Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Omvandling till världskulturmuseum, bostäder mm i Norrköping
Omvandling av kraftverksområde till världskulturmuseum, bostäder både för permanent boende och sommarboende, samhällsservice, marina, hotell, konferenscenter, restauranger med mera.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Lokalanpassningar i förskola i Norköping
Ombyggnad av Kastanjegårdens förskola
Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
Om och tillbyggnad av Hallbergagatan LSS boende.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Ombyggnad av 40/20kv- station i Norrköping
Totalombyggnad av 40/20kv-station med enkeltransformering.
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Renovering av Skarphagsskolans Idrottshall
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottshall för att få till passage mellan blivande halldelar och även tillbyggnad av ny entrè med hiss som når alla planen. Byggnad 10 innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen, lärararbetsplatser och salar för pingis, dans och teoretisk undervisning. Lärararbetsplatser med omklädning och lunchrum. Installationer byts ut i idrottshall och byggnad 10.
Relining av spillvattenledningar i Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av ledning för spillvatten på Norra Promenaden samt spill och dagvatten på Söderköpingsledningen i Norrköping.
Flytt av E4 vid trafikplats Löfstad
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Arbetet berör bla området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av bilhall och verkstad i Norrköping
Ombyggnad i bilhall, leverans av ny hall och ny parkering
Upprustning av gatusystem i Norrköping etapp 2
Ny asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området. Ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park, Sveatorget ska bli en ny mötesplats.
Luktreducerande åtgärder vid pumpstation mm på Slottshagens ARV i Norrköping
Nodra planerar att genomföra luktreducerande åtgärder på huvudpumpstationens inlopp, processhall, biofilter och externslamottagningen på Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Betongrenovering av sedimenteringsbassänger vid Slottshagens ARV i Norrköping
Objektet avser totalentreprenad omfattande betongrivningsarbeten, betongarbeten, betongrenoveringsarbeten samt ombyggnadsarbeten mm. vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.
Renovering av tunnlar vid vattenverk i Norrköping
Avser reparation/bergrensning i tunnlar vid Borgs vattenverk i Norrköping. Arbetet omfattar bl a bergrensning av löst berg, bergförankring med bultar och med skyddsnät, sprutbetong i tunnel, mm. Entreprenaden är en del i upprustningen av vattenverket för att upprätthålla dess standard.
Förberedande arbeten inför elektrifiering av järnväg mellan Kimstad-Skärblacka
Ca 400 meter spårbyte i Kimstad mot Skärblacka (räls-, sliper och ballastbyte) samt ombyggnad av en plankorsning (VK-plattor byts till Strail). Bandel 563, ca km 0+646 – km 1+050.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ytskiktsrenovering, syllbyte i ytterväggar och bärande innerväggar samt mindre ombyggnationer. Installationsarbeten skall utföras
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerlokaler i tegel ca 2500 kvm
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är Skvallertorget, passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan och passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan där den sistnämnda passagen ligger som en option.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering invändigt och delvis utvändigt, syllbyte i ytterväggar och mindre ombyggnationer samt installationer i befintliga lokaler. Förskolan innehåller två avdelningar med serveringskök i ena avdelningen och ett vanligt kök i avdelning 2, lekrum, ateljé, omklädningsrum och personalrum, med tillhörande allmänna utrymmen.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Förlängning av väg mm i Norrköping
Avser iordningställande av gator och trottoarer med tillhörande belysning samt anläggning av en mindre parkyta i Kneippen, vid korsningen mellan Linköpingsvägen och Lokegatan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Arkösund
Förbättra markerad parkeringsyta enligt handling Bilaga 2 Översiktsplan Markplaneringsplan genom att spränga bort angivet berg ca 250 m2, komplettera grusplan, ca 4500 m2 med nytt slitlager samt förbättra avvattningen genom att gräva ur markerade diken. Sprängmassor/schaktmassor läggs inom märkt område. Infartsväg om ca 40 meter, nytt slitlager, diken rensas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger, stambyte samt ombyggnation av flerbostadshus.
Installation av bergvärme i gruppbostad i Svärtinge
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ombyggnad elcentral samt styr & reglerarbeten.
Installation av bergvärme i äldreboende i Norrköping
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ombyggnad elcentral, ny elservis samt styr & reglerarbeten.
Ny vattenrening vid plaskdamm i Norrköping
Projektet omfattar detaljprojektering samt byggnation av ett mindre reningsverk i byggnad till folkparkens plaskdamm. I projektet ingår även rivning av det befintliga uttjänta reningsverket.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrköping
Ommbyggnad av entresolplan till lokaler tillhörande vårdcentral.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Norrköping
Tillbyggnad av verkstad.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerlokaler/verkstad (inre hamnen etapp 2).
Ombyggnad av kyrka i Norrköping
Till- och ombyggnad av kyrka, fasadändring samt uppförande av förråd och soprum.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad av kontor samt byte av ventilations- och kylaggregat.
Ombyggnad av universitet i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnad och vvs-installation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
3 nya lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skollokal samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola, ombyggnation samt vvs-installation.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 1 st lägenhet.
Ombyggnad av bageri i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bageri.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning från enbostadshus till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av enbostadshus till flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Anläggande av rekreationsområde; strandskyddsprövning.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete inför kommande byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av brygga i Norrköping
Förlängning av brygga; strandskyddsdispens.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning av förråd/hobbyrum till massage och behandlingsrum.
Ombyggnad till lägenhet i Norrköping
Ombyggnad till 1 lägenhet.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av byggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av sophus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med sophus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: