Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 293 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder.
Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5
Reparation av brons betongkonstruktion under körbanorna, ny beläggning. Omfattar etapp 3 2019 och etapp 4 2020 med option på etapp 5 2021.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintligt lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras 30 lägenheter.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser renovering av fastigheter samt ev nybyggnad av flerbostadshus ca 100 lägenheter, som kommer att byggas som en skärm för att skydda mot buller mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av plan 6, 8 och 9 till moderna och generella vårdavdelningar.
Renovering av kaj i Göteborg
Projektet avser renovering av kaj. Byggstart tidigast kvartal 4 2019. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2020.
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar och ombyggnad av flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt pålning av huskroppen.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och lager (ca 9600 kvm).
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Ombyggnad av äldreboende i Göteborg
Avser ombyggnad av 74 lägenheter, ett samvaro rum och ett personalrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av brännare vid panncentral i Göteborg
Avser byte av brännare på HP1 och HP2 samt ombyggnad av nytt rum för ställverk.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i 20 lägenheter, inredning av vind till 2 lägenheter samt omfogning av fasad på flerbostadshus.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av lokal till nya lägenheter i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av lokal till 18 st lägenheter. Omfattar även markarbeten och omdränering av källarväggar, nya installationer och ny hissanläggning m.m.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Renovering av storkök i äldreboende i Göteborg
Projektet avser renovering av storkök i äldreboende.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 8-10 lägenheter.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Ombyggnad av kajer i Västra Eriksberg
Projektet avser byggnation av ny kajöverbyggnad, utförande av påhängsbrygga, anläggning av ny stödmur mm. Uppskattad kostnad.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Köpstadsö, Göteborg
Avser anläggande av passivt fiberoptiskt nät på Köpstadsö.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av övergångställe samt GC-väg i Göteborg
Avser ombyggnad av Guldmyntsgatan med två nya övergångsställen samt en gång- och cykelväg på vänstra sidan. Rubelgatan och del av Bankogatan ska också byggas om.
Ombyggnad i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystem samt mindre lokalanpassningar där man ska ersätta storkök med vattenlek och pentry och anpassning av undertak samt byte av ytskikt.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser renovering av förskola med fyra avdelningar. Omfattar både invändig och utvändig renovering av ytskikt samt installation av solceller. I entreprenaden ingår även byte av aggregat, nyinstallation av fettavskiljare, nya armaturer, nytt ÅV-hus, byte av tak och fönster m.m.
Relining avlopps- och samlingsledningar i Göteborg
Projektet avser relining av avlopps- och samlingsledningar.
Sanering och renovering av skola i Göteborg
Projektet avser sanering av äkta hussvamp samt renovering av fuktrelaterade och sättningsskador.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter och omläggning av yttertak på flerbostadshus.
Utbyte ställverk i Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Omfattar 3 beläggningsgrupper; DGF 01 som består av 3 huvuddelar som ska utföras under 2019, DGF 02 består av 5 huvuddelar som ska utföras under 2019 och 2020 samt DGF 03 som består av 1 huvuddel som ska utföras under 2019.
Byggledare styr och övervakningssystem för komplexa anläggningar i region väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Breddning av inseglingsränna vid hamn i Göteborg
Projektet avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan för att kunna ta emot större och bredare fartyg. Entreprenaden avser muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende totalentreprenad enskilda avlopp, Göteborgs stad
Projektet avser ramavtal av enskilda avlopp. Beräknad omfattning ca 10-12 fastigheter per år. Avtalstiden är 2 år kan därefter förlängas med 1 + 1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sju lägenheter på Memoargatan 10- 12 och 20, Kåserigatan 3 och 4 samt Berättelsegatan 21-2 och 29. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till bryggeri i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till bryggeri.
Anpassning av sjukhus för ny MR-kamera i Göteborg
Avser anpassning för byte av MR-kamera vid Sahlgrenska sjukhuset.
Installation av ny ventilation i flerbostadshus i Göteborg
Avser installation av ny ventilation med FTX på följande adresser Inlandsgatan 36, Inlandsgatan 38, Östra Keilersgatan 4, Östra Keilersgatan 2, Lantmannagatan 4. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Västra Frölunda
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för Beroendeenheten.
Ombyggnad av gata, cykelbana mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Fabriksgatan, anslutning till Ullevigatan, cykelbana, gångbana, ombyggnad av ledningsnät samt nya anslutande serviser för nya fastigheter.
Ramavtal avseende ventilationsservice driftentreprenad, Bostads AB Poseidon
Projektet avser ramavtal ventilationsservice driftentreprenad. Uppskattad kostnad.
Byte och komplettering av utomhusbelysning, Göteborg
Avser byte och komplettering av utomhusbelysning.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler och förrådsutrymmen till sex nya lägenheter på Folkvisegatan 2, 4, 8 & 10 och tre nya lägenheter på Balladgatan 5.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagvattenledning.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål.
V800 infodring i Göteborg
Projektet avser infodring av befintlig dricksvattenledning DN800 med PE-rör, Dy710 mm, SDR17 samt nyanläggning av PE-rör Dy 710 mm, SDR 17 samt nybyggnation av en ventilkammare samt omläggning av dagvattenledningar. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av terrängtrappa i Göteborg
Projektet avser att befintlig trappförbindelse ner till Gårdstensdalen har fuktproblem i nedre plan samt fukt i ledningsschakt för kulvert och innebär att den befintliga trappförbindelsen måste rivas och återuppbyggnad av en ny förbindelse. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontor och lägenheter till nya lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lager till kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral och BVC. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler på mark/entréplan till fyra nya lägenheter på Dimvändersgatan 15, Godvädersgatan 21-22 och Rimfrostgatan 39. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Uppskattad kostnad.
Relining i byggnad med vårdverksamhet i Göteborg
Projektet avser relining av avlopps- och tappvattenstammar i byggnad. Delvis nya lägen för att klara krav i Säker Vatten samt anslutningar till tappställen. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad samlingssal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal vid äldreboende. Uppskattad kostnad.
Samordnad skötsel av Norra Hisingen i Göteborg
Projektet avser åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark, trädgårdsanläggningar samt torg. I skötsel ingår grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterväghållning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: