Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen. Avser utbyggnad av 220 meter kaj och bakomliggande hamnplan på cirka 40 000 m2 med tillhörande infrastruktur med dagvatten och elkanalisation.
Basunderhåll väg område Norrköping
Vägnätets totala längd för området är ca 1366 km varav grusväg ca 97 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Ombyggnad av mark i Norrköping
Projektet omfattar att transportera cirka 120 000m3 schaktmassor från angivet upplag vid Rustas centrallager i Norrköping till tre olika platser. Exempel på arbeten som ska utföras är schaktning/lastning, transport och fyllningsarbeten.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Arbetet berör bla området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Ombyggnad av transformatorstation i Norrköping
NYLU-T. Upprustning av station.
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Projektet omfattar höjdjustering samt breddning av Lageruddsvägen för att dels anpassa vägen i höjd till korsningspunkten med den nya järnvägen som är under utbyggnad i området, samt breddning av vägen. Projektet innefattar även åtgärder på infarten till Rustas Lager samt en provisorisk väg som kan användas när arbeten görs på den ordinarie infarten. Projektet omfattar åtgärder på ca 400 m av Lageruddsvägen samt ca 100 m av infarten till Rusta.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad för Netonnet
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industrilokal samt rivning.
Ombyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping etapp 1
Ombyggnation av del av Kristinagatan och Repslagaregatan i anslutning till detaljplan för kvarteret Ankarstocken med mera (P-huset Ankaret)
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Huset skall renoveras och byggas om invändigt med avseende på mindre rumsombyggnader samt nya ytskikt,inredning mm. Ny hiss skall installeras. Ventilationssystemet blir nytt till största delen och likaså elinstallationer och belysning blir till stora delar nytt. På rörsidan görs anslutning till nya vent-aggregat samt anpassningar och kompl med nytt porslin osv. Utvändigt blir det bara mindre anpassningar såsom nya ytterdörrar.
Renovering av Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser byte av radiatorer och renovering av WC, ytskiktsrenovering och inv. kompl., fönsterrenovering samt installation av ny belysning.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion, installation av hiss och rulltrappor samt väsentlig ändring av ventilation.
Renovering och förbipumpning, vattenverk i Norrköping
Avser ombyggnad, demontering, renovering, installation av el, bygg, rör, mek och smide med tillhörande kringutrustning i processbyggnaden, kammare, tryckhållningstorn samt mark på Strömsfors vattenverk
Ombyggnad av korsning i Norrköping
Korsningen Lindövägen – Kanalgatan ska byggas om för att göra den säkrare för gående och cyklister genom hastighetssänkande åtgärder.
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Markarbeten för installation av kalkfilterbädd i Norrköping
Avser grävarbeten för installation av en kalkfilterbädd i Svensksund. Entreprenaden omfattar bl.a. förstärkning av grusväg, schakt av kalkfiltergrop, maskinassistans vid iläggande av makadam och filtermaterial samt inköp av dessa, schakt av rörgravar mm. Sidoentreprenör för installation av rörsystem anlitad sedan tidigare.
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Totalombyggnad dubbel 40 kV Skärblacka
SKAR Skärblacka, dubbel 40 kV, totalombyggnad.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Förbättringar på gata i Norrköping
In och utfart till Kungsgatan och förbättringar på befintlig gata mm.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Åtgärder inför linjenät 2020 i Norrköping
Projektet omfattar åtgärder som ska utföras för att anpassa Östgötatrafikens nya linjenät, linje 11. I uppdraget ingår det anläggning och tillgänglighetsanpassning av nya och befintliga busshållplatser, rivning av väderskydd, vägmålning, breddning av befintlig vägren, anläggning av busskuddar, rivning och flytt av skyltar, nyanläggning av en ny trappa inklusive ramp samt belysning till de nya väderskydden
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Upprustning av park i Norrköping
Anläggning av lekmiljöer, dagvattenlösningar, motions- och bollsportsanläggning samt renovering och uppbyggnad av grönytor samt upprustning av befintlig belysning. Det övergripande målet med projektet är att stärka sociotopvärdena lek, blomning, motion och bollsport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning från förskola till gemensamhetslokal samt utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Rivningslov för rivning av skola samt ombyggnad.
Förlängning av gata i Norrköping
Förlängning utav Kromgatan i östlig riktning för att tillgängliggöra fastigheten Säkringen 1. I uppdraget ingår även belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lägenhet
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av förråd.
Rivning av garage i Norrköping
Anmälan om rivning av garage.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning del av lada.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om ändring av annan byggnad.
Fördjupad dammutredning för 2 st reglerdammar i Norrköpings kommun
Uppdraget avser att genomföra en fördjupad dammutredning för reglerdammen vid Lilla Älgsjön samt för reglerdammen vid Nedre Glottern i Norrköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: