Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (87)
Flen (3)
Gnesta (7)
Nyköping (38)
Oxelösund (11)
Trosa (8)
Vingåker (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Utbyggnad och anpassning av skola i Trosa
Totalentreprenad avseende anpassning och utbyggnad av Skärlagskolan i Trosa.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m². BTA rivning av hus: ca 90 m².
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Stambyte och renovering i slott i Vingåker
Renovering och stambyte av Säfstaholm Slott. Entreprenaden omfattar byte av samtliga installationer såsom el/tele, vatten, avlopp, värme, lås och larm och storkök, styr och regler, ventilation med nya ventilationsaggregat samt nybyggnad av 1 st ventilationshus i direkt anslutning till köket.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Ombyggnad av gruppbostad i Flen
Totalentreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten för ombyggnad från skola till boende.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas).
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Anläggande av konstgräsplan i Strängnäs
Avser ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny konstgräsplan, inklusive belysning och stängsel/staket runt planen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Upphandlingen avser totalentreprenad för ombyggnation av plan 2 i den västra flygeln som ska byggas om till lägenhet, samt renovering av mottagningskök i residenset i Nyköping. Residenset i Nyköping är ett statligt byggnadsminne.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ombyggnad av sporthall.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Om- & tillbyggnad till förskola i Flen
Ombyggnad till förskola i Flen. Sammanlagt blir det åtta avdelningar och dessa kommer att ersätta Vallmons förskola och den provisoriska förskolan Hammaren.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av: 110 meter spillvattenledning Ø 300 Btg och 385 meter spillvattenledning Ø 400 Btg, Björklidsvägen i Flen, 69 meter spillvattenledning Ø 150 Btg, Oktobervägen i Flen, 217 meter dagvattenledning Ø 225 Btg och 3 m dagvattenledning Ø 200 PVC, Västgötagatan i Katrineholm samt 1279 meter spillvattenledning Ø 225 Btg, 32 m spillvattenledning Ø 174 PP, samt 21 stycken spillvattenserviser med en uppskattad totallängd på ca 275 m, Sandvik 1 i Björkvik, Katrineholm.
Utbyte av kylanläggning i Gnesta ishall
Utbyte av kylanläggning och belysning samt anpassning av rör- och ventilationssystem i Gnesta ishall. Utförandeentreprenad med upphandlingsform delad entreprenad. DE 1 = Kylentreprenad - Utbyte av kylmaskin med tillhörande utrustning. DE 2 = El-entreprenad - Utbyte av belysning, kraftmatningar till kylmaskin. DE 3 = VS-entreprenad - Anpassning av rörsystem. DE 4 = Ventilationsentreprenad - Anpassning av ventilationssystem.
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa
Påbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av bro i Eskilstuna
Objektet avser reparation av Gasverksbron bro 4-410-1, över Eskilstunaån. Arbetena består av utbyte av övergångskonstruktion, nya ytvattenavlopp och diverse smärre reparationer. Bron är spännarmerad.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Signalåtgärder längs Södra Stambanan sträckan Hammarby-Trosa
Vägskyddsanläggning Alex. Ny vägskyddsanläggning Hammarby Trosa på Sträckan (Vhd)-(Lre) km 21+442.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av fastigheter vid skola i Tystberga
Avser rivning av två skolbyggnader B3059 elevhemmet Längan och B3081 fritidslokal Pålsboda.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
Entreprenaden omfattar översiktligt följande: Rivningsarbeten, målning, tätskiktsarbeten, plåt- och rörarbeten samt invändig infodring av reservoarbehållaren.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Avser fri vandringsväg från Nygårdsdammen i Vagnhärad till utloppet i Östersjön i Trosa.
Ombyggnad av konstgräsplan i Eskilstuna
Objektet avser befintligt konstgräs inkl sand och SBR granulat som ligger ska kasseras enligt gällande lagstiftning, Avfallsförordningen (2011:927) och installation av 1st konstgräsmatta på befintlig sviktpad. 1st 11-manna 71x111 7881 m² konstgräs
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ny angöring vid skola i Gnesta
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ny gasfackla vid Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna
Avser ny gasfackla vid Ekeby AVR inklusive montage och driftsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd till besökslokal.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Ombyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Tillbyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder kassören 10 & 11.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för avstyckning av 4 industrifastigheter.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad (utrymningstrapp) samt installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Ändrad användning av gym till samlingslokal samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i del av flerbostadshus samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Oxelösund
Ändrad användning från psykiatrisk mottagning till familjecentral och BVC/MVC.
Ombyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ändrad användning från kontor till 3 övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av skola till kontor samt ändring av VA och ventilation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lager till kontor samt utv. ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eskilstuna
Ändrad användning av livsmedelsförsäljning i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till lagerlokal.
Ombyggnad av pizzeria i Eskilstuna
Utvändig ändring av hotell/restaurang samt installation av ventilation.
Tillbyggnad av kiosk i Trosa
Tillbyggnad av kiosk och nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Tillbyggnad av komplementbyggnad för sortering av det sågade virket.
Tillbyggnad av sophus i Eskilstuna
Tillbyggnad av miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: