Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2.Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2. Karl Hovbergsgatan 43-45.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 600m gata inklusive VA-arbeten. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m².
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hammarbykorset i Eskilstuna
Nya refuger, omb gc-väg, flytt av belysningsstolpar och hastighetsskyltar, ombyggnad av väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus på Hökaren 21, Hantverkaren 1 och Härolden 7.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
TIllbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger) på Giraffen 1 och Gräset 1.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av pergola över uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t o m 2024-05-22.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöhus.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för installation av VA-anordning (oljeavskiljare) i industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i skola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus samt ändad användning av del till bostad och ändrad användning av förråd till bostad.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av del av miljöhus.
Rivning av fd klubbhus i Eskilstuna
Objektet avser rivning av trähus ca 280 m² samt fristående bod ca 10 m².
Rivning av plattform i Eskilstuna
Rivning av järnvägsplattform.
Rivning av skola i Eskilstuna
Rivning av del av skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: