Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (11)
Heby (3)
Håbo (15)
Knivsta (8)
Tierp (9)
Uppsala (44)
Östhammar (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala etapp 2
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.
Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala etapp 3
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.
Om och tillbyggnad av flerbostadshus & galleria i Uppsala
Rivning butiker och kontor, nyb av 1 gårdshus i 4 våningar med lgh, nyb 6-våningshus med affärslokaler samt stadsradhus, renovering av bef lgh. Totalt ca 110 bostäder i kv Siv.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Uppsala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Påbyggnad med kontor, hotell och handelslokaler i Uppsala
Fastigheten ligger i korsningen Dragarbrunnsgatan/Svartbäcksgatan.
Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 2
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.
Verksamhetsanpassning på gymnasium i Uppsala
Hus 3 är en av tre kaserner i Polacksbacken som byggdes 1909–1912 för Upplands infanterirege-mente. Byggnaden är värdefull ur kulturhistorisk synpunkt och får därför ”inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.” enl. Länsstyrelsens beslut. Akademiska Hus har ägt området sedan 1995 och huset har byggts om för att användas till undervisning. Efter det att verk-samheten inom Informationsteknologiskt Centrum (ITC) flyttade ut inledde Akademiska Hus diskuss-ion med en eventuell hyresgäst av huset med yta på ca 7 500 kvm. Respons arkitekter AB gjorde i slutet av 2017 en förstudie om ombyggnation som nu ligger till grund för fortsatt arbete. Det övergri-pande målet är att bevara och synliggöra de tidstypiska detaljer som finns kvar i huset samtidigt som det byggs om till en dynamisk miljö som uppfyller dagens krav på moderna utbildningslokaler En stor del av den befintliga planlösningen återställs genom rivning av tidigare ombyggnader. De breda ge-nomgående korridorerna utmed fasaden öppnas upp igen och erbjuder ett ljust linjärt utrymme för in-formella möten och studier. Den generösa takhöjden i korridorerna framhävs genom att minimera in-stallationer och minska höjden på det nedpendlade undertaket så att de höga fönstren på gavlarna syns i sin helhet. I hjärtat av huset placeras bl.a. elevuppehåll/café och mötesrum. Undervisningssa-larnas storlek och flexibilitet möjliggör anpassning efter pedagogisk utveckling
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Rälsbyte mellan Gävle-Uppsala/Storvreta
Totalt ca 56 000 meter spår ska bytas.
Tillbyggnad av arkiv i Bålsta
Tillbyggnad av arkivbyggnad 3500 kvm
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Total ombyggnad av förskola i Uppsala
Invändig rivning, sanering mm
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Rivning och nybyggnad av hantverksgårdar, Uppsala
Upprustning, rivning och nybyggnad i en av de gamla hantverksgårdarna mellan Svartbäcksgatan och Östra Ågatan, snett emot Linnéträdgården. Fastighetsägarens önskemål är att riva huset och bygga nytt, med en öppning i markplan rakt igenom byggnaden. riva ytterligare en länga på gården och ersätta den med en ny byggnad. Ett hus mot Svartbäcksgatan föreslås bli renoverat och förses med nya takkupor, både mot gatan och mot innergården.
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala
• LOT 3C kommer att bestå av ett EPC-kontrakt ABT06 (totalentreprenad) avseende leveranser inom nedanstående kompetensområden. Mer utförlig beskrivning av arbetets omfattning kommer finnas i förfrågningsunderlag som publiceras efter avslutad prekvalificering. o Rör och svetsarbete (byggnation av fjärrvärmeledningar, ventilhus, anslutning till befintlig varmvattenackumulator och andra system) o Högspänningselanslutning (70/10kV transformator, 10kV ställverk och kablar) o Bygg och anläggningsarbete (schakt/återfyllning, fundament, mediabrygga, ventilhusbyggnad, ställverksbyggnad och trafobås) o Styr & regler, ventilation och kommunikationsutrustning i ventilhus LOT 3C OSBL (Outside Battery Limits – utanför processarean) sammanbinder befintlig anläggning och fjärrvärmestamnät med LOT1 och 2, ISBL (Inside Battery Limits – inom processarean) vid en fördefinierad anknytningspunkt på mediabrygga
Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av 24 st studentbostäder.
Drift och underhåll av vägbelysning i Uppsala län
Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Uppsala län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Ombyggnad av gata och VA mm i Uppsala
Avser ombyggnad av Gamla Uppsalagatan mellan Topeliusgatan och Iduns väg/Österleden, busshållplatser och GC-väg utefter Iduns väg respektive Österleden samt utförande av nytt tätskikt på befintlig GC-bro.
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282, paket 4
Avser busshållplatser i Heby och Tierps kommuner (Morgongåva station, Vittinge samt Vittinge Valls väg).
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282, paket 5
Avser busshållplatser i Uppsala kommun längs väg 282 (Bärby station, Gunsta, Funbo kyrka samt Länna Bruksgatan).
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Asfaltering av väg mm sydörstra Fullerö, Uppsala
Ytskikt/finplanering såsom hårdgjorda ytor i form av asfalt, storgatsten och betongplattor samt trädplantering, planteringsytor och grönytor.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering
Nytt tak mm på rötkammare i Uppsala
Leverans och installation av ett nytt tak samt övre plåtvarv och renovering för rötkammare 1 och rötrestanken vid Kungsängens gård i Uppsala. Rivning av tak samt återinstallation av befintliga utrustningar ingår i entreprenaden.
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Finplaneringsarbete i bostadsområde i Uppsala
Objektet avser fräsning och beläggningsarbeten av Hällbygatan, nybyggnation av cirkulationsplats som ersätter befintlig korsning mellan Börjegatan och Hällbygatan
Finplaneringsarbete i bostadsområde i Uppsala
Objektet avser mindre finplaneringsarbeten i kvarteret Cementgjuteriet, Uppsala. Hårdgjorda ytor i form av asfalt, storgatsten och betongplattor. Skelettjordar med trädplantering, planteringsytor och grönytor.
Renovering av friidrottsanläggning i Bålsta
Objektet avser renovering av idrottsplats med SM-status för friidrott. Underlag ska justeras på spjutkastningsansatsen, samt där det erfordras för att klara jämnhetskrav. Gummibeläggning ska sprutas om och linjemålas, utrustning ska bytas.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
Entreprenaden omfattar planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning.
Renovering av konstgräsplan i Alsike
Renovering och omläggning av nytt konstgräs.
Uppförande av brandsläckningsutrustning till oljetankar vid värmeverk i Uppsala
Avser huvudsakligen schaktning och återfyllning alternativt transport till förbränning eller deponi, uppförande av betongfundament för rörstativ, färdigställande av 2 ytor för uppställande av containers, markförläggning av tomrör för el, svetsning och installation av rostfria rör ovan mark.
Rivning och ombyggnad av helikopterplatta vid Uppsala flygplats
Arbetet avser rivning och ombyggnad av befintlig helikopterplatta i asfalt och betong samt rangeryta i betong mellan helikopterplatta och byggnad 096.
Uppförande av brandsläckningsutrustning till oljetankar vid värmeverk i Uppsala
Avser uppförande av brandsläckningsutrustning som innefattar mark- och anläggningsarbeten, rörarbeten och inkoppling av ny ledning för brandsläckning. Oljetanken i Husbyborg innehåller fossil olja Eo3. Anläggningen används som reservlast till övriga produktionsenheter. Oljetanken har en diameter på 20 m och rymmer ca 4 000 m3.
Invändig inredning till ladugård i Uppsala
Leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård för nöt, lösgående. Inredning så som till exempel liggbås, grindar, boxväggar, fodertråg, ungdjursbox etc. System för foderhantering till kalvar i form av mjölktaxi. Utrustning för utgödsling i öppen skrapgång samt tvärkulvert under spalt.
Ny bergvärmeanläggning till bostadshus i Uppsala
Entreprenaden avser att bygga om undercentral och borra nya energibrunnar som ska kopplas in mot befintliga värmepumpar. Systemet tar idag energin från markkollektorer som ska ersättas med energibrunnar.
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassningar, 1 000 m2
Ombyggnad av militära byggnader i Uppsala
Ombyggnationer av 2 anläggningar i Uppsala län.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Utbyggnad av fibernät i Runhällen C
Avser förprojektering, markentreprenad, installation och drift av passivt fiberoptiskt nät för bredband.
Ombyggnad av kontor vid Uppsala Garnison
Avser två byggentreprenader på Uppsala Garnison. Den ena har beräknad byggstart i oktober 2019 och den andra i början av 2020, båda med en byggtid på ca 6 månader. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Tillbyggnad av idrottshall i Bålsta
1 padelhall 22*24 M med en nockhöjd på 9 M ca 528 kvm
Rivning av radhus i Östhammar
Rivningslov för rivning 49 st bostadslängor etc. Ett obligatoriskt platsbesök i Forsmark fordras för att lämna anbud och det bokas snarast med ulf.malmros@skb.se
Frånluftsåtervinning vid bostadsområde i Uppsala
Renblomman består av radhus och flerbostadshus beläget på adress Lapplandsresan 1-99 med totalt 147 st lägenheter. Frånluftsåtervinningen är sedan en tid demonterad och ska nu återställas till fullt färdig anläggning. Spets utgörs av fjärrvärme.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Drift och underhåll av trafiksignaler i Uppsala, Västmanland och Örebro län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Modernisering av pumpstationer i Östhammars kommun
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Nytt reservkraftsystem på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser ett mobilt reservkraftsystem, installation av reservkraftsystem med tillhörande generator, utrustning och arbeten. Utförs i samband med utbyte av ställverk.
Ombyggnad av restaurang i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om anordning för ventilation i församlingshemmet.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Anmälan om ändring som avsevärt påverkar planlösningen industribyggnad.
Omläggning av vatten och avloppsledningar i Uppsala
Omläggning av vatten– och avloppsledningarna i Kåbovägen, delen mellan Arosgatan och Norbyvägen.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från pub till "escape room".
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av kontor.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för 0.82a, ändrad användning från verkstad till teknik och träningscenter.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler (3.v1 dockas till 2.m).
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Bålsta
Tillbyggnad av skola.
Rivning av kontor i Östhammar
Rivningslov för rivning av kontorslokaler 0.82b.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp
Ändring av särskilt boende, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av ishall i Tierp
Ändring av ishall, ändring i bärande delar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändrad användning från grusad yta till parkering, marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Rivning av ekonomibyggnad i Enköping
Rivningslov för torp och ekonomibyggnader.
Anpassning av förskola i Bålsta
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av vägbro i Älvkarleby
Tidsbegränsat bygglov för broreparation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av pizzeria i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av barack i Östhammar
Rivningslov för rivning av 3 baracker.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Rivningslov för ett enbostadshus samt fem komplementbyggnader.
Tillbyggnad av båthall i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lokal för båtbyggeriverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lokal till lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för fasadändring, ombyggnad samt inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av brygga, nybyggnad av komplementbyggnad (torrdass), tillbyggnad av förläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: