Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamn i Norrköping
Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2025. 300-600 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 80 000 -120 000 m2
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Ombyggnad av driftsplats i Kimstad
Järnväg, nytt stängsel samt kameraövervakning.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Q-märkt byggnad. Ändrad användning av kontor till bostadsändamål. Ca 42-48 lägenheter.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Till- och ombyggnad av kontorshus. 2500 kvm i 4 plan
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
Projektet omfattar två etapper: Etapp 1 består i en nybyggnation på fastigheten omfattande 5 st lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler. Etapp 2 består av ombyggnation av befintlig fastighet.
Ny- och ombyggnad av reningsanläggning i Himmelstalund i Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, ny reningsanläggning, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Nybyggnad av länkbyggnad på äldreboende i Norrköping
Länkbyggnad mellan 2 hus på äldreboendet Bostället.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Utveckling av bad i Norrköping
Renovering av gamla Strömbadet genom uppförande av nya bryggor, anläggande av strandpromenad samt renovering av befintlig brygga. Uppföra trägradänger och byta ytskikt runt bassängområdet.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde. Ombyggnad av befintligt gatustråk på ST: Persgatan till ett nytt attraktivt gångfartsområde för gående och andra trafikslag. I projektet också ingår rivning, ny markbeläggning, trädplantering och viss elinstallation. Arbetet kommer att delas upp i två etapper se under deltider.
Ombyggnad av biograf i Norrköping
Ombyggnad av biograf. Foajén mm
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Om- och tillbyggnad av förskola i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Lagerlunda förskola beläget i Norrköpings Kommun.
Ombyggnad av skolgårdar i Norrköping, del 9 och 10
Avser skolgårdar på Vånga skola, Grebyskolan, De Geerskolan samt Tamburinens skola.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Bråvalla, Norrköping
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 37, Bråvalla, för daglig verksamhet.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Omläggning av dike i Björkalund i Norrköping
Entreprenaden avser flytt av och omgrävning av cirka 2,5 km dike i den nya stadsdelen Björkalund söder om Vrinnevi sjukhuset vid gamla Övägen i Norrköpings kommun.
Förbättring av pendlarparkering i Norrköping
Förbättringar till en bättre standard med fler parkeringsplatser och en tryggare belysning. För att erbjuda säkra cykelparkeringar kommer låsbara cykelboxar att finnas på platsen.
Tillbyggnad av affärshus i Krokek, Norrköping
Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är: Skvallertorget, Passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan samt Passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan.
Utökning av parkering samt markåtgärder vid skola i Norrköping
Omfattar åtgärder för att utöka antalet parkeringar för rörelsehindrade (HKP) samt anordna en plattgång mellan befintlig parkering och entré. Höja konstverk ca 300 mm vid södra entré. Målning av linjer, skyltar med eventuellt fundament för HKP skall ingå. Lämplig jord för återplantering av träd och bärlager för asfalt och erforderliga installationer skall vara medräknat.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Ändrad användning från butik och verkstad till aktivitetslokaler samt fasadändring.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av fotoateljé till restauranglokal.
Ombyggnad av gymnastiksal i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad till gymnastikhall.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad och ombyggnad av bussverkstad samt fasadändring och vvs-installation.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av lagerlokal 300 kvm
Tillbyggnad av gruppbostad i Norrköping
Tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av butikslokaler till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av tvättstugor till lägenheter Ättetorp 2:5,2:6,2:7.
Ombyggnad av apotek i Norrköping
Ombyggnation av apotek.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad och inredning till kontor samt vvs-installation.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av skola samt fasadändring.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Till- och ombyggnad samt rivning och ändrad användning till lägenhetshotell.
Utbyggnad av personalrestaurang och konferens i Norrköping
Konferenscenter samt ny personalrestaurang
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Inre ombyggnad samt fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Fasadändring, ändrad användning av industribyggnad till yrkesbutik samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Tillbyggnad av bensinstation i Norrköping
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av; del av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Ombyggnad av brygga i Norrköping
Ombyggnad och rivning av befintlig brygga ; strandskyddsprövning.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning enbostadshus till förskola och nattis.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av samlingslokal till övernattningsrum.
Tillbyggnad av transformatorstation i Norrköping
Tillbyggnad av transformatorstation och uppförande av mast samt strandskyddsprövning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning av lokal till salong och butik.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ändrad användning av blomsterhandel till bilhandel samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: