Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stamrenovering och standardhöjning av 212 lgh på kv Hövdingen 1 och 2 samt Ostran 4 i Eskilstuna. Skogsängsgatan 6, 8, 10, 12, 14 och 16 samt Galléngatan 36 A-F mellan år 2020-2021. Projektet kommer att utföras i minst två etapper. Upphandlingen avser två projekt där Hövdingen 1 och 2 är ett projekt och Ostran 4 ett eget projekt.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 600m gata inklusive VA-arbeten. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Ny växelanslutning och förlängning av spår i Eskilstuna
Nya växlar spår 22-41, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten. Ny växelanslutning för tågen från Svealandsbanan till Eskilstuna driftplats och Gredbydepån. Upprustning och förlängning av två spår inne på driftplatsen.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Underhåll av öppningsbara broar i Mälardalen
Drift och underhåll på öppningsbara broar i Mälardalen inom Västmanlands, Upplands och Södermanlands län.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Etablering av skola i Eskilstuna
Oklar placering och omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av signalställverk på sträckan Folkesta-Rekarne
Utbyte av centralenhet, ställverk 95.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Skövde och Karlsborg
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Såtnäs och Skredsvik
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus på Hökaren 21, Hantverkaren 1 och Härolden 7.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Förstärkning av brandskydd samt nytt ventilationssystem på LSS-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Projektledare till Investering Distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring (takkupor).
Ombyggnad till kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av gym till kontor i industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av biograf i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till biograf.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hammarbykorset i Eskilstuna
Nya refuger, omb gc-väg, flytt av belysningsstolpar och hastighetsskyltar, ombyggnad av väg.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i restaurang.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Tillbyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Tillbyggnad av gäststuga samt installation av VA-anordning.
Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöstation samt förråd på industribyggnad på Valkyrian 32 och Valkyrian 33.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av pergola över uteservering på restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av dansstudio till kontor.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Rivning av restaurang i Eskilstuna
Rivning av restaurang.
Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning för del av industribyggnad (skärmtak).
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnader.
Rivning av fd klubbhus i Eskilstuna
Objektet avser rivning av trähus ca 280 m² samt fristående bod ca 10 m².
Rivning av plattform i Eskilstuna
Rivning av järnvägsplattform.
Rivning av skola i Eskilstuna
Rivning av del av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: