Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen. Avser utbyggnad av 220 meter kaj och bakomliggande hamnplan på cirka 40 000 m2 med tillhörande infrastruktur med dagvatten och elkanalisation.
Basunderhåll väg område Norrköping
Vägnätets totala längd för området är ca 1366 km varav grusväg ca 97 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning och tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning och ombyggnad.
Ny och tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
Ca 50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Underhållsbeläggning tank inom Östergötlands och Gotlands län
Grupp E1 tank 2021-2023 inom Östergötlands län samt grupp 1 tank inom Gotlands län.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Elektrifiering av järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Utbyte av vägskydd vid vid 4 plankorsningar samt uppgradering med helbommar vid 1 plankorsning (Älvåsvägen).
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Renovering av äldreboende i Norrköping
Möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av mark i Norrköping
Projektet omfattar att transportera cirka 120 000m3 schaktmassor från angivet upplag vid Rustas centrallager i Norrköping till tre olika platser. Exempel på arbeten som ska utföras är schaktning/lastning, transport och fyllningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Ännu oklart vilka adresser i denna etapp. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Upphandlingen omfattar omläggning och nybyggnation av ledningar för dagvatten och VA i allmän platsmark inklusive en pumpstation för spillvatten och en reningsanläggning för dagvatten kallad Vault-anläggning.
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Ersätta paviljong med 2 avd
Ombyggnad av transformatorstation i Norrköping
NYLU-T. Upprustning av station.
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Projektet omfattar höjdjustering samt breddning av Lageruddsvägen för att dels anpassa vägen i höjd till korsningspunkten med den nya järnvägen som är under utbyggnad i området, samt breddning av vägen. Projektet innefattar även åtgärder på infarten till Rustas Lager samt en provisorisk väg som kan användas när arbeten görs på den ordinarie infarten. Projektet omfattar åtgärder på ca 400 m av Lageruddsvägen samt ca 100 m av infarten till Rusta.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Huset skall renoveras och byggas om invändigt med avseende på mindre rumsombyggnader samt nya ytskikt,inredning mm. Ny hiss skall installeras. Ventilationssystemet blir nytt till största delen och likaså elinstallationer och belysning blir till stora delar nytt. På rörsidan görs anslutning till nya vent-aggregat samt anpassningar och kompl med nytt porslin osv. Utvändigt blir det bara mindre anpassningar såsom nya ytterdörrar.
Ombyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping etapp 1
Ombyggnation av del av Kristinagatan och Repslagaregatan i anslutning till detaljplan för kvarteret Ankarstocken med mera (P-huset Ankaret)
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Ombyggnad av snabbfiltratledningar mm vid Borgs vattenverk i Norrköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad, demontering och tillbyggnad av snabbfiltratledningar med tillhörande kringutrustning inne i processbyggnaden samt i marken mellan processbyggnaden och befintliga långsamfilter på Borgs vattenverk i Norrköping.
Renovering och förbipumpning, vattenverk i Norrköping
Avser ombyggnad, demontering, renovering, installation av el, bygg, rör, mek och smide med tillhörande kringutrustning i processbyggnaden, kammare, tryckhållningstorn samt mark på Strömsfors vattenverk
Ombyggnad av korsning i Norrköping
Korsningen Lindövägen – Kanalgatan ska byggas om för att göra den säkrare för gående och cyklister genom hastighetssänkande åtgärder.
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Markarbeten för installation av kalkfilterbädd i Norrköping
Avser grävarbeten för installation av en kalkfilterbädd i Svensksund. Entreprenaden omfattar bl.a. förstärkning av grusväg, schakt av kalkfiltergrop, maskinassistans vid iläggande av makadam och filtermaterial samt inköp av dessa, schakt av rörgravar mm. Sidoentreprenör för installation av rörsystem anlitad sedan tidigare.
Kollektivtrafikåtgärder i Östergötlands län
Avser hållplatserna Charlottes väg läge A och B vid väg 215 (Norrköping), Ljusfors bruk läge B vid väg 215 (Norrköping), Fornåsa läge B vid väg 1050 (Motala) och Vreta kloster kyrka läge A, B och C vid väg 215 (Linköping).
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad och ändring av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Förbättringar på gata i Norrköping
In och utfart till Kungsgatan och förbättringar på befintlig gata mm.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Höjdjustering av väg i Norrköping
Projektet omfattar åtgärder på ca 100 m av Västra Bravikenvägen för höjdjustering samt komplettering av vägmärken på en sträcka av ca 1 000 m.
Åtgärder inför linjenät 2020 i Norrköping
Projektet omfattar åtgärder som ska utföras för att anpassa Östgötatrafikens nya linjenät, linje 11. I uppdraget ingår det anläggning och tillgänglighetsanpassning av nya och befintliga busshållplatser, rivning av väderskydd, vägmålning, breddning av befintlig vägren, anläggning av busskuddar, rivning och flytt av skyltar, nyanläggning av en ny trappa inklusive ramp samt belysning till de nya väderskydden
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Utökade lokaler för restaurang.
Ombyggnad av bäck i Norrköping
Ombyggnad för ny fiskräknare mm.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Utbildningslokal för stenhuggeri.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Förlängning av gata i Norrköping
Förlängning utav Kromgatan i östlig riktning för att tillgängliggöra fastigheten Säkringen 1. I uppdraget ingår även belysning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av stall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av annan byggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av förråd.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norrköping
Anmälan om rivning del av lada.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring i ventilationsanläggning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av före detta advokatkontor till 2 st lägenheter. (ursprungligen har det varit 2 lägenheter) Brandavskiljande åtgärder utförs så att lägenheterna separeras i egna brandceller. Installationer separeras och brandavskiljes, avsättningar för vent, vs och el utförs i respektive lägenhet.
Rivning av cistern i Norrköping
Rivningslov för rivning av delvis underjordisk cistern.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av pumpstation i Norrköping
Rivningslov för rivning av pumphus.
Tillbyggnad av tältlager i Norrköping
Tältbyggnad som väderskydd över hugg
Fördjupad dammutredning för 2 st reglerdammar i Norrköpings kommun
Uppdraget avser att genomföra en fördjupad dammutredning för reglerdammen vid Lilla Älgsjön samt för reglerdammen vid Nedre Glottern i Norrköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: