Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Anläggande av bussförbindelse i Karlstad
Avser nyanläggning av bussförbindelse, kommer att gå från väg 63 på Rud till Karlstads centrum. Stora Torget - Tysta gatan samt ombyggnad av bro.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av befintlig fastighet samt nybyggnad av nytt flerbostadshus med 44-50 lägenheter. Befintlig grundplatta återanvänds.
Ombyggnad av kontorshus till flerbostadshus i Karlstad
Avser återbostadisering av företagshotell till flerbostadshus. Ombyggnad av 1 st företagshotell till flerbostadshus med 48 st lägenheter. Huset är byggt i totalt 7 våningar samt vind med förrådsutrymmen. Inga lägenheter ska finnas på entréplanet. Lägenheterna kommer att vara ettor, tvåor och treor.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och tillbyggnad av skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad av en helt ny flygel i ett plan 577 kvm, som innehåller fyra lärosalar, fläktrum och toaletter samt att det även ska sättas upp ett nytt fläktrum vid matsalen. Avser även upprustning av befintliga lokaler samt utvändigt underhåll med bla upprustning av fasader.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Avser utbyggnad av kommunalt VA med ca 2200 m ledningsschakt. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Karlstad (DK) i distrikt Väst.
Drift och underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Sotenäskanalen. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Anläggande av bussförbindelse, etapp 3 i Rud
Avser om och tillbyggnad av busshållplatser, ombyggnad av rondell samt körfält i Rud.
Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.
Tankbeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK21-2018.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av fläktrum på skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av utrymme för ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong med restaurang.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Utbyte av konstgräs på Ilanda IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgräs på Ilandas 11-mannaplan. I projektet ingår också att skapa en miljözon runt planen och installera mikroplastfällor i dagvattensystemet.
Översvämning hotkartor 2018, MSB
Uppdraget innebär att ta fram endimensionella översvämningskarteringar för två vattendrag samt två dimensionella översvämningskarteringar för nio identifierade tätorter med omgivningar. I uppdraget ingår också att uppdatera MSB:s befintliga modeller för två tvådimensionella översvämningskarteringar.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av fönster och bygga ut balkonger så de blir inglasade, samt bygga om en lokal till lägenhet .
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av ny entré och trapphus med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Avser ändrad användning till restaurang.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av valv i affärslokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av samt ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage och uppsättning av solceller på norra parkeringens carporttak.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd på affärsbyggnad.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av lusthus.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus och telemast.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för utbyte väderskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till klädbutik från livsmedelsbutik.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av samvarorum.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Avser tillbyggnad med en liten byggnad på toppen av vattentorn.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad med entresol av bef.inv kontorsdel i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser återställande till 3 lägenheter från att det tidigare varit kontorslokaler.
Utbyte av belysning i elljusspår på Tuggelite, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Tuggelite motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer. Ny belysning har delvis ny sträckning vid befintliga spår.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser rivning av bärande balk, ombyggnad för att lokalanpassa efter verksamhetsförändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: