Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Till-och ombyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1 700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm och utemiljö.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark
Mötesfri landsväg 2+1 väg mellan Forslunda-Håkmark. Parallell allmän väg sträckan Forslunda-Hissjö, gc-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser att bygga en ny fördelningsstation Mariehem 170/12 kV samt genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Ersboda 170/12 kV. Totalentreprenaden gällande Mariehem (id nr 1638732) och Ersboda handlas upp gemensamt.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Ändrad användning av allmänna ytor till studentlägenheter.
Byte av UPS längs Botniabanan
Utbyte av gamla UPS:er längs Botniabanan från söder, bandelarna 175, 171 och 147 i Gimonäs samt Umeå östra (fördelningsstationen). Byte till större UPS samt komplettering med ytterligare en UPS (parallelldrift) i Arnäsvall.
Ombyggnad av kaj vid färjeterminal i Umeå hamn
Umeå hamn avser att anpassa befintlig anläggning för en ny färja. 2 nya stålramper är under upphandling och denna entreprenad avser mark-,pålning-, spontning- och betongarbeten för de nya ramperna. Den första rampen ska tas i bruk omkring den 1 maj 2021. Därefter kan arbeten med den andra rampen påbörjas. Förutom detta ingår även en ny dykdalb utanför den befintliga piren.
Påbyggnad av fastighet i Umeå
Påbyggnad av befintlig fastighet Audumbla 3.
Ombyggnad till padelhall i Umeå
Ombyggnad till padelhall med sju padelbanor samt restaurang, gym, golfsimulatorer och utrymme för sjukgymnast och naprapat. Yta ca 3000 kvm.
Ombyggnad av Nygatan i Umeå
Ombyggnad Nygatan.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Ombyggnad av gator och VA i Sävar
Arbetena består av ombyggnad av fyra gator i Sävar, Rymdvägen ca 660 m, Planetvägen ca 340 m, Åkervägen ca 420 m samt Björkstigen ca 210 m. Arbetena omfattar förutom gatuombyggnad även VA och belysning.
Omläggning/renovering av spillvattenledning vid Mariehemsängarna i Umeå
Avser åtgärdande av delar av spillvattenledningen från Östra Ersboda över Mariehemsängarna till Olfosdalsdammen vid Liljansberget och anslutningspunkten vid Hamrinstunneln. Sträckan som ska åtgärdas är totalt ca 3250 meter lång fördelat på relining ca 2850 meter och omläggning ca 400 meter.
Tankbeläggning i Västerbottens län
Väg E12 Betsele-Umgransele, E12 Tvärålund-Tegsnäset, väg 363 Hällnäs-Stycksele, väg 363 Fredrikshall-Överrödå. TANK och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad av gator och ledningar i Haga, Umeå
Avser ombyggnad av gata, ca 200 m inkl belysning och el samt ca 250 m ombyggnad av VA.
Tillbyggnad av kontor och carport i Umeå
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad och carport samt viss ombyggnad i enlighet med förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Utveckling av utomhusbad i Umeå
Objektet avser komplettering med attraktioner på Umelagun.
Tillbyggnad av lagerlokal i Umeå
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal.
Ombyggnad till vandrarhem i Umeå
Syftet med planen är att inom området pröva förutsättningar för etablering av verksamheter som medger övernattning det vill säga verksamheter för tillfälligt vistelse med precisering vandrarhem.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av industribyggnad och garage.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till kontorslokal.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet är en yta som framgent ska betjäna hamnens verksamhet för lagring av gods, utomhus eller inom lagerbyggnader. Inom den aktuella entreprenaden ska schakt- och fyllningsarbeten för överbyggnadslager utföras samt en överlast utläggas för att utbilda sättningar. Avser ca 25 000 kvm.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Tillbyggnad av fläktrum och byte av aggregat på kontor i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum och byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i magasin i Umeå hamn
Umeå Hamn AB avser att byta ventilationsaggregat i Magasin 11. Magasinet är ca 13 000 m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor.
Rivning av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret. Detta projekt avser rivning av 2 hus inför nybyggnation.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Markarbete samt asfaltering vid Dåva kraftvärmeverk
Objektet avser markarbeten och asfaltering på 5 ytor vid Dåva kraftvärmeverk.
Nytt styr- och övervakningssystem för banljus vid Umeå Airport och Visby Airport
Entreprenaden omfattar utbyte av styrsystem för flygplatsljus på Umeå Airport med option för motsvarande utbyte på Visby Airport.
Anläggande av pollare mm i färjeläge 3, Umeå Hamn
Avser anläggande av pollare, avkörningsskydd, vägräcke och rivning av järnvägsspår vid Färjeläge 3 i Umeå Hamn.
Flytt av mottagningsstation vid Umeå Universitet
Projektet omfattar omläggning och skarvning av högspänningskablage med tillhörande kopparlinor i samband med att Mottagningsstation 1 i nuvarande placering ska avvecklas och med det följer skarvning och omläggning av högspänningskablage till ny mottagningsstation vid ny geografisk placering.
Rivning av skola i Umeå
Rivning av skola.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Till- och påbyggnad av kontorslokal samt inre ändringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för nedgrävning av gasoltank.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning och uppfyllnad.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av carport, ändrad användning av källare till lägenheter, fasadändring av flerbostadshus och rivning av garage.
Installationsentreprenad för vattenbehandlingssystem i Norrbyn, Umeå
Upphandlingen avser totalentreprenad av vattenbehandlingssystem i Norrbyn.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med kontorslokal.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med lastbryggor.
Tillbyggnad av kaj i Umeå
Tillbyggnad samt renovering av befintlig kaj.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med carport.
Ombyggnad av garage i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från förråd till garage tom 2030-08-30.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada.
Rivning av fritidshus i Umeå
Rivning av fritidshus.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet är en yta som framgent ska betjäna hamnens verksamhet för korttidslagring av gods. Den ska på sikt beläggas med asfalt men kommer till en början att ha ett slitlager av grus.
Förstudie angående termisk destruering av avloppsslam, Umeå Energi
Avser konsulttjänst för genomförande av förstudie. Förstudien syftar till att hitta ett framtidssäkrat sätt att termiskt destruera avloppsslam med ett affärsmässigt upplägg.
Upphandling av konsult PL Projektprocess, Umeå Energi Elnät AB
Uppdraget omfattar projektering och som option framtagande av projektmodell och projektprocess för Umeå Energi. Primärt gäller det projekt inom processindustri och regionnätsprojekt inom elnätverksamhet.
Rivning av fd bandvagnsgarage på Östra Dragonfältet i Umeå
Objektet avser rivning av gammalt bandvagnsgarage som innehåller administrativa lokaler samt tvättutrustning för Umeå Kommuns lokalvård, sanering av miljöfarliga inbyggda produkter.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från servering till kontor. Mindre åtgärder som ska göras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: