Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 2 mfl
Upphandlingen beräknas omfatta i storleksordningen 8400 m² varav ca 3200 m² granithällar, ca 2000 m² grönytor och resterande ca 3200 m² asfalt- och plattytor. VAKIN planerar renoveringar av stamledningar med s.k. rörspräckning och utbyte av serviser. Innehållsmässigt omfattar arbetena schaktning, fyllning, markbeläggningar, markutrustningar, vegetationsytor, installationer av el och belysning, markvärme, läggning av kablar och kanalisationer för el, tele och optofiber, renovering och omläggningar av rörledningar för VA samt åtgärd på nedstigningsbrunn till fjärrvärmekammare.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad och rivning av del av byggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av gata i Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Avser även ombyggnad av VA-ledningar i gata. El-, tele-och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas. Vakin avser också att bygga ny Vattenledning längs väg 364 för matning till Ersmark.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av vägar, ny gc-väg mm på Tomtebo, Umeå
Mineralvägen: En ny gång och cykelväg byggs mellan E4 och Tomtebovägen med ny belysning. Vakin lägger ny vattenledning och ett antal brunnar och svackytor för dagvatten anläggs. Umeå Energi sammankopplar befintlig fjärrvärme i anslutande gator mot stamledning i Mineralvägen.Träd planteras också. Betongvägen: Hel ombyggnad med ny överbyggnad och belysning. Tomtebovägen: Breddas vid korsning mot Betongvägen. Ny signalreglering i korsningen vid Älvans väg samt anpassning av befintlig GC med omdragning mot refug.
Tillbyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Markentreprenad för By 3C vid NUS i Umeå
Projektet avser yttre markanläggning vid Byggnad 3 C med ny gestaltning för genomfartsväg, parkeringar samt angörings- och entréytor.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Umeå-Dåva sek 0/000-12/000. Avverkning, ledningsflytt, byggvägar, OXA, avvattning.
Ombyggnad till kontor och arbetsplatser i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av befintlig lokal i gamla biblioteket till kontor och arbetsplatser för BIC Factory. Ombyggnadsyta ca 377 m2.
Ombyggnad av park i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av ett befintligt parkområde inom stadsdelen Böleäng i Umeå. Övergripande mål med projektet är uppgradera parken till en stadsdelspark och stadsdelslekplats genom att höja kvalitéten på utbud och utformning. Detta för att ge böleängsborna en trivsam parkmiljö och stärka parken som mötesplats. Behandlad tomtarea uppgår till 20 600 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av brännare Panna 3 för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Panna 3 på Ålidhemsverket är en hetvattenpanna med dom. Pannan har fyra pressluftbrännare på totalt ca 46 MW som idag eldas med fossilt bränsle (EO1). I projektet skall brännarna konverteras så att de sedan skall kunna eldas med aggressivt biobränsle. Brännarna skall förses med ny utrustning.
Uppförande av rörbrygga för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Objektet avser uppförande av rörbrygga för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Rörbryggan tillverkas av fackverksbaserad stålkonstruktion med tre stödben. Höjd 8 m över mark. Totallängd för bryggan är ca 73 m. Bryggan monteras på befintliga betongfundament och betonggolv.
Nya betongplattor vid Umeå Airport
Bärighetshöjandeåtgärder på stationsplattan samt ny betong på nya uppställningsplatser 2,3,4 på Umeå Airport.
Ny el-automation till Panna 3 i Ålidhem, Umeå
För att styra och reglera Panna 3 och tillhörande oljesystem, cistern m.m. skall ny styr och reglerutrustning, apparatskåp, elcentraler, motorer, frekvensomformare m.m. levereras, installeras och driftsättas till färdig funktion. Totalentreprenaden omfattar leverans av ingående el- och instrumentutrustning, konstruktion, transport, montage, programmering och idrifttagning till en komplett driftfärdig anläggning enligt angiven omfattning.
Ombyggnad av projektkontor i Umeå
Avser ombyggnad av befintliga lokaler avsedda för projektkontor, omfattar ombyggande av interiör, fasad samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Ombyggnad av parkering i Umeå
Befintlig parkering öster om järnvägsstationen ska byggas om. Entreprenaden innehåller mark-, VA- och elarbeten.
Installation av rörsystem för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Pannan som ska konverteras eldas idag med eldningsolja EO1. Pannan är på 46,4 MW och är en hetvattenpanna med ångdom. För detta ändamål behövs ett antal rörsystem för att kunna förse pannan med bioolja.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Ny utemiljö i Östra Ersboda, Umeå
Syftet med den nya markanläggningen är att skapa en mötesplats vid Östra Ersboda centrum.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Ombyggnad av butik i Umeå
Hyresgästanpassning.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter och källarlägenhet samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av transformatorstation i Umeå
Utbyte av transformatorstation.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med förråd och carport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av gymnasieskola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov tom 2028-05-03 gällande ändrad användning från kontor till gymnasieutbildning (hus 140).
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för serveringsbod till uteservering from 2018-04-23 tom 2018-09-04.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och ekonomibyggnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av teknikbod.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av paviljong i Umeå
Flytt av befintlig paviljong.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för förbelastning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Markarbeten vid förskola i Hörnefors
Objektet avser ombyggnad av infartsväg för personbilar samt varutransporter. Personalparkering förlängs, lekutrustning flyttas in på innergården. Ny utvändig belysning.
Iordningställande av uppställningsytor vid färjeläget i Umeå hamn, Holmsund
Befintlig gräsyta vid infarten till färjan ska åtgärdas för att möjliggöra ytterligare uppställningsytor för fordon, ca 2700 kvm.
Renovering av kök vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar renovering av befintligt kök vid Umeå Energicentrum.
Rivning av hängbro vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar rivning av hängbro vid Umeå Energicentrum i Klabböle.
Utbyte av slaggutmatning vid panna 8 på Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av slaggutmatning samt de arbeten som behövs för demontage av befintlig slaggutmatning. I entreprenaden ingår demontage och återmontage av övrig utrustning som påverkats av montaget, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar mm. Pannan är en avfallseldad rosterpanna på 55 MW varav 10 MW el.
Ombyggnad av slagsotning vid panna 8 på Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av slagsotning samt de arbeten som behövs för demontage av befintlig slagsotning. I entreprenaden ingår demontage och återmontage av övrig utrustning som påverkats av montaget, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar mm. Pannan är en avfallseldad rosterpanna på 55 MW varav 10 MW el.
Biotopvårdsarbeten längs Sävarån i Sävar
För utförandet av biotopvårdsarbeten i flottledsrensade områden i Sävaråns avrinningsområde upphandlas en grävmaskinistjänst.
Nyuppsättning av betongbarriärer längs E4 i Norr- och Västerbotten
Rivning av befintligt vajersystem samt nyuppsättning av betongbarriärer på utpekade platser utmed E4 i Norr- och Västerbotten.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Ombyggnad av källarlägenhet i flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till källarlägenhet.
Rivning av kyrka i Umeå
Rivning av det gamla bönhuset och en komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal (entré).
Renovering av kyrka i Umeå
Ombuntning av bänkar, knäfall altarring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: