Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen. Avser utbyggnad av 220 meter kaj och bakomliggande hamnplan på cirka 40 000 m2 med tillhörande infrastruktur med dagvatten och elkanalisation.
Basunderhåll väg område Norrköping
Vägnätets totala längd för området är ca 1366 km varav grusväg ca 97 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ca 1300 kvm.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Möjliggöra för småindustri, kontor och handel i Ingelsta, Norrköping
Möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Ombyggnad av väg i Åby, Norrköping
Projektet omfattar höjdjustering samt breddning av Lageruddsvägen för att dels anpassa vägen i höjd till korsningspunkten med den nya järnvägen som är under utbyggnad i området, samt breddning av vägen. Projektet innefattar även åtgärder på infarten till Rustas Lager samt en provisorisk väg som kan användas när arbeten görs på den ordinarie infarten. Projektet omfattar åtgärder på ca 400 m av Lageruddsvägen samt ca 100 m av infarten till Rusta.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion, installation av hiss och rulltrappor samt väsentlig ändring av ventilation.
Renovering av Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser byte av radiatorer och renovering av WC, ytskiktsrenovering och inv. kompl., fönsterrenovering samt installation av ny belysning.
Ombyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping etapp 2 mfl
Kvarteret Ankarstocken med mera (P-huset Ankaret)
Ombyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping etapp 1
Ombyggnation av del av Kristinagatan och Repslagaregatan i anslutning till detaljplan för kvarteret Ankarstocken med mera (P-huset Ankaret)
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Ombyggnad av korsning i Norrköping
Korsningen Lindövägen – Kanalgatan ska byggas om för att göra den säkrare för gående och cyklister genom hastighetssänkande åtgärder.
Ombyggnad av lokalgata samt ny infart mm i Norrköping
Upprustning av befintlig lokalgata från Lindövägen samt nybyggnad av gång- och cykelväg för nybyggnad av returpunkt, se projekt 1468040.
Ombyggnad av busskörfält i Norrköping
Ombyggnation av busskörfältet på Stockholmsvägen
Installation av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem på Nodra ABs fastigheter
Nodra AB har för avsikt att öka säkerheten samt förbättra tillträdeskontrollen inom bolagets lokaler, teknikbodar, fastigheter och miljöstationer. Detta utförs genom en översyn av inbrottslarm och passerkontrollsystem samt införande av Mifare Classic som lästeknik på samtliga anläggningar. Anläggningarna ska även förberedas för en framtida övergång till Desfire V2. Upphandlingen avser en utbyggnad av Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem, bestående av kombinerat/integrerat inbrottslarm- och passerkontrollsystem, till att även innefatta Nodra ABs samtliga lokaliteter. Ett antal lokaler, teknikbodar m.m. är redan utrustade med passerkontrollsystem och några är även utrustade med inbrottslarm. Dessa anläggningar ska uppgraderas, kompletteras och eller bytas ut så att anläggningarna fullt ut är integrerade med Norrköpings kommuns befintliga centrala säkerhetssystem.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Markarbeten för installation av kalkfilterbädd i Norrköping
Avser grävarbeten för installation av en kalkfilterbädd i Svensksund. Entreprenaden omfattar bl.a. förstärkning av grusväg, schakt av kalkfiltergrop, maskinassistans vid iläggande av makadam och filtermaterial samt inköp av dessa, schakt av rörgravar mm. Sidoentreprenör för installation av rörsystem anlitad sedan tidigare.
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Totalombyggnad dubbel 40 kV Skärblacka
SKAR Skärblacka, dubbel 40 kV, totalombyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring samt inre ombyggnad av vårdlokal.
Förbättringar på gata i Norrköping
Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Dränering samt markarbete vid skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser markarbeten för dränering av hus A, hus B samt skolgård på Kättinge skola, Vikbolandet, Norrköping. Option på lekutrustning och planteringar.
Ombyggnad av mark i Norrköping
Projektet omfattar att transportera cirka 120 000m3 schaktmassor från angivet upplag vid Rustas centrallager i Norrköping till tre olika platser. Exempel på arbeten som ska utföras är schaktning/lastning, transport och fyllningsarbeten.
Ombyggnation i del av teater i Norrköping
Ombyggnation av restaurang gycklaren med tillhörande serveringsyta, scendel samt promenoar fram till norra sidan. Befintligt rum kallat ”Zacharias salong” ska rivas ner till ursprungligt golv samt tillhörande avskiljande vägg. Likaså ska befintliga rum förutom ljud/ljustekniker rum vid östra promenoaren rivas och återställas. Befintligt kök skall rivas /demonteras och återbyggas. Golvbeläggning ska rivas och återställas och tak och väggar behandlas och målas.
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Upprustning av park i Norrköping
Anläggning av lekmiljöer, dagvattenlösningar, motions- och bollsportsanläggning samt renovering och uppbyggnad av grönytor samt upprustning av befintlig belysning. Det övergripande målet med projektet är att stärka sociotopvärdena lek, blomning, motion och bollsport.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Projektet omfattar markarbeten i Ljuraparken såsom förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. Utegym och en aktivitetsyta med klätternät och basket ligger som två separata optioner. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Åtgärder inför linjenät 2020 i Norrköping
Projektet omfattar åtgärder som ska utföras för att anpassa Östgötatrafikens nya linjenät, linje 11. I uppdraget ingår det anläggning och tillgänglighetsanpassning av nya och befintliga busshållplatser, rivning av väderskydd, vägmålning, breddning av befintlig vägren, anläggning av busskuddar, rivning och flytt av skyltar, nyanläggning av en ny trappa inklusive ramp samt belysning till de nya väderskydden
Ny åfåra för Torshagsån i Norrköping
Projektet omfattar omledning av en ca 100 m lång åsträcka av Torshagsån vid Kvarntorp som idag är kanaliserad och överbyggd av mestadels asfalt. Åtgärden medför omledning av vatten, schakt och bortforsling av delvis förorenade massor, rivning av dammbyggnad samt formning av ny åfåra med lekområden för fisk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om installation av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av hissar/ingrepp i bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Avser invändig renovering av industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Anmälan om återställning av industribyggnad efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt ombyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av förskola samt vvs-installation.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt nytt entresolbjälklag och inre ändringar.
Ombyggnad av veterinärstation i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad.
Rivning av bilvårdsanläggning i Norrköping
Rivningslov för rivning av bilvårdsanläggning mm.
Förlängning av gata i Norrköping
Förlängning utav Kromgatan i östlig riktning för att tillgängliggöra fastigheten Säkringen 1. I uppdraget ingår även belysning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning från förskola till gemensamhetslokal samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Bygglov för utökning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Marklov för markarbeten.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivningslov för rivning av kontorsbod.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av villa med komplementsbyggnader uthus/garage.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av mast och teknikbod.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov för rivning av 3 förråd.
Ombyggnad av soprum i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till soprum.
Tillbyggnad av förråd i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av spillvattenstation.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Anmälan om ändring av annan byggnad.
Ombyggnad av verkstad i Norrköping
Anmälan om installation av ventilation samt utökat brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg i flerbostadshus.
Rivning av garage i Norrköping
Anmälan om rivning av garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lägenhet
Tillbyggnad av billyft vid industrihus mm Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med billyft samt fasadändring.
Fördjupad dammutredning för 2 st reglerdammar i Norrköpings kommun
Uppdraget avser att genomföra en fördjupad dammutredning för reglerdammen vid Lilla Älgsjön samt för reglerdammen vid Nedre Glottern i Norrköpings kommun.
Ombyggnad av hockeyrink vid Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser demontering av befintlig rink, anpassning inför nya rink samt montering av ny rink.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: