Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala län

Enköping (24)
Heby (3)
Håbo (10)
Knivsta (13)
Tierp (18)
Uppsala (44)
Östhammar (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Om och tillbyggnad av flerbostadshus & galleria i Uppsala
Rivning butiker och kontor, nyb av 1 gårdshus i 4 våningar med lgh, nyb 6-våningshus med affärslokaler samt stadsradhus, renovering av bef lgh. Totalt ca 110 bostäder.
Ombyggnad till studentlägenheter vid Campus Ultuna i Uppsala
Ombyggnad av befintliga institutionsbyggnad i Ultuna till student- och forskarbostäder. Hela byggnaden kommer att totalrenoveras.
Basunderhåll väg område Tierp
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 1
I denna etapp är det: 84 studentlgh och 68 studentrum som ska renoveras. I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Renovering av befintlig byggnad samt nyproduktion av två byggnader som option på projektnr: 1515229.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt 112 lägenheter i 4 st fastigheter.
Renovering av parkeringsgarage hus F13 i Uppsala
Objektet omfattar renovering av garaget i hus F13, ny gestaltning av mark ovan garage, ny getsaltning av entré till Kvinno och barnsjukshuset med ambulansintag, nytt trapphus med hiss från garage till markplan samt installation av nytt parkeringssystem i garaget.
Ombyggnad av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund
Mötesfri landsväg. Mitträcke. 20 km väg.
Nybyggnad av dialysavdelning på Akademiska Uppsala
Ny dialysavdelning med ca. 20 dialysplatser på plan 3 i hus B20.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Rivning av förskola i Enköping
Objektet avser rivning av byggnad och dess ingående komponenter, lös inredning och markanläggningar på fastigheten.
Ombyggnad av lägenheter i Uppsala etapp 1
Ombyggnad av Q märkta fastigheter som är belägna mitt emellan Linnéträdgården och Fyrisån.
Ombyggnad av skola mm i Uppsala, Etapp 2
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I andra etappen ska ombyggnationen göras.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Total ombyggnad av förskola i Uppsala
Invändig rivning, sanering mm
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 1
Totalt 1400 lägenheter som ska renoveras fram till 2030.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 1
I denna etapp är det 59 lägenheter. Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Modernisering av Husbyborgsverken i Uppsala
Vattenfall AB har för avsikt att under 2019 utföra en modernisering av el och automationssystem vid Vattenfalls anläggning, Husbyborgsverken, i Uppsala.
Ombyggnad av bandyarena i Uppsala
* Nybyggnad av två ispister, 11 spelsplaner utomhus, en i betong och en i grus. * Ny kylanläggning för två ispister, 11 spelsplaner utomhus
Utbyggnad av garage i Uppsala
Garageutbyggnad vid Berthåga begravningsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad matsal i Uppsala
Ombyggnad av matsalen.
Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Uppsala län (C)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Korsningsåtgärder längs väg 292 i Tierp/Östhammars kommun
Höjning av trafiksäkerheten på tre korsningar längs väg 292 i Uppsala län. Korsningarna är med väg 600 respektive 709/716 i Tierps kommun samt med väg 292 i Östhammars kommun.
Kapacitetshöjande åtgärder vid Uppsala centralstation
Rivning av 2 växlar, elektrifiering av spår 15, 16 och 17.
Rivning av vårdboende i Uppsala
Rivning av vårdboende för nybyggnation av lägenheter.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Marma
Utbyte av höghållfasta lager.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av gator och gc-vägar i Uppsala
Kvarteret Vapenhuset ombyggnad av gator ca 700m och Råbyvägen ca 300m samt gc-vägar ca 1200 m, Torkelsgatan- Vattholmagatan
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Renovering av parkeringsgarage i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering i Centralgaraget.
Ombyggnad i flerbostadshus i Tierp
Ombyggnation från lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av korsning i Uppsala
Objektet omfattar nyanläggning av ett högersvängfält längs Vårdsätravägen och ett högersvängfält längs Norbyvägen. Intilliggande GC-bana byggs om, nya dagvattenbrunnar ansluts till befintligt VA-nät, befintliga belysningsstolpar flyttas och i korsningen byggs en trafiksignalanläggning.
Renovering av kontor i Uppsala
Invändig renovering av kontor.
Tillbyggnad av arkiv i Bålsta
Tillbyggnad av arkivbyggnad 3500 kvm
Hyresgästanpassning av fastighet i Gottsunda Centrum, Uppsala
Upphandlingen avser hyresgästanpassning av befintliga våningsplan 5 & 6. På hela plan 4 inryms idag landstinget, som kommer bedriva sin verksamhet under hela entreprenadtiden. Butiker i markplan (plan 2) kommer under byggtiden att vara i drift/öppna och samtliga entréer i markplan skall vara öppna under ombyggnationen.
Storköksanpassningar på kursgård i Uppsala
Viktoria kursgård – storköksanpassning, 170 m2
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 2
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad 2500-3000 kvm schaktning, rivning.
Friluftsåtervinning vid flerbostadshus i Uppsala
Tanken är att färdigställa återvinningen till fullt färdig anläggning. Avser 4 huskroppar med totalt 142 lägenheter.
Omläggning av va-ledningar i Eriksberg
Ledningar för vatten och avlopp i Bruksvägen och Skogsbergsvägen i Eriksberg.
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassning
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassningar, 1 000 m2
Renovering av Ungdomens hus i Uppsala
Ev renovering av Ungdomens hus
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industrilokal.
Ombyggnad av återvinningsstation i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av gym i Älvkarleby
Ändrad användning från handel till gymverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av planlösning, väsentlig ändring av va.
Ombyggnad av motell i Älvkarleby
Ändrad användning från lager till motell.
Ombyggnad av gym i Älvkarleby
Ändrad användning från samlingslokal till gym.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: