Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 201 st.

Påbyggnad med studenbostäder på Katrinelund, Malmö
Avser rivning av 2 våningar samt påbyggnad av handelshus med 5 våningar byggnadsmoduler för studentboende, 646 lägenheter. Bostäderna byggs ovanpå Willys.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppari 5-8 plan. Bostadsrätter.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Ombyggnad till högstadieskola i Malmö
Igångsättning under vecka 27 2018. Objektet avser ombyggnad av bef konsthögskola till högstadieskola för ca 450 elever. Byggnaden har nyttjats som Konsthögskola sedan 1994 men är ursprungligen uppförd 1899 och omfattar ca 6 500 kvm. Avser även nybyggnad av miljöhus och förråd ca 45 kvm. Föreningsgatan/Disponentgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast kv. 3 2018. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Barnverksamhet, bestående av barnmottagning och administration, ska flytta in på Malmö sjukhusområde i befintlig byggnad 65 på plan 11,12 och del av plan 13. Byggnad 65 måste rustas upp gällande installationer samt anpassas för barnverksamheten. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö i moderniserade lokaler och att samla barnverksamheterna. För att barnverksamheten ska kunna flytta in så ska Öron Näsa Hals, Käk och Plastik flytta ihop och samlokaliseras på en mindre yta i byggnad 62 plan 10. Målet är effektiva lokaler med bra flöde. Ombyggnad kommer göras plan för plan med pågående verksamhet på plan 10, del av plan 13, plan 14 och 15 Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 11, 12 och 13 i byggnad 65: (ca 3350 kvm). Ombyggnad av bef. lokaler för barnmottagning och barnadministration. Administration på plan 11 kommer bestå av kontorslokaler med möjlighet för konferens, undervisning och bibliotek. Mottagning plan 12 och del av plan 11 kommer bestå av undesökningsrum tilll olika enheter typ allergi, gastro, sjukgymnast, endo m.fl. samt expeditioner. Mottagning plan 13 kommer bestå av samtalsrum och expeditioner. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 10 i byggnad 62: (ca 500 kvm). Ombyggnad av bef. lokal för Öron Näsa Hals, Käk och plastik. Projektering med beaktning av viss strålning samt utrustning typ tandläkarstol. Dagakut och mottagning kommer etableras i lokalerna med undersökningsrum och expeditioner. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 09 - plan 13 samt plan 16 i byggnad 65: (ca 9000 kvm). Utredning och uppdatering av system och installationer i byggnaden, ex. ventilation. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 10 - plan 15 i 65: (ca 9000 kvm): fönsterbyte. Byggnad 65 ska även förberedas för anslutning mot den nya vårdbyggnaden 36.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Ombyggnad av gator i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser Ombyggnad av Västra Varvsgatan med nyplantering av träd. Byte av asfaltsbeläggning på Riggaregatan. Utbyggnad av ändhållplatsen Fullriggaren samt ombyggnad av hållplatser Scaniabadet och Turning Torso. Objektets läge: Västar Hamnens norra del.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Arbetena fördelas på två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar renovering av kök. Huvuddel 2 omfattar om - och tillbyggnad av befintliga lokaler för att klara dagens krav på arbetsmiljö och funktion.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor till museum m.m. i Malmö
Avser ombyggnad av 1200 kontorslokaler till lokaler för Stadsarkivet samt Rörelsernas Museum.
Ombyggnad av park i Malmö
Ombyggnad av Söderkulla- och Fosietorpsparken med avseende på skyfallsåtgärder. Arbetena omfattar bl.a scakt och fyll samt markmodulering. Upprustning av lekplatser, bollplaner, belysning och planteringar osv samt nytt utegym.
Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.
Ombyggnad av vind till bostäderi Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 19 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Ombyggnad av station i Östervärn
Åtgärder för att kunna trafikera stationen med två sammankopplade pågatåg X61. Plattformen ges rätt höjd och förses med skyddszoner, taktila stråk, regn- och vindskydd, trafikinformation och belysning. Tillgänglighetsanpassning.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen
Ombyggnad av gator i norra Malmö
Avser anpassning och ombyggnad av gator i en del av storstadspaketet i Malmö.
Byte av Unitz m.m. vid tandvårdshögskolan i Malmö
Projektet avser byte av 40 st tandläkarstolar med tillhörande installationer samt underhåll av ytskikt och belysning. På plan 4, 5 och 6 är Tandläkarstolarna (Units) placerade. Det påverkar även plan 3 pga att installationer till units ansluts från våningen under..
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Brounderhållsåtgärder på 4 stycken broar (12-3-1, 11-174-1, 11-68-1 och 12-939-1) i Skåne. Åtgärderna består bland annat av byte av kantbalk, målning, vegetationsröjning, betongreparation, byte av tätskikt och byte av beläggning.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 9 lägenheter.
Gatuåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Igångsättning under 2020.. Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av isbana i Malmö
Avser utbyte av ispist med angränsande arbeten samt ny hockeyrink. Arbetena börjar med förberedande arbeten gällande skydd, ventilation m m. Efter mark- och rivningsentreprenörens arbete kan generalentreprenörens byggnads- och installationsarbeten utföras.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Underhåll av broar och tunnlar i område Syd
Åtgärder för medelstora däggdjur i Region Syd åren 2018-2020. Totalt består objektet av åtgärder på 28 vägbroar, 8 järnvägsbroar, 1 vägtrumma och 7 järnvägstrummor. Åtgärderna planeras på 14 st objekt 2018, 16 st 2019 och 14 st 2020. Broarna och trummorna ligger i södra Sverige inom Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge samt Skåne län.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Västra Skåne och Östra Skåne/Blekinge län (2 uppdrag). Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Fortsättning på befintligt kajstråk färdigställt juni 2017. Öppen yta innehållande prefabricerade trappor, gradänger och stödmurar. Ny ramp i smågatsten. Planteringar och möblering. Entreprenaden omfattar även byggnadsverk som totalentreprenad: pågjutning av befintlig spont, stödmur och trädäck. Objektets läge: Dragörkajen strax söder om Strandgatan.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Inredande av vindsvåning i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredande av vindsvåning ii 2 st flerbostadshus till 13 bostäder. (Fastigheterna är i 3 plan + vind i fjärde våningsplanet)
Ombyggnad av hyresbostäder i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2018. Avser inredande av 8 lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av fd Försälringskassans lokaler.
Marksanering och ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser marksanering och ombyggnad av utemiljö, yta för utemiljö ca 4000 kvm.
Uppförande av ny entré på förvaltningsrätten, Malmö
Avser rivning av marköverbyggnad på gård och uppförande av ny byggnad för säkerhetsentré. På befintligt gårdsbjälklag uppförs nytt tätskikt och ny markplanering.
Ombyggnad av lokaler åt Swedol i Malmö
Avser ombyggnad av 300 m2 butikslokaler.
Ombyggnad av Munkhätteskolan i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig byggnad F för undervisningslokaler samt ombyggnad av delar av byggnad L till matsal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående vindsinredning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av tvättstugor till bostäder samt fasadändring (nya fönster).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018. Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter.
Beläggningsarbeten mm i park i Malmö
Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Färdigställande av gata i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställande av lokalgata på ca 300 m. samt anläggning av en litet dike.
Ändring till lägenheter i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Ändring av kontor till 3 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ändring till lägenheter i Malmö
Projektet avser Ändring av passager till inredande av 3 l lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 2 st lägenheter. Igångsättning avhängigt beslut. Objektets läge: intill Slussplan.
Inventering av marina havsbottnari Skåne län
Avser inventering av marina havsbottnar i fyra havsvikar i Skåne 2018.
Utrustning för dioxinprovtagning i Skåne
Avser komplett leverans, installation och driftsättning av tre st. semikontinuerliga dioxinprovtagare för avfallsförbränningsanläggningar.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser fortsatt beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet. Beläggning av marktegel.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet. Beläggning av marktegel.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Förhandsbesked ang tillbyggnad av lager/kontor (by 51) samt fasadändring (ventilationshus på tak).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 st lägenheter vid Herrgården. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser betongrenovering samt ny fasadbeklädnad.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till kontor.
Tillbyggnad av kallager Malmö
Tillbyggnad av industri med kallager.
Ändring till kontor i Malmö
Ändring av restaurang till showroom/kontor.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostad, delning av lägenhet (vån 2), ombyggnad av lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av vind till lägenheti Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till lägenhet.
Tillbyggnad av miljöhus ii Malmö
Igångsättning under våren 2018 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser tillbyggnad av miljörhus (byggnad 43).
Naturvärdesinventering i Malmö kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering och analys. Avser delar av fastigheterna Bunkeflostrand 1:5, 3:1 och Limhamn 150:384.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 2 lägenheter med en yta på 35 m2/lägenhet.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Fasadändring (nytt glasparti) samt utökning av befintlig restaurang.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändrad verksamhet i lokal.
Ombyggnad av vaktmästarbostad till lägenhet i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vaktmästarbostad till 1 lägenhet..
Ändring till restaurang i Malmö
Ändring av butik till restaurang samt fasadändring (imkanal).
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik samt fasadändring (byte av fasadmaterial).
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 2 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 4st lägenheter samt fasadändring (nya takfönster och takkupor).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bank till kontor, fasadändring (insättning av dörr) samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Ombyggnad av kontor till hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Rivning av bjälklag till hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av butik och källare till lägenheter.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av kontor till vårdboende och öppenmottagning.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inredning av vind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: