Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sundsvalls hamn
Elektrifiering och upprustning.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Rivning av befintlig kaj. Utförande av ny kaj inkl. spontning/pålning. Upprustning av hela kajstråket med markarbeten och beläggning. Sanering av massor innanför kajlinje.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter. Förstärkning (BK4).
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Vägmarkeringar i Västernorrlands län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid med option på ev förlängning med ytterligare 1 år.
Exploateringsarbeten Norra Kajen, Sundsvall
Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Inom området finns bland annat rötkamrarna och delar av väg 562.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder längs väg 566 sträckan Dövikssjön-Nylandsvägen.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser 3 innergårdar.
Tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus
Avser tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus, nybyggnadsarean (BYA) beräknas till 433 kvm.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Delprojektledare i projekten Dingersjö mötesstation och Sundsvall resecentrum
Avser delprojektledare för Dingersjö mötesstation och Sundsvall tillgänglighet och resecentrum. Uppdraget startar 2019-03-01 förutsatt att kontraktet trätt i kraft och pågår till och med 2021-02-28. Trafikverket har möjlighet att förlänga avtalet 12 månader (slutdatum 2022-02-28) och dessa skall lösas ut minst 3 månader före respektive kontraktstid löper ut.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring och skylt på affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av restaurang.
Rivning av mast i Sundsvall
Anmälan för rivning av antennbärare/ mast.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av timmerbyggnad.
Rivning av verkstad i Sundsvall
Anmälan för rivning av verkstadsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av öde enbostadshus med verkstad/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan installation av imkanal i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan attefall för inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för installation av eldstad restaurang.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till gym.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring på industribyggnad samt omdisponering av parkeringsplatser.
Ombyggnad av driftscentral i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av driftcentral och ledningsrum. Bygglov för tillbyggnad av vattenreservoar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Bygglov för anläggning av planyta för sorteringsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för uppförande av skärmtak ovan personalentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till café.
Ombyggnad av danslokal i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till träningslokal.
Ombyggnad av bowlinghall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till bowling, Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till servering Linjeförmannen 7.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till träningslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från soprum till två stödboenden.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av tak på befintliga carportar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av läktare i Sundsvall
Bygglov ombyggnad läktare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 4 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av vänthall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från restaurang till vänthall/biljettförsäljning din tur.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för bullervall.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av skorstensmur, västra station.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fd vaktmästarbostad till hagaskolan.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang 5 år.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-09-30 för fasadändring och montering av tillfällig ventilation på skola.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av tank och fundament.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av transformatorkiosk.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av industribyggnad, gasåtervinningsanläggning.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av skola på Haga, Sundsvall
Rivning av skola. Nybyggnad på projekt 1160086.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av butik.
Armaturutbyte längs kommunala vägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ca 323 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun.
Armaturutbyte vid gc-vägar och parker i Sundsvall
Avser utbyte av ca 625 belysningsarmaturer längs gång-och cykelvägar samt parker inom Sundsvalls kommun.
Seriebyte av ljuskällor i gatubelysning i Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ljuskällor i kommunala gatubelysningen inom Sundsvalls kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av va flerbostadshus Blocket 23,22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: