Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppar i 5-8 plan. Bostadsrätter.
Om- och tillbyggnad av kontor vid Möllevången i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av kontor i en huskropp i 2-3 plan.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m).
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg/Blekinge län, Distrikt Norra Skåne samt Distrikt Södra Skåne.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Påbyggnad av flerbostadshus på Lugnet, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Fastigheten har idag 143 lgh i 6-7 plan och tanken är att bygga på 2 våningsplan till med 48 lägenheter. Läge: Mellan Lugna gatan och Storgatan.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Om och tillbyggnad av industrilokal till kontor i Norra Hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av industri- och kontorslokaler till ca 3500 m2 kontor. I projektet ingår även tillbyggnad av 155 m2 kontor samt 150 m2 tillbyggnad (glasat trapphus och entre) samt takterrass.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av befintlig byggnad till 15-20 bostäder.
Renovering vid odontologen i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Ombyggnad till utbildningslokaler eller kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tankbeläggning inom region Syd
Tankbeläggning i Kronobergs och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Nya Mobilia OP -salar vid Nya sjukhuset i Malmö
Avser upphandling av operationsmodul som ska uppföras i ett plan om ca 259 kvm innehållande 2 st OP-salar med storlek över 60 kvm vardera, ett uppdukningsrum, två förberedelserum. Modulen ska anslutas med en platsbyggd förbindelsegång (sluss) till tredje våningen (plan 12) på byggnad 66. Modulen ska ha ett ovanliggande delplan om ca 60 kvm bestående av teknikutrymmen.
Färrdigställandearbeten m.m. i bostadsområde i Limhamn, Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Arbetena omfattar: färdigställande av allmän platsmark bestående gångbanor, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna.
Ombyggnad av vind till bostäderi Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till 19 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av två st verkstadsbyggnader ( svetsverkstad) i plåt, byggnad 327 och 329. Uppskattad kostnad.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser ombyggnad av museum. Entreprenör för karusselldörr: Assa Abloy i Landskrona, att: Andreas Karlsson.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende iMalmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser om- och tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av källare vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare vid S:t Andreas församlingshem.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av busstråk m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m. Uppskattad igångsättning.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 6 lägenheter (plan 16).
Underhållsarbeten i pannor mm, Malmö
Avser underhållsarbeten i pannor och kringutrustning inkl licenssvetsning. Ingen kostnadsuppgift. Objektets läge: (1) Rosterarbete. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del två (2) Svetsning i tryckkärl. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del tre (3) Elfilter och slangfilter. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del fyra (4) Svets och smide. Alla Sysavs anläggningar kommer innefattas i uppdraget. Avtalet träder i kraft 2019-03-01 och gäller i ett (1) år. Sysav äger därefter rätt att på oförändrade villkor förlänga avtalet med ett (1) år åt gången högst tre (3) gånger.
Byggledare ATK och VViS för Skåne län, Blekinge län mfl
Byggledare ATK och VViS för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östra Götaland. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av personallokaler.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Avser byte av konstgräs samt mindre kringarbeten.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad av lokaler till förskola.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser fortsatt beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet i centrala Malmö. Beläggning av marktegel /( 2300 m2) samt urschaktning och borttransport av markföroreningar och nyplantering av träd.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad av scen- och publika utrymmen vid Malmö stadsteater.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1.
Omläggning av vattenledning i Höganäs
Omläggning av vattenledning på Hanögatan samt en del av Flintrännegatan i Malmö.
Tillbyggnad av LSS-boende i Malmö
Projektet avser nybyggnad av lss-boende med 4 mindre lägenheter.
Om- och tillbyggnad av lokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager/kontor (by 51) samt fasadändring (ventilationshus på tak).
Anläggande av vatten- och avloppsledningar i befintlig gatumiljö, Malmö
Avser nybyggnad av va-ledningar vid Bergsgatan.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad till gym. Avser fasadändring (ny utrymningstrappa och nytt skärmtak vid entré), nytt entresolplan samt ny ventilation. Yta: ca 300 m2.
Ramavtal avseende avfallshantering, torrsugning, SYSAV
Ramavtal, Avtalstid kan förlängas 2+2 år. kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av busshållplatser i norra Malmö
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Västra Varvsgatan och Neptunigatan i Malmö. Avser totalt 5 etapper.
Ombyggnad av delar av tvättstugor till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 Malmö
Avser ombyggnad av delar av tvättstugor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lager i Malmö
Fasadändring (byte av kulör på del av fasad och ny utrymningstrappa) samt ombyggnad av lager (nytt mellanbjälklag, trappa och hiss).
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning (kontor till utbildningslokal).
Tillbyggnad av industri i Malmö
Tillbyggnad (tankhus).
Ombyggnad av lokaler i flerbostadshus i Malmö
Ändring av verksamhet, sammanslagning av 2 lokaler samt fasadändring i anslutning till ramp.
Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av butik till gym, fasadändring (dörrparti) samt sammanslagning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad verksamhet.
Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av butik till träningslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Malmö
Ändrad användning (lagerhall till produktionslokal).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av butik till kontor plan 2.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av butik till tandläkarpraktik.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av utbildningslokal till kontor, utställningslokal och samlingslokal (by 14).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 6 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan ang ändring av vind till lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan angående förskoleverksamhet.
Rivning av kulvert i Malmö
Rivning av kulvert ( sege parksområdet).
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av lagerhallar och kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av vindfång, ändring av utrymningsvägar samt fasadändring (material).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Om- och tillbyggnad av lager samt fasadändring (ommålning av fasad, igensättning av fönster och portar, nya utrymmningsdörrar).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Ombyggnad av lokaler till hotell samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Ombyggnad av ventilation samt fasadändring (nytt aggregat+kanaler på fasad och tak) (byggnad 66).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (nya entrépartier) samt nytt ventilationssystem i trapphus.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Fasadändring (påbyggnad av takkupa med ny utrymningstrappa) samt ombyggnad av vårdboende (vind).
Ombyggnad av vind i Malmö
Förhandsbesked avseende ändrad användning (vind till bostad).
Rivning av verkstadsbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 2019. Projektet avser rivning avser verkstadsbyggnad i tegel, del av byggnad 101.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (rivning av bankomat) samt återställning av bankomatrum till korridor/trapphus).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Fasadändring (ny dörr) samt ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet till 2 bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av förråd till miljörum och cykelrum samt fasadändring (ändring av fönster till dörr, ny dörr samt igensättning av dörr).
Ombyggnad av automatstation i Malmö
Installation av oljeavskiljare samt tillhörande spillplatta.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Installation av ventilationsanläggning samt kolgrill med röktvättsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: