Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Provdrift under augusti 2019.
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Underhållsbeläggning Värme i Västmanlands län
Beläggningsgrupper U31-2019 och U31-2020. Option på beläggningsgrupp U31-2021.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Underhållsbeläggning inom Örebro och Västmanlands län
Avser TE18/20 Norrplan-U länsgräns, UE18/20 T länsgräns-Strö samt UE20 Gräsnäs-Stora Ekbacken. Underhållsbeläggning med funktionskrav.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Ombyggnad av lager
Ombyggnad av industrilokal till klädlager.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för Röda torget till cirkulationsplats.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av byggnad med tidigare lokaler till 8 st lägenheter och källarförråd. Ny planlösning, tilläggsisolering av väggar, nya balkonger, hiss mm.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Utbyggnad av befintlig deponi vid avfallsstation i Västerås
Deponin på Gryta avfallsanläggning ska byggas ut med en ca 1 ha stor yta för farligt avfall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Nybyggnad av marinsvängarmar i Västerås
Upphandlingen avser dimensionering, leverans, installation och drifttagning av fyra nya marinsvängarmar till oljekaj.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastighten källan 1, avesta kommun.
Rivning av Wenströmska skolan i Västerås
Objektet avser rivning av samtliga byggnader mm inom arbetsområdet. Byggnaderna har använts vid undervisningsverksamhet. Merparten av byggnaderna består av ett plan bortsett från en mindre del som är i tre plan inklusive kulvert.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Fasadändring, ändring av planlösning samt ingrepp i bärande konstruktion av kontorshus.
Renovering av tak samt ombyggnad av personalutrymmen på värmeverk i Västerås
Bygglov för ändring av tak samt stomförstärkning.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Ombyggnad av gata i Arboga
Avser ombyggnad av del av Västermovägen i samband med nybyggnad av Förskolan Söder.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändig ventilationsaggregat samt ändring av invändigt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Installation av solceller på flerbostadshus samt väsentlig ändring av VA.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 144 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning affärslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Sala
Ändrad användning från boende till vård och behandling.
Tillbyggnad av skola i Arboga
Tillbyggnad skola, utvändig ändring, invändig ombyggnation, nya skärmtak samt uppsättning av staket.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hotell till vårdlokal.
Tillbyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av café och skärmtak samt ändring av befintlig skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till restaurang.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med nya fönster och glasparti med dörr samt lokalanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, installation av hiss och ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i affärslokaler.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till lägenhet samt takterass.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostadsyta samt ändring av va.
Ändrad användning till cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från stall till café/bistro.
Ändrad användning av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kallvind till kontor.
Ombyggnad av förråd i Skinnskatteberg
Bygglov, ändring, annan byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: