Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (14)
Eda (0)
Filipstad (5)
Forshaga (5)
Grums (6)
Hagfors (6)
Hammarö (4)
Karlstad (44)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (2)
Sunne (6)
Säffle (4)
Torsby (20)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen) mm.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.
Ombyggnad av kraftledning, VL3 mellan Forshult och Kalhyttan, Värmlands län
Avser ombyggnad av befintlig 145 kv-lednning VL3 mellan stationerna Forshult och Kalhyttan. Totala sträckan ca 44 km.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av senior/äldreboende i Sunne
Avser utbyggnad på Allégården på fastigheten Skäggeberg 12:11 med 30 lägenheter på 4 plan.
Tillbyggnad av skidlift i Torsby
Avser nybyggnad av för släplift med tillhörande manöverutrymme, Rivning av två liftar med tillhörande manöverutrymmen Branäs 4:22.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Utbyggnad av äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 10 lägenheter på Lillåsens äldreboende.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Planer finns för tillbyggnad av krematorium.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Arvika
Avser rot-renovering av flerbostadshus med bla nya ytskikt, asbetssanering, nya fönster, fasadrenovering, installation av hiss i nytt trapphus, omläggning av yttertak mm. Nya vatten-, dag- och spillvattenlednignar samt ny utemiljö, uteplats med lekutrustning. Avser Tingsgatan 11 A och B.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Entreprenaden omfattar tre objekt. Thoreliusgatan 14 A och B i Forshaga, 36 lägenheter. Fältgatan 13 och 15 i Forshaga, 28 lägenheter. Bryggerigatan 9-11 i Deje, 18 lägenheter. I samtliga lägenheter skall köken totalrenoveras med utbyte av alla kökssnickerier (motsvarande befintliga), inklusive vitvaror, diskbänk och blandare. Nya ytskikt golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat. I lägenheterna på Bryggerigatan i Deje skall även fönster bytas, ej balkongdörrar.
Ombyggnad av rullbana på Karlstad Airport i Karlstad
Avser nybyggnad av två stycken vändytor för flygplan på rullbanan på Karlstad Airport. Utöver detta ska taxibana N:s anslutning till rullbanan och platta breddas och bankantljusens, varningsljusens och stopbarljusens positioner på berörda ställen justeras.
Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken i Arvika
Avser anläggande av 2 st skärmbassänger som är avsedda att rena vatten från bl.a. partikelbundet fosfor som kommer ut i Kyrkviken. Anläggningarna är ca 40 000 m2 respektive 4 300 m2 och är beläget utmed Kyrkvikens norra strand vid Sävsjökanalens och Kattvikens utlopp i Arvika kommun.
Vattenbehandling Örbäcken U1 Hagfors kommun
Arbetet avser etablering av en avskärande dränering genom styrd borrning, med tillhörande vattenreningsanläggning.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnad av kommunkontor, Grums
Avser ombyggnad av Grums kommunkontor.
Anläggande av fibernät i Glava, Arvika
Avser förläggning av accessnät till slutkund och FOS-nät i hela utbyggnadsområdet inkl de områden som har beviljats med LBP-stöd. I entreprenaden ingår att fibrera, koppla in och driftsätta.
Ombyggnad av simhall och omklädningsdel Älvstrandsbadet i Hagfors
Avser ombyggnad av Älvstrandsbadet i Hagfors, befintligt bad, och simhall med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt personalrum.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av förskola i Munkfors
Avser ombyggnad av f d bostadshus till förskoleverksamhet.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Stabilitetshöjande åtgärder vid Lillängshamnen, Hammarö
Avser mark-, schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor, stabilitetshöjande åtgärder samt rivning- och återställande av befintliga bryggor till lika omfattning samt återställningsarbeten vid åtgärder i och längs vattnet.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Hammarö kommun
Avser ombyggnad av hus 4 på Sätterstrand för daglig verksamhet.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 2
Avser ombyggnad av befintlig biobädd, syftar till en kapacitetsökning av biobädden med rivning av befintligt biobäddsmaterial och montage av nytt material. Planerad utbyggnad av reningsverket projekt ID 1576641.
Ombyggnad av industrihus i Torsby
Avser påbyggnad med kontor samt grop för montering av moduler.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Avser rivning av befintliga hårdgjorda ytor, gräs-, parkeringsytor, träd, kantstöd, cykelställ, bänkar, bord, papperskorgar, skorsten, lekutrustning och övrig utrustning. Flyttning av belysnings-stolpar och gungställning. Utförande av nya hårdgjorda ytor av asfalt och betongplattor, kantstöd, blockstensmur och trappa, gräs- och planteringsytor samt träd, utrustning som bänkar, bord, gunga och lekhus mm, fallskydd av Eu-sand, grillplats med tak, justering av brunnsbetäckningar, dagvattenbrunnar och belysning. Objektet omfattar bostadsområdena Aspen och Alstigen i centrala Torsby och är uppdelad i två huvuddelar. Pris skall anges för respektive huvuddel. Alstigen finns på projektid: 1556058
Utbyte av armatur i elljusspåret, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Väse motionsspår.
Entreprenad Kv Motorn-Silvret4 i Kristinehamn
Avser markarbeten sträckning Metallvägen från korsningen med Kromgatan riktning nordost till Vegagatan.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Underhåll av bro över Klarälven vid Skoghall
Justering kon, injektering stöd respektive komplettering armering pågjutning mittstöd.
Underhåll av bro över Nässundet vid Nässundets station
Justering kon, injektering stöd respektive komplettering armering pågjutning mittstöd.
Dränering av hus i Torsby
Option från projektid: 1567574 och 1556058. Option gäller ny dränering av hus samt komplett utvändigt isolerings system typ Isodrän för källarytterväggar vid Alstigen 27 och 29.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Tillbyggnad av garage i Arvika
Avser tillbyggnad av garage med tvätthall och carport.
Renovering av råvattenstationer i Sunne
Befintliga stationer ska rivas och ersättas. I rivningen ingår bla sanering av asbest (asbetsskivor på väggar).
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Avser rivning av befintliga hårdgjorda ytor, gräs-, parkeringsytor, träd, kantstöd, cykelställ, bänkar, bord, papperskorgar, skorsten, lekutrustning och övrig utrustning. Flyttning av belysnings-stolpar och gungställning. Utförande av nya hårdgjorda ytor av asfalt och betongplattor, kantstöd, blockstensmur och trappa, gräs- och planteringsytor samt träd, utrustning som bänkar, bord, gunga och lekhus mm, fallskydd av Eu-sand, grillplats med tak, justering av brunnsbetäckningar, dagvattenbrunnar och belysning. Objektet omfattar bostadsområdena Aspen och Alstigen i centrala Torsby och är uppdelad i två huvuddelar. Pris skall anges för respektive huvuddel. Aspen finns på projektid: 1567574
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Avser byte av lutcisterner vid Sörmons Vattenverk utanför Karlstad. I entreprenaden ingår rivning av befintliga luttankar.
Upprustning av torg, Arvika
Avser ombyggnation av Västra Torggatan samt delar av torget Jobbet ska göras i två etapper varav etapp ett ska vara färdigställd senast 2019-12-31.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Ombyggnad och renovering av gymnastiksal i Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av gymnastiksal. Omfattning oklar.
Bevakningstjänster i Grums
Förfrågan avser digital teknik för nattillsyn via kamera inom äldreomsorgen Grums kommun.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Rivning av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser rivning av flerbostadshus efter brand
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Ramavtal avseende material för vägbelysning och elnät i Filipstad.
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och vägbelysningsmaterial.
Renovering av bro över Rottnaälven i Sunne
Avser utbyte av räcken, toppföljare, räckesstolpar och skyddspanel för den övre stagraden på bro över Rottnaälven vid Rottneros i Sunne kommun.
Utförande av konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård, Kristinehamn
Objektet omfattar utförande av försörjningssystem för konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård. Försörjningssystemet består av tryckledningar av stål, kopplingsbrunnar av betong, el-ledningar och jordningslina. Ledningar förläggs bredvid befintliga motionsspår och ansluter mot ny teknikbyggnad vid Hultets Friluftsgård. Ledningslängd ca 1300 m. I uppdraget ingår schakt för ledningar och brunnar, förläggning av ledningar, fyllning samt återställningsarbeten av natur- och åkermark samt motionsspår. Norra delen av motionsspåret skall även breddas med 5 meter
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Förhandsbesked för ändrad användning från kontor till gym.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av skola i Filipstad
Avser rivning av Nykroppa gamla skola.
Ombyggnad av affärshus i Filipstad
Avser fasadändring samt nya skyltar.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Anläggande av glidväg/skidväg.
Ombyggnad av skorsten i Karlstad
Anmälan för reparation av skorsten.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Säffle
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för utbyte av nätstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lägenhet (i kyrkan) till förskola, forshaga mjölnaren 5.
Ombyggnad av markanläggning i Kil
marklovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ombyggnad av kontor och wc till rwc.
Ombyggnad av lager i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lager.
Ombyggnad av kontor i Grums
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till kontor.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Karlstad
Rivningslov för rivning av garage med förråd.
Ombyggnad av förråd i Kristinehamn
Ändrad användning från kontor till förråd och garage.
Ombyggnad av klubbhus i Arvika
Ändrad användning till föreningslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring - Skärmtak över vattenränna.
Ombyggnad av lägenhet i Torsby
Ändrad användning - ny lägenhet.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Grums
Tillbyggnad av servicebyggnad/kontor.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad med förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Torsby
Tillbyggnad med skärmtak över entré.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivningslov för skruven 1.
Rivning av förråd i Munkfors
Rivningslov rivning förråd vid flerbostadshus, tallåsvägen 10, munkfors munkfors 9:6.
Tillbyggnad av kallförråd i Arvika
Tillbyggnad av industribyggnad (kallförråd).
Rivning av industrihus i Kristinehamn
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: