Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Tillbyggnad av fabrik i Norrköping
Tillbyggnaden ger Hercules Armering ökad logistikkapacitet och en framtida robotiserad svetstillverkningslinje. Utsedd leverantör av vitvaror är Electrolux. Utsedd entreprenör för lyftanordningar är JMK Lyftdon.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Tillbyggnad av industrihus mm i Norrköping
Höglager 7300 kvm och 80 m högt. Omklädningsrum i befintlig byggnad.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 82 platser, till 168.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Nytt eventcenter i Norrköping
Nytt Eventcenter i galleria
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Lokalanpassningar i förskola i Norköping
Ombyggnad av Kastanjegårdens förskola
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
Om och tillbyggnad av Hallbergagatan LSS boende.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Ombyggnad av 40/20kv- station i Norrköping
Totalombyggnad av 40/20kv-station med enkeltransformering.
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Renovera spillvattenledningar i Lagerlunda.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Renovering av Skarphagsskolans Idrottshall
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottshall för att få till passage mellan blivande halldelar och även tillbyggnad av ny entrè med hiss som når alla planen. Byggnad 10 innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen, lärararbetsplatser och salar för pingis, dans och teoretisk undervisning. Lärararbetsplatser med omklädning och lunchrum. Installationer byts ut i idrottshall och byggnad 10.
Relining av spillvattenledningar i Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av ledning för spillvatten på Norra Promenaden samt spill och dagvatten på Söderköpingsledningen i Norrköping.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Ombyggnad av bilhall och verkstad i Norrköping
Ombyggnad i bilhall, leverans av ny hall och ny parkering
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Förberedande arbeten inför elektrifiering av järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Ca 400 meter spårbyte i Kimstad mot Skärblacka (räls-, sliper och ballastbyte) samt ombyggnad av en plankorsning (VK-plattor byts till Strail). Bandel 563, ca km 0+646 – km 1+050.
Luktreducerande åtgärder vid pumpstation mm på Slottshagens ARV i Norrköping
Nodra planerar att genomföra luktreducerande åtgärder på huvudpumpstationens inlopp, processhall, biofilter och externslamottagningen på Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Renovering av tunnlar vid vattenverk i Norrköping
Avser reparation/bergrensning i tunnlar vid Borgs vattenverk i Norrköping. Arbetet omfattar bl a bergrensning av löst berg, bergförankring med bultar och med skyddsnät, sprutbetong i tunnel, mm. Entreprenaden är en del i upprustningen av vattenverket för att upprätthålla dess standard.
Betongrenovering av sedimenteringsbassänger vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande betongrivningsarbeten, betongarbeten, betongrenoveringsarbeten samt ombyggnadsarbeten mm. vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Installation av bergvärme i gruppbostad i Svärtinge
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ombyggnad elcentral samt styr & reglerarbeten.
Installation av bergvärme i äldreboende i Norrköping
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ombyggnad elcentral, ny elservis samt styr & reglerarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är Skvallertorget, passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan och passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan där den sistnämnda passagen ligger som en option.
Ombyggnad av parkeringsplats i Arkösund
Förbättra markerad parkeringsyta enligt handling Bilaga 2 Översiktsplan Markplaneringsplan genom att spränga bort angivet berg ca 250 m2, komplettera grusplan, ca 4500 m2 med nytt slitlager samt förbättra avvattningen genom att gräva ur markerade diken. Sprängmassor/schaktmassor läggs inom märkt område. Infartsväg om ca 40 meter, nytt slitlager, diken rensas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger, stambyte samt ombyggnation av flerbostadshus.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Förlängning av väg mm i Norrköping
Avser iordningställande av gator och trottoarer med tillhörande belysning samt anläggning av en mindre parkyta i Kneippen, vid korsningen mellan Linköpingsvägen och Lokegatan.
Ny vattenrening vid plaskdamm i Norrköping
Projektet omfattar detaljprojektering samt byggnation av ett mindre reningsverk i byggnad till folkparkens plaskdamm. I projektet ingår även rivning av det befintliga uttjänta reningsverket.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontor till daglig verksamhet samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola, ombyggnation samt vvs-installation.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skollokal samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad av kontor samt byte av ventilations- och kylaggregat.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerlokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av universitet i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnad och vvs-installation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
3 nya lägenheter samt fasadändring.
Utbyggnad av personalrestaurang och konferens i Norrköping
Konferenscenter samt ny personalrestaurang
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Norrköping
Förlängning av brygga; strandskyddsdispens.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av del av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av sophus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med sophus.
Rivning av pumpstation i Norrköping
Rivning av pumphus/filterhus.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av byggnader.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage samt förråd.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad till lägenhet i Norrköping
Ombyggnad till 1 lägenhet.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning från restaurang till butik.
Ombyggnad av tvätthall i Norrköping
Ändrad användning; inredning av tvätthall i garage.
Ombyggnad av pizzeria i Norrköping
Ändrad användning av fastigheter till pizzabod.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning av förråd/hobbyrum till massage och behandlingsrum.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning från bostadslägenhet till tandhygienistklinik.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning från enbostadshus till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av kvarterslokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 1 st lägenhet.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bageri.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: