Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Opto och statusåtgärder Grundfors - Storfinnforsen
Grundfors - Storfinnforsen UL1 S4-5 opto och statusåtgärder.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län.
Varmmassabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Utförande av beläggningsarbeten med varmmassa i Västernorrlands Län. Beläggningsgrupp Y1.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 9 meter ut i vattnet.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Västernorrlands län. Beläggningsgrupp Y10.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Ombyggnad till padelhall i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till en padelhall om ca 3000 kvm.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning av apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Renovering av bro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116. Alby nsp.
Fyllnings- och förstärkningsåtgärder vid Ravinen i Timrå
I ravinen, vid fastigheterna Vivsta 1:10 och Östrand 10:1 finns risk för ras och skred längs ravinens sluttningar. De åtgärder som ska utföras är i huvudsak fyllning och släntförstärkningsåtgärder. Åtgärderna är indelad i etapper 2020-2023.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning med tillbyggnad och fasadändring av verkstadsbyggnad (samt invändig ombyggnad).
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Tillbyggnad av skola i Kramfors
Tillbyggnad av Dockstaskolan med förskoleavdelning och utökade lokaler för friskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av mindre avloppsreningsverk i Härnösand
Skjollsta avloppsanläggning består idag av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Skjollsta avloppsanläggning ligger inom föreslaget vattenskyddsområde (sekundär zon) för Bondsjö ytvattentäkt och inom anläggningens upptagningsområde förekommer mycket tillskottsvatten. Förfrågan avser två alternativa dimensioneringar: Qdim = 50 m3/dygn eller Qdim = 100 m3/dygn.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat vid skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallationsoch efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg-, el/data- samt styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt ventilationssamt styr och övervakningsanläggning.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Infodring av ledningar med flexibelt foder i Sollefteå kommun
Avser infodring med flexibelt foder av fem olika objekt, tre i Sollefteå tätort, ett objekt i Näsåker tätort och ett objekt i Långsele tätort. Totalt skall ca 1225 m spillvattenledning och 525 meter dagvattenledning infodras.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Upprustning av vägar i Forsa, Njurunda
Avser upprustning av de så kallade Metallvägarna i Forsa. Syftet med ombyggnationen är att rusta upp slitna och tjälskadade gator. Vägar som ska rustas upp är Guldvägen, Platinavägen, Titanvägen, Volframvägen, Manganvägen och Cormantvägen. Alla gatorna kommer att smalnas av och få en 5,5 meter bred körbana samt en asfaltsvinge på cirka 0,8 m. Guldvägen smalnas av med cirka 6,2 meter bred körbana. Längs Guldvägen byggs också en ny, tre meter bred, gång- och cykelväg mellan Skedlovägen och Cormantvägen.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Till- och ombyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Avser tillbyggnad av kök och besökscentra.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser anpassning av kontorslokaler.
Åtgärder på bro i Härnösand
Kommunen går vidare i planeringsarbetet för Kanalbroarna och vill därför bärighetsberäkna Östra Kanalbron för att få veta om den håller de kommande 30 åren för trafik enligt trafikverkets nya bärighetsklass BK4. Östra Kanalbron har idag ca 13000 ÅDT fordon per dygn och är utsatt för Trafikverkets nya bärighetsklass BK4, fordonskombinationer med total vikt på 74 ton.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Underhåll av broar i Brännan
Reparationer samt ny asfalt.
Om- och tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Lokalanpassning i fastighet, Ånge
Ev ventilation- och brandskyddsåtgärder. Kan även bli förstärkningsåtgärder.
Utbyggnad av ställverk samt fiber i Kramfors
Objektet avser ett FTTX projekt i Kramfors kommun.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Ombyggnad av styr och övervakning i skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga erfoderliga utrednings-, projekterings-, rivnings-, demonterings-, ombyggnads-, nyinstallations- och efterarbeten över styr- och övervakningsinstallationer inkl el/data- och byggnadsarbeten med dess installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt styr- och övervakningsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, sätta upp skyltar, installera ventilation, gene 2:164.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Ombyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av idrotts- och racketcenter, Rivningslov för rivning av kanslibyggnad och marklov för markåtgärder Haga 4:51.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Rivning av hotell i Sundsvall
Rivningslov för rivning av äldre hotellverksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Härnösand
Startbesked - ändring av planlösning, ventilation, brandskydd etc.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad - kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme, sörgissjö 3:2, Tillbyggnad av växthus med förråd, sörgissjö 3:2 Sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industri, trafobås.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industrilokal, björna-långviken 1:242.
Tillbyggnad av kallförråd i Sollefteå
Tillbyggnad av lagertält.
Ändrad användning till bryggeri i Kramfors
Ändrad användning av lager/snickeri till livsmedelsverksamhet, ölbryggeri.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, jasminen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förskola till bostad, fasadändring, ny dörr och fönster, norrlungånger 2:220.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, liljan 3.
Ombyggnad av sophus i Kramfors
Ändrad användning av förråd till rum för källsortering.
Tillbyggnad av pumpstation i Sollefteå
Tillbyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad av hotell med inglasat uterum.
Utbyggnad av campingplats i Kramfors
Utbyggnad av camping.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrat ianspråktagande från restauranggrossist till handel, t.om. 2020-12-31.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked - ombyggnad av dagvattenhantering med diken, ledning och sedementsbassäng.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: