Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m². BTA rivning av hus: ca 90 m².
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas).
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ny gasfackla vid Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna
Avser ny gasfackla vid Ekeby AVR inklusive montage och driftsättning.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för avstyckning av 4 industrifastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Ändrad användning av gym till samlingslokal samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i del av flerbostadshus samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av skola till kontor samt ändring av VA och ventilation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lager till kontor samt utv. ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eskilstuna
Ändrad användning av livsmedelsförsäljning i del av flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på hotell/restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak/markis över uteservering.
Ombyggnad av pizzeria i Eskilstuna
Utvändig ändring av hotell/restaurang samt installation av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation på Torshälla S:13 samt nybyggnad av transformatorstation på Torshälla 4:29.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av del av miljöhus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöhus.
Rivning av plank i Eskilstuna
Rivning av plankinhängnad.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för anordnande av kabelschakt på Östermalm 1:8, Östermalm 1:27, Tunafors 1:1, Odlarskogen 1:1, Grönsta 1:8, Grönsta 1:7 och Kälbro 2:18.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus samt ändring av VA-anordning och ventilation t.om 2021-04-05.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av uteservering på restaurang t o m 2019-09-21.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t o m 2024-05-22.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till handel t o m 2024-10-31.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tidsbegränsat och periodiserat bygglov för tillbyggnad av takad uteservering på restaurang mellan 1 april - 30 september t o m 2024-09-30.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tidsbegränsat och periodiskt bygglov för tillbyggnad av takade uteserveringar på restauranger mellan 1 april-30 serptember till 2024-09-30.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
TIllbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger) på Giraffen 1 och Gräset 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 6 balkonger).
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av garage/verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för installation av VA-anordning (oljeavskiljare) i industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus på Kjula-Blacksta 2:7, Kjula-Blacksta 2:26, Kjula-Blacksta 2:18.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan ändring av VA-anordning samt planlösning i kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan - Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus samt ändad användning av del till bostad och ändrad användning av förråd till bostad.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostäder och ändrad användning av vind samt källare i flerbostadshus och uteplats samt utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för anordnanade av skyddsvall.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Flytt av paviljonger i Eskilstuna
Flytta av paviljonger från Snickarvägens förskola till Gilleberga skola.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssytem i äldreboende.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Anmälan för installation av VA-anordning.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och radhus samt industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av växthus i Eskilstuna
Montering av växthus.
Rivning av skolmatsal i Eskilstuna
Rivning av skolmatsal.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: