Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Påbyggnad med studenbostäder på Katrinelund, Malmö
Avser rivning av 2 våningar samt påbyggnad av handelshus med 5 våningar byggnadsmoduler för studentboende, 646 lägenheter. Bostäderna byggs ovanpå Willys.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av f.d kontorslokaler till ny grundskola för 550 elever.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast kv. 3 2018. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Igångsättning tidigast under april 2018. Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus på Lugnet, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Fastigheten har idag 143 lgh i 6-7 plan och tanken är att bygga på 2 våningsplan till med 48 lägenheter. Läge: Mellan Lugna gatan och Storgatan.
Ombyggnad till högstadieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Konsthögskola till högstadieskola i i 2 huskroppar i 2 resp. 5 plan, yta: 6000 m2.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.. Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Ombyggnad till 7-9 skola i Malmö
Objektet avser ombyggnad av bef konsthögskola till högstadieskola för ca 450 elever. Byggnaden har nyttjats som Konsthögskola sedan 1994 men är ursprungligen uppförd 1899 och omfattar ca 6 500 kvm. Avser även nybyggnad av miljöhus och förråd ca 45 kvm. Föreningsgatan/Disponentgatan.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet omfattar nybyggnation av 2st fläktrum belägna på befintliga tak, installera ett nytt ventilationssystem, ombyggnation av befintliga tak och invändiga ytskikt.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (norra delen)samt Riggaregatan i Malmö. Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Arbetena fördelas på två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar renovering av kök. Huvuddel 2 omfattar om - och tillbyggnad av befintliga lokaler för att klara dagens krav på arbetsmiljö och funktion.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av park i Malmö
Ombyggnad av Söderkulla- och Fosietorpsparken med avseende på skyfallsåtgärder. Arbetena omfattar bl.a scakt och fyll samt markmodulering. Upprustning av lekplatser, bollplaner, belysning och planteringar osv samt nytt utegym.
Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.
Ombyggnad av station i Östervärn
Åtgärder för att kunna trafikera stationen med två sammankopplade pågatåg X61. Plattformen ges rätt höjd och förses med skyddszoner, taktila stråk, regn- och vindskydd, trafikinformation och belysning. Tillgänglighetsanpassning.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Ombyggnad av kontor och storkök i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad kontor och storkök i ett våningsplan. I projektet ingår även fasadändring (utvändig tilläggsisolering, byte av kulör, byte av fönster och dörrar m.m.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast Q4 0218. Ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takkupor, hisstorn rivning av skorsten) .
Om- och tillbyggnad av LSS-boende iMalmö
Om- och tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av skola i Malmö
Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Ombyggnad av isbana i Malmö
Avser utbyte av ispist med angränsande arbeten samt ny hockeyrink. Arbetena börjar med förberedande arbeten gällande skydd, ventilation m m. Efter mark- och rivningsentreprenörens arbete kan generalentreprenörens byggnads- och installationsarbeten utföras.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Gatuåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Ombyggnad av källare vid församlingshem i Malmö
Igångsättning tidigast november/december 2018. Projektet avser ombyggnad av källare vid S:t Andreas församlingshem.
Underhåll av broar och tunnlar i område Syd
Åtgärder för medelstora däggdjur i Region Syd åren 2018-2020. Totalt består objektet av åtgärder på 28 vägbroar, 8 järnvägsbroar, 1 vägtrumma och 7 järnvägstrummor. Åtgärderna planeras på 14 st objekt 2018, 16 st 2019 och 14 st 2020. Broarna och trummorna ligger i södra Sverige inom Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge samt Skåne län.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Ändring av kontor till lägenheter.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Västra Skåne och Östra Skåne/Blekinge län (2 uppdrag). Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning efter semestern 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 2018. Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av fd Försälringskassans lokaler.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Ombyggnad av hyresbostäder i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2018. Avser inredande av 8 lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående vindsinredning.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Fortsättning på befintligt kajstråk färdigställt juni 2017. Öppen yta innehållande prefabricerade trappor, gradänger och stödmurar. Ny ramp i smågatsten. Planteringar och möblering. Entreprenaden omfattar även byggnadsverk som totalentreprenad: pågjutning av befintlig spont, stödmur och trädäck. Objektets läge: Dragörkajen strax söder om Strandgatan.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning efter semestern 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Beläggningsarbeten mm i park i Malmö
Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Ändring till lägenheter i Malmö
Projektet avser Ändring av passager till inredande av 3 l lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 2 st lägenheter. Igångsättning avhängigt beslut. Objektets läge: intill Slussplan.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Utrustning för dioxinprovtagning i Skåne
Avser komplett leverans, installation och driftsättning av tre st. semikontinuerliga dioxinprovtagare för avfallsförbränningsanläggningar.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Rivningsarbetena planeras början av 2018. Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till kontor.
Ombyggnad av vind till lägenheti Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till lägenhet.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av miljöhus ii Malmö
Igångsättning under våren 2018 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser tillbyggnad av miljörhus (byggnad 43).
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostad, delning av lägenhet (vån 2), ombyggnad av lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av vaktmästarbostad till lägenhet i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vaktmästarbostad till 1 lägenhet..
Ändring till restaurang i Malmö
Ändring av butik till restaurang samt fasadändring (imkanal).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändrad verksamhet i lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av butik och källare till lägenheter.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av klinik i Malmö
Underhandsförfrågan angående medicinsk klinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan angående ombyggnad i flerbostadshus.
Ombyggnad av galleria i Malmö
Ombyggnad av köpcenter, fasadändring (nya entréer, fönster), uppsättning av skyltar samt rivning av pyloner.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Till- samt ombyggnad av skola, fasadändring (ny kulör), nybyggnad av miljöhus samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik samt fasadändring (byte av fasadmaterial).
Tillbyggnad av flygterminal i Malmö
Tillbyggnad av flygfraktsterminal.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ombyggnad och delning av butik och lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya fönster samt utvändig utrymningstrappa) samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 2 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 4st lägenheter samt fasadändring (nya takfönster och takkupor).
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Förhandsbesked angående ändring av bostad till vandrarhem.
Tillbyggnad av servering i Malmö
Fasadändring (markis) samt uteservering.
Ombyggnad av nätstation i Malmö
Byte av prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Delning av lokal, fasadändring (ny utrymningsdörr) samt brandklassning av vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet (lgh 3420/1301).
Ombyggnad av tvätthall i Malmö
Ombyggnad av industrihall/biltvätt.
Tillbyggnad av skärmtak i Malmö
Tillbyggnad av förråd samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Malmö
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Malmö
Tillbyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: