Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt traiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Skifu AB har för avsikt att utföra tillbyggnad av ny beredningsdel, samt lager för Cobra Bio, inom industriområde sköle 1:81 Matfors. Entreprenaden är uppdelad i två (2) etapper. Etapperna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Inom området finns bland annat rötkamrarna och delar av väg 562.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola.
Utbyte av kommunal vägbelysning längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
Denna upphandling syftar till att utbyta kommunal vägbelysning på väg 542 Vigge-Matfors i samband med trafikverkets förstärkningsåtgärder. I samband med projektet skall befintlig belysning som tillhör Sundsvalls kommun demonteras och ersättas med nya stolpar, stolparmar och armaturer för att uppnå fullgod belysning.
Ombyggnad av E14 i Sundsvall
Cirkulationsplatser och korsningar.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 1 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Ombyggnad till gym.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av skolbyggnadens växthus till skolsal.
Förstärkning av kaj i Sundsvall
Avser att förstärka del av kajen så att större och tyngre maskiner kan arbeta på kajen vilket är syftet med denna upphandling.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Reparation av bro över Alnösundet vid Alvik i Sundsvall
Igengjutning av serviceluckor, asfaltering, underhåll invändigt.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad för inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor/sovrum till uthyrningslägenheter.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av frisersalong i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till frisör.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till bostad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus gällande omdisponering från 3 till 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för caféverksamhet i stationshus.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov för förlängning av befintlig bullerkärm.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av bostadsbyggnad.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garagebyggnad.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Rivning av nätstation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av utbytt nätstation sundsvall elnät.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus - t o m 2024-10-31.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Tillbyggnad av carport för mc (vid flerbostadshus.).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: