Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Ombyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Helsingborgs centralstation ( Knutpunkten) I projektet ingår rivning och ny entré, ny glasfasad, ombyggnad av innemiljön med bland annat ny matdestination.
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Tillbyggnad av reningsverk
Planer finns för tillbyggnad av Öresundsverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Rivning och ombyggnad av lager samt nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Lussebäcksgården är ett vårdboende som byggdes år 2000. Projektet avser en tillbyggnad i 4 våningar med ny entré, samlingssal, kontor och personalrum. Tillbyggnaden ska dockas an den befintliga byggnaden samt en transportväg dit.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Projektet ligger på is.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Igångsättning 2020
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering på Tågaborg samt del av Drottninggatan.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rydebäck
Avser renovering av förskola med 3 avdelningar. Fastigheten skall byggas till med nytt fläktrum, nya pentry och ytskikt. Sanering av krypgrund. Dräneringsarbeten samt delvis ny utemiljö.
Byte av kylanläggning och renovering vid Parateten i Helsingborg
Projektet avser utbyte av befintlig kylanläggning för kökskyla till ny dito med köldmedia CO2. Befintliga kyl- och frysrum samt befintliga kylmöbler byts ut mot nya. Nytt maskinrum tillskapas i del av befintligt miljöhus. Utöver detta renoveras restaurangköket avseende ytskikt och installationer. Utbyte av enstaka äldre fönster samt renovering av skorsten omfattas också.
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig lekplats. Yta: ca 1700 m2. Objektet är beläget 1 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av studiehall vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av skola som omfattar 8 klassrum, 3 grupprum, kapprum, uppehålls ytor, fritids, WC mm Ny ventilationssystem vilket innebär påbyggnad på taket. Fasadändring dönster/dörrar. Nya ytskickt. Nytt entréparti. Studiehall BTA: ca 735 kvm Påbyggnad tak BTA: ca 325 kvm
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Mötesplatser på kajerna i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning. Objektets läge: Kadettgatan 9, Birkagatan 230, Riddaregatan 236, Lindforsgatan 241, Sandåkersgatan 254 samt Rosenzinksgatan 400.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser option från projektnumer 1597830. Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Inredning av vind med 2 nya lägenheter samt fasadändring, flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser förnyelse av va-ledningar vid del av Drottninggatan vid Fria bad mellan Ehrensvärdsgatan och Petter Pihls gata.
Ombyggnad i kyrka i Helsingborg
Avser återuppbyggnad efter sanering i barnavdelningen vid den Gode Herdens kyrka.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av lager.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av deponigassytem Filborna i Helsingborg
Avser uppgradering av deponi med bla installation av brunnshuvuden, anslutning av gasbrunnar till reglerstationer och huvudledning, installation av reglerstationer, anläggning av avvattningsbrunnar, uppmärkning och skyltning av brunnar, ledningar och reglerstationer mm.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, södergatan 76 samt furutorpsgatan 29.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager - maria nilla.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus.
Tillbyggnad av apotek i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kronans apotek.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av affärshus - apotek hjärtat samt min doktor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning del av flerbostadshus till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till nöjeslokal.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager till försäljning samt fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ombyggnad av gruppboende till två lägenheter samt fasadändring och uppförande av plank.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager med solcellsanläggning.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad med vindfång och skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av en föreningslokal till butik.
Ändrar änviändning av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av del av lager, trademax.
Ombyggnad av gata i Påarp, Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt nya refuger. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats Helsingborg
Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Hyresanpassning av affärslokal, svea vaccin.
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-separering vid Tågagatan.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.
Hastighetsdämpande åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan.
Åtgärder av gata i Ramlösa, Helsingborg
Projektet avser att bygga hastighetsdämpande passage med övergångsställe över Södra Brunnsvägen till och från entrén till Ramlösa brunnspark vid Rosenschöldsgatan. I projektet ingår även nybyggnad av refuger.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga två upphöjda gång- och cykelpassager över Grenadjärsgatan respektive Kurirgatan i närheten av macken vid Ängelholmsleden.
Åtgärder av gång- och cykelöverfarter i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda gång- och cykelöverfarter vid busshållplatserna som ligger i anslutning till trafikplatsen över Ängelholmsleden.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att måla gång- och cykelfält på båda sidorna av Kastellgatan respektive Muskötgatan. Man gör även parkeringsmöjligheter som finns i mittrefugerna i de båda gatorna tydligare genom att måla parkeringsrutor och sätta upp skyltar.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Fjärestadsvägen 334-363. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Ola Pärs väg. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Vallåkra, Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Östra Fjärestadsvägen 5,13,19. Uppskattad kostnad.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Tågagatan 4-12, 7-13.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jonstorpsvägen 361-485, 380-448. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jönsköpingsgatan 31-37 och 42-56. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Kungsgårdsvägen. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Mariedalsvägen. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Veingegatan 7. Uppskattad kostnad.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid örebrogatan 30-32. Uppskattad kostnad.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Drottninggatan 35, 96, 98 samt 100.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Birkagatan 139-167.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Björnbärsgatan 8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bogesundsgatan 68-82.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Flemminggatan 1 A o B.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Krusbärsgatan 1-7 o 4-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hudiksvallsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl X Gustavs gata 43-49 samt 50-54.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Motalagatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: