Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Ombyggnad av Tunadalsspåret vid Sundsvalls hamn
Elektrifiering och upprustning.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Rivning av befintlig kaj. Utförande av ny kaj inkl. spontning/pålning. Upprustning av hela kajstråket med markarbeten och beläggning. Sanering av massor innanför kajlinje.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Långbjörn-Storfinnforsen Stationsförnyelse
Långbjörn-Storfinnforsen Stationsförnyelse.
Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Ombyggnad av väg 562 mellan Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls resecentrum
Vägen byggs om till lokalgata och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 2,6 km.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart markarbeten i denna etapp.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell samt ca 60 nya rum planeras.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Vägmarkeringar i Västernorrlands län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industribyggnad/kontor till djursjukhus.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, grävning av underjordiskt behållare. Avser: Strandvägen 2-29 Tallvägen 2-14, 6-24 Bergsvägen 3
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Reparation av Högakustenbron i Kramfors
Om- och bättringsmålning av hängare och handledare på Högakustenbron samt förstärkning och reparation av ändankare och hängare.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder längs väg 566 sträckan Dövikssjön-Nylandsvägen.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Tillbyggnad av bilverkstad i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad bilverkstad med däcklager/verkstad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kramfors
Avser uppförande av nytt biosteg i Nylands avloppsreningsverk.
Växelbyten i Moradal
Avser byte av 4 växlar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, ca 6-8 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Ombyggnad av skola.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser 3 innergårdar.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Delprojektledare i projekten Dingersjö mötesstation och Sundsvall resecentrum
Avser delprojektledare för Dingersjö mötesstation och Sundsvall tillgänglighet och resecentrum. Uppdraget startar 2019-03-01 förutsatt att kontraktet trätt i kraft och pågår till och med 2021-02-28. Trafikverket har möjlighet att förlänga avtalet 12 månader (slutdatum 2022-02-28) och dessa skall lösas ut minst 3 månader före respektive kontraktstid löper ut.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av skollokaler för fordonsmekanikerutbildning. Objekten är beläget på Ådalsskolan, Kramfors kommun.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Affärsgatan 4 och 20.
Tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus
Avser tillbyggnad av avfallsterminal vid Sundsvalls sjukhus, nybyggnadsarean (BYA) beräknas till 433 kvm.
Ombyggnad av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Flytt av stolpar för matarledning vid E14 Timmervägen i Sundsvall
Objektet avser flytt av stolpar för matarledning JL5S5 samt JL5S6, på grund av ny cirkulationsplats E14 Timmervägen, Sundsvall.
Ombyggnad av väg 839 i Gåsnäs
Riskreduktion, klimatsäkring.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare.
Upprustning av utemiljö mm i Sundsvall
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning och grävning av underjordiskt behållare. Avser Affärsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Nytt övervakningssystem vid Örnsköldsviks Airport
Avser övervakningssystem till upprättat behörighetsområde vid Örnsköldsviks Airport.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan installation av mekanisk från- och tilluft med återvinning (ftx) industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av sjukhuset med avfallsterminal.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring av vindsplan på affärshus.
Ombyggnad av bageri i Härnösand
Bygglov-ändrad användning del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, produktionsbyggnad, anundsjö prästbord 1:119.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ändring gruppboende till lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kramfors
Ändrad användning av skola till korttidsboende/vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butik till kontor, fasad- och planändring, kompassen 1.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till butik, förnätra 1:22.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källarförråd till studentlägenhet, renen 3.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostad, norrlungånger 6:2.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från omklädningsrum till kiosk, tillbyggnad av trädäck, gene 3:1.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändra fasad och användning av kontor och personalrum, sälgen 3.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning - från kontor till bostad i bottenplanet.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Ändrad användning av affärshus till vårdcentral på övervåning.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ändrad användning av brandcellsindelning.
Ombyggnad av lager i Kramfors
Ändrad användning av butik till lager och samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Ändrad användning av industribyggnad till affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, svartby 2:234.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: