Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus, Umeå
Påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Ombyggnad av studentlägenher i Umeå
Ombyggnad av studentlägenheter.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av infrastruktur för gatutrafik och teknisk försörjning på Timotejvägen, Västerslätt i Umeå. Ny överbyggnad Timotejvägen, delen Blomstervägen – Hissjövägen (363). Ny överbyggnad Timotejvägen gc-väg, delen Industrivägen -363. Ny belysningsanläggning för gata och gc-väg samt ny belysning för gc-väg i park. Förnyelse av anslutande grönytor inom gatuområdet och åtgärder för fördröjning av dagvatten. Förnyelse av befintliga VA-ledningar på angiven sträcka samt dagvattenlösning för aktuellt gatuområde. Markarbeten för åtgärder på ledningar för fjärrvärme, elnät, bredband och tele.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Holmsund, Umeå
Arbetena består av ombyggnad av Va-ledningar, gata belysning och sänkning av fjärrvärmeledning i delar av Anders Ersvägen mm. Objektet är beläget i Holmsund i Eriksdalsområdet, Anders Ersvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Ombyggnation av återvinningscentral i Hörnefors, Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av återvinningscentralen i Hörnefors och omfattar mark- och el-arbeten samt byggnader.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Ombyggnad av gata i Umeå
Omfattar ombyggnad av Filgränd, en lokalgata på Östra Ersboda med kantstensavskilda gångbanor på båda sidor. Längs med hela gatans längd finns den in-/utfarter till befintlig bebyggelse. Total längd ca 530 m.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Renovering av reservoaren Stadsliden i Umeå
Objektet avser renovering av reservoaren Stadsliden.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Klockarbäcken i Umeå
Helbom på driftplats. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Ombyggnad av parkeringsplats i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av parkeringsplats vid färjeterminalen i Umeå Hamn, Holmsund. Mark-, VA och elarbeten ska utföras.
Bredbandsutbyggnad av trådlöst accessnät, Holmön Umeå
Avser utbyggnad av trådlös förbindelse mellan fastlandet och Holmön, en sträcka på ca 1 mil samt utbyggnad av trådlöst spridningsnät till fastigheter på ön. Upphandlingen omfattar även service och driftavtal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av entré på kontor i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorslokal.
Rivning av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret. Detta projekt avser rivning av 2 hus inför nybyggnation.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Schaktfri förläggning (borrning), Universitetet Ålidhem, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden omfattar schaktfri förläggning (borrning) och läggning av foderrör inför i annan entreprenad förläggning av elkabel.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat vid kv Docenten 1 och Preceptorn 2, Stipendiegränd och Historiegränd i Umeå.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Objektet avser ombyggnad av kyla till datahallar i by02 och By09. Befintliga kylmaskiner demonteras och ersätts med fjärrkyla.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Ändrad användning från lokal till tvätt samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till lägenhet.
Rivning av byggnader i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.
Rivning av reningsverk i Umeå
Rivning av reningsverk.
Rivning av skola i Umeå
Rivning av skola, förskola och vårdbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Umeå
Tillbyggnad av reningsverk samt nybyggnad av stödmurar.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang och fasadändring med ny dörr.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Ändrad användning från industrilokal för tvätteri och lagerlokal till industrilokal för verkstad och lager/butik. ombyggnad av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare och vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Umeå
Ändrad användning av industrihall till padeltennishall.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till gym.
Tillbyggnad av restaurang i Umeå
Tillbyggnad av restaurang med altan.
Tillbyggnad av restaurang i Umeå
Tillbyggnad av restaurang med komplementbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med skärmtak.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Rivning av skärmtak i Umeå
Rivning av väderskydd.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från skola till utslussningsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-08-26 för ändrad användning från handelslokal till kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Umeå
Rivning av pumpstation.
Ombyggnad av vind i Umeå
Inredning av vindslägenhet.
Ombyggnad av kök i Umeå
Invändig ombyggnad av kök.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för tillfällig överlast tom 2019-09-31.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av 6st flerbostadshus samt byte av ventilationssystem, Kontrollen 4, Skidbacken 6.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av handelslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från bostad till kontor.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Umeå
Ändrad användning från barnkoloni till stödboende.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft (2), Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV. (Ej dubblett med projektnummer 1571052)
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV. (Ej dubblett med projektnummer 1571052)
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal, lastkaj.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: