Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola. Miljöbyggnad Silver.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Ersätta paviljong med permanent lokal.
Om/tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Till- och ombyggnad av kyrka, fasadändring samt uppförande av förråd och soprum. Samt tillbyggnad med förskola 2 avdelningar.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Renovering av Skarphagsskolans Idrottshall
Ny isolerad luftledning och kabel i mark i Norrköping
Planerat projekt. Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 19 km ledning
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till- och ombyggnad samt fasadändring av vårdboende.
Ny isolerad luftledning och kabel i mark, Norrköping
Entreprenör tas via ramavtal. Uppskattad byggstart. 9 km ledning.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering invändigt och delvis utvändigt, syllbyte i ytterväggar och mindre ombyggnationer samt installationer i befintliga lokaler. Förskolan innehåller två avdelningar med serveringskök i ena avdelningen och ett vanligt kök i avdelning 2, lekrum, ateljé, omklädningsrum och personalrum, med tillhörande allmänna utrymmen.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ytskiktsrenovering, syllbyte i ytterväggar och bärande innerväggar samt mindre ombyggnationer. Installationsarbeten skall utföras
Ledningsåtgärder mellan Norsholm-Stocksätter, Norrköping
Entreprenör tas från ramvtal. Uppskattad byggstart. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till belagd luftledning och kabel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Om- och tillbyggnad av färjevaktarstuga i Norrkrog
Tillbyggnad av färjevaktarstuga.
Ledningsåtgärder Svärtinge-Svärtinge gård , Norrköping
Entreprenör tas från ramavtal. Uppskattad byggstart. 6 km ledning. Projektet avser en isolering av oisolerad luftledning till jordkabel.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger, stambyte samt ombyggnation av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Till och ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till och ombyggnad av vårdboende.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Norrköping
Avser rivning av byggnaderna på Svanen 7-8 och del av Gräsanden 1. Fastigheterna Svanen 7-8 som ska rivas ner till överkant betongplatta/golv består av två ouppvärmda trämagasin på vardera ca 3500 kvm. Gräsanden 1 består av två byggnader, Norra och Södra. En innergård med ett högt träplank som också ska rivas skiljer de två byggnaderna åt som tidigare använts för b.la. handel av smörjoljor, bilservice, lager och garage.
Rivning av bostadshus med komplementbyggnader i Norrköping
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader med option på ytterligare ett objekt.
Borrningar i Östergötlands, Örebro och Västra Götalands län, SGU
Avser borrning av ca 20 st. hammarborrhål i Östergötlands, Västergötlands och Örebro län. Borrningarna ingår som en del i SGU:s hydrogeologiska kartläggning och resultaten kommer bland annat att användas som stöd för tolkning av tidigare utförda luftburna TEM mätningar i området.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnad av butik.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industrilokal samt rivning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Fasadändring kontorshus samt ombyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontor till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kolmården
Tillbyggnad av restaurang
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av bilhall i Norrköping
Till- och ombyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från bostad till kontor.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av entresol.
Ombyggnad av bibliotek i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus samt ombyggnad och installation av hiss.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrköping
Ändrad användning av butik/kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontor till daglig verksamhet samt fasadändring.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad.
Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändrad användning av kärnkraftverk till serverhall samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av två st lagerlokaler till kontor.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av vårdboende till hotell; tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Ombyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Ändrad användning av lokal från lager till omklädningsrum.
Ombyggnad av VA-ledningar i Norrköping
Ombyggnad av VA-ledning
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Norrköping
Rivning av garage.
Rivning av garage i Norrköping
Rivning av garagelänga.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av vattenverk i Norrköping
Rivning av vattenverksbyggnad och vattenreservoar.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Inredning av lokal till bostadsrättsförening.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av gårdsplan; strandskyddsprövning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: