Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sundsvalls hamn
Elektrifiering och upprustning.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Rivning av befintlig kaj. Utförande av ny kaj inkl. spontning/pålning. Upprustning av hela kajstråket med markarbeten och beläggning. Sanering av massor innanför kajlinje.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls resecentrum
Vägen byggs om till lokalgata och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 2,6 km.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart markarbeten i denna etapp.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Vägmarkeringar i Västernorrlands län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, grävning av underjordiskt behållare. Avser: Strandvägen 2-29 Tallvägen 2-14, 6-24 Bergsvägen 3
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder längs väg 566 sträckan Dövikssjön-Nylandsvägen.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Ombyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, ca 6-8 lägenheter.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser 3 innergårdar.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Delprojektledare i projekten Dingersjö mötesstation och Sundsvall resecentrum
Avser delprojektledare för Dingersjö mötesstation och Sundsvall tillgänglighet och resecentrum. Uppdraget startar 2019-03-01 förutsatt att kontraktet trätt i kraft och pågår till och med 2021-02-28. Trafikverket har möjlighet att förlänga avtalet 12 månader (slutdatum 2022-02-28) och dessa skall lösas ut minst 3 månader före respektive kontraktstid löper ut.
Tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus
Avser tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus, nybyggnadsarean (BYA) beräknas till 433 kvm.
Flytt av stolpar för matarledning vid E14 Timmervägen i Sundsvall
Objektet avser flytt av stolpar för matarledning JL5S5 samt JL5S6, på grund av ny cirkulationsplats E14 Timmervägen, Sundsvall.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring av vindsplan på affärshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan installation av mekanisk från- och tilluft med återvinning (ftx) industribyggnad.
Ombyggnad av postterminal i Sundsvall
Anmälan ombyggnad postsortering.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan rivning restaurang.
Ombyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan attefall för inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av tak på befintliga carportar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till café.
Ombyggnad av bowlinghall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till bowling, Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till servering Linjeförmannen 7.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till träningslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från soprum till två stödboenden.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring på industribyggnad samt omdisponering av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av 4 st uterum på befintliga terasser flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kanslihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kanslibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 4 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 5 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande enbostadshus till flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av läktare i Sundsvall
Bygglov ombyggnad läktare.
Ombyggnad av vänthall i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från restaurang till vänthall/biljettförsäljning din tur.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan installation av imkanal i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-09-30 för fasadändring och montering av tillfällig ventilation på skola.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fd vaktmästarbostad till hagaskolan.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av transformatorkiosk.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov, rivning av kontorsbyggnader.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av industribyggnad, gasåtervinningsanläggning.
Rivning av skola på Haga, Sundsvall
Rivning av skola. Nybyggnad på projekt 1160086.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från affärshus till restaurang, installation av eldstad/rökkanal.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus (3 nya lägenheter på entréplan).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Armaturutbyte längs kommunala vägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ca 323 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Liden och Indal, Sundsvalls kommun.
Armaturutbyte vid gc-vägar och parker i Sundsvall
Avser utbyte av ca 625 belysningsarmaturer längs gång-och cykelvägar samt parker inom Sundsvalls kommun.
Seriebyte av ljuskällor i gatubelysning i Sundsvalls kommun
Avser utbyte av ljuskällor i kommunala gatubelysningen inom Sundsvalls kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: