Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 171 st.

Elektrifiering av järnväg mellan Hällnäs-Lycksele
Omfattar 66 km elanläggning, ca 500 meter bullerplank och 13 km kraftmatning upphängd på befintlig bana. Kontaktledningssystem AT.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån. 9 km lång sträcka.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1043 km varav grusväg ca 345 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1113 km varav grusväg ca 476 km.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av hyresrätter med 2-3 våningar på befintligt hus. Ca 50 lägenheter. Storleksmässigt siktar de på mindre lägenheter på 45-50 kvadratmeter upp till större lägenheter på 75-85 kvadratmeter.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena.Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Förbättring av väg 741 mellan Ånäset-Estersmark
Avser en sträcka på ca 5,9 km. Bärighetsåtgärder.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna Bureå-Tjärn, Bureå-Hökmark, Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, Lövånger-Fjälbyn och Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Ombyggnad av E4 mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Varm massabeläggning i Stöcksjö-Söderslätt-Sandbacka
Avser sträckan Stöcksjö-Söderslätt inkl. trafikplats, Söderslätt-Sandbacka inkl. GC-vägar.
Ombyggnad av Glödbergstunneln i Nyåker
Ligger utmed Stambanan genom övre Norrland, bandel 129, km 816-818 km.
Varma beläggningsarbeten genom Norsjö
Varma massor genom Norsjö inkl. liksobjekt Risliden Norsjö väg 785.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Ombyggnad av skola i Umeå
Renovering och ombyggnad av Carlshöjdsskolan.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Åsele
Objektet avser om- och tillbyggnad av del av Åseborg (äldreboende). Plan 1 byggs om till särskilt boende. Ny planlösning. Plan 2 Nytt trapphus till fläktrum. Plan 3. Tillbyggnad av fläktrum och ombyggnad av yttertak på mellandelen (Hus C). Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 615 m2 Hus C Plan 2 trapphus ca 11 m2 Hus C Plan 3 fläktrum och kallvind ca 382 m2.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Avser ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i plan 2. Total ombyggnadsarea ca 585 m2.
Om- och tillbyggnad av kontor i Vindeln
Avser ombyggnad av kontor, tillbyggnad av ca 70 kvm samt ny förrådsbyggnad inkl carport.
Om- & tillbyggnad av kök på skola i Robertsfors
Om- & tillbyggnad av kök på Jenningskolan.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tillbyggnad av industribyggnad.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ombyggnad av hotell i Storuman
Ombyggnad av plan två och tre till hotellverksamhet (guldbollen).
Riskreducerande åtgärder längs väg 363 i Hällnäs
Ombyggnad del av sträckan vid Stussbäcken. Vägen förskjuts ca 40 meter västerut samt att en ny plattrambro anläggs.
Nya faunapassager längs E4 i Västerbotten
Två planfria passager för stora däggdjur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Projektet omfattar renovering av en lokal på fastigheteten Melonen 3.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av skola i Bjurholm
Ombyggnad av värdshus till lokaler för skola/utbildning.
Ombyggnad av va-ledning och gator i Norsjö etapp 3
Renovering av gator och va-ledningar på Solvändanområdet.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Markarbeten för omledning VA vid omlastningsterminalen Storuman
Avser byggnad av ca 1300 meter vatten- & avloppsledning i huvudsak i skogsmark. Borrning under järnväg & sprängning av berg ingår. Mellan Storuman & Stensele tätort.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Tillbyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande anläggning för flytande oxygen.
Tillbyggnad av personallokal i Åsele
Ansökan om bygglov - tillbyggnad av personalutrymme om 58 m².
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnader och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från verkstadshall till kontor.
Ombyggnad av skola i Umeå
Ändrad användning från industrilokal till skola.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källarutrymme till suterränglägenhet samt av garageportar byggs igen.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Umeå
Ändrad användning från bank till verksamhetslokal - tidsbegränsat tom 2028-05-31.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Vindeln
Rivning av nätstation.
Rivning av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsrum ovan mark.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skola i Skellefteå
Rivning av skolpaviljong.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av två enbostadshus med garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: