Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Estethuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar. Utsedd leverantör/entreprenörer av portar är ASSA AB.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser. LSS-boende i två plan innehållande totalt 12 lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt personal- och teknikutrymmen. BTA uppgår till c:a 1600 m2. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel med tillhörande teknikhus. Mark, el, signal och telearbeten.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättinge skola.
Spårbyte mm i Norrköping
Spårbyte Värmlandsgatan inklusive tillgänglighetsanpassning av hållplatser, förstärkning av plankorsning Riksvägen.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
Projektet omfattar två etapper: Etapp 1 består i en nybyggnation på fastigheten omfattande 5 st lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler. Etapp 2 består av ombyggnation av befintlig fastighet.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal med entresolplan mm
Ny- och ombyggnad av reningsanläggning i Himmelstalund i Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, ny reningsanläggning, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Det är fyra större byggnader (hus 4, 6, 7 och 8) ett sprängmedelsförråd och enklare träkonstruktioner mellan byggnad 7 och 8 som ska rivas. Byggnaderna ska generellt rivas ner till underkant källargolv eller till underkant betongkonstruktion. Förutom del av källarvägg och källargolv i byggnad 7 där del mot Saltängsgatan ska sparas som stödmur för Saltängsgatan av stabilitetskäl.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Göta kanal
Entreprenaden avser utförande av drift och underhåll på 18 st öppningsbara broar (16 st vägbroar och 2 st järnvägsbroar) över Göta kanal. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Renovering av del av skola i Norrköping
Objektet delas upp i följande huvuddelar: Etapp 1: skolverksamhet, Etapp 2: tillagningskök, Etapp 3a: bibliotek, tillfällig anpassning samt Etapp 3b, bibliotek, renovering.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Stomrent. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
17 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 321936
Ombyggnad av elektrisk ledning i Gustavsberg
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 315402
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
13 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 315401
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Utveckling av bad i Norrköping
Renovering av gamla Strömbadet genom uppförande av nya bryggor, anläggande av strandpromenad samt renovering av befintlig brygga. Uppföra trägradänger och byta ytskikt runt bassängområdet.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 80 till 100 platser mm
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
10 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 319553
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av branddammar i Norrköping
Uppdraget omfattar rivning av fem stycken branddammar i Norrköpings kommun. Av dessa är två stycken gjutna i betong, en är en överbyggd grop av träkonstruktion och två är grävda gropar i marken. De olika branddammarna är belägna i Skärlöta, Kårtorp, Tingstad, Strömsfors och Kuddby.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av tegelmagasin vid Öhmansterminalen i Norrköpings inre hamn. Rivningen innefattar byggnaden i sin helhet, inklusive flyttande markplattor.Stommen är pålad och avskärning av pålar ska ske 1 meter under befintligt golv.
Ombyggnad av försvarsanläggningar i Östergötlands län
Avser byggentreprenad gällande försvarsanläggningar i Östergötlands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av skolgårdar i Norrköping, del 9 och 10
Avser skolgårdar på Vånga skola, Grebyskolan, De Geerskolan samt Tamburinens skola.
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av bostadshus, fritidshus, lokaler, servicestationer, f d brandstation mm.
Ny träningsanläggning i Norrköping
Ombyggnad åt Friskis & Svettis
Utökning av parkering samt markåtgärder vid skola i Norrköping
Omfattar åtgärder för att utöka antalet parkeringar för rörelsehindrade (HKP) samt anordna en plattgång mellan befintlig parkering och entré. Höja konstverk ca 300 mm vid södra entré. Målning av linjer, skyltar med eventuellt fundament för HKP skall ingå. Lämplig jord för återplantering av träd och bärlager för asfalt och erforderliga installationer skall vara medräknat.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är: Skvallertorget, Passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan samt Passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Ombyggnad av rondell i Norrköping
Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen Packhusrondellen samt vid en passage över Norra promenaden österut från Rondellen.
Installation av bergvärme i förskola i Vikbolandet
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, nytt värmesystem inklusive radiatorer samt styr & reglerarbeten.
Förbättring av pendlarparkering i Norrköping
Förbättringar till en bättre standard med fler parkeringsplatser och en tryggare belysning. För att erbjuda säkra cykelparkeringar kommer låsbara cykelboxar att finnas på platsen.
Rivning av förskola i Hageby
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Tillbyggnad av livsmedelsbutik, fasadändring samt uppförande av skylt.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ombyggnad av affärshus/kontorshus; entresol med utbildningslokalen.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Rivning av byggnader samt grundförstärkning.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av butik till restaurang samt ny ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av del av byggnad från kontor till volymhandelsbutik/showroom samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av tvättstugor till lägenheter Ättetorp 2:5,2:6,2:7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affär till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning till bostäder, ombyggnation samt fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av squashhall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning squashhall.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Norrköping
Tillbyggnad av lastbryggor.
Rivning av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skyltar samt rivning av del av skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Norrköping
Uppförande av trädäck till uteservering.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av brygga i Norrköping
Rivning av ångbåtsbrygga.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning; förråd till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av verksamhetslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Norrköping
Ändrad användning av gemensamhetslokaler till studentrum.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal samt flytt av fasadskylt.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av pantrum och viss lagerdel.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning av enbostadshus, garage och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: