Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 257 st.

Ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö
Avser ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö9. Projektet kommer att etappindelas. Igångsättning är ej fastställd.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppar i 5-8 plan. Bostadsrätter.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 84 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad av scen- och publika utrymmen vid Malmö stadsteater.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Renovering vid odontologen i Malmö
Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. yta: 3230 m2 ombyggnad, 1400 m2 tillbyggnad.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Underhållsbeläggning DNS 4 grupper, DSS 3 grupper.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2001 Varm, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020, FH 02 Varm 2020, FH 03 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av tre st verkstadshallar i plåt, byggnad 327, 329 och 330. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Ombyggnad av torg i Malmö
Avser ombyggnad av Davidhallstorg.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontorslokaler i 5 plan.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter. i projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Ombyggnad av vind till lägenheter på Kirseberg, Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter i en L-formad byggnad.
Ny GC-väg samt ombyggnad av gata, Innerstaden, Malmö, etapp 2
Avser färdigställande/ombyggnad av allmän platsmark. Cirkulationsplatsen Carlsgatan/Lokgatan blir signalreglerad korsning och Lokgatan får ny utformning med cykelbana och mer grönska.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Service och underhåll av reservkraftaggregat och UPS, VA SYD Malmö
Upphandlingen avser service och underhåll/funktionskontroll av samtliga, oberoende av leverantör reservkraftaggregat samt UPS:er inom VA SYD. Även tillkommande objekt under avtalsperioden ingår i upphandlingen.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av vind till 10 lägenheter vid Roslins väg 20. Samtidigt skall den nersänkta lokalen på gaveln av fastigheten ut mot Limhamnsvägen konverteras till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnad av gator och park. Omfattar ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser, planteringar, beläggning och parkmark. Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Dagvattenåtgärder vid Swede Harbour i Malmö
Avser dagvattenåtgärder samt tillhörande ledningsarbete i anslutning till svackdikena.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter, fasadändring (nya dörrar, ny trappa, utökning av fönster) samt ny stödmur.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändrad användning av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Anläggande av erosionsskydd i Norra hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av ett erosionsskydd på östra och västra sidan om Pirkajen i Norra Hamnen, Malmö. Pirkajen är ca 250 m lång och ca 15 m bredd. Ytterkantsavstånd mellan fenderlinjerna längs pirens utsidor uppgår till 19 m. Pirkajen består av en spontkonstruktion.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en mindre skola + paviljongbyggnad.
Ombyggnad av fastighet i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad fastigheten skall inrymma.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, ny lastbrygga samt fasadändring (ny plåt).
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 6 studentlägenheter samt fasadändring (nya takkupor).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av kontorshotell i Malmö
Avser ombyggnad av kontorshotell. Avser bl.a fasadändring (portar, nya fönster, fasadbeklädnad) ny ventilation m.m.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad avlokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd. läkarmottagning till fyra lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 lägenheter. ( återbostadisering)
Åtgärder av befintlig miljö, Sofielund i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Sofielund.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser en (1) styck ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö.
Ombyggnad av återvinningsstation i Malmö
Nybyggnation av kontors-/manskapsbodar och tält, ändring av industri till återvinningsverksamhet och försäljning, ny vågplats samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för ombyggnad av billverkstad i källarplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av kontor till bostäder.
Va-arbeten i Malmö
Avser separering av ledningsnätet med en spill- dagvattenledning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av ledningsnätet i Malmö
Avser separering av ledningsnätet där gatan blir separerad med dag- och spillvattenledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va--arbeten mellan Linnègatan och Tycho Brahegatan över Tegnèrgatan.
Sten- och beläggningsarbeten i Malmö
Avser sten -och beläggningsarbeten vid Vattenverksvägen i Malmö
Om- och nyanläggning av tennisbanor
Avser nyanläggning av 5 st tennisbanor och 1 st mintennisbana, samt omläggning av 2 st befintliga tennisbanor på Limhamns ip.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Ändring av lokal till lägenhet samt fasadändring (ny dörr).
Ändring till kontor i Malmö
Ändrad användning (butik till kontor).
Ombyggnad till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av butik till kontor samt ändrad planlösning.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser vägarbeten som omfattar byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart vid Cypressvägen.
Rivning av förskola i Malmö
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Ombyggnad av kyrka.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändrad användning (inredning av vind till bostäder) samt fasadändring (byte av fönster, nya takfönster och byte av fasadmaterial).
Rivning av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av verksamhet till kontor (by 50 modulhus).
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändring av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Underhandsförfrågan avseende bed & breakfast.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Underhandsförfrågan angående utvecklingsmöjligheter för restaurangetablering.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Tillbyggnad av maskinhall i Malmö
Tillbyggnad av maskinhall samt skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: