Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 2 år.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Utbyggnad av anstalt i Umeå
Utbyggnad av anstalt
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av skola, etapp 1 i Umeå
Upphandlingen avser delvis ombyggnad och nybyggnad av Carlshöjdskolan. Total bruttoarea för ombyggnad ca 1500 m² och nybyggnad av sophus 23 kvm samt tillbyggnad av fläktrum på tak ca 30 kvm.
Ombyggnad av studentlägenher i Umeå
Ombyggnad av studentlägenheter.
Varm massabeläggning i Stöcksjö-Söderslätt-Sandbacka
Avser sträckan Stöcksjö-Söderslätt inkl. trafikplats, Söderslätt-Sandbacka inkl. GC-vägar. Varm massa och extruderande markeringsmassa.
Ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Holmsund, Umeå
Arbetena består av ombyggnad av Va-ledningar, gata belysning och sänkning av fjärrvärmeledning i delar av Anders Ersvägen mm. Objektet är beläget i Holmsund i Eriksdalsområdet, Anders Ersvägen.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av infrastruktur för gatutrafik och teknisk försörjning på Timotejvägen, Västerslätt i Umeå. Ny överbyggnad Timotejvägen, delen Blomstervägen – Hissjövägen (363). Ny överbyggnad Timotejvägen gc-väg, delen Industrivägen -363. Ny belysningsanläggning för gata och gc-väg samt ny belysning för gc-väg i park. Förnyelse av anslutande grönytor inom gatuområdet och åtgärder för fördröjning av dagvatten. Förnyelse av befintliga VA-ledningar på angiven sträcka samt dagvattenlösning för aktuellt gatuområde. Markarbeten för åtgärder på ledningar för fjärrvärme, elnät, bredband och tele.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Vägmarkering i Norrbottens- och Västerbottens län
Entreprenad för färg. Möjlig förlängning till 2020-12-31.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Avser ombyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, byte av fasad och tak, ventilation och tillhörande mark- och VA-arbeten.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av bussgata mm i Umeå
Umeå kommun bygger om bussgatan Vättarnas Allé på Tomtebo mellan Älvans Väg och Sjöfruvägen. Sträckan är drygt 600 m och gatan ska breddas till 7 m asfaltbredd med kantsten.
Bredbandsutbyggnad av trådlöst accessnät, Holmön Umeå
Avser utbyggnad av trådlös förbindelse mellan fastlandet och Holmön, en sträcka på ca 1 mil samt utbyggnad av trådlöst spridningsnät till fastigheter på ön. Upphandlingen omfattar även service och driftavtal.
Installation av kulvert & ny undercentral i Umeå
Byte av VS, VV och VVC-ledningar samt installation av ny fjärrvärmecentral. Objekten är belägen i Umeå kommun, Gluntensväg och Mariehemsvägen.
Förstärkningsåtgärder på stationsplattan samt uppställningsplatser vid Umeå Airport
Avser bärighetshöjande åtgärder på stationsplattan samt nya uppställningsplatser i betong på Umeå Airport.
Ombyggnad av parkeringsplats i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av parkeringsplats vid färjeterminalen i Umeå Hamn, Holmsund. Mark-, VA och elarbeten ska utföras.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Klockarbäcken i Umeå
Helbom på driftplats. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Renovering av reservoaren Stadsliden i Umeå
Objektet avser renovering av reservoaren Stadsliden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Reparation av kajer på Holmö-leden i Umeå
Reparation av korrosionsskadade sponter och delar av befintlig betong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat vid kv Docenten 1 och Preceptorn 2, Stipendiegränd och Historiegränd i Umeå.
Byte av värmekulvert, fjärrvärmecentraler mm vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av utvändig värmekulvert, VS, VV och VVC-ledningar samt installation av ny fjärrvärmecentral.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källareutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Ändrad användning från lokal till tvätt samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning av företagsvård till vårdcentral samt fasadändring av byggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till gym.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang och fasadändring med ny dörr.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang.
Ombyggnad av vind i Umeå
Inredning av vindslägenhet.
Rivning av affärshus i Umeå
Rivning av brandskadad del av byggnad.
Rivning av automatstation i Umeå
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av flera komplementbyggnader samt garage och carport.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av garage, trapphus och källartrappa.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad och sanering av mark efter brand.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av skärmtak i Umeå
Rivning av väderskydd.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för uteservering tom 2020-09-04.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från skola till utslussningsverksamhet.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av förråd med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med carport, tillbyggnad av industrilokal med skärmtak, tillbyggnad av industrilokal med förråd.
Ombyggnad av omklädningsrum i Umeå
Ombyggnad om omklädningsrum.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Periodiskt bygglov för uteservering mellan 1/5 - 30/9 tom 2022.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tillbyggnad av uteservering periodisk 1/5-30/9 årligen.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med fläktrum.
Tillbyggnad av scen i Umeå
Tillbyggnad av scenbyggnad med scen och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av skola med skärmtak.
Ombyggnad av kök i Umeå
Invändig ombyggnad av kök.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Umeå
Ändrad användning av industrihall till padeltennishall.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning av konferenslokal till skola.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av veterinärstation i Umeå
Ändrad användning från kostall till hunddagis.
Trafikutredning för väg 503, Umeå kommun
Avser trafikutredning för att visa på framtidens utformning av väg 503 med sektioner och framtida flöden för de olika trafikslagen.
Byte av vattenrutschbanor vid badanläggning i Umeå
Avser byte av Vattenrutschbanor. Nedmontering, borttransport och destruktion av den befintliga glasfiberkonstruktionen. Montering av ny vattenrutschbana på befintlig stålstomme, stommen ska i samband med detta kontrolleras utifrån rostangrepp och övriga skador.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Umeå
Ändrad användning från barnkoloni till stödboende.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV. (Ej dubblett med projektnummer 1571052)
Förstudie angående cykelturism i Umeå
Avser förstudie kring förutsättningarna för att Umeåregionen ska utvecklas som cykeldestination. Förstudien ska utgå från befintlig infrastruktur, detaljplaner och översiktsplanering och ske i nära samarbete med lokala cykelorganisationer, kommunerna, destinationsbolag m.fl.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal, lastkaj.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: