Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Rivning av befintlig kaj. Utförande av ny kaj inkl. spontning/pålning. Upprustning av hela kajstråket med markarbeten och beläggning. Sanering av massor innanför kajlinje.
Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter. Förstärkning (BK4).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt traiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Vägmarkeringar i Västernorrlands län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid med option på ev förlängning med ytterligare 1 år.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Inom området finns bland annat rötkamrarna och delar av väg 562.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder längs väg 566 sträckan Dövikssjön-Nylandsvägen.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Västernorrlands län beläggningsgrupp Y10.
Utbyte av kommunal vägbelysning längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
Denna upphandling syftar till att utbyta kommunal vägbelysning på väg 542 Vigge-Matfors i samband med trafikverkets förstärkningsåtgärder. I samband med projektet skall befintlig belysning som tillhör Sundsvalls kommun demonteras och ersättas med nya stolpar, stolparmar och armaturer för att uppnå fullgod belysning.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal.
Tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus
Avser tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus, nybyggnadsarean (BYA) beräknas till 433 kvm.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Delprojektledare i projekten Dingersjö mötesstation och Sundsvall resecentrum
Avser delprojektledare för Dingersjö mötesstation och Sundsvall tillgänglighet och resecentrum. Uppdraget startar 2019-03-01 förutsatt att kontraktet trätt i kraft och pågår till och med 2021-02-28. Trafikverket har möjlighet att förlänga avtalet 12 månader (slutdatum 2022-02-28) och dessa skall lösas ut minst 3 månader före respektive kontraktstid löper ut.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Skifu AB har för avsikt att utföra tillbyggnad av ny beredningsdel, samt lager för Cobra Bio, inom industriområde sköle 1:81 Matfors. Entreprenaden är uppdelad i två (2) etapper. Etapperna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Reparation av bro över Alnösundet vid Alvik i Sundsvall
Igengjutning av serviceluckor, asfaltering, underhåll invändigt.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Invändig renovering av Prästgården.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Förstärkning av kaj i Sundsvall
Avser att förstärka del av kajen så att större och tyngre maskiner kan arbeta på kajen vilket är syftet med denna upphandling.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurangbyggnad samt byte av glaspartier.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gymnasieskola.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring och skylt på affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av restaurang.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av skorstensmur, västra station.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av tank och fundament.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang 5 år.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-09-30 för fasadändring och montering av tillfällig ventilation på skola.
Rivning av mast i Sundsvall
Anmälan för rivning av antennbärare/ mast.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av timmerbyggnad.
Rivning av verkstad i Sundsvall
Anmälan för rivning av verkstadsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av öde enbostadshus med verkstad/garage.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för installation av eldstad restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av tak på befintliga carportar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad mellan garage och hus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lokal till lokal/gymnasieskola.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till gym.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov för anläggning av planyta för sorteringsanläggning.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för caféverksamhet i stationshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för uppförande av skärmtak ovan personalentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till café.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av danslokal i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till träningslokal.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring på industribyggnad samt omdisponering av parkeringsplatser.
Ombyggnad av driftscentral i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av driftcentral och ledningsrum. Bygglov för tillbyggnad av vattenreservoar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från källarlokal till studentboende.
Ombyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från soprum till två stödboenden.
Ombyggnad av bar i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från tvätt/förråd till pub.
Ombyggnad av vänthall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från restaurang till vänthall/biljettförsäljning din tur.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för anpassa utemiljö.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för bullervall.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av industribyggnad, gasåtervinningsanläggning.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola.
Bindemedelsförsegling av rullbanor och taxibanor på Midlanda Airport
Objektet avser heltäckande bindemedelsförsegling av RWY inkl skuldror, Taxibana TWY C inkl. skuldror, Taxibana TWY D inkl skuldror, stationsplatta N delen A05, Avisningsplattan och Platta A04, Total yta: Ca 145 000 m2
Tillbyggnad av vattenverk i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av brunnshus och vattenverk.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus med skärmtak.
Armaturutbyte längs kommunala vägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ca 323 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun.
Armaturutbyte vid gc-vägar och parker i Sundsvall
Avser utbyte av ca 625 belysningsarmaturer längs gång-och cykelvägar samt parker inom Sundsvalls kommun.
Seriebyte av ljuskällor i gatubelysning i Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ljuskällor i kommunala gatubelysningen inom Sundsvalls kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av va flerbostadshus Blocket 23,22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: