Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Anläggande gata och cirkulationsplats i Borås
Avser ombyggnad av ca 1,5 km befintlig väg, cirkulationsplats, av och påfart samt ca 700 meter ny gc-bana. Ny kantsättning, beläggningar, dagvattenbrunnar, trädplanteringar och trafikskyltning ingår. Vidare ingår ny belysningsanläggning, tillhörande lednings- och kabelarbeten. Avser Tullabron-Magasinsgatan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Ombyggnad av klubbstuga mm i Borås
Projektet avser ombyggnad av klubbhuset, rivning av moduler som används som omklädningsrum samt asfaltering av parkeringsytan på Barnhemsgatan 71. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Ombyggnad av stödmur i Borås
Rivning av befintlig mur och sätta nya L-stöd och återställning.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 4 stycken hissar på Österlånggatan 15 i Borås.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av A & B-hallen, Borås Tennis & Boulecenter
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av plankorsning i Borås
Bommar, gång- och cykelbana.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Tillbyggnad av skola i Borås
Tillbyggnad av skola (almåsgymnasiet) samt rivningslov och marklov.
Om-och tillbyggnad av befintlig plåtbyggnad i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av en plåtbyggnad 576m² som dockas mot befintlig byggnad (P1)
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av kontors- och industribyggnad (fönsterbyte samt nytt vent.aggregat).
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Tillbyggnad samt installation av solceller på kontor/verkstadsbyggnad i Borås
Avser ombyggnad av plåtbyggnad på ca 576 kvm som kommer att dockas mot bef byggnad samt montering av solcellsanläggning på kontor/verkstadsbyggnad där större delen av solenergin kommer att förbrukas. Monokristallin solcellsanläggning till ett pris av 1 500 000:- driftsatt och klart.
Uppgradering av Brand & Utrymningslarm i kontorshus i Borås
Avser uppgradering av befintligt brandlarm & utrymningslarm i kontorsverksamhet. Byggnaden består av totalt 9 våningsplan.
Ombyggnad av brandhall i Borås
Avtalet omfattar att konstruera, beräkna hållfasthet, tillverka samt leverera ställage och tak till brandhall i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostads- kontors- och affärshus (samt användning).
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av förskola i Borås
Ändrad användning av kontor till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad samt skyltar.
Ombyggnad av strömförsörjning i skola i Borås
Projektet avser bortkoppling av högspänningsanläggning samt nyinstallation av lågspänningsanläggning på skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fönsterrenovering. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser mindre tillbyggnad av industribyggnad (power measurement rigg).
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för fasadändring samt ändring av planlösning på ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (2 stycken lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager/kontor i Borås
Avser ändring av lager/kontor till övningslokal (del av ärendet är sekretess).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändring av specialbostäder (Gruppboende LSS) till lägenheter.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Borås
Rivningslov för rivning av nätstation/teknikhus.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av butik i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager/fabrik till föreningslokal/butik t o m 2025-09-01.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för tillfällig markparkering ca 45 st t o m 2021-06-01.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå (terrassering).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå vid affärshus/industri.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av lager till gymverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för ändring av transformatorstation (flytt av befintlig station).
Ombyggnad av grundskola i Borås
Ändrad användning av gymnasieskola till grundskolan (f-9).
Ombyggnad av produktionslokal i Borås
Ändrad användning av lager till lager/produktion.
Installation av brandlarm i parkeringshus, Nybro
Avser installation av brandlarm i parkeringshuset Nybron.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: