Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eskilstuna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Till och ombyggnad av fabrik i Eskilstuna
Till och ombyggnad av Assas fabrik.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan).
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader, Ådalsvägen 2-4, som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Upprustning av park i Eskilstuna
Eskilstuna kommun avser att bygga ny lekplats i Stadsparken. Lekutrustningen ska vara inspirerad av lek i trädkojor och hängbroar och delar av utrustningen ska vara så att det upplevs att man är i trädkronornas nivå. I uppdraget ingår gestaltning, konstruktion, leverans och montering av utrustning. Gestaltning/placering ska ske i nära samråd med beställaren som själv projekterar och anlägger gångvägar, bänkar m.m.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Ombyggnad av gata mm i Eskilstuna
Projektet görs i anslutning till Mälardalens nya högskola. I projektet ingår VA arbeten, ombyggnation av Hamngatan, anlägga en ny torgyta och en brygga samt ombyggnad av en mindre bro.
Till- och ombyggnad av skola i Fröslunda centrum, Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad a grundskola. Entreprenaden kommer utföras med pågående verksamhet. Beskrivning av i dagsläget planerade och namngivna huvuddelar: Ombyggnad av skollokaler: Ombyggnadsarea ca 12.400 m2. Befintlig grundskola skall byggas om för att passa verksamhetens behov. Delar av Kv Talangen 2 skall anpassas samt kopplas till Kv Talangen 1. Tillbyggnadsarea ca 1130 m2 Tillbyggnad av befintlig byggnad Kv Talangen 1 skall ske som skall innehålla gymnastiksal med omklädningsrum samt undervisningslokaler. Tillbyggnaden skall utföras i tegel för att anpassas till befintlig skolbyggnad.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 450 m gata. I projektet ingår VA-arbeten, rivning av fjärrvärmerör med skyddshölje av eternit, kabelarbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten och storgatsten, beläggning av prefabricerade element, växtbäddar, plantering, belysningsarbeten inklusive armaturer som både hängs upp i linspann och monteras på stolpar, diverse utrustning såsom bussväderskydd, bänkar, papperskorgar, cykelställ mm.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till en Familjecentral.
Korsningsåtgärder längs väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Törundakorset, Rytternakorset och Dingtunakorset.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Strandskoning i Eskilstuna
Avser strandskoning vid Kanonhusholmen i Eskilstuna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Öst
Placeringsorter: Eskilstuna, Örebro, Linköping, Uppsala. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Tillbyggnad av Padelhall i Eskilstuna
Tillbyggnad av sporthall (padel).
Etablering av skola i Eskilstuna
Oklar placering och omfattning oklar.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad av kök i Eskilstuna
Avser renovering av kök samt nytt miljöhus.
Tillbyggnad av grupphus i Eskilstuna
Avser ROT-renovering av enbostadshus på Hasseln 1, Häggen 1 och Hundlokan 1.
Tillbyggnad av ridhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ridhus samt uppförande av stödmur samt rivning del av ridhus.
Projektingenjörer inom anläggning väg och järnväg i distrikt Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor per resurs förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år per resurs, dock längst till 2024-12-31.
Ombyggnad av studentlägenheter i Eskilstuna
Ombyggnad av två studentlägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt ändring av brandskydd samt VA och ventilation.
Ombyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger) på Facklan 9 och Facklan 10.
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivningslov för garage.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av företagshotell till handelslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder samt utvändig ändring av flerbostadshus (takkupor).
Tillbyggnad av soprum i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av kylt soprum på flerbostadshus .
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus .
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av VA och ventilation samt eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av VA-anordning .
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Rivning av byggnader på fastigheter i Eskilstuna
Uppdraget omfattar rivning av byggnader på tre olika fastigheter inom Eskilstuna kommun, Munkhammar 5:1, Aspestahult 1:1 samt Västergöken 4.
Borttagning av brygga samt muddring i Torshälla, Eskilstuna
Avser borttagning av befintlig brygga på Alnö i Torshälla. Bryggan är ca 250 meter. Muddring ska ske runt befintlig brygga och syftet är att fördjupa botten så att det blir ett jämnt djup på samtliga båtplatser.
Upphandling av friluftsanordningar i naturreservat i Eskilstuna
Avser upphandling av vedförråd, vindskydd, rastbord, toalett mm.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av verkstad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: