Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 187 st.

Påbyggnad med studenbostäder på Katrinelund, Malmö
Avser rivning av 2 våningar samt påbyggnad av handelshus med 5 våningar byggnadsmoduler för studentboende, 646 lägenheter. Bostäderna byggs ovanpå Willys.
Om- och tillbyggnad av kontor vid Möllevången i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av kontor i en huskropp i 2-3 plan.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Distrikt Norra Skåne grupp DNS 1901 samt DNS 1902, Kronoberg/Blekinge län grupp GK 1901 och GK 1902, Distrikt Södra Skåne grupp DSS 1902 Varmt Malmö/Söderslätt och DSS 1903 Varmt Österlen samt Jönköpings län grupp F03 Varm 2019.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av bef. kontor och entré samt ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad till utbildningslokaler eller kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Yta 8000-9000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Nya Mobilia OP -salar vid Nya sjukhuset i Malmö
Avser upphandling av operationsmodul som ska uppföras i ett plan om ca 259 kvm innehållande 2 st OP-salar med storlek över 60 kvm vardera, ett uppdukningsrum, två förberedelserum. Modulen ska anslutas med en platsbyggd förbindelsegång (sluss) till tredje våningen (plan 12) på byggnad 66. Modulen ska ha ett ovanliggande delplan om ca 60 kvm bestående av teknikutrymmen.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser fortsatt till- och ombyggnad av museum.
Färrdigställandearbeten m.m. i bostadsområde i Limhamn, Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Arbetena omfattar: färdigställande av allmän platsmark bestående gångbanor, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av två st verkstadsbyggnader ( svetsverkstad) i plåt, byggnad 327 och 329. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2020. Ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takkupor, hisstorn rivning av skorsten) .
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 9 studentlägenheter samt tvättstuga.
Underhållsarbeten i pannor mm, Malmö
Avser underhållsarbeten i pannor och kringutrustning inkl licenssvetsning. Ingen kostnadsuppgift. Objektets läge: (1) Rosterarbete. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del två (2) Svetsning i tryckkärl. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del tre (3) Elfilter och slangfilter. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del fyra (4) Svets och smide. Alla Sysavs anläggningar kommer innefattas i uppdraget. Avtalet träder i kraft 2019-03-01 och gäller i ett (1) år. Sysav äger därefter rätt att på oförändrade villkor förlänga avtalet med ett (1) år åt gången högst tre (3) gånger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 lägenheter (plan 16).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd. läkarmottagning till fyra lägenheter.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av personallokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Byte av fläktar i flerbostadshus i Malmö
Avser installation av fläktar på tak som ska reduceras från 50 st till 3 st fläktar.
Dagvattenåtgärder vid Swede Harbour i Malmö
Avser dagvattenåtgärder samt tillhörande ledningsarbete i anslutning till svackdikena.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad av lokaler till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, ny lastbrygga samt fasadändring (ny plåt).
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser fortsatt beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet i centrala Malmö. Beläggning av marktegel /( 2300 m2) samt urschaktning och borttransport av markföroreningar och nyplantering av träd.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad till gym. Avser fasadändring (ny utrymningstrappa och nytt skärmtak vid entré), nytt entresolplan samt ny ventilation. Yta: ca 300 m2.
Omläggning av vattenledning i Höganäs
Omläggning av vattenledning på Hanögatan samt en del av Flintrännegatan i Malmö.
Ramavtal avseende provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten inom Region Skåne
Projektet avser ramavtal gällande konsulttjänster för provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten för Region Skånes och det majoritetsägda bolaget Folktandvårdens verksamheter. Avtalstid: 2 år med rätt till 2 års förlängning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av kontor till lägenheter (äldreboende).
Ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av skolgård, lekytor och lekredskap till en F-6 skola.
Renovering av utvändig simbassäng, Malmö
Avser renovering av sargkant på utomhusbassänger. Bla ny skalpkant, tätskikt och kakel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 3 lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö. Uppskattad igångsättning.
Om- och tillbyggnad av lokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av lokal.
Ny GC-väg samt ombyggnad av gata, Innerstaden, Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av gång-och cykelstråk i det fd Limhamnsspåret och att skapa en port norr om Centralstationen mot det nya Nyhamnsområdet. Samt ombyggnad av Carlsgatan och Lokgatan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av verkstad, tillbyggnad av enbostadshus .
Anbud Projektledning inom anläggningsenheten på Öresundsbron
Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Ombyggnad till församlingslokal i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ombyggnad av lokal till församlingslokaler.
Ombyggnad av delar av tvättstugor till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 Malmö
Avser ombyggnad av delar av tvättstugor till 2 lägenheter.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ändrad användning (industri till handel med skrymmande varor).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av utställningshall i Malmö
Ombyggnad av utställningslokal.
Tillbyggnad av industri i Malmö
Tillbyggnad (tankhus).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Rivning av förskola i Malmö
Rivning av förskola.
Ändring av gata i Malmö
Ny utformning av lokalgata och entréyta, ändrade höjder södra sidan samt flyttad utfart.
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning (kontor till utbildningslokal).
Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av butik till gym, fasadändring (dörrparti) samt sammanslagning av lokal.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändring av butik till miljörum, delning av lokal samt fasadändring (fönsterfoliering, byte av fönster), skylt.
Ombyggnad av vårdhem i Malmö
Ändring av handel till vård.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändrad användning (kontor till skola).
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändring av (kontor till skola).
Ombyggnad av bilhall i Malmö
Ändrad användning (lokal till bilförsäljning).
Ombyggnad av tryckeri i Malmö
Ändrad användning (lokal till tryckeri).
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändrad användning av vårdlokal till skola samt anläggande av parkeringsplats (prh).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (frisör till vårdmottagning).
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter, tillbyggnad av bottenvåning samt fasadändring (nya takfönster).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av lokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Delning av lokal samt fasadändring (insättning av fönster och port).
Tillbyggnad av cafeteria i Malmö
Fasadändring (nya fönster, dörr, glasdörrparti) samt tillkommande verksamhet för restaurang/café.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Fasadändring (påbyggnad av takkupa med ny utrymningstrappa)
Rivning av verkstadsbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 2019. Projektet avser rivning avser verkstadsbyggnad i tegel, del av byggnad 101.
Ombyggnad av fabrikshus i Malmö
Avser ombyggnad av fabrikslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: