Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kyrka till lokal för daglig verksamhet i Karlstad
Avser ombyggnad av Herrhagskyrkan för att anpassas i vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats tre avdelningar samt serveringskök. Tillbyggnad med teknikrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av trapphus, byte av låskolvar på alla dörrar samt spolning av stammar.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Ombyggnad av lager i Karlstad
Avser ombyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår vid Molkoms idrottsplats.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Rivning av idrottsplats i Karlstad
Rivning av idrottsplats, läktare, garage, förråd/kontorslokaler.
Utrustning för avloppsreningsverk, Sjöstadsverket i Karlstad
Karlstads kommun avser att till Sjöstadsverkets avloppsreningsverk köpa 2st nya steggaller.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till förskola.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Ombyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av förrådsbyggnad, höjning skärmtak.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för utökning av parkering, hotell/restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad.
Rivning av skorsten i Karlstad
Rivningslov för rivning av skorsten och pannrum.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till café/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för liten ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av reservoar i Karlstad
Avser liten åbyggnad av vattenreservoar Ris 2:2,Helgetorp 1:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad med 1 lägenhet i källarplan.
Skötsel av naturreservat i Lurö och Millesviks skärgård
Option: 2023-01-01 - 2024-12-31 2025-01-01 - 2025-12-31
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Renovering och funktionsförbättring av taköverbyggnad, renovering av murverk, upplag och anslutande mark, ny innerdörr samt nya karmar till inner- och ytterdörr. Arbetet ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-15.
Anbud gällande markteknisk undersökning i Vålberg, Karlstad kommun
Avser att utföra en miljöteknisk/markteknisk undersökning av på fastigheten Stora Abborrtan 1:24 Vålberg i Karlstads kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: