Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Basunderhåll väg område Norrköping
Vägnätets totala längd för området är ca 1366 km varav grusväg ca 97 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Nu tas första steget till utveckling av kvarteret Triangeln. Inom kvarteret Triangeln finns i dag E.ON:s kontor samt Bråvallaverket. Bråvallaverket har varit tomställt i flera år. Sedan tidigare har E.ON, som är nuvarande fastighetsägare, och Norrköpings kommun tecknat avtal som bland annat ger kommunen en möjlighet att förvärva fastigheter i kvarteret. Samhällsplaneringsnämnden fattar nu beslut om att påkalla köpoption för fastigheterna i kvarteret Triangeln. Slutligt beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kvarteret Triangeln ligger på södra sidan av Inre hamnen. I takt med utveckling av den nya stadsdelen på den norra sidan har kommunen även påbörjat att utreda framtida användning och utformning av kvarteret Triangeln. Avsikten är att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen och ge förutsättningar för innerstaden att utvecklas vidare.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
Om och tillbyggnad av Hallbergagatan LSS boende.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Projektet omfattar höjdjustering samt breddning av Lageruddsvägen för att dels anpassa vägen i höjd till korsningspunkten med den nya järnvägen som är under utbyggnad i området, samt breddning av vägen. Projektet innefattar även åtgärder på infarten till Rustas Lager samt en provisorisk väg som kan användas när arbeten görs på den ordinarie infarten. Projektet omfattar åtgärder på ca 400 m av Lageruddsvägen samt ca 100 m av infarten till Rusta.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Ombyggnad till yrkesgymnasium i Norrköping
Ombyggnad för yrkesgymnasium
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Totalombyggnad dubbel 40 kV Skärblacka
SKAR Skärblacka, dubbel 40 kV, totalombyggnad.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Om- och tillbyggnad av färjevaktarstuga i Norrkrog
Tillbyggnad av färjevaktarstuga.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Ombyggnation i del av teater i Norrköping
Ombyggnation av restaurang gycklaren med tillhörande serveringsyta, scendel samt promenoar fram till norra sidan. Befintligt rum kallat ”Zacharias salong” ska rivas ner till ursprungligt golv samt tillhörande avskiljande vägg. Likaså ska befintliga rum förutom ljud/ljustekniker rum vid östra promenoaren rivas och återställas. Befintligt kök skall rivas /demonteras och återbyggas. Golvbeläggning ska rivas och återställas och tak och väggar behandlas och målas.
Ombyggnad av mark i Norrköping
Projektet omfattar att transportera cirka 120 000m3 schaktmassor från angivet upplag vid Rustas centrallager i Norrköping till tre olika platser. Exempel på arbeten som ska utföras är schaktning/lastning, transport och fyllningsarbeten.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Ombyggnad av ca 490m på Mästermansgatan
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Dränering samt markarbete vid skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser markarbeten för dränering av hus A, hus B samt skolgård på Kättinge skola, Vikbolandet, Norrköping. Option på lekutrustning och planteringar.
Utbyte av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Norrköping
Etapp A – sträckan Tvåstugubacken 21-25 Etapp B – sträckan Tvåstugubacken 5-19 Etapp C- Hättingsgatan 46 försörjs med serviser från Tvåstugubacken över tomtmark.
Upprustning av park i Norrköping
Anläggning av lekmiljöer, dagvattenlösningar, motions- och bollsportsanläggning samt renovering och uppbyggnad av grönytor samt upprustning av befintlig belysning. Det övergripande målet med projektet är att stärka sociotopvärdena lek, blomning, motion och bollsport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från utbildningsytor till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion, installation av hiss och rulltrappor samt väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, tomt 6-7.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ny åfåra för Torshagsån i Norrköping
Projektet omfattar omledning av en ca 100 m lång åsträcka av Torshagsån vid Kvarntorp som idag är kanaliserad och överbyggd av mestadels asfalt. Åtgärden medför omledning av vatten, schakt och bortforsling av delvis förorenade massor, rivning av dammbyggnad samt formning av ny åfåra med lekområden för fisk.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontorshus, inredning av plan 2 samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning av affärslokal till samlingslokal samt fasadändring.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning från butiksyta till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; nytt entresolplan.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor och lagerutrymme.
Ombyggnad av personallokal i Norrköping
Ändrad användning från förråd till personalutrymmen samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Strandskyddsdispens markarbete.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av mast och teknikbod.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för utökning av parkering.
Ombyggnad av soprum i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till soprum.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Anmälan om installation av ventilation samt utökat brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av dagvattendammar.
Ombyggnad av hockeyrink vid Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser demontering av befintlig rink, anpassning inför nya rink samt montering av ny rink.
Tillbyggnad av billyft vid industrihus mm Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: