Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Kilforsen Stationsförnyelse
Kilforsen IK33 stationsförnyelse.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning, mark och banarbeten. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår.
Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sundsvalls hamn
Elektrifiering och upprustning.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Kubikenborg
Vägen byggs om till länsväg och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 16 km.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Rivning av befintlig kaj. Utförande av ny kaj inkl. spontning/pålning. Upprustning av hela kajstråket med markarbeten och beläggning. Sanering av massor innanför kajlinje.
Långbjörn-Storfinnforsen Stationsförnyelse
Långbjörn-Storfinnforsen Stationsförnyelse.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Ombyggnad av väg 562 mellan Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls resecentrum
Vägen byggs om till lokalgata och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 2,6 km.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter. Förstärkning (BK4).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart markarbeten i denna etapp.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell samt ca 60 nya rum planeras.
Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E03
BEST arbeten. Nacksta driftsplats. Mittbanan Bandel 224, km 571+000 – km 577+200 (sträckan Sundsvall-Vattjom) samt Ådalsbanan Bandel 233, km 349+000 – km 354+000 (sträckan Sundsvall-Birsta).
Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Ånge
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, grävning av underjordiskt behållare. Avser: Strandvägen 2-29 Tallvägen 2-14, 6-24 Bergsvägen 3
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kramfors
Avser uppförande av nytt biosteg i Nylands avloppsreningsverk.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser utredning om en eventuell ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Växelbyten i Moradal
Bangårdsupprustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, ca 6-8 lägenheter.
Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan
Produktion av ersättningsväg (grusväg).
Ombyggnad av endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus
Ombyggnad för endoskopimottagning vid Sundsvalls sjukhus, ombyggnadsarea ca 550 m2 bruksarea.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser 3 innergårdar.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Utbyte av kablar mm vid järnväg i Graninge
Utbyte cellulosakablar och telereläsatser samt skåpbyte.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av skollokaler för fordonsmekanikerutbildning. Objekten är beläget på Ådalsskolan, Kramfors kommun.
Renovering av fyrvaktarbostad i Kramfors
Entreprenaden avser renovering och restaurering av fyrvaktarbostaden på Högbonden, bl.a. fasader, fönster, takdetaljer samt översyn av takets tätskikt.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Flytt av stolpar för matarledning vid E14 Timmervägen i Sundsvall
Objektet avser flytt av stolpar för matarledning JL5S5 samt JL5S6, på grund av ny cirkulationsplats E14 Timmervägen, Sundsvall.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Återställande av industrispår vid oljehamnen i Sundsvall
Objektet avser återställande av spår i Oljehamnen.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 14 och 16.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 18, 20 och 22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Nytt övervakningssystem vid Örnsköldsviks Airport
Avser övervakningssystem till upprättat behörighetsområde vid Örnsköldsviks Airport.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butik till kontor, fasad- och planändring, kompassen 1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, produktionsbyggnad, anundsjö prästbord 1:119.
Ombyggnad av matsal i Sollefteå
Till o ombyggnad av matsal.
Reparation/ny konstruktion av bruksdamm i Härnösand
Avser byte av den dämmande konstruktionen i Västanå bruksdamm. Arbeten ska ske under vintertid då vattenståndet är lågt. Bruksdammens nuvarande konstruktion ska rivas och ersättas av en säkrare och mer driftvänlig dämmande vägg i betong.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan installation av mekanisk från- och tilluft med återvinning (ftx) industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring av vindsplan på affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av 4 st uterum på befintliga terasser flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kanslihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kanslibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av affärshus, garage samt skyltar.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: