Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Tillbyggnad av fabrik i Norrköping
Tillbyggnaden ger Hercules Armering ökad logistikkapacitet och en framtida robotiserad svetstillverkningslinje. Utsedd leverantör av vitvaror är Electrolux. Utsedd entreprenör för lyftanordningar är JMK Lyftdon.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Q-märkt byggnad. Ändrad användning av kontor till bostadsändamål. Ca 42-48 lägenheter.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Lokalanpassningar i förskola i Norköping
Ombyggnad av Kastanjegårdens förskola
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Ombyggnad av 40/20kv- station i Norrköping
Totalombyggnad av 40/20kv-station med enkeltransformering.
Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Renovera spillvattenledningar i Lagerlunda.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Bråvalla, Norrköping
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 37, Bråvalla, för daglig verksamhet.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Förberedande arbeten inför elektrifiering av järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Ca 400 meter spårbyte i Kimstad mot Skärblacka (räls-, sliper och ballastbyte) samt ombyggnad av en plankorsning (VK-plattor byts till Strail). Bandel 563, ca km 0+646 – km 1+050.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottshall för att få till passage mellan blivande halldelar och även tillbyggnad av ny entrè med hiss som når alla planen. Byggnad 10 innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen, lärararbetsplatser och salar för pingis, dans och teoretisk undervisning. Lärararbetsplatser med omklädning och lunchrum. Installationer byts ut i idrottshall och byggnad 10.
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Arbetet berör bla området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 80 till 100 platser mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Betongrenovering av sedimenteringsbassänger vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande betongrivningsarbeten, betongarbeten, betongrenoveringsarbeten samt ombyggnadsarbeten mm. vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Luktreducerande åtgärder vid pumpstation mm på Slottshagens ARV i Norrköping
Nodra planerar att genomföra luktreducerande åtgärder på huvudpumpstationens inlopp, processhall, biofilter och externslamottagningen på Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Renovering av tunnlar vid vattenverk i Norrköping
Avser reparation/bergrensning i tunnlar vid Borgs vattenverk i Norrköping. Arbetet omfattar bl a bergrensning av löst berg, bergförankring med bultar och med skyddsnät, sprutbetong i tunnel, mm. Entreprenaden är en del i upprustningen av vattenverket för att upprätthålla dess standard.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Tillbyggnad av affärshus i Krokek, Norrköping
Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är Skvallertorget, passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan och passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan där den sistnämnda passagen ligger som en option.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Förlängning av väg mm i Norrköping
Avser iordningställande av gator och trottoarer med tillhörande belysning samt anläggning av en mindre parkyta i Kneippen, vid korsningen mellan Linköpingsvägen och Lokegatan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Arkösund
Bättre standard med fler parkeringsplatser.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ombyggnad för en restaurang, gamla Candylands lokaler.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Ändrad användning från butik och verkstad till aktivitetslokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning från lager/kontor till föreningslokal.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av festlokal till hotellrum.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av lokal till restaurang samt vvs-installation.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontor till daglig verksamhet samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola, ombyggnation samt vvs-installation.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bageri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affär till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning till flerbostadshus. 5 st lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av universitet i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnad och vvs-installation.
Utbyggnad av personalrestaurang och konferens i Norrköping
Konferenscenter samt ny personalrestaurang
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av vattentorn i Norrköping
Rivning av vattentorn.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad av kontor samt byte av ventilations- och kylaggregat.
Tillbyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik/kontor/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrköping
Tillbyggnad av fritidshus med altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av del av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av pizzeria i Norrköping
Ändrad användning av fastigheter till pizzabod.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av tillbyggnader på befintligt fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Rivning och tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus samt komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage samt förråd.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av pumpstation i Norrköping
Rivning av pumphus/filterhus.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring förskola och ny ventilation.
Ombyggnad av tvätthall i Norrköping
Ändrad användning; inredning av tvätthall i garage.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av kvarterslokal till lägenhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning från bostadslägenhet till tandhygienistklinik.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning från restaurang till butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: