Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (81)
Flen (10)
Gnesta (7)
Nyköping (45)
Oxelösund (13)
Trosa (8)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Modernisering och ombyggnad av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Totalt 17000 kvm.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Området runt Tunafors skola ska förtätas med fler bostäder, det sk rosa huset och klockhuset byggs om till lägenheter. Ombyggnad av 3 hus, nybyggnad av 7 hus, 3 och 6 våningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Trosa
Slöjd och musiksalar i tillbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Tillbyggnad av äldreboende i Flen
60 enheter. Byggs ut i etapper tom 2030.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Ombyggnad av högskola i Eskilstuna
Ändrad användning av högskola i och med nybyggnation av Campus Eskilstuna på projekt: 1039040.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Reparation av kraftledning i Hedenlunda
Reparation av kraftledning.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 1
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan.
Renovering av simhall i Katrineholm
800 till 900 kvm renovering av bassäng.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan, ej fastställt till vilken än.
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ny byggvarubutik, Beijer byggmaterial i Eskilstuna.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Renovering av dag-, vatten- och spillvattenledningar i Mellösa, Flens kommun
Objektet avser renovering av 137 m spillvattenledning Ø 225 BTG i Mellösa, 25 m spillvattenledning Ø 200 GJJ i Mellösa, 256 m vattenledning Ø 150 Segj i Mellösa samt 239 m vattenledning Ø 100 Segj i Mellösa. 60 m omläggning av Ø 150 Segj vattenledning, 7 st byte av vattenserviser samt 40 m nyanläggning av Ø 32 PEM.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Ny energianläggning på vattenverket i Eskilstuna
ESEM har för avsikt att installera en ny energianläggning på vattenverket i Hyndevad. Den nya anläggningen ska ersätta dagens oljepanna på 415 kW samt 2 st el-patroner på totalt 240 kW som i dag värmer byggnaden med en årsenergiförbrukning på ca: 1000 MWh. Den nya energiproduktionsanläggning ska producera värme enligt dagens förbrukningsnivå och kyleffekt på ca 100 kW ifrån energin dricksvattnet via mellanliggande värmeväxlare till X antal kylvärmepumpar.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Nybyggnad av fibernät i Gnesta Södra
Det aktuella objektet omfattar anläggning av fibernät. Med anläggning av fibernät avses bland annat projektering, tillståndsansökan, markavtal, markarbeten, rörläggning, kabeldragning, fiberskarvning, håltagning i fasad, installation av optouttag och medieomvandlare, anslutning av fiberkabel till medieomvandlare samt driftsättning av medieomvandlare hos Slutkund Objektet är beläget i området Gnesta Södra, Gnesta kommun, Södermanlands län.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Ombyggnad av Hagbyvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Avser trafiksäkerhetsåtgärder, ny gång- och cykelväg samt busshållplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Om- & tillbyggnad av Kärvsvägen, Gnesta
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
Entreprenaden omfattar översiktligt följande: Rivningsarbeten, målning, tätskiktsarbeten, plåt- och rörarbeten samt invändig infodring av reservoarbehållaren.
Ombyggnad av industri i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning mimer 2.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Rivning av bensinstation i Eskilstuna
Rivning av bensinanläggning.
Ombyggnad av slott i Vingåker
Renovering av Säfstaholm Slott.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: