med 13 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Avser Göteborg, Halmstad, Karlstad, Vänersborg, Mariestad.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Additionskörfält väg 158 delen Hovåsmotet - Brottkärrsmotet i södergående riktning samt av- och påfartsramper vid Hovåsmotet i sydlig riktning.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1-4
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Projektet är indelat i fyra etapper. Etapp 1: Anpassning av aula med biutrymmen för tillfällig måltidslokal. Etapp 2: Ombyggnad av uppvärmningskök till tillagningskök, utökning av matsal med tillhörande nytt fläktrum och nya externa återvinningsrum. Etapp 3: Ombyggnad av aula och biutrymmen till stadsdelsbibliotek. Etapp 4: Ombyggnad av tidigare stadsdelsbibliotek till undervisningslokaler samt underhåll av expeditonsdelar och kommunikationsutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.
Ombyggnad av äldreboende i Göteborg
Avser ombyggnad av 74 lägenheter, ett samvarorum och ett personalrum.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 18 lägenheter.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig kall vind till 12 lägenheter. Byggstart tidigast januari 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter, renovering av 8 lägenheter i flerbostadshus samt dränering av insidan på gård.
Ombyggnad av sjukhus i Västra Frölunda
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för Beroendeenheten.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sex nya lägenheter på Folkvisegatan 2, 4, 8 & 10 och tre nya lägenheter på Balladgatan 5.
Ombyggnad i avloppsreningsverk i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 2
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 74 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Ombyggnad av vind mm i Göteborg
Projektet avser inredning av vind, tillbyggnad av takkupor mot gata och höjning av tak mot gård samt nybyggnad av gårdshus.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm.
Ombyggnad av gata, cykelbana mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Fabriksgatan, anslutning till Ullevigatan, cykelbana, gångbana, ombyggnad av ledningsnät samt nya anslutande serviser för nya fastigheter.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till fem lägenheter.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm på Norra Hamngatan.
Ombyggnad av till cirkulationsplats samt breddning av cykelbana i Göteborg
Avser ombyggnad av korsningen vid Tuvevägen/Minelundsvägen till en cirkulationsplats samt breddning m.m av cykelbana längs Tuvevägen.
Om- och tillbyggnad av lokal till nya lägenheter i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av lokal till 18 st lägenheter. Omfattar även markarbeten och omdränering av källarväggar, nya installationer och ny hissanläggning m.m.
Ombyggnad av gator och gångbanor på Lindholmen, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och gångbanor kring ett kvarter på Lindholmen, där nya studentbostäder byggs. Avser även stensatt lokalgata och en förhöjd korsning. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Hisings Backa
Avser renovering av 10 lägenheter på Julias gata 111, 113 & 145 samt Blendas gata 33, 37, 41, 43 & 45. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Hisings Backa
Avser renovering av 6 lägenheter på Kville, Rambergsstaden & Wiselgrensgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser bl.a att göra en brandväg på gårdssidan, anlägga plats för underjordiska sopbehållare, byta stolpbelysning, lägga naturstensplattor runt entréer etc. sätta dit cykelställ, ordna sittplatser, iordningställa planteringsytor.
Kapacitetshöjande åtgärder av väg i Askim, Göteborg
Avser breddning av Sisjövägen norr om Sisjömotet samt förstärkningsarbeten i anslutning till bron över Stora ån vid Askims industriväg. Kommer att utföras som två huvuddelar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byggledare för VA- och VVS-anläggningar i V Götalands län mfl
Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt komplexa anläggningar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i förskola i Göteborg
Projektet avser bl a ombyggnad av lokaler, renovering av ytskikt, golv, väggar och delvis undertak, installation av ventilation, renovering/ny installation av storkök, diverse åtgärder av utemiljön. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Reinvestering av styr- och övervakningssystem i tunnlar i Västra Götalands län
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av styr- och övervakningssystem i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland, Värmland och Hallands län. Omfattar Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skulltorpstunneln, Gerumstunneln, Gårdstenstunneln, Älvsborgsbron, Uddevallabron, Svinesundsbron samt 4 st pumpstationer (Gullbergsvass, Åbro, Marieholm, Gårda). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 2
Projektet avser renovering av 6 hissar i flerbostadshus på Grevegårdsvägen 34, 40, 56 och 64 med option på Grevegårdsvägen 8, 14, 20, 32, 70, 84, 176 och 194.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 1
Projektet avser renovering av 8 hissar i flerbostadshus på Markmyntsgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, Parkgatan 6 och Nya Allén 3.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer.
Stambyte i byggnad med vårdverksamhet i Göteborg
Avser byte av avlopps- och tappvattenstammar i byggnad. Delvis nya lägen för att klara krav i Säker Vatten samt anslutningar till tappställen. Byggstart tidigast början 2019.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till fem lägenheter, samtliga lägenheter får nya inglasade uteplatser.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler för att rymma fryshotell för förvaring av medicinska prover, labboratorium, kontor samt personalutrymmen.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast slutet 2018.
Grundförstärkning vid skolbyggnad i Göteborg
Avser grundförstärkning av Gula Villan.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser ombyggnad av utemiljö vid Bankogatan 3-13.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad till nytt undersökningsrum, väntrum och kontor. Omfattar ny planlösning och byte av ytskikt sant el- och vvs- installationer.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler som har används för vård av patienter med beroende till lokaler för vård av patienter med självskadebeteende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Ramavtal reparbeten/industriklättring i energihamnar i Göteborg
Projektet avser ramavtal för reparbeten/industriklättring inom hantverkstjänster på/i svåråtkomliga platser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ombyggnad till LSS verksamhet.
Utbyte av VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyte av spill-, dag- och OFA (Olja Förorenat Avlopp) ledningar. Ledningslängd ca 400 meter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av servicestation och ny automattvätt. Uppskattad kostnad.
Leverans av växelmaterial, Göteborgs Stad
Avser leverans av växelmaterial till projektet Järntorget.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg
Avser modernisering av 8 st hissar på adresserna Eketrägatan 15, 17 & 19 samt Inägogatan 12, 14, 16, 18 & 20.
Nybyggnad av områdesskydd, grindar mm i Göteborg
Avser nybyggnad av områdesskydd med tillhörande grindar samt dagvattenåtgärder och markarbeten.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av fastigheterna Arendal 12:100, Fiskebäck 756:272, Fiskebäck 756:273 och Sandarna 25:1. Fastigheterna är belägna på adresserna Kärrlyckestigen 8, Vitlinggatan 24 och Lantvärnsgatan 6. Objekten har tidigare nyttjats som fritidshus, mindre scoutstugor samt fritidsgård. Uppskattad kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Avser grundbevarande åtgärd.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: