Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter. Förstärkning (BK4).
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Inom området finns bland annat rötkamrarna och delar av väg 562.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder längs väg 566 sträckan Dövikssjön-Nylandsvägen.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Västernorrlands län beläggningsgrupp Y10.
Utbyte av kommunal vägbelysning längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
Denna upphandling syftar till att utbyta kommunal vägbelysning på väg 542 Vigge-Matfors i samband med trafikverkets förstärkningsåtgärder. I samband med projektet skall befintlig belysning som tillhör Sundsvalls kommun demonteras och ersättas med nya stolpar, stolparmar och armaturer för att uppnå fullgod belysning.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal.
Tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus
Avser tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus, nybyggnadsarean (BYA) beräknas till 433 kvm.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Skifu AB har för avsikt att utföra tillbyggnad av ny beredningsdel, samt lager för Cobra Bio, inom industriområde sköle 1:81 Matfors. Entreprenaden är uppdelad i två (2) etapper. Etapperna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Invändig renovering av Prästgården.
Reparation av bro över Alnösundet vid Alvik i Sundsvall
Igengjutning av serviceluckor, asfaltering, underhåll invändigt.
Förstärkning av kaj i Sundsvall
Avser att förstärka del av kajen så att större och tyngre maskiner kan arbeta på kajen vilket är syftet med denna upphandling.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurangbyggnad samt byte av glaspartier.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gymnasieskola.
Bindemedelsförsegling av rullbanor och taxibanor på Midlanda Airport
Objektet avser heltäckande bindemedelsförsegling av RWY inkl skuldror, Taxibana TWY C inkl. skuldror, Taxibana TWY D inkl skuldror, stationsplatta N delen A05, Avisningsplattan och Platta A04, Total yta: Ca 145 000 m2
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vårdboende till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor/sovrum till uthyrningslägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av skolbyggnadens växthus till skolsal.
Ombyggnad av driftscentral i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av driftcentral och ledningsrum. Bygglov för tillbyggnad av vattenreservoar.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från källarlokal till studentboende.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från tvätt/förråd till pub.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad mellan garage och hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus gällande omdisponering från 3 till 4 lägenheter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till bostad/lokal.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till gym.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av verkstad i Sundsvall
Anmälan för rivning av verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för caféverksamhet i stationshus.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov för förlängning av befintlig bullerkärm.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för anpassa utemiljö.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av garage.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av vattenverk i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av brunnshus och vattenverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: