Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 353 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, etapp 2-4
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Invändig rivning.
Utveckling av galleria, handels och kontorslokaler mm på Norrmalm
Projektet avser utveckling/ombyggnad av 3st fastigheter: Beridarebanan 77, Beridarebanan 4 och Beridarebanan 11. Ca 68 meter höga hus. Längs Sergelgatans östra sida driver Vasakronan ett utvecklingsarbete inom befintlig detaljplan. Det är den så kallade lågdelen, byggnaden där Hötorgshus 1-4 hänger samman, som omfattas av projektet och utgör butiksfasaderna längs Sergelgatan och Sveavägen. I och med ombyggnationen får gatan en ny kostym och erbjuder ett helt nytt innehåll av mode, hälsa och livsstil samt ett uppdaterat matutbud. Bland annat tar en större restaurang plats i hörnet vid Konserthuset och ramar in Hötorget tillsammans med Haymarket, Hötorgshallen och bion. Även Hötorgsterrassen omfattas av utvecklingsplanerna. Det är inte bara butikerna som får nytt utseende och funktion. Lågdelen som byggs om huserar även kontorsentréer till Hötorgshus 1-4. Det är ett stort kontorsnav som idag är svårorienterat med flera entréer och adresser. I utvecklingsplanerna ligger därför ett förslag om att fokusera flödena till två nya, tydliga entrétorg som servar de fyra husen. Via dessa två entrétorg – ett mellan hus 1 och 2, och ett mellan hus 3 och 4, nås hissarna till respektive hus.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning. Innnanför och utanför järnvägsområdet mellan Spånga och Huvudsta inklusive tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Tillbyggnad av skola i Farsta
Volym-/förstudie för kapacitetsökning av skolan. F-9-skola med tre paralleller för ca 900 barn. 250 nya elevplatser.
Tillbyggnad av kontor i Stockholm
På/tillbyggnad av kontorsfastighet, Planlösning, vatten & avlopp, ventilation.
Tillbyggnad av skola och förskola i Farsta, Stockholm
Volym-/förstudie för kapacitetsökning av skolan. Utökning med 6 klassrum, hemkunskap samt förskola 4 avd.
Tillbyggnad av skola i Bandhagen
Volymstudie att utöka Ormkärrsskolan till en F-9 skola för 900 elever.
Ombyggnad av skola i Enskede
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Ny-om och tillbyggnad av skola i Stockholm
Rivning av hus B. Nybyggnad av hus E 2800 m2 med klassrum, idrottshall och omklädningsrum som länkas samman med befintligt hus A. Underhållsarbeten i hus A och D. Produktionen planeras att delas upp i två etapper utöver rivningen av hus B. Etapp ett är nyproduktion av hus E och länken till hus A. Etapp två är lokalanpassningar i hus A och D samt tillbyggnad av matsalen hus A. Den nya byggnaden ska klassas enligt Miljöbyggnad Silver.
Förberedande arbeten på Bobergsgatan
Avser att i samverkan marksanera, markförstärka och bygga en tillfällig väg i nordöstra delen av Hjorthagen inom detaljplan Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Fas 1 omfattar deltagande vid projektering och framtagande av riktpris. Fas 2 huvuddel 1 omfattar entreprenadarbeten avseende viss marksanering och byggnation av tillfällig väg samt temporära ledningar. Fas 2 huvuddel 2 omfattar entreprenadarbeten avseende marksanering och markförstärkning.
Utbyte av luftledningar i Herrängen, Stockholm
Avser kablifiering av 10,5 km luftledningslinjer och byta ut ca 2 km 11 kV kabel samt anslutningar av 332 serviser i Mälarhöjden, södra Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad dock ska servisanslutningarna på tomterna utföras som en totalentreprenad. Uppdraget ska genomföras under 2019-2022.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Upprustning och ombyggnad av skola i Hökarängen
Installationsbyten, invändiga ytskikt, byte alt.renovering av fönster i hus C,D och B-J. Dräneringsåtgärder och separering av spill o dagvatten. Tak byts på hus C och D. Verksamhetsanpassning i hus C (mottagningskök), E (fritids) A-F (adm) och hus I(undervisningsyta). Kulturklassad grön. Projektet syftar även till att öka skolans kapacitet från ca 270 elever till 392 elever. Elevplatserna ska vara fördelade på två paralleller för årskurserna F-6.
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.
Upprustning och tillbyggnad av kontorshus i Mariehäll, Stockholm
Planförslaget innebär att industrifastigheten konverteras till bostadsändamål med cirka 212 lägenheter. Byggnadens sockeldel behålls och byggs mot Bällstaån om till lägenheter i två plan samt lokaler för publik verksamhet och förskola. De mörka delarna i souterrängläge används för teknikutrymmen och lager. I sockeldelens övriga delar behålls de befintliga verksamheterna med serverhall, kontor och lager. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar.
Ombyggnad av ventilation m.m. på skola i Farsta
Ombyggnad av ventilation och kök mm.
Om- och tillbyggnad av skola mm i Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnad av kök och matsal samt en våning ovan kök/matsal som ersätter nuvarande kök och matsal (idag i ett plan), utbyte av samtliga tre befintliga luftbehandlingssystem till tre nya (ca 50% högre luftflöde inom fastigheten, renovering av ytskikt i hela skolan och förbättring av ljudmiljön såväl inom- som utomhus (skolgården) samt anpassning av tillgänglighet.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Ombyggnad till grundskola i Midsommarkransen
Ändrad användning från kontor till grund- och förskola, ändring av lagerytor till gymnastiksal och omklädningsrum. Totalt är planen att 750 elever ska gå i den nya skolan
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Blackeberg
Tillbyggnad om ombyggnad av församlingshus och kyrkobyggnad, ändrad användning från bostäder till församlingslokaler, installation av hiss m m (ängby kyrka).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Ombyggnad av lokaler för handel och kontor i Stockholm
Planer för ombyggnad av hus 8 för centrum och kontorsändamål. Invändig rivning.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Påbyggnad av kontorshus & nybyggnad av bostäder i Vasastaden, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnad av bostadshus på den del som idag är lastgård och parkeringsyta samt att göra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad med 2-3 indragna våningar.
Totalrenovering av kontor/flerbostadshus på Norrmalm
Rivning invändigt av väggar och installationer.
Anpassningar för skola, förskola och vårdboende i Vårberg
Fastighets AB Vårholmen önskar förändra användning inom den befintliga vårdbyggnaden där vårdboende, förskola och skola föreslås inrymmas.
Underhåll av ventilation/VA vid Norra Länken
Fläktar för tunnelventilation.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Stockholm
Projektet syftar till att utöka kök och matsal för att klara det ökade antalet elever. I utredningen har köket dimensionerats för att kunna tillaga 2000 portioner och matsalen ska ha plats för 1900-2000 elever samt personal. Även café och upphållsyta samt WC- grupper till matsalen har ingått i utredningen. Man har även sett över förbättringar utav flödet vid huvudingången.
Totalrenovering av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Avser Huvuddel B som är Option 1 från Huvuddel A (Skänninge 2).
Renovering och tillbyggnad av flerbostadshus i Tensta
På/ tillbyggnad av flerbostadshus, ändring av hiss och 9 st nya lägenheter. Avser stambyte och renovering av 148 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler för handel och kontor i Stockholm
Planer för ombyggnad av hus 10 för centrum och kontorsändamål. Invändig rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av totalt 76 befintliga lägenheter, lokaler i markplan omvandlas till sex bostäder, nya fönster och balkongdörrar, omfärgning av fasad, nytt fläktrum på tak.nya balkongfronter & loftgångsfronter, uppfräschning av gården. Bta 7814 kvm.
Ombyggnad för kök och matsal på Eiraskolan i Stockholm
Denna upphandling avser flytt/ombyggnad av skolans storkök och matsal samt nya lärosalar där idag kök och matsal ligger. I projektet har ingått, i separat entreprenad, att färdigställa rivning och skapa fria ytor i hus B plan 900 för uppbyggnad av nytt storkök och matsal (pnr 1536307).
Tillbyggnad av tillagningskök och matsal vid skola i Marieberg
Utbyggnad av skola med nytt tillagningskök och matsal. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av skola i Gamla stan, Stockholm
Entreprenaden avser ombyggnation och verksamhetsanpassning av Storkyrkoskolan / Estniska skolan/Storkyrkobadet i Gamla Stan som i dagsläget inrymmer ca 400 elever. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.
Ny- och ombyggnad till polisstation i Farsta, Stockholm
Avser om- och tillbyggnad till polisstation inkl garage. Byggnaden är kulturminnesmärkt (Blå klassad), vilket medför att exempelvis ändringar/rivning i fasad måste ske ytterst varsamt. Total bruttoarea: LOA ca 6000 m2 i tre plan.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Butiker i bottenplan.
Upprustning av byggnad på Södermalm
Kulturklassad byggnad (nivå Blå). Även tillgänglighetsanpassning. Utöver byte av de tekniska installationerna planeras förbättrad tillgänglighet, översyn av entréer med inplacering av nya hissar samt uppdatering av brandskydd och utrymning.
Totalupprustning av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning av 2 förråd till 2 st lägenheter. Samt totalupprustning av 54 lgh & allmänna utrymmen.Nya värme & spillvattenledningar, nya badrum och kök samt ytskikt i lgh. Fasaden kmr tvättas & fönstren renoveras samt nya fönster i markplan.
Upprustning av fastighet i Midsommarkransen
Även tillgänglighetsanpassning. Midsommarslingan 1-3.
Kontorsanpassning av fastighet i Stockholm
Totalombyggnad av fastighet. Byggherre Zurich Ins. Group WELL-certifikat
Tillbyggnad av kontor på Liljeholmen
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Bygg- och installationsentreprenad. Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.
Ombyggnad och tillbyggnad av kök och matsal i Älvsjö
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig köksbyggnad som är hopbyggd med matsalen, bygga nytt storkök mot bef matsal, renovera matsalen och bygga ny entré.
Om- och tillbyggnad av skola i Sätra
Entreprenaden omfattar markarbeten, sprängning samt nybyggnation av ca 500 kvm över tre plan i en tillbyggnad som ansluter mot befintligt hus M. Entreprenaden omfattar även rivning och nyinstallation av ventilationssystemet samt stambyte i befintligt hus M. I samband med stambyte byggs 2 st RWC:er, ett kök byte placering och ett kök renoveras. Ytskikt renoveras genomgående i befintligt hus M.
Totalrenovering av konferenslokaler m.m. i Stockholm
Ansökan om bygglov för Vetenskaplig institution samt marklov.
Utveckling av fastighet i Hammarby Sjöstad
Planer finns på att skapa en kombination av mikro living-lägenheter och co-working ytor i kvarteret.
Ny lösning för cykeltrafik på Norrmalm
Projektet syftar till att förbättra cykellösningarna på Vasagatan, Östra Järnvägsgatan, Vasaplan samt Norra Bantorget. Även breddning av gångbanorna och förbättring av belysning.
Renovering av gymnastiksal samt kök och matsal vid skola på Kungsholmen, Stockholm
Avser ombyggnad av Klastorpsskolan hus C samt injustering av värme i hus A och B. Nytt fläktrum på tak, storkök, matsal, invändig rivning, gymnastiksal med nytt ventilerat sportgolv, nya el- och vvs installationer samt ny hiss, markarbeten, betongarbeten, smidesarbeten, fasadarbeten, takarbeten och stomkompletteringsarbeten.
Ombyggnad av skola på Norrmalm
Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar. Anledning till det är att köket i HUS B ska vara helt klart och färdigt att användas innan renovering av HUS C kan påbörjas. I dagsläget använder skolan ett provisoriskt kök i HUS C. Objekten avser ombyggnad av befintligt mottagningskök, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lastkaj i hus B, samt rivning av fristående miljöhus och nybyggnad nytt miljöhus (blivande hus E). Rivning och ombyggnad HUS C med nya installationer.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Byggnad 04 ingår numera i etapp 3. Nybyggnad av akutentré
Ombyggnad av seniorbostäder samt innergård i Traneberg
Entreprenaden består av två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar ombyggnation till 12 st lägenheter. Huvuddel 2 omfattar renovering av innergård samt garage.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora Essingen i Stockholm,
Entreprenaden avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter i korsningen Badstrandsvägen- Essingeringen och i dess närhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrmalm
Ombyggnad av sekelskiftshus till bostadslägenheter.
Restaurering av natursten i fasad på kyrka i Stockholm
-Stenbyten & stenkonservering av fasadsten -Plåtdetaljer -Renovering av stor stentrappa inkl. tätskikt -Utbyggnad av 2st ramper i sten för tillgänglighet
Rivning av kontorshus på Kungsholmen
Rivning av kontorsbyggnader, tre huskroppar. Pågår 2019
Om- och påbyggnad av kontorshus i Kista
På/tillbyggnad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad till maritimt museum på Galärvarvet i Stockholm
Projektet Östersjöns skatter (ÖS) syftar till att skapa en maritim året runt-attraktion i Båthall 2 i Galärvarvsområdet på Djurgården i Stockholm.
Utbyte och framdragning av kraftkablar i Stockholm
Entreprenaden avser byte av 0,4-11kV kraftkablar samt framdragning av 2 st. 11kV kablar till SL:s planerade likriktarstation på Djurgården. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. Projektet avser att byta ut ca 16,4 km 11 kV kabel och 6,14 km 0,4 kV kabel, Total schaktsträcka ca 3 km. Uppdraget ska genomföras under 2019-2020 Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor. Linnégatan - Djurgårdsvägen Karlavägen - Nybrogatan - Linnégatan Linnégatan - Styrmansgatan
Ombyggnad/inredning till gemensamma lokaler för Statens Musikverk, Stockholm
Avser projektering av inredning till nya lokaler för Avdelningen arkiv och bibliotek. Lokalen uppskattas till ca 3000 m2 och ska huvudsakligen bestå av en kontorsdel för ca 35 medarbetare med mötesrum etc på ca 500 m2, magasin och klimatarkiv ca 2000 m2 och en publik yta (bibliotek och läsesal) om ca 500 m2.
Verksamhetsanpassning av förskola i Farsta
Fastigheten skall anpassas så att den kan vara evakueringsförskola i Farsta strand. 810 kvm.
Ombyggnad av storkök på skola i Stockholm
Entreprenaden omfattar: ombyggnad av storkök, utbyte av installationer för ventilation, värme, vatten, sanitet, styr samt el i hela hus B. Ny elmatning från hus A. Markarbeten för byte av fettavskiljare. Nytt soprum och utökad lastkaj ska uppföras.
Hastighetsdämpande åtgärder i Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark inkl VA och förläggning av tomrör för belysning. De aktuella vägavsnitten är belägna i stadsdelarna Liljeholmen och Fruängen. Trafikkontoret utför hastighetsdämpande åtgärder längs med Elsa Brändströms gata, i korsningen Liljeholmsinfarten/Liljeholmsvägen och en cirkulationsplats i korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Ombyggnad av skola i Hässelby
Entreprenaden avser ombyggnad av hus B inklusive en förbindelsegång till hus A. Huset består av källare, tre våningar undervisningslokaler etc samt en våning där fläktrum finns. På plan 100 byggs en befintlig tandläkarlokal om till undervisningslokaler. På plan 200 ändras planlösningen så att man får flera klassrum/grupprum och wc etc. Hela befintliga yttertaket inklusive fläktrum rivs och ersätts med ett nytt tak samt ett nytt fläktrum. Ny elinstall-ation och nytt ventilationssystem utförs. Ombyggnaden omfattar även nya ytskikt så som golv, målning och undertak. Ett nytt värmesystem monteras. I samband med fönsterbyte byggs även ytter-väggen om invändigt. Asbestsanering ska utföras av fönsterbröstningar.
DEF-Slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst
Byte av ca 5900 st spårslipers (betong) av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Objektet ska utföras inom underhållsområde Stockholm Öst, bandelarna: 345, 349, 350, 444, 450, 451 och 490.
Gjutning av portalinfästningar på Essingeleden, etapp 2
Montering av portaler på Essingebroarna.
Ombyggnad av hotell i Kungsholmen
Ombyggnad av 2 våningar kontor till hotell som kommer ingå i befintlig hotellverksamhet. Ca 60-70 rum.
Ombyggnad av skola i Vasastaden
Yttre och invändiga ombyggnader (hus 2).
Om- och tillbyggnad av församlingslokaler i Bromma Kyrka
Tillbyggnad, yttre ändringar, tillgänglighetsanpassning, ändring av ventilation m m, bromma kyrka.
Ombyggnad av hotell i Östermalm
Ändrad användning av del av fastighet till hotell, yttre ändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ändrad användning från källarplan till bostäder -Nya bostäder i källarplan i flerbostadshus, förråd tillkommer även. Ca 10 - 20 lägenheter. BTA ca: 400 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: