Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset. De fyra sammanbyggda huskropparna ska genomgå en om- och tillbyggnad som ska göra lokalerna mer effektiva och flexibla. Huskropparna är 5 och 3 våningar höga.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 15000 kvm LOA och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Ombyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ny bro över E22, ny cirkulationsplats på östra sidan av E22, avfartsramper. Additionskörfält anläggs fram till trafikplats Råby och en ny cykelväg byggs genom trafikplatsen.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Avser ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset etapp 1. Detta projekt omfattar evakueringsdel, korridor och labb, nytt bjälklag och trapphus.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnad för hudmottagningen SUS Lund byggnad 22, plan 10, 11 och 14. Projektet kommer att utföras i etapper. Etapp 1 avser ombyggnad av plan 11 & 14 och etapp 2 avser ombyggnad av plan 10.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C, Etapp 1
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel. Entreprenden omfattar drygt 8000 kvm, varav gatsten och naturstensbeläggningar om ca 4500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Dalby, Lund
Avser byte av stammar samt ny köks- och badrumsinredning. Även nytt FTX-aggregat och ny elanläggning ska installeras.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen).
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringsli8njerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser renovering av förskola.
Rivning av affärslokaler samt saneringsarbete
Avser rivning av 10 byggnader. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.
Renovering av universitet Embyologen/Tornbladsinstitutet i Lund
Avser ombyggnad för ändrad verksamhet, Embyologen. Bla renovering och ombyggnad för kontor och upplåtande av plats i källaren. Avser främst interiöra förändringar som ska präglas av känslighet för byggnadens kulturhistoriska värde. Hissarbetena blir upphandlad som en totalentreprenad.
Projektentreprenader avseende elnätstjänster Kraftringen Nät AB
Avser projektentreprenader på elnätstjänster inom spänningsområde 0,4 - 145 kV.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Parkskolan ska byggas om och till för att ny verksamhet ska flytta in i augusti 2019.
Renovering av fritidsgård i Lund
Avser renovering av fritidsgård.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m.
Utbyte av gasledningar i byggnad och mark vid Källby ARV i Lund
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk Uppskattad byggstart.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Radiation safety hutches - ForMAX beamline
This call for tender covers the design, fabrication, delivery and installation of in total two (2) radiation safety hutches (equipment) for the ForMAX beamline at the MAX IV and includes the specifications for the construction, delivery and installation of the radiation safety hutches that will be installed on the MAX IV facility 3 GeV ring. Max IV laboratoriet, Lund.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad av lokaler till en gradängsal som skall rymma 110 elever. Samt ombyggnad av teknikrum.
Primary Water Cooling system shielding and Ion Exchangers shielding, ESS Lund
Supply contract(s) for two lots. Lot 1: Primary Water Cooling system Shielding and Lot 2: Ion Exchangers Shielding. For lot 1, the supplier shall be responsible for detailed design, procurement of all components, the manufacturing and delivery of all the items supplied for Primary Water Cooling system Shielding. The supplier shall be also responsible for the installation of the supplied design. For lot 2, the supplier shall design needed…
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Avser tillbyggnad samt rivning av maskinhall/fordonsanläggning.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till café/bistro.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter, ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter, nytt fönster, två st nya takkupor samt installation av trapplift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av studentföreningshus.
Ombyggnad av butik i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till butik.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lund
Avser ändrad användning kontorslokal till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare sittplatser i affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för nybyggnad av tank för fettavskiljning samt marklov för ändrad marknivå.
Tillbyggnad av fjärrvärmeledning i Lund
Bygglov för nybyggnad av underjordisk mätkammare för fjärrvärme.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ombyggnad av friskvårdsanläggning, ny entré, ny trappa samt ny utrymningsväg.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet, återställning.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning från skönhetssalong till caféverksamhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, ändrad användning från butik till restaurang, installation av ventilation, tillbyggnad samt ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av lager i Lund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad, trapphus på atriumgård.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd, miljörum för sopkärl.
Tillbyggnad av sjukhus i Lund
By 16. bygglov för uppförande av lox-tank.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för ändrad användning affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från cykelbutik till restaurang samt utökning av ramp för ny entré till intilliggande lokal.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, skärmtak, ommålning av entréparti, fasadbelysning samt ändrad planlösning.
Implementation of CUB server room, ESS Lund
Avser installering av el, kylutrustning, branddetektorer och brandbekämpningssystem samt tele, test-och kommunikationsutrustning och maskinvara till serveranläggning på ESS i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning från kontor till skola, nybyggnad av 2 st HWC.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: