Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (77)
Flen (9)
Gnesta (6)
Nyköping (41)
Oxelösund (13)
Trosa (7)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Trosa
Slöjd och musiksalar i tillbyggnaden.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte på Skogsängsgatan 2, ca 8000 kvm. Omfattar bland annat stambyte, utbyte av kökssnickerier ink vitvaror alternativt renovering av befintliga kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar utv, renovering av tvättstuga, nya entrepartier till trapphuset samt säkerhetsdörrar till lägenheterna, korttidsboende, hemtjänsten, nya ytskikt i kök, ny belysning i trapphus samt källargångar och nytt värmesystem.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, omisolering.
Tillbyggnad av äldreboende i Flen
60 enheter. Byggs ut i etapper tom 2030.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Ombyggnad av högskola i Eskilstuna
Ändrad användning av högskola i och med nybyggnation av Campus Eskilstuna på projekt: 1039040.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Stambyte. Fortsättning efter projekt: 1290721.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Reparation av kraftledning i Hedenlunda
Reparation av kraftledning.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 1
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Renovering av simhall i Katrineholm
800 till 900 kvm renovering av bassäng.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Exploateringsområde och villatomter i Oxelösund
6 st villatomter. Utsikten 9, 10, 11, 12, 13 och Granskogen 3.
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Renovering av dag-, vatten- och spillvattenledningar i Mellösa, Flens kommun
Objektet avser renovering av 137 m spillvattenledning Ø 225 BTG i Mellösa, 25 m spillvattenledning Ø 200 GJJ i Mellösa, 256 m vattenledning Ø 150 Segj i Mellösa samt 239 m vattenledning Ø 100 Segj i Mellösa. 60 m omläggning av Ø 150 Segj vattenledning, 7 st byte av vattenserviser samt 40 m nyanläggning av Ø 32 PEM.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Ny energianläggning på vattenverket i Eskilstuna
ESEM har för avsikt att installera en ny energianläggning på vattenverket i Hyndevad. Den nya anläggningen ska ersätta dagens oljepanna på 415 kW samt 2 st el-patroner på totalt 240 kW som i dag värmer byggnaden med en årsenergiförbrukning på ca: 1000 MWh. Den nya energiproduktionsanläggning ska producera värme enligt dagens förbrukningsnivå och kyleffekt på ca 100 kW ifrån energin dricksvattnet via mellanliggande värmeväxlare till X antal kylvärmepumpar.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Nybyggnad av fibernät i Gnesta Södra
Det aktuella objektet omfattar anläggning av fibernät. Med anläggning av fibernät avses bland annat projektering, tillståndsansökan, markavtal, markarbeten, rörläggning, kabeldragning, fiberskarvning, håltagning i fasad, installation av optouttag och medieomvandlare, anslutning av fiberkabel till medieomvandlare samt driftsättning av medieomvandlare hos Slutkund Objektet är beläget i området Gnesta Södra, Gnesta kommun, Södermanlands län.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
Entreprenaden omfattar översiktligt följande: Rivningsarbeten, målning, tätskiktsarbeten, plåt- och rörarbeten samt invändig infodring av reservoarbehållaren.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus (studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Flen
Installation av hissar på Ulven 1 och Ladan 1.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 7 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad och ändring av brandskydd samt VA och ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av tvätt- och verkstadshall samt uppförande av stängsel och mur strängnäs 2:30.
Rivning av bensinstation i Eskilstuna
Rivning av bensinanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Tillbyggnad av byggnad för industri.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skollokaler.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av betongindustri i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av betongfabrik bussen 2.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan om ändring av planlösning och ventilationssystem samt VA i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för bilservice.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: