Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Nu tas första steget till utveckling av kvarteret Triangeln. Inom kvarteret Triangeln finns i dag E.ON:s kontor samt Bråvallaverket. Bråvallaverket har varit tomställt i flera år. Sedan tidigare har E.ON, som är nuvarande fastighetsägare, och Norrköpings kommun tecknat avtal som bland annat ger kommunen en möjlighet att förvärva fastigheter i kvarteret. Samhällsplaneringsnämnden fattar nu beslut om att påkalla köpoption för fastigheterna i kvarteret Triangeln. Slutligt beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kvarteret Triangeln ligger på södra sidan av Inre hamnen. I takt med utveckling av den nya stadsdelen på den norra sidan har kommunen även påbörjat att utreda framtida användning och utformning av kvarteret Triangeln. Avsikten är att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen och ge förutsättningar för innerstaden att utvecklas vidare.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Upprustning av regleringsdammar i Kolmården, Norrköping
Upprustning av regleringen på olika dammar i Kolmården
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Arbetet berör bla området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Ombyggnation av Lageruddsvägen
Ny isolerad luftledning och kabel i mark i Norrköping
Planerat projekt. Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 19 km ledning
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Ny isolerad luftledning och kabel i mark, Norrköping
Entreprenör tas via ramavtal. Uppskattad byggstart. 9 km ledning.
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Ledningsåtgärder mellan Norsholm-Stocksätter, Norrköping
Entreprenör tas från ramvtal. Uppskattad byggstart. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till belagd luftledning och kabel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Om- och tillbyggnad av färjevaktarstuga i Norrkrog
Tillbyggnad av färjevaktarstuga.
Ledningsåtgärder Svärtinge-Svärtinge gård , Norrköping
Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 6 km ledning. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till jordkabel.
Utbyte av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Norrköping
Etapp A – sträckan Tvåstugubacken 21-25 Etapp B – sträckan Tvåstugubacken 5-19 Etapp C- Hättingsgatan 46 försörjs med serviser från Tvåstugubacken över tomtmark.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Ombyggnad av ca 490m på Mästermansgatan
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Dränering samt markarbete vid skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser markarbeten för dränering av hus A, hus B samt skolgård på Kättinge skola, Vikbolandet, Norrköping. Option på lekutrustning och planteringar.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Till och ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till och ombyggnad av vårdboende.
Upprustning av park i Norrköping
Skapa tillgängliga lekmiljöer i parken. Dessa kommer bland annat att innehålla gunglek, sandlek, hinderbana och lekskog. Även mer grönska, mer blomning, ett utegym och fler sittplatser samtidigt som öppna ytor också bevaras
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Avser rivning av byggnaderna på Svanen 7-8 och del av Gräsanden 1. Fastigheterna Svanen 7-8 som ska rivas ner till överkant betongplatta/golv består av två ouppvärmda trämagasin på vardera ca 3500 kvm. Gräsanden 1 består av två byggnader, Norra och Södra. En innergård med ett högt träplank som också ska rivas skiljer de två byggnaderna åt som tidigare använts för b.la. handel av smörjoljor, bilservice, lager och garage.
Rivning av bostadshus med komplementbyggnader i Norrköping
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader med option på ytterligare ett objekt.
Borrningar i Östergötlands, Örebro och Västra Götalands län, SGU
Avser borrning av ca 20 st. hammarborrhål i Östergötlands, Västergötlands och Örebro län. Borrningarna ingår som en del i SGU:s hydrogeologiska kartläggning och resultaten kommer bland annat att användas som stöd för tolkning av tidigare utförda luftburna TEM mätningar i området.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inredning av plan 08 i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; nytt entresolplan.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av restaurang i Kolmården
Tillbyggnad av restaurang
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från utbildningsytor till kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning av affärslokal till samlingslokal samt fasadändring.
Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändrad användning av kärnkraftverk till serverhall samt fasadändring.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning från butiksyta till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av personallokal i Norrköping
Ändrad användning från förråd till personalutrymmen samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av vårdboende till hotell; tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av källare till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor och lagerutrymme.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Norrköping
Rivning av garagelänga.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av vattenverk i Norrköping
Rivning av vattenverksbyggnad och vattenreservoar.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Strandskyddsdispens markarbete.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Inredning av lokal till bostadsrättsförening.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av dagvattendammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: