Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av häktet på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte. Säkerhetsskyddad upphandling.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
Ombyggnad av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Stambyte mm i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser stambyte, badrumsrenovering mm i 13 st hus, 309 lgh samt 5 lokaler. Genomförs i tre etapper med ca 100 lgh/år. Adress: Surbrunnsvägen 2-4-6-8-10 samt Tunalundsvägen 1-3.
Ombyggnad av kontor i Köping
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart som översiktlig information. Underlag för anbud framgår av AFB.22. Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Ombyggnad av hus 01-03 och 06-08 vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 01 - 08 vid Västmanlands sjukhus Västerås. Avser invändig ombyggnad samt påbyggnad av fläktrum på hus 03. Totalyta ombyggnadsyta ca: 1750 m², total nybyggnadsyta, fläktrum (BTA) ca: 240 m².
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Objektet avser målningsarbeten på bro 19-28-1, väg 250 i Kungsör, samt lagerbyte och nya ledverk på bro 19-10-1, väg E20, Gravudden.
Byte av järnvägsbroar över E18 vid Tegnérgatan i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Ombyggnad av del av gata i Kungsörs centrum
Objektet avser ombyggnad av en del av Drottninggatan i Kungsör.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Om- och tillbyggnad av skola i Fagersta
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus F. Tillbyggnad av kapphall och nytt fläktrum. Ny matsal och mottagningskök. Nya ytskikt, belysning och ventilation. Utvändig anpassning av mark.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Ombyggnad av gym i Västerås
Ombyggnad av Nordic Wellnes i Västerås.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Åtta lägenheter med öppna, spännande planlösningar. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Bergsgatan i Köping
Avser en större omläggning av fjärrvärmeledningar i Bergsgatan och vid Västmanlands Sjukhus i Köping.
Asfaltering av upplagsytor vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnad och för-stärkning av hårdgjorda, asfalterade, ytor till en omfattning av ca 9 000 m2. Ytan utgör del av den s.k. ”bränsleplattan” där material för framställning av olika typer av avfallsbränslen hanteras genom lagring, blandning, krossning mm.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare kontor till 5 st lägenheter. En passage skall skapas mellan trapphusen och 2 nya balkonger ska byggas.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås
Ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning vid avdelning 91 samt tillnyktringsenheten, Psykkliniken, hus 36, plan 2 Västmanlands sjukhus Västerås. Totalyta (BTA) ca:690 m2. Entreprenaden skall genomföras i 2 etapper. Etapp 1, 2018-08-08 – 2018-10-27. Etapp 2, 2018-11-22 – 2019-02-01.
Anläggning av skolgård i Hallstahammar
Upphandlingen avser justering och nyanläggning av skolgård vid Parkskolan.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Renovering av spång i Ramnäs
Renovering av 170 m träspång med 38 brostöd.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
2 lägenheter. Inflyttning under 2019.
Upprustning av torg i Köping
Avser uppfräschning av torg med ny asfalt och marksten. Även ny cykelparkering och ombyggnad av befintlig bilparkering.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affärslokal till gym.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förskola/skola inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Tillbyggnad av idrottshall i Sala
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med entresolplan.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av maskinhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av maskinpark.
Tillbyggnad av badhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av simhall inom fastigheten olympen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för utbyggnad av friskis och svettis rocklunda.
Ombyggnad av förskola i Köping
Bygglov ändrad användning skola till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av inackorderingshem till 3 stycken lägenheter.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ombyggnad från bank till butik samt anmälan om nytt fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygg- och rivningslov för till- och ombyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av gc-väg i Västerås
Bygglov för anordnande av förlängning gång-och cykelvägen.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmäla ändring av bärande konstruktion skola.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Anmälan inst el ändr av ventilation industrilokaler.
Ombyggnad av skola i Sala
Anmälan om ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i skola.
Ombyggnad av va-ledning i Kungsör
Anmälan va-anläggning, kommunal, i samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Anmälan ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av park i Sala
Om- och tillbyggnad av Sala Folkets park.
Rivning av industrihus i Sala
Rivning av industribyggnader.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av skola i Surahammar
Ttillbyggnad undervisningsrum för skola.
Tillbyggnad av skolkök i Kungsör
Tillbyggnad och ändring av planlösning av skolkök, inst av va-anl, kommunal.
Tillbyggnad av skola i Köping
Tillbyggnad skola.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning och ändring av ventilation i kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Sala
Ändrad användning.
Rivning av affärshus i Köping
Rivning del av affärslokaler.
Rivning av industrihus i Kungsör
Rivningslov rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: