Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Fagersta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Underhållsbeläggning inom Örebro och Västmanlands län
Avser TE18/20 Norrplan-U länsgräns, UE18/20 T länsgräns-Strö samt UE20 Gräsnäs-Stora Ekbacken. Underhållsbeläggning med funktionskrav.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Underhållsbeläggning Värme i Västmanlands län
Beläggningsgrupper U31-2019 och U31-2020. Option på beläggningsgrupp U31-2021.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Förskola för 108 barn fördelat på 6 avdelningar.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Ny planskild korsning vid Kraftvärmegatan i Västerås
Avser byggande av en planskild korsning med en tunnel för Kraftvärmegatan under Johannisbergsvägen. Del av Mälarprojektet.
Ombyggnad av storkök i gymnasium i Västerås
Nytt storkök och matsal tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen i befintlig byggnad. I projektet ingår även rivning av spånsugsbyggnad samt ny miljöbod. Även vissa markarbeten ingår. Byggnaden är q-märkt och ligger på arkeologiskt intressant mark. Storköksutrustning samt installation ska prissättas separat. Optionen gällande styr och övervakning ska vara giltig fram till 2020-01-31.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt väsentlig ändring av VA.
Renovering av lägenheter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Utbyggnad av befintlig deponi vid avfallsstation i Västerås
Deponin på Gryta avfallsanläggning ska byggas ut med en ca 1 ha stor yta för farligt avfall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Ombyggnad/modernisering av hisshall/hissar på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser ombyggnad/modernisering stora hisshallen hus 04, hiss 22-29 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Utbyte av hisskorgar inklusive inredning samt utbyte av maskineri och styrskåp.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastigheten Källan 1, Avesta kommun.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Rivning av Wenströmska skolan i Västerås
Objektet avser rivning av samtliga byggnader mm inom arbetsområdet. Byggnaderna har använts vid undervisningsverksamhet. Merparten av byggnaderna består av ett plan bortsett från en mindre del som är i tre plan inklusive kulvert.
Nybyggnad av resturang i Köping
Nybyggnad av pizzeria i Köping.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 875 kvm i del av hus B.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Bygglov för anordnande av 2 st hissar.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Renovering av tak samt ombyggnad av personalutrymmen på värmeverk i Västerås
Bygglov för ändring av tak samt stomförstärkning.
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från butik till kontor samt ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däckhotell.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av frysrum.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten släpvagnen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende inom fastigheten åkra 10, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändig ventilationsaggregat samt ändring av invändigt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Ombyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hotell till vårdlokal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till restaurang.
Ombyggnad av klinik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till ögonklinik, fasadändring samt installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, installation av hiss och ventilationsaggregat.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 144 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från vandrarhem till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Ändrat användningssätt av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av småbåtshamn i Västerås
Ändring av småbåtshamn (flytt av båtplatser).
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Ändrat användningssätt från lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Ändrat användningssätt soprum till förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Ändrad använding föreningslokaler till bostad.
Ombyggnad av klubbhus i Västerås
Ändrat användningssätt affär till föreningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Sala
Ändrad användning från garage till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Tillbyggnad av silo i Sala
Tillbyggnad av plansilo.
Tillbyggnad av radhus i Arboga
Tillbyggnad radhus, förlängning av inglasad altan.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Arboga
Ombyggnad av kvartersgård till lägenhet, nybyggnad av carport/förråd 29 m2 samt entrétak 18m2.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Tillbyggnad av fritidshus, 7 m2.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivning av barack/omklädningsrum.
Rivning av fritidshus i Sala
Rivning av fritidshus efter brand.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Rivning av skorsten i Arboga
Rivning av skorsten.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus, garage och förråd.
Ombyggnad av pizzeria i Fagersta
Anmälan om installation av fettavskiljare i restaurang/pizzeria inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: