Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15. I projektet ingår även tillbyggnad av fläktrum på tak.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Lussebäcksgården är ett vårdboende som byggdes år 2000. Projektet avser en tillbyggnad i 4 våningar med ny entré, samlingssal, kontor och personalrum. Tillbyggnaden ska dockas an den befintliga byggnaden samt en transportväg dit.
Ombyggnad av järnvägsbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsbro. I projektet ingår även markmarkarbeten som installation av 3 st hissar.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering på Tågaborg samt del av Drottninggatan.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rydebäck
Avser renovering av förskola med 3 avdelningar. Fastigheten skall byggas till med nytt fläktrum, nya pentry och ytskikt. Sanering av krypgrund. Dräneringsarbeten samt delvis ny utemiljö.
Byte av kylanläggning och renovering vid Parateten i Helsingborg
Projektet avser utbyte av befintlig kylanläggning för kökskyla till ny dito med köldmedia CO2. Befintliga kyl- och frysrum samt befintliga kylmöbler byts ut mot nya. Nytt maskinrum tillskapas i del av befintligt miljöhus. Utöver detta renoveras restaurangköket avseende ytskikt och installationer. Utbyte av enstaka äldre fönster samt renovering av skorsten omfattas också. (Mark och ventilationsarbeten är av smärre omfattning.)
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig lekplats. Yta: ca 1700 m2. Objektet är beläget 1 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av studiehall vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av skola som omfattar 8 klassrum, 3 grupprum, kapprum, uppehålls ytor, fritids, WC mm Ny ventilationssystem vilket innebär påbyggnad på taket. Fasadändring dönster/dörrar. Nya ytskickt. Nytt entréparti. Studiehall BTA: ca 735 kvm Påbyggnad tak BTA: ca 325 kvm
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Avser utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av parkområde med ny belysning, gångstigar, planteringsarbeten m.m. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2023 Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2024. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2025. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2026. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning. Objektets läge: Kadettgatan 9, Birkagatan 230, Riddaregatan 236, Lindforsgatan 241, Sandåkersgatan 254 samt Rosenzinksgatan 400.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser renovering av ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anläggande ny vattenledning.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Inredning av vind med 2 nya lägenheter samt fasadändring, flerbostadshus.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Västeviksgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 380 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Avser om- och tillbyggnad av lager.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Uppgradering av deponigassytem Filborna i Helsingborg
Avser uppgradering av deponi med bla installation av brunnshuvuden, anslutning av gasbrunnar till reglerstationer och huvudledning, installation av reglerstationer, anläggning av avvattningsbrunnar, uppmärkning och skyltning av brunnar, ledningar och reglerstationer mm.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Underhållsarbeten vid Örby vattenverk
Avser underhållsarbeten vid örby vattenverk. Uppskattad kostnad.
Rivning av skolbyggnader i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser rivning av äldre skol- och verkstadsbyggnader vid Norrlyckeskolan. Avser kvarvarande byggnader från tidigare grundskola.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till bvc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager/kontor.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ändrad användning på gymnasieskola.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av tryckladdningsrum på ca 20 kvm.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser en ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager samt fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ombyggnad av gruppboende till två lägenheter samt fasadändring och uppförande av plank.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager med solcellsanläggning.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad med vindfång och skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rökrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till övernattningslägenhet och verksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från förskola till bostad merkuriusgatan 38-42.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ändring till nöjelslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till nöjeslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av restaurang.
Underhållsarbeten av lager i Helsingborg
Bygglov för underhåll av lagerbyggnad samt rivningslov för gårdsbyggnad.
Ändrar änviändning av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av del av lager, trademax.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, vass mat & bar.
Ombyggnad av gata i Påarp, Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av en föreningslokal till butik.
Ombyggnad till samlingslokal i Helsingborg
Avser ombyggnad av förråd till gemensamhetslokal.
Förbättringar av belysning i Helsingborg
Avser komplettering av belysning i Carl Öhrns gatas grönområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt nya refuger. Uppskattad kostnad.
Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborg
Avser spolning av huvudvattenledningar inom Helsingborgs kommun. Först ut är Rydebäck och därefter kommer Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad användning av lägenhet till kontor.
Upprustning av lekplats Helsingborg
Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering vid Tågagatan.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Tillbyggnad av badhus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av simhall/idrottsanläggning.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Fjärestadsvägen 334-363. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Ola Pärs väg. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Vallåkra, Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Östra Fjärestadsvägen 5,13,19. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.
Hastighetsdämpande åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: