Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (53)
Flen (6)
Gnesta (5)
Nyköping (32)
Trosa (9)
Vingåker (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Utbyggnad och anpassning av skola i Trosa
Totalentreprenad avseende anpassning och av Skärlagskolan i Trosa.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2.Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2. Karl Hovbergsgatan 43-45.
Stambyte på flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, omisolering.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Stambyte och renovering i slott i Vingåker
Renovering och stambyte av Säfstaholm Slott. Entreprenaden omfattar byte av samtliga installationer såsom el/tele, vatten, avlopp, värme, lås och larm och storkök, styr och regler, ventilation med nya ventilationsaggregat samt nybyggnad av 1 st ventilationshus i direkt anslutning till köket.
Om- & tillbyggnad av hotellverksamhet i Flen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotellverksamhet inom fastigheterna Västergård 2-4.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av gruppbostad i Flen
Totalentreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten för ombyggnad från skola till boende.
Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av cirka 600m gata inklusive VA-arbeten. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Om- & tillbyggnad till förskola i Flen
Flens kommun river en byggnad och bygger om en befintlig byggnad som idag innehåller skola till förskola samt utökar verksamheten med att bygga till en byggnad i 2 våningar. Ombyggnad/Nybyggnad ska vara färdigställd senast till höstterminen 2020.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg.
Ombyggnad till bostäder i Katrineholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av f.d. hotellet till bostadslägenheter.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m².
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för lager.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Invändig renovering av Skärborgarnas hus.
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa
Påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Signalåtgärder längs Södra Stambanan sträckan Hammarby-Trosa
Vägskyddsanläggning Alex. Ny vägskyddsanläggning Hammarby Trosa på Sträckan (Vhd)-(Lre) km 21+442.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Avser fri vandringsväg från Nygårdsdammen i Vagnhärad till utloppet i Östersjön i Trosa.
Rivning av byggnader m.m i Eskilstuna kommun
Avser rivning av byggnader och tillhörande förråd, uthus, staket, belysningsstolpar etc.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
In- & utvändig renovering av Vagnhärad vattentorn med option på renovering av Trosa vattentorn.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Rivning av Flens vattenverk mm i Flen
Avser rivning och demontering enligt rambeskrivning av nedanstående objekt: Flens vattenverk, demontering av staket vid Flens vattenverk inkl stolpar, byggnad för nödström i Skedevi samt byggnad för nödström i Sjögetorp.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Valla
Byte av befintliga vatten- och spillvattenledningar i Sturevägen, mellan Smedjegatan och Fredsgatan i Valla, Katrineholm.​ Ledningarna kommer att bytas ut med konventionell schaktning (grävning).
Installation av reservkraftsanläggning i Gnesta kommunhus
Objektet avser iordningsställande av mark för placering av 1 st. reservkraftscontainer samt inkoppling av denna till ny och befintlig serviscentral.
Samordnare järnvägsplan/myndighetskontakter till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Nyköping och Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus på Hökaren 21, Hantverkaren 1 och Härolden 7.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av va-anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om byte av befintligt ventilationssystem järpen 1.
Ombyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Ombyggnad av veterinärstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av planlösning i befintlig lokal för ändrad användning från utbildningslokal till veterinärklinik.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hammarbykorset i Eskilstuna
Nya refuger, omb gc-väg, flytt av belysningsstolpar och hastighetsskyltar, ombyggnad av väg.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ändrad användning från kontor till 3 övernattningsrum.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av pergola över uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Tillfälligt bygglov för en byggparkering vid åkervägen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
TIllbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger) på Giraffen 1 och Gräset 1.
Tillbyggnad av fritidshus i Trosa
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola t o m 2024-05-22.
Ombyggnad av lägenhet i Vingåker
Ombyggnad och ändrad användning - från församlingslokal till lägenheter.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av del av miljöhus.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöhus.
Rivning av skola i Flen
Rivning av skola.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av lager i Strängnäs
Rivningslov för befintlig lagerlokal spoven 1.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 2:5.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 8:1.
Rivning av skärmtak i Strängnäs
Rivningslov för befintligt skärmtak strängnäs 3:21.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: