Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 329 st.

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, etapp 2-4
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Invändig rivning.
Utveckling av galleria, handels och kontorslokaler mm på Norrmalm
Projektet avser utveckling/ombyggnad av 3st fastigheter: Beridarebanan 77, Beridarebanan 4 och Beridarebanan 11. Ca 68 meter höga hus. Längs Sergelgatans östra sida driver Vasakronan ett utvecklingsarbete inom befintlig detaljplan. Det är den så kallade lågdelen, byggnaden där Hötorgshus 1-4 hänger samman, som omfattas av projektet och utgör butiksfasaderna längs Sergelgatan och Sveavägen. I och med ombyggnationen får gatan en ny kostym och erbjuder ett helt nytt innehåll av mode, hälsa och livsstil samt ett uppdaterat matutbud. Bland annat tar en större restaurang plats i hörnet vid Konserthuset och ramar in Hötorget tillsammans med Haymarket, Hötorgshallen och bion. Även Hötorgsterrassen omfattas av utvecklingsplanerna. Det är inte bara butikerna som får nytt utseende och funktion. Lågdelen som byggs om huserar även kontorsentréer till Hötorgshus 1-4. Det är ett stort kontorsnav som idag är svårorienterat med flera entréer och adresser. I utvecklingsplanerna ligger därför ett förslag om att fokusera flödena till två nya, tydliga entrétorg som servar de fyra husen. Via dessa två entrétorg – ett mellan hus 1 och 2, och ett mellan hus 3 och 4, nås hissarna till respektive hus.
Ombyggnad av kulturhuset och teaterhuset i Stockholm
Kulturhuset och Teaterhuset tillhör fastigheten Kv. Skansen 23 och rymmer hyresgäster såsom Kulturhuset Stadsteatern (ca 80% av fastighetens yta vilket omfattar bl. a. 6 teaterscener samt utställningsverksamhet), 5 olika restauranger, diverse butiker samt ett antal olika kontorsverksamheter. Blåklassad byggnad.
Totalrenovering av regeringskansliet på Norrmalm, Stockholm
Ombyggnaden ska utföras med stor hänsyn till den byggnadens ursprungliga arkitektur, tekniska grundförutsättningar och kulturhistoriska värden. Projektet innebär en total teknisk upprustning, ytskiktsrenovering och ändring av logistiken i byggnaden.
Upprustning av Älvsjö pendeltågsdepå
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd.
Upprustning av tunnel i Stockholm
Objektet avser att förlänga tunnelns funktion 50 år avseende dess konstruktion och 30 år gällande installation, samt uppfylla de lagkrav som ställs på en tunnel av Klaratunnelns karaktär.
Ombyggnad och renovering av ledamotshuset i Gamla Stan, Stockholm
Projektet ska leverera en totalrenoverad byggnad. Byggnadsarbetena består av ombyggnad av de tekniska systemen samt av underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan inklusive omplacering av hissar och en del ingrepp i känsliga miljöer. En nybyggnad med fem våningsplan planeras uppföras på en del av fastigheten samt att tre tillbyggnader (inbyggnader) sker inom byggnadsarean. Byggnaden är ett skyddsobjekt.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning. Innnanför och utanför järnvägsområdet mellan Spånga och Huvudsta inklusive tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet.
Tillbyggnad av kontor i Stockholm
På/tillbyggnad av kontorsfastighet, Planlösning, vatten & avlopp, ventilation.
Påbyggnad av kontorshus i Hammarby Sjöstad
De 7 000 kvm kontorsytor tillskapas genom påbyggnad av fyra våningsplan på den befintliga fastigheten som idag har tre våningar. I gatuplan planeras för saluhall och restaurangverksamhet.
Ny-om och tillbyggnad av skola i Stockholm
Rivning av hus B. Nybyggnad av hus E 2800 m2 med klassrum, idrottshall och omklädningsrum som länkas samman med befintligt hus A. Underhållsarbeten i hus A och D. Produktionen planeras att delas upp i två etapper utöver rivningen av hus B. Etapp ett är nyproduktion av hus E och länken till hus A. Etapp två är lokalanpassningar i hus A och D samt tillbyggnad av matsalen hus A. Den nya byggnaden ska klassas enligt Miljöbyggnad Silver.
Ny vattenreningsanläggning samt renovering i simhall i Bandhagen
Projektet avser modernisering och renovering av simhall, ny flexavdelning samt renovering av omklädningsutrymmen i Högdalens sim- och idrottshall.
Förberedande arbeten på Bobergsgatan
Avser att i samverkan marksanera, markförstärka och bygga en tillfällig väg i nordöstra delen av Hjorthagen inom detaljplan Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden. Fas 1 omfattar deltagande vid projektering och framtagande av riktpris. Fas 2 huvuddel 1 omfattar entreprenadarbeten avseende viss marksanering och byggnation av tillfällig väg samt temporära ledningar. Fas 2 huvuddel 2 omfattar entreprenadarbeten avseende marksanering och markförstärkning.
Utbyte av luftledningar i Herrängen, Stockholm
Avser kablifiering av 10,5 km luftledningslinjer och byta ut ca 2 km 11 kV kabel samt anslutningar av 332 serviser i Mälarhöjden, södra Stockholm. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad dock ska servisanslutningarna på tomterna utföras som en totalentreprenad. Uppdraget ska genomföras under 2019-2022.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av Botanhuset på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm
Det finns ett stort behov av att få ändamålsenliga lokaler. De tekniska installationerna är uttjänta och i stort behov av att bytas ut liksom ytskikten. Eftersom Botanhuset är ett statligt byggnadsminne kommer de åtgärder som påverkar stommen och planlösningen att vara tillståndspliktiga hos RAÄ.
Upprustning och ombyggnad av skola i Hökarängen
Installationsbyten, invändiga ytskikt, byte alt.renovering av fönster i hus C,D och B-J. Dräneringsåtgärder och separering av spill o dagvatten. Tak byts på hus C och D. Verksamhetsanpassning i hus C (mottagningskök), E (fritids) A-F (adm) och hus I(undervisningsyta). Kulturklassad grön. Projektet syftar även till att öka skolans kapacitet från ca 270 elever till 392 elever. Elevplatserna ska vara fördelade på två paralleller för årskurserna F-6.
Upprustning och tillbyggnad av kontorshus i Mariehäll, Stockholm
Planförslaget innebär att industrifastigheten konverteras till bostadsändamål med cirka 212 lägenheter. Byggnadens sockeldel behålls och byggs mot Bällstaån om till lägenheter i två plan samt lokaler för publik verksamhet och förskola. De mörka delarna i souterrängläge används för teknikutrymmen och lager. I sockeldelens övriga delar behålls de befintliga verksamheterna med serverhall, kontor och lager. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Ombyggnad till 107 st vård- och omsorgslägenheter i Farsta
Ombyggnad av badrum, nya kök, nya ytskikt, nya el-installationer, nya installationer för brand-och utrymningslarm, ny installation av boende sprinkler, nya gemensamhets- och personallokaler, ny delad tvättstuga, nya gemensamma balkonger, nya uteplatser samt vidare utbyggnad av befintligt fläktrum på tak. Ett nytt omklädningsrum med dusch och WC samt vilrum i källaren. Totalt ska 107 stycken Vård-och omsorgsboenden skapas.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Om- och tillbyggnad av skola mm i Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnad av kök och matsal samt en våning ovan kök/matsal som ersätter nuvarande kök och matsal (idag i ett plan), utbyte av samtliga tre befintliga luftbehandlingssystem till tre nya (ca 50% högre luftflöde inom fastigheten, renovering av ytskikt i hela skolan och förbättring av ljudmiljön såväl inom- som utomhus (skolgården) samt anpassning av tillgänglighet.
Grundförstärkning av fastighet samt tillbyggnad på innergård, Norrmalm
Tillbyggnad på innergård i fyra våningar, byte till större ventilationskanal på fasad, ny takhuv, ny servering i källare. Grundförstärkning. Utsedd tillgänglighetskonsult är Urban Pihl Arkitektkontor AB.
Om- och tillbyggnad av skola i Hägersten
Projektet avser tillbyggnad av ca 3000 kvm. Objektet avser dessutom ombyggnad av hus A och B i mindre omfattning samt upprustning av skolgården. Kapacitetsökningen tillskapas genom att en ny byggnad i fyra plan uppförs på skolgårdens nordöstra hörn. Den nya byggnaden länkas samman med den befintliga skolan med en låg huskropp. På markplan inryms ett nytt tillagningskök samt en ny matsal. Den nybyggda delen av skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Blackeberg
Tillbyggnad om ombyggnad av församlingshus och kyrkobyggnad, ändrad användning från bostäder till församlingslokaler, installation av hiss m m (ängby kyrka).
Tillbyggnad av skola i Bromma, Stockholm
Bromma gymnasium ska byggas till med en konceptskola, för att inrymma ytterligare 350 elever. Skolan har idag en lokalkapacitet för 1200 elever som ökar till ca 1550 plus personal när konceptskolan är klar. Kök och Matsal: I samband med kapacitetsökningen behöver kökets funktioner och kapacitet ses över, samt matsalen byggas ut. Matsalen ska anpassas för en organisation med 1650 elever.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Mälaröarna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 3 år med utlösen om 1 år i taget (1 + 1 + 1 år).
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Totalrenovering av kontor/flerbostadshus på Norrmalm
Rivning invändigt av väggar och installationer.
Underhåll av ventilation/VA vid Norra Länken
Fläktar för tunnelventilation.
Totalrenovering av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Avser Huvuddel B som är Option 1 från Huvuddel A (Skänninge 2).
Ombyggnad av skola i Kista
Ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av totalt 76 befintliga lägenheter, lokaler i markplan omvandlas till sex bostäder,nya fönster och balkongdörrar, omfärgning av fasad, nytt fläktrum på tak.nya balkongfronter & loftgångsfronter, uppfräschning av gården. Bta 7814 kvm.
Renovering och tillbyggnad av flerbostadshus i Tensta
På/ tillbyggnad av flerbostadshus, ändring av hiss och 9 st nya lägenheter. Avser stambyte och renovering av 148 lägenheter.
Ombyggnad för kök och matsal på Eiraskolan i Stockholm
Denna upphandling avser flytt/ombyggnad av skolans storkök och matsal samt nya lärosalar där idag kök och matsal ligger. I projektet har ingått, i separat entreprenad, att färdigställa rivning och skapa fria ytor i hus B plan 900 för uppbyggnad av nytt storkök och matsal (pnr 1536307).
Konsultuppdrag för kollektivtrafikåtgärder i distrikt Öst/Stockholm
Multikoll innehåller projekt i Östergötland, Södermanland, Gotland, Stockholm, Västmanland och Uppsala län. Bättre tillgänglighet för kollektivtrafiken.
Ombyggnad av skola i Gamla stan, Stockholm
Entreprenaden avser ombyggnation och verksamhetsanpassning av Storkyrkoskolan / Estniska skolan/Storkyrkobadet i Gamla Stan som i dagsläget inrymmer ca 400 elever. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Renovering av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Ny- och ombyggnad till polisstation i Farsta, Stockholm
Avser om- och tillbyggnad till polisstation inkl garage. Byggnaden är kulturminnesmärkt (Blå klassad), vilket medför att exempelvis ändringar/rivning i fasad måste ske ytterst varsamt. Total bruttoarea: LOA ca 6000 m2 i tre plan.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Inv ombyggnad och ändrad verksamhet från kontor till hotell. Ca 70 rum.
Tillbyggnad av kontor på Liljeholmen
Tillbyggnad av kontorshus.
Stambyte och totalrenovering av flerbostadshus i Södermalm
Inredning av vind till bostad med yttre ändringar.
Exploatering för bostäder och ny skola samt upprustning av lekplats och park i Hägersten, Stockholm
Avser infrastruktur, anläggning av gator och GC-vägar, upprustning av Enbackens park, ledningsarbeten (VA, Fjärrvärme, El, gas etc), sprängning, finplanering.
Ombyggnad och tillbyggnad av kök och matsal i Älvsjö
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig köksbyggnad som är hopbyggd med matsalen, bygga nytt storkök mot bef matsal, renovera matsalen och bygga ny entré.
Cykelbaneförbättringar längs Hässelbystråket i Stockholm
Avser dubbelriktad cykelbana på Bergslagsvägens lokalgata mellan Åkeshov och Brommaplan, en sträcka om cirka en kilometer. I projektet utökas även den befintliga cykelparkeringen med väderskyddade tvåvåningsställ vid Åkeshovs T-bana till ca 150 platser.
Om- och tillbyggnad av skola i Sätra
Entreprenaden omfattar markarbeten, sprängning samt nybyggnation av ca 500 kvm över tre plan i en tillbyggnad som ansluter mot befintligt hus M. Entreprenaden omfattar även rivning och nyinstallation av ventilationssystemet samt stambyte i befintligt hus M. I samband med stambyte byggs 2 st RWC:er, ett kök byte placering och ett kök renoveras. Ytskikt renoveras genomgående i befintligt hus M.
Totalrenovering av konferenslokaler m.m. i Stockholm
Ansökan om bygglov för Vetenskaplig institution samt marklov.
Renovering och lokalanpassning av kontor på Johanneshov
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet.
Ny lösning för cykeltrafik på Norrmalm
Projektet syftar till att förbättra cykellösningarna på Vasagatan, Östra Järnvägsgatan, Vasaplan samt Norra Bantorget. Även breddning av gångbanorna och förbättring av belysning.
Tillbyggnad av samlingslokal mm på Norrmalm
Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder.
Utveckling av fastighet i Hammarby Sjöstad
Planer finns på att skapa en kombination av mikro living-lägenheter och co-working ytor i kvarteret.
Ombyggnad av allmänplats i Farsta, Stockholm
Vid projekt Sunneplan bygger Exploateringskontoret om en allmänplats vid Kristinehamnsgatan i Farsta. Avser anläggning av gator, torg och ledningsarbeten.
Finplanering av gator och park i anslutning till nya bostäder, Hammarby Sjöstad
Virkesvägen/Heliosgatan samt Heliosgången i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet omfattar trottoarer, gator och parkmark.
Renovering av flerbostadshus i Husby
Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Renovering av gymnastiksal samt kök och matsal vid skola på Kungsholmen, Stockholm
Avser ombyggnad av Klastorpsskolan hus C samt injustering av värme i hus A och B. Nytt fläktrum på tak, storkök, matsal, invändig rivning, gymnastiksal med nytt ventilerat sportgolv, nya el- och vvs installationer samt ny hiss, markarbeten, betongarbeten, smidesarbeten, fasadarbeten, takarbeten och stomkompletteringsarbeten.
Ombyggnad av skola på Norrmalm
Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar. Anledning till det är att köket i HUS B ska vara helt klart och färdigt att användas innan renovering av HUS C kan påbörjas. I dagsläget använder skolan ett provisoriskt kök i HUS C. Objekten avser ombyggnad av befintligt mottagningskök, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lastkaj i hus B, samt rivning av fristående miljöhus och nybyggnad nytt miljöhus (blivande hus E). Rivning och ombyggnad HUS C med nya installationer.
Arbetsgator, ledningar och uppfyllnad i Hagastaden,
Entreprenaden omfattar att utföra utföra en uppfyllnad av Dalagatan i Hagastaden. Delar av uppfyllnaden är med lättfyllnadsmassor. I entreprenaden ingår ledningsarbeten,
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Byggnad 04 ingår numera i etapp 3. Nybyggnad av akutentré
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Upprustning av skola i Gröndal
Projektet avser följande: - Stambyte – Nytt avlopp i hela byggnaden samt nya kall- och varmvattenledningar. Stambytet avser ej byte av värmesystem. - Ventilation – Ett nytt aggregat som betjänar en mindre del av skolan. Nya kanaler i hela byggnaden. - El/Tele – Ny kanalisation, kablage, belysning och elcentraler i hela byggnaden. S/Ö installation för nya aggregatet. - Bygg – Ny hemkunskapssal i befintligt klassrum. En av två gymnastiksalar görs om till två nya klassrum. Renovering av fem st omklädningsrum, samtliga befintliga wc samt nybyggnation av 4-5 st toaletter. Renovering av städcentral samt tillhörande personalutrymmen. Ombyggnad av ett utrymme till fläktrum. Nya undertak i stor del av byggnaden. Målning av samtliga väggar. - Fönsterrenovering.
Ombyggnad av seniorbostäder samt innergård i Traneberg
Entreprenaden består av två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar ombyggnation till 12 st lägenheter. Huvuddel 2 omfattar renovering av innergård samt garage.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora Essingen i Stockholm,
Entreprenaden avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter i korsningen Badstrandsvägen- Essingeringen och i dess närhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrmalm
Ombyggnad av sekelskiftshus till bostadslägenheter.
Verksamhetsanpassning för gymnasieskola på Kungsholmen
Inom Konradsberg hus F, G och Z bedrivs skolverksamhet för Västra Kungsholmens Gymnasium. Skolan har behov av flera klassrum och därför anpassas befintliga skollokaler till verksamhetens behov.
Ombyggnad till maritimt museum på Galärvarvet i Stockholm
Projektet Östersjöns skatter (ÖS) syftar till att skapa en maritim året runt-attraktion i Båthall 2 i Galärvarvsområdet på Djurgården i Stockholm.
Rivning av kontorshus på Kungsholmen
Rivning av kontorsbyggnader, tre huskroppar. Pågår 2019
Restaurering av natursten i fasad på kyrka i Stockholm
-Stenbyten & stenkonservering av fasadsten -Plåtdetaljer -Renovering av stor stentrappa inkl. tätskikt -Utbyggnad av 2st ramper i sten för tillgänglighet
Utbyte och framdragning av kraftkablar i Stockholm
Entreprenaden avser byte av 0,4-11kV kraftkablar samt framdragning av 2 st. 11kV kablar till SL:s planerade likriktarstation på Djurgården. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. Projektet avser att byta ut ca 16,4 km 11 kV kabel och 6,14 km 0,4 kV kabel, Total schaktsträcka ca 3 km. Uppdraget ska genomföras under 2019-2020 Entreprenaden omfattar markarbeten, leverans och montage av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor. Linnégatan - Djurgårdsvägen Karlavägen - Nybrogatan - Linnégatan Linnégatan - Styrmansgatan
Upprustning av parklek i Fagersjö
Upprustning av lekplats. Rivnings- och schaktarbeten, nya ytskikt, lekutrustning, trädäck, pergola, sittbänkar. Förläggning av kanalisation för el, VA-arbeten och träd- och buskplantering mm.
Ombyggnad av broar vid Trafikplats Fredhäll och Kristineberg
Utbyte av övergångskonstruktioner vid bro 2-2042-1 Tpl Fredhäll Viadukt 1, 2-2043-6 Tpl Kristineberg, samt invändig reparation och utbyte avlopp bro 2-2043-6.
Hastighetsdämpande åtgärder i Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten i gatumark inkl VA och förläggning av tomrör för belysning. De aktuella vägavsnitten är belägna i stadsdelarna Liljeholmen och Fruängen. Trafikkontoret utför hastighetsdämpande åtgärder längs med Elsa Brändströms gata, i korsningen Liljeholmsinfarten/Liljeholmsvägen och en cirkulationsplats i korsningen Västbergavägen/Elektravägen. Syftet med de hastighetsdämpande åtgärderna är att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Ombyggnad av skola i Hässelby
Entreprenaden avser ombyggnad av hus B inklusive en förbindelsegång till hus A. Huset består av källare, tre våningar undervisningslokaler etc samt en våning där fläktrum finns. På plan 100 byggs en befintlig tandläkarlokal om till undervisningslokaler. På plan 200 ändras planlösningen så att man får flera klassrum/grupprum och wc etc. Hela befintliga yttertaket inklusive fläktrum rivs och ersätts med ett nytt tak samt ett nytt fläktrum. Ny elinstall-ation och nytt ventilationssystem utförs. Ombyggnaden omfattar även nya ytskikt så som golv, målning och undertak. Ett nytt värmesystem monteras. I samband med fönsterbyte byggs även ytter-väggen om invändigt. Asbestsanering ska utföras av fönsterbröstningar.
Ombyggnad av storkök på skola i Stockholm
Entreprenaden omfattar: ombyggnad av storkök, utbyte av installationer för ventilation, värme, vatten, sanitet, styr samt el i hela hus B. Ny elmatning från hus A. Markarbeten för byte av fettavskiljare. Nytt soprum och utökad lastkaj ska uppföras.
DEF-Slipersbyte inom Distrikt Stockholm Öst
Byte av ca 5900 st spårslipers (betong) av typen DEF (Delayed Ettringite Formation). Objektet ska utföras inom underhållsområde Stockholm Öst, bandelarna: 345, 349, 350, 444, 450, 451 och 490.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: