Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 289 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.
Ombyggnad av kulturhuset och teaterhuset i Stockholm
Kulturhuset och Teaterhuset tillhör fastigheten Kv. Skansen 23 och rymmer hyresgäster såsom Kulturhuset Stadsteatern (ca 80% av fastighetens yta vilket omfattar bl. a. 6 teaterscener samt utställningsverksamhet), 5 olika restauranger, diverse butiker samt ett antal olika kontorsverksamheter. Blåklassad byggnad.
Totalrenovering av regeringskansliet på Norrmalm, Stockholm
Ombyggnaden ska utföras med stor hänsyn till den byggnadens ursprungliga arkitektur, tekniska grundförutsättningar och kulturhistoriska värden. Projektet innebär en total teknisk upprustning, ytskiktsrenovering och ändring av logistiken i byggnaden.
Tele, styr-och övervakning FSE901 Förbifart Stockholm
Telesystem, tex branddetektering, kommunikationsplattform, kameror, meddelandesystem, radio, telefoni. Överordnat styr- och övervakningssystem för alla tekniska system i anläggningen.
Ombyggnad och renovering av ledamotshuset i Gamla Stan, Stockholm
Projektet ska leverera en totalrenoverad byggnad. Byggnadsarbetena består av ombyggnad av de tekniska systemen samt av underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan inklusive omplacering av hissar och en del ingrepp i känsliga miljöer. En nybyggnad med fem våningsplan planeras uppföras på en del av fastigheten samt att tre tillbyggnader (inbyggnader) sker inom byggnadsarean. Byggnaden är ett skyddsobjekt.
Modernisering av Globen, Stockholm
På-/tillbyggnad av kontor, plan 8.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning. Innnanför och utanför järnvägsområdet mellan Spånga och Huvudsta inklusive tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. AFAB har leverans på stomförstärkning. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 450 lägenheter.
Utbyggnad av galleria m.m. på Liljeholmen
Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, påbyggnad av befintliga kontorshus och tillskott av ca 200 bostäder i centrum. En ny park planeras på gallerians tak.
Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt undersöka möjligheten till nyproduktion på gården.
Påbyggnad av kontorshus i Hammarby Sjöstad
De 7 000 kvm kontorsytor tillskapas genom påbyggnad av fyra våningsplan på den befintliga fastigheten som idag har tre våningar. I gatuplan planeras för saluhall och restaurangverksamhet.
Ny vattenreningsanläggning samt renovering i simhall i Bandhagen
Projektet avser modernisering och renovering av simhall, ny flexavdelning samt renovering av omklädningsutrymmen i Högdalens sim- och idrottshall.
Förberedande arbeten på Bobergsgatan
Avser att i samverkan marksanera, markförstärka och bygga en tillfällig väg i nordöstra delen av Hjorthagen inom detaljplan Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Fas 1 omfattar deltagande vid projektering och framtagande av riktpris. Fas 2 huvuddel 1 omfattar entreprenadarbeten avseende viss marksanering och byggnation av tillfällig väg samt temporära ledningar. Fas 2 huvuddel 2 omfattar entreprenadarbeten avseende marksanering och markförstärkning.
Utbyte av luftledningar i Herrängen, Stockholm
Avser kablifiering av 10,5 km luftledningslinjer och byta ut ca 2 km 11 kV kabel samt anslutningar av 332 serviser i Mälarhöjden, södra Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad dock ska servisanslutningarna på tomterna utföras som en totalentreprenad. Uppdraget ska genomföras under 2019-2022.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Hägersten
Projektet avser tillbyggnad av ca 3000 kvm. Objektet avser dessutom ombyggnad av hus A och B i mindre omfattning samt upprustning av skolgården. Kapacitetsökningen tillskapas genom att en ny byggnad i fyra plan uppförs på skolgårdens nordöstra hörn. Den nya byggnaden länkas samman med den befintliga skolan med en låg huskropp. På markplan inryms ett nytt tillagningskök samt en ny matsal. Den nybyggda delen av skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola mm i Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnad av kök och matsal samt en våning ovan kök/matsal som ersätter nuvarande kök och matsal (idag i ett plan), utbyte av samtliga tre befintliga luftbehandlingssystem till tre nya (ca 50% högre luftflöde inom fastigheten, renovering av ytskikt i hela skolan och förbättring av ljudmiljön såväl inom- som utomhus (skolgården) samt anpassning av tillgänglighet.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Totalrenovering av kontor/flerbostadshus på Norrmalm
Rivning invändigt av väggar och installationer.
Totalrenovering av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Avser Huvuddel B som är Option 1 från Huvuddel A (Skänninge 2).
Upprustning av badanläggning i Johanneshov
Upprustning av Nytorpsbadet
Ombyggnad för kök och matsal på Eiraskolan i Stockholm
Flytt av storkök och matsal inom skolan.
Ombyggnad av skola i Gamla stan, Stockholm
Entreprenaden avser ombyggnation och verksamhetsanpassning av Storkyrkoskolan / Estniska skolan/Storkyrkobadet i Gamla Stan som i dagsläget inrymmer ca 400 elever. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.
Tillbyggnad av idrottshall i Långbro
Projektet syftar till att bygga en ny fullstor idrottshall 18x28 meter. Byggnaden blir totalt 942 kvm (BRA) och ska även inrymma fyra stycken omklädningsrum, förråd samt lärar-, och teknikutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Dränering, grundläggning samt upprustning av flerbostadshus i Bagarmossen
Planerade åtgärder i detta projekt är bl a: Nya spill- och dagvattenledningar, Relining av spill- och dagvattenledningar, Ytskiktsrenovering i källare, Nya troaxförråd i källare, 4 st nya prefab undercentraler i bef lägen, Alla bostadshus ska omdräneras, Tillgänglighetsanpassa bostadsentréerna samt gårdsupprustning, Iordningsställa elinstallationer inom källarplanen, 2 bef. tvättstugor, ytskiktrenovering samt nya maskiner samt Hus G, Fogdev 78-92 – ny grundplatta.
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Renovering av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Ny- och ombyggnad till polisstation i Farsta, Stockholm
Avser om- och tillbyggnad till polisstation inkl garage. Byggnaden är kulturminnesmärkt (Blå klassad), vilket medför att exempelvis ändringar/rivning i fasad måste ske ytterst varsamt. Total bruttoarea: LOA ca 6000 m2 i tre plan.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Avser infrastruktur, anläggning av gator och GC-vägar, upprustning av Enbackens park, ledningsarbeten (VA, Fjärrvärme, El, gas etc), sprängning, finplanering.
DEF-Slipersbyte i Distrikt Syd, Väst, Stockholm och Öst
Entreprenaden omfattar partiellt byte av 7 951 st betongslipers fördelade över 20 bandelar våren och hösten 2019. Samtliga av dessa sliprar är av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Utbytet sker inom Underhållsområde Öst, Underhållsområde Syd och Underhållsområde Väst.
Stambyte och totalrenovering av flerbostadshus i Södermalm
Inredning av vind till bostad med yttre ändringar.
Tillbyggnad av kontor på Liljeholmen
Tillbyggnad av kontorshus.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Stockholms län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av lokalnät på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,2 km 11 kV kabel, 16,4 km 0,4 kV kabel, 4,2 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 4,5 km på Sydöstra Kungsholmen. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501207.
Ombyggnad av lokalnät på Fredhäll och Lilla Essingen, Stockholm
Projektet avser att byta ut ca 10,6 km 11 kV kabel, 10,2 km 0,4 kV kabel, 3,1 km kontrollkabel och total schaktsträcka ca 3,3 km. Utförande i fält planerat till perioden 2019-2020. Kan handlas tillsammans med projekt 1501203.
Kollektivtrafikåtgärder i distrikt Öst/Stockholm
Multikoll innehåller projekt i Östergötland, Södermanland, Gotland, Stockholm, Västmanland och Uppsala län. Bättre tillgänglighet för kollektivtrafiken.
Renovering av gymnastiksal samt kök och matsal vid skola på Kungsholmen, Stockholm
Nytt fläktrum på tak. Invändig rivning. Projektet avser ombyggnad av Klastorpsskolan hus C samt injustering av värme i hus A och B. Under entreprenaden kommer hus C vara evakuerat.
Utbyte av eldistributionsnät i Söderort, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör som t.ex. kontrollkablar, jordlinor. Anbudsområde 1: Högdalen industriområde: Entreprenaden avser utbyte av ca 9,2 km 11 kV-kabel och ca 4,6 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 1,8 km. Samförläggning sker med Stokab. Anbudsområde 2: Gubbängsfältet, Herrhagsvägen: Entreprenaden avser utbyte av ca 7,0 km 11 kV-kabel och ca 3,4 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 2,3 km. Samförläggning sker med Stokab. Anbudsområde 3: Midsommarkransen byte 11kV: Entreprenaden avser utbyte av ca 4,9 km 11 kV-kabel och ca 2,8 km 0,4 kV-kabel, Total schaktsträcka ca 2,2 km. Samförläggning sker med Stokab.
Renovering och lokalanpassning av kontor på Johanneshov
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet.
Stomarbeten i Kasern 2 på Skeppsholmen i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av tak, avfärgning av fasad och utbyte av fuktskadade bjälkar, Bruttoarea (BTA) ca 2600 m2.
Finplanering av gator och park i anslutning till nya bostäder, Hammarby Sjöstad
Virkesvägen/Heliosgatan samt Heliosgången i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet omfattar trottoarer, gator och parkmark.
Renovering av flerbostadshus i Husby
Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Arbetsgator, ledningar och uppfyllnad i Hagastaden,
Entreprenaden omfattar att utföra utföra en uppfyllnad av Dalagatan i Hagastaden. Delar av uppfyllnaden är med lättfyllnadsmassor. I entreprenaden ingår ledningsarbeten,
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Byggnad 04 ingår numera i etapp 3. Nybyggnad av akutentré
Ombyggnad av skola i Stadshagen
Byte av ventilation. Ev VA och vsarbeten.
Ombyggnad av skola på Norrmalm
Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar. Anledning till det är att köket i HUS B ska vara helt klart och färdigt att användas innan renovering av HUS C kan påbörjas. I dagsläget använder skolan ett provisoriskt kök i HUS C. Objekten avser ombyggnad av befintligt mottagningskök, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lastkaj i hus B, samt rivning av fristående miljöhus och nybyggnad nytt miljöhus (blivande hus E). Rivning och ombyggnad HUS C med nya installationer.
Totalrenovering och vindsinredning på Kungsholmen
Förlängning av befintliga hissar. Invändig rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrmalm
Ombyggnad av sekelskiftshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad till maritimt museum på Galärvarvet i Stockholm
Projektet Östersjöns skatter (ÖS) syftar till att skapa en maritim året runt-attraktion i Båthall 2 i Galärvarvsområdet på Djurgården i Stockholm.
Rivning av kontorshus på Kungsholmen
Rivning av kontorsbyggnader, tre huskroppar. Pågår 2019
Restaurering av natursten i fasad på kyrka i Stockholm
-Stenbyten & stenkonservering av fasadsten -Plåtdetaljer -Renovering av stor stentrappa inkl. tätskikt -Utbyggnad av 2st ramper i sten för tillgänglighet
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Ändrad användning av rå-vind till lägenheter med yttre ändringar, installation av hiss ,flytt av tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på skola i Gamla Enskede
Hus A: Matsal och kök. Total invändig ombyggnad samt tillbyggnad av ca 50 i souterräng.
Verksamhetsanpassning för gymnasieskola på Kungsholmen
Inom Konradsberg hus F, G och Z bedrivs skolverksamhet för Västra Kungsholmens Gymnasium. Skolan har behov av flera klassrum och därför anpassas befintliga skollokaler till verksamhetens behov.
Utbyte och framdragning av kraftkablar i Stockholm
Entreprenaden avser byte av 0,4-11kV kraftkablar samt framdragning av 2 st. 11kV kablar till SL:s planerade likriktarstation på Djurgården. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. Projektet avser att byta ut ca 16,4 km 11 kV kabel och 6,14 km 0,4 kV kabel, Total schaktsträcka ca 3 km. Uppdraget ska genomföras under 2019-2020 Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor. Linnégatan - Djurgårdsvägen Karlavägen - Nybrogatan - Linnégatan Linnégatan - Styrmansgatan
Ombyggnad av skola i Hässelby
Entreprenaden avser ombyggnad av hus B inklusive en förbindelsegång till hus A. Huset består av källare, tre våningar undervisningslokaler etc samt en våning där fläktrum finns. På plan 100 byggs en befintlig tandläkarlokal om till undervisningslokaler. På plan 200 ändras planlösningen så att man får flera klassrum/grupprum och wc etc. Hela befintliga yttertaket inklusive fläktrum rivs och ersätts med ett nytt tak samt ett nytt fläktrum. Ny elinstall-ation och nytt ventilationssystem utförs. Ombyggnaden omfattar även nya ytskikt så som golv, målning och undertak. Ett nytt värmesystem monteras. I samband med fönsterbyte byggs även ytter-väggen om invändigt. Asbestsanering ska utföras av fönsterbröstningar.
Byte av lager mm på Gröndalsbron i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar.
Om- och tillbyggnad av skola i Gamla Enskede
Hus D, E & F: Mindre tillbyggnad vid hus F, vissa invändiga rumsändringar.
Ombyggnad av skola i Gamla Enskede
Hus H: Schaktning för ny korridor och anpassning av lokaler, förstärkning och utökning av bjälklag, del av ljusgård byggs igen mm.
Ombyggnad av vind i Vasastaden
Inredning av vind till 6 st bostäder.
Ombyggnad och tillbyggnad av kök och matsal i Älvsjö
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig köksbyggnad som är hopbyggd med matsalen, bygga nytt storkök mot bef matsal, renovera matsalen och bygga ny entré.
Ombyggnad av storkök på skola i Stockholm
Entreprenaden omfattar: ombyggnad av storkök, utbyte av installationer för ventilation, värme, vatten, sanitet, styr samt el i hela hus B. Ny elmatning från hus A. Markarbeten för byte av fettavskiljare. Nytt soprum och utökad lastkaj ska uppföras.
Ombyggnad av broar vid Trafikplats Fredhäll och Kristineberg
Utbyte av övergångskonstruktioner vid bro 2-2042-1 Tpl Fredhäll Viadukt 1, 2-2043-6 Tpl Kristineberg, samt invändig reparation och utbyte avlopp bro 2-2043-6.
Ombyggnad av broar i Stockholm
Reparation av kantbalkar, utbyte tätskikt och övergångskonstruktioner vid bro 2-2030-7&8 Tpl Nyboda, vid bro 2-2040-1&2 Fredhällsbron, vid bro2-2042-3 Tpl Fredhäll, vid bro 2-2042-5 vid stödmur Tpl Fredhäll samt vid bro 2-2042-10 Tpl Frehäll.
Lagerbyte på broar i region Öst/Stockholm
Pallning, utbyte av höghållfasta lager.
Gjutning av portalinfästningar på Essingeleden, etapp 2
Montering av portaler på Essingebroarna.
Ombyggnad av hotell i Kungsholmen
Ombyggnad av 2 våningar kontor till hotell som kommer ingå i befintlig hotellverksamhet. Ca 60-70 rum.
Om- och tillbyggnad av församlingslokaler i Bromma Kyrka
Tillbyggnad, yttre ändringar, tillgänglighetsanpassning, ändring av ventilation m m, bromma kyrka.
Upprustning av park på Södermalm
Ny vattenanläggning för vattenlek. ca 5-10 centimeter djup.
Rivning av skolbyggnader i Bagarmossen
Objektet avser rivning av Bergholmsskolans samtliga hus, hus A, B, C och G, samt all markutrustning och beläggning.
Ombyggnad av gata/exploatering för bostäder i Bredäng
Ombyggnation av Vita Liljans väg i samband med att nya hyresrätter byggs i Bredäng. Ledningsarbeten för ny belysning, el och fiber. Vägen avsmalnas för att få karaktären av lokalgata med avsmalning vid övergångsställe och vid ny timglashållplats planerad ovanför befintlig gångport. Gångporten ska repareras och få ny pågjutning och nytt tätskikt. Invändigt ska gångporten målas om och göras trevligare. Nya planteringsytor längs med gata och i slänt längs med ny gång och cykelväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: