Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning halvvarmt (funktioner) i Region Väst
Beläggningsgrupp DK62 samt DV65.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum. Arbetets omfattning: *Cirkulationsplats Sjömansgatan/Packhusallén/Tullhusgatan *Cirkulationsplats Löfbergs *Tullhusgatan norra och södra ca 580 m * Packhusallén ca 270 m * Sjömansgatan ca 110 m *Gång- och cykelvägar ca 1900 m *VA-ledningar ca 530 m (S,V,D) och ca 600 m separat dagvatten * Fjärrvärme-ledningar ca 1090 m (avser schakt och fyllnadsarbeten) *Belysning *Trafiksignaler *Busshållplats med 4 perronger * Markvärme * Tillfälliga vägar
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd, Option: 2021-01-01 - 2021-12-31 ; 2022-01-01 - 2022-12-31
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DK21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Ramavtal avseende markarbeten, Kilsbostäder AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Omtoppning av flygplats i Karlstad
Avser omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av kallager.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlstad
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Karlstad
Anmälan för rivning av siktverk.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för beredande av mark inför bodetablering.
Ombyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av omkl.rum.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation/teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till handel för privatkonsumenter.
Byte av hiss flerbostadshus i Karlstad
Utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Rivning av hotell i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorshus samt hotell/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning för delar av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av ventilation och yttre utseende på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av tvättmaskiner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för entresolplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad med kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Installation av enklare hiss, samt ramp vid entre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kanslihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av kansli, omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet och planlösning skola.
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av klubbhus i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av vindsvåning.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för ändring av va-installationer hotell.
Ombyggnad av folkhögskola i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation folkhögskola.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tvättning av fasad, byte av några fönster, byte av fogar.
Direktupphandling - Konsulttjänst flödesmodellering Klarälven
Inbjudan till intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsulttjänst flödesmodellering Klarälven.
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på renovering av jordkällaren i naturreservatet Tiskaretjärn. Uppdraget omfattar tak, murverk och upplag för taket.
Upphandling av konsulttjänst informationssäkerhet, Karlstad kommun
Avser stöd inom informationshantering, informationssäkerhet och dokumentstyrning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: