Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Beläggningsarbeten längs väg 364 mellan Flurkmark-Botsmark
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggning av E4 sträckan Nydala-Sävar
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark
Mötesfri landsväg 2+1 väg mellan Forslunda-Håkmark.
Påbyggnad av flerbostadshus, Umeå
Påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Ombyggnad av studentlägenher i Umeå
Ombyggnad av studentlägenheter.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av infrastruktur för gatutrafik och teknisk försörjning på Timotejvägen, Västerslätt i Umeå. Ny överbyggnad Timotejvägen, delen Blomstervägen – Hissjövägen (363). Ny överbyggnad Timotejvägen gc-väg, delen Industrivägen -363. Ny belysningsanläggning för gata och gc-väg samt ny belysning för gc-väg i park. Förnyelse av anslutande grönytor inom gatuområdet och åtgärder för fördröjning av dagvatten. Förnyelse av befintliga VA-ledningar på angiven sträcka samt dagvattenlösning för aktuellt gatuområde. Markarbeten för åtgärder på ledningar för fjärrvärme, elnät, bredband och tele.
Tankbeläggning samt extruderade markeringsmassor i Västerbottens län
Väg 360 Bäsksjö–Risträsk, väg E12 Slussfors–Forsmark, väg 890 Stensjön-Fällfors.
Ombyggnad till skola i Umeå
Ändrad användning av restaurang, butik och museum till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Ombyggnation av återvinningscentral i Hörnefors, Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av återvinningscentralen i Hörnefors och omfattar mark- och el-arbeten samt byggnader.
Ombyggnad av Lindellhallen på Umeå Universitet
Entreprenaden avser delad entreprenad och utförande av en Utförandeentreprenad. Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2.
Ombyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Smöret förskola. 910 kvm påverkas av ombyggnationen. Entreprenaden omfattar ombyggnation av fyra förskoleavdelningar, storkök och personalutrymmen. Entreprenaden omfattar också markarbete i form av upprättande av stängsel och grindar, handikappanpassning och installation av fettavskiljare. I hus A, hus B och hus C görs omfattande renoveringar medan i hus 06 görs endast små anpassningar.
Ombyggnad av Nygatan i Umeå
Ombyggnad Nygatan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Klockarbäcken i Umeå
Helbom på driftplats. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorsbyggnad och nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av entré på kontor i Umeå
Tillbyggnad av trapphus och fasadändring av kontorslokal.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av Bölevägen i Umeå
Ombyggnad Bölevägen.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Omfattar ombyggnad av Filgränd, en lokalgata på Östra Ersboda med kantstensavskilda gångbanor på båda sidor. Längs med hela gatans längd finns den in-/utfarter till befintlig bebyggelse. Total längd ca 530 m.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad till kontor.
Ombyggnad av butiker i Umeå
Planer finns på ombyggnad av butiker i bottenplan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Reparation av kajer på Holmö-leden i Umeå
Reparation av korrosionsskadade sponter och delar av befintlig betong.
Förberedande arbeten inför ställverksbyte i Umeå
Reservelverk, signalkabeldragning.
Renovering av reservoaren Stadsliden i Umeå
Objektet avser renovering av reservoaren Stadsliden.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Förstärkningsåtgärder på stationsplattan samt uppställningsplatser vid Umeå Airport
Entreprenaden omfattar en komplett markentreprenad inklusive elarbeten. Bärighetshöjande åtgärder och 2 nya uppställningsplatser i betong samt omtoppning på stationsplattan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av parkeringsplats vid färjeterminalen i Umeå Hamn, Holmsund. Mark-, VA och elarbeten ska utföras.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av idrottsanläggning till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare och garage till lägenheter.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Ändrad användning från lokal till tvätt samt fasadändring.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från vinds- och källarutrymmen till lägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Schaktfri förläggning (borrning), Universitetet Ålidhem, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden omfattar schaktfri förläggning (borrning) och läggning av foderrör inför i annan entreprenad förläggning av elkabel.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Rivning av förskola, skola, tandklinik & gymnastiksal i Umeå
Objektet avser rivning av skolbyggnad sanering av miljöfarliga inbyggda produkter enligt miljöniventering utfört av FFT konsult Mats Mårtensson är utfört av annan entreprenör. Objektet består av 7 st byggnader innehållande skolverksamhet och tandläkare. (sanering VA rör tandläkarmottagning utförd av Swoosh 2015). Rivningslov är sökt för arbetet, beräknas erhållas vecka 44. Objektet är beläget i Umeå kommun, Teg 200 meter norr om ishallen T3 Arena.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till lägenhet.
Rivning av förskola i Umeå
Objektet avser rivning av samtliga byggnader, staket, lekplatser, asfalt, stenbeläggning och samtliga serviser i mark som finns på fastigheten Varglyan 1. Även finplanering och gräsinsådd av mark ingår.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Ändrad användning från industrilokal för tvätteri och lagerlokal till industrilokal för verkstad och lager/butik. ombyggnad av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare och vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Tillbyggnad av reningsverk i Umeå
Tillbyggnad av reningsverk samt nybyggnad av stödmurar.
Tillbyggnad av restaurang i Umeå
Tillbyggnad av restaurang med altan.
Tillbyggnad av restaurang i Umeå
Tillbyggnad av restaurang med komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till gym.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Ändring av marknivåer förskola.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med skärmtak.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och radhus med skärmtak.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-08-26 för ändrad användning från handelslokal till kontor.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av 6st flerbostadshus samt byte av ventilationssystem, Kontrollen 4, Skidbacken 6.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av handelslokal till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av verkstadslokal.
Ombyggnad av vind i Umeå
Inredning av vindslägenhet.
Ombyggnad av kök i Umeå
Invändig ombyggnad av kök.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Delning av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av entré, fasadändring och ändrad användning.
Beläggningsarbeten längs väg 654 mellan Ytterboda-Ostnäs
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 685 mellan Täfteböle-Täfteå
Beläggning halvvarma massor samt extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 653 mellan Sävar-Skeppsvik
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Förstudie angående cykelturism i Umeå
Avser förstudie kring förutsättningarna för att Umeåregionen ska utvecklas som cykeldestination. Förstudien ska utgå från befintlig infrastruktur, detaljplaner och översiktsplanering och ske i nära samarbete med lokala cykelorganisationer, kommunerna, destinationsbolag m.fl.
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft (2), Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV. (Ej dubblett med projektnummer 1571052)
Upphandling av konsult projektingenjör Elkraft, Umeå Energi
Avser projektering, beredning och projektledning av utförande av elnät 0,4-145 kV. (Ej dubblett med projektnummer 1571052)
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal, lastkaj.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: