Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Orrspelet 1. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler, nya lägenhetsförråd samt tillhörande markarbeten. Objektet ligger i Valla Fridhem i Linköping, adress Sydsvägen 2-4 samt Ulvåsavägen 6-20 i fastigheten Kv Orrspelet 1.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell. Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Markarbeten i Ryd centrum, Linköping
Omfattar markarbeten inom Ryd Centrum samt tillhörande optioner inom området Ryd i Linköping.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Samverkansledare till projekt Ostlänken
2 års avtalstid. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av två busshållplatser med omkringliggande diken och gång- och cykelvägar. Objektet är beläget utmed Universitetsvägen vid korsningen Universitetsvägen/Teknikringen.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 2
Ombyggnad av GC-väg i Skäggetorp. Projektet utförs i 2 etapper, totala sträckan är ca 2,5-3 km.
Ombyggnad av dagvattenanläggning vid motorstadion i Linköping
Objektet består av: Förläggning dräneringsledning med nedstigningsbrunnar, Utökning av dagvattendammar (fördröjningsmagasin), Rivning och proppning av gamla dagvattenledningar samt Bygge av nytt skyddsräcke.
Ombyggnad av vind i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor, inredning av vind samt fasadändring - takfönster.
Ombyggnad av park, gc-väg mm i Linköping
I en ömtålig miljö av hästkastanjer ska det anläggas en ny 80 meter lång gångväg i grus. I samma ömtåliga miljö ska det även byggas en lekplats och befintlig belysning ska rustas upp och kompletteras med ny ledningsdragning och nya armaturer. En ny gc-väg ska byggas på delar av befintlig parkering längs Videgatan och knytas ihop med nybyggd gc-väg mot malmslättsvägen och befintlig asfalterad gc-väg genom Johannesborgsparken. Den befintliga asfalterade gc-vägen ska få ny beläggning. I den södra delen av parken kommer parkeringarna mot griftegården byggas bort och ytorna kommer bearbetas med ny beläggning och nytt utseende.
Ev åtgärder inför exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Detta projekt syftar till att ta fram en gemensam grund för åtgärder inom delavrinningsområdet kopplat till exploatering.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
Ändrad användning av industrilokal till verkstad och kontor samt skärmtak.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Ombyggnad av korsningar i Linköping
För att öka tryggheten och minska hastigheten, byggs väglinser (farthinder) i korsningarna Snickaregatan/Kungsgatan och Snickaregatan/Ågatan.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus inredning av ytterligare bostäder på Filosofen 7 ,Filosofen 8.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av räddningscentral i Linköping
Anmälan avseende ändring av bärande kontruktion i Räddningsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Linköping
Anmälan avsseende installation eller ändring av VA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning av flerbostadshus.
Rivning av grupphus i Linköping
Rivning av 3 enbostadshus och garage Ikonen 1,2,3.
Ombyggnad av konferenslokal i Linköping
Ombyggnad av restaurang till konferenslokal för hotell samt uppsättning av fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad samt rivning av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Ändrad användning av butik till vårdcentral samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av del av skola till kontor.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Ändrad användning av företagslägenheter till hotell.
Ombyggnad av kallager i Linköping
Ändrad användning av förråd till kallager samt fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Tillbyggnad av kraftvärmeverk och nytt torn.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning av kontor till skolan samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av omklädningsrum i Linköping
Ändrad användning av kontorsbyggnad till omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Linköping
Ändrad användning del av garageplan till lägenhetshotell.
Ombyggnad av bar i Linköping
Ändrad användning del av lokal i affärshus/butik till juicebar.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Ändrad användning av lokal och bostäder till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av vind till kontor.
Ombyggnad av veterinärstation i Linköping
Ändrad användning av lokal till huddagis.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av kök/matsal till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av ställverk i Linköping
Tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av garage i Linköping
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler (kallförråd).
Ombyggnad av museum i Linköping
Ändrad användning av förråd till museum.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av skärmtak i Linköping
Rivning av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Linköping
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av del av terasser (4 lgh).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över källarnedgångar.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan om rivning av fritidshus (Långa Lisa nr 5 och 9).
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av VA.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av Va/ventilation.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fälling av träd samt markarbeten.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fällning av träd och buskar samt schakt/fyllning av mark.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Förnyelse av VA-ledning på Skog 1:9, Vists-Hovertorp 8:1, 7:1 och 12:1.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor/samlingslokal med ny entréhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: