Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 105 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. En lägenhet tillskapas av en tidigare studiecell. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. En av huskropparna har idag platt yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av befintligt platt yttertak och installationer ner till betongvalv. Nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer installeras. Befintliga tak rivs i omfattning för att utöka fläktrum med tillhörande installationer. Nya installationssystem monteras för ventilation, sanitet, värme, data och el. Markarbeten avseende arbetet kring nya tvättstugor samt att takavvattning kopplas till befintligt VA-system m.m.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 2 år.
Beläggningsarbeten längs väg 364 mellan Flurkmark-Botsmark
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor. 3 års objekt.
Ny-, till- & ombyggnad av skola i Umeå
Projektet avser ny-, till- och ombyggnad av skola.
ROT-renovering vid anstalt i Umeå
Projektet omfattar ROT-projekt med invändig rivning av undercentraler samt VS-installationer. Ombyggnad lärcentrum inklusive omklädningsrum. Utbyte av ventilationsanläggningar i sporthall, verkstad samt utbyggnad apparatrum. Rivning och ombyggnad av styrtekniska system inklusive utbyggnad av inkommande elcentral.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Tankbeläggning samt extruderade markeringsmassor i Västerbottens län
Väg 360 Bäsksjö–Risträsk, väg E12 Slussfors–Forsmark, väg 890 Stensjön-Fällfors.
Ombyggnad av gator och ledningar vid Östra Dragonfältet i Umeå
Objektet avser ombyggnad av gata, ca 400 m och GC-väg ca 250 m inkl belysning och infrastruktur för VA, fjärrvärme, fjärrkyla samt el, tele och opto.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Ombyggnad av Nygatan i Umeå
Ombyggnad Nygatan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m².
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Delprojektledare BEST, Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Tillbyggnad av entré och hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal. Även invändig anpassning.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av Bölevägen i Umeå
Ombyggnad Bölevägen.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Renovering av va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Drift och underhåll av vägbelysning inom Västerbottens län
Drift, underhåll samt reinvestering av vägbelysning längs statliga vägar i Västerbottens län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förstärkningsåtgärder på stationsplattan samt uppställningsplatser vid Umeå Airport
Entreprenaden omfattar en komplett markentreprenad inklusive elarbeten. Bärighetshöjande åtgärder och 2 nya uppställningsplatser i betong samt omtoppning på stationsplattan.
Ombyggnad av parkeringsplats vid skola i Tavelsjö
Nuvarande parkering för vårdnadshavare samt personal flyttas till ny plats där den befintliga parkeringen byggs om. Ny gång och cykelväg med cykelparkeringar, ny utvändig belysning samt nytt förråd.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Reparation av kajer på Holmö-leden i Umeå
Reparation av korrosionsskadade sponter och delar av befintlig betong. Kajreparationer på fastlandssidan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och uteplatser Snickaren 8, Snickaren 19, Snickaren 20 och Snickaren S:1.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Upphandling av miljökonsult för tillståndsansökan och teknisk beskrivning, Kvarkenhamnar AB
Med de planerade utbyggnaderna och den utökade verksamheten så kommer hamnen att söka ett nytt tillstånd. Till den ansökningsprocessen söks nu en miljökonsult som i samverkan med Kvarkenhamnar AB och dennes juridiska ombud ska ta fram för ansökan om hamnverksamhet erforderligt underlag tas fram såsom miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt övriga utredningar.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Objektet avser förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare/fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå, adresser ännu okända.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus på Klintvägen 1-43 i Umeå.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Markarbete samt asfaltering vid Dåva kraftvärmeverk
Objektet avser markarbeten och asfaltering på 5 ytor vid Dåva kraftvärmeverk.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall .
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal .
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Umeå
Fasadändring och ombyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring samt ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Tillbyggnad av sågverk i Umeå
Tillbyggnad av såghus med kantverk.
Ombyggnad av studentlägenhet i Umeå
Ändrad användning av gemensamhetsytor till studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal på markplan till 2 st läghenheter samt en samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenhet.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av förråd till handelslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende överlast, tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser ändrad användning av särskilt boende till skola.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Rivning av skärmtak i Umeå
Rivning av skärmtak, carportlängor.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av handelslokal tom 2025-03-01.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Tillbyggnad av ventilationsrum i kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med byte av takutformning/takkonstruktion.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av kvarterslokal.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Umeå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nytt aggregat, fläktar/styrsystem.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus, garage och förråd.
Beläggningsarbeten längs väg 654 mellan Ytterboda-Ostnäs
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 685 mellan Täfteböle-Täfteå
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 653 mellan Sävar-Skeppsvik
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Förstudie angående cykelturism i Umeå
Avser förstudie kring förutsättningarna för att Umeåregionen ska utvecklas som cykeldestination. Förstudien ska utgå från befintlig infrastruktur, detaljplaner och översiktsplanering och ske i nära samarbete med lokala cykelorganisationer, kommunerna, destinationsbolag m.fl.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning enligt EBR. Ej projektledning under utförande.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med uppsättning av 2st dörrar och installation av ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: