Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena. Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av skola, etapp 1 i Umeå
Upphandlingen avser delvis ombyggnad och nybyggnad av Carlshöjdskolan. Total bruttoarea för ombyggnad ca 1500 m² och nybyggnad av sophus 23 kvm samt tillbyggnad av fläktrum på tak ca 30 kvm.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Mötesfri landsväg 2+1 väg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Varm massabeläggning i Stöcksjö-Söderslätt-Sandbacka
Avser sträckan Stöcksjö-Söderslätt inkl. trafikplats, Söderslätt-Sandbacka inkl. GC-vägar. Varm massa och extruderande markeringsmassa.
Ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Holmsund, Umeå
Arbetena består av ombyggnad av Va-ledningar, gata belysning och sänkning av fjärrvärmeledning i delar av Anders Ersvägen mm. Objektet är beläget i Holmsund i Eriksdalsområdet, Anders Ersvägen.
Anläggande av vandringshinder för fisk i region Nord
Vandringshinder för vattenlevande djur .
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Avser ombyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, byte av fasad och tak, ventilation och tillhörande mark- och VA-arbeten.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av bussgata mm i Umeå
Umeå kommun bygger om bussgatan Vättarnas Allé på Tomtebo mellan Älvans Väg och Sjöfruvägen. Sträckan är drygt 600 m och gatan ska breddas till 7 m asfaltbredd med kantsten.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 1.
Reparation av kajer på Holmö-leden i Umeå
Reparation av korrosionsskadade sponter och delar av befintlig betong.
Förstärkningsåtgärder på stationsplattan samt uppställningsplatser vid Umeå Airport
Avser bärighetshöjande åtgärder på stationsplattan samt nya uppställningsplatser i betong på Umeå Airport.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Klockarbäcken i Umeå
Helbom på driftplats. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Bredbandsutbyggnad av trådlöst accessnät, Holmön Umeå
Avser utbyggnad av trådlös förbindelse mellan fastlandet och Holmön, en sträcka på ca 1 mil samt utbyggnad av trådlöst spridningsnät till fastigheter på ön. Upphandlingen omfattar även service och driftavtal.
Installation av kulvert & ny undercentral i Umeå
Byte av VS, VV och VVC-ledningar samt installation av ny fjärrvärmecentral. Objekten är belägen i Umeå kommun, Gluntensväg och Mariehemsvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av hotell till kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat vid kv Docenten 1 och Preceptorn 2, Stipendiegränd och Historiegränd i Umeå.
Byte av värmekulvert, fjärrvärmecentraler mm vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av utvändig värmekulvert, VS, VV och VVC-ledningar samt installation av ny fjärrvärmecentral.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor på ett våningsplan.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Rivning av affärshus i Umeå
Rivning av brandskadad del av byggnad.
Rivning av automatstation i Umeå
Rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ombyggnad av industrilokal till hunddagis.
Ombyggnad av omklädningsrum i Umeå
Ombyggnad om omklädningsrum.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt, uppfyllnad och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Ändrad placering av vakthus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Ändrad användning av vårdlokal till äldreboende, fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med bostadsutrymme.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från gillestuga till övernattningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tillbyggnad av uteservering periodisk 1/5-30/9 årligen.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med fläktrum.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för uteservering tom 2020-09-04.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av förråd med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av garage, trapphus och källartrappa.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad och sanering av mark efter brand.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Trafikutredning för väg 503, Umeå kommun
Avser trafikutredning för att visa på framtidens utformning av väg 503 med sektioner och framtida flöden för de olika trafikslagen.
Byte av vattenrutschbanor vid badanläggning i Umeå
Avser byte av Vattenrutschbanor. Nedmontering, borttransport och destruktion av den befintliga glasfiberkonstruktionen. Montering av ny vattenrutschbana på befintlig stålstomme, stommen ska i samband med detta kontrolleras utifrån rostangrepp och övriga skador.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Rivning av lager i Umeå
Rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: