Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell. Invändiga rivningsarbeten.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 5 huvuddelar, kallade A, B, C, D och E: A: Byte tuber sidovägg och tak i eldstad. Panna 4 (061) vid TvABs anläggning på Gärstad. B: Byte av tuber i eldstad ovan Inconell. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. C: Byte av hetvatteneko. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. Option: Byte av liknande paket i samma panna. D: Byte ekopaket 1.1 Panna 1 (051) vid TvABs anläggning på Gärstad. E: Inconelbeläggning på tubpaneler i panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping (Södra Oskarsgatan 7)
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Ombyggnation av 15 hissar på: Ödegårdsgatan 38, 40 Åbylundsgatan 4 Åbylundsgatan 2 Skolgatan 25 Mårdtorpsgatan 45 Storskiftesgatan 77, 79, 81, 83, 85, 87 Enskiftesgatan 3, 5, 9
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ny våtutmatning till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser demontage av befintlig våtskraptransportör samt levererans av ny komplett våtskraptransportör som ska mata ut aska och slagg från panna 3.
Rivning av växel i Linköping
Spåråtgärder, där bland annat befintlig klotväxel 1005 slopas. Spåret benämnt ”Tullspåret” rivs. Spårledning 812 anpassas till nya förhållanden i och med att spår och växel 1005 slopas. Spårspärr 418a som är en ”4-klossars spärr” byggs om till en ”2-klossars spärr”. Efterföljande spår ska rivas och marken ska saneras och återställas.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Muddring av kanal mm i Rimforsa
Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt vid infarten till rondellen.
Ombyggnad av dagvattenanläggning vid motorstadion i Linköping
Objektet består av: Förläggning dräneringsledning med nedstigningsbrunnar, Utökning av dagvattendammar (fördröjningsmagasin), Rivning och proppning av gamla dagvattenledningar samt Bygge av nytt skyddsräcke.
Ombyggnad av park, gc-väg mm i Linköping
I en ömtålig miljö av hästkastanjer ska det anläggas en ny 80 meter lång gångväg i grus. I samma ömtåliga miljö ska det även byggas en lekplats och befintlig belysning ska rustas upp och kompletteras med ny ledningsdragning och nya armaturer. En ny gc-väg ska byggas på delar av befintlig parkering längs Videgatan och knytas ihop med nybyggd gc-väg mot malmslättsvägen och befintlig asfalterad gc-väg genom Johannesborgsparken. Den befintliga asfalterade gc-vägen ska få ny beläggning. I den södra delen av parken kommer parkeringarna mot griftegården byggas bort och ytorna kommer bearbetas med ny beläggning och nytt utseende.
Ev åtgärder inför exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Detta projekt syftar till att ta fram en gemensam grund för åtgärder inom delavrinningsområdet kopplat till exploatering.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Upprustning av lekplats i Johannelund, Linköping
Avser upprustning av lekplats.
Utbyte av konstgräs på Linköping arena
Objektet är Linköpings huvudarena för elitfotboll och består av befintlig konstgräsplan med spelmåttet 68 x 105 m.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Resurskonsult tunnelsäkerhet, Installation Öst Stora Projekt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler och nybggnad av lagertält, plank samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för ändrad användning av lagerlokaler till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av räddningscentral i Linköping
Anmälan avseende ändring av bärande kontruktion i Räddningsstation.
Rivning av grupphus i Linköping
Rivning av 3 enbostadshus och garage Ikonen 1,2,3.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (glasad fasad, inglasade balkonger).
Rivning av klubbhus i Linköping
Rivning av klubbhus och förråd.
Ombyggnad av cykelväg i Linköping
Två sammankopplade cykelbanor ska binda samman skola, fotbollsplaner och bostadsområde.
Tillbyggnad av idrottshall i Linköping
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Tillbyggnad av kraftvärmeverk och nytt torn.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av bostad till restaurang.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Ändrad användning av butik till vårdcentral samt fasadändring.
Ombyggnad av kallager i Linköping
Ändrad användning av förråd till kallager samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler/verkstad till handelslokaler/restaurang.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning av kontor till skolan samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Linköping
Ändrad användning del av garageplan till lägenhetshotell.
Ombyggnad av bar i Linköping
Ändrad användning del av lokal i affärshus/butik till juicebar.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från lagerlokaler till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av kök/matsal till utbildningslokaler.
Ombyggnad av veterinärstation i Linköping
Ändrad användning av lokal till huddagis.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler till café.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av del av skola till kontor.
Ombyggnad av fritidshem i Linköping
Ändrad användning av butik till fritidsverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang.
Tillbyggnad av ställverk i Linköping
Tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler (kallförråd).
Rivning av skärmtak i Linköping
Rivning av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Linköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av paviljong i Linköping
Rivning/flytt av paviljong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av del av terasser (4 lgh).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över källarnedgångar.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på idrottshall.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av gym i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till gym.
Tillbyggnad av garage i Linköping
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler med utegård/skärmtak (200kvm).
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fälling av träd samt markarbeten.
Ombyggnad av mark i Linköping
Marklov för fällning av träd och buskar samt schakt/fyllning av mark.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt anmälan om byggåtgärder.
Ombyggnad av äldreboende i Linköping
Anmälan avsseende installation eller ändring av VA.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan om rivning av fritidshus (Långa Lisa nr 5 och 9).
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i källarplan i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av VA.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation eller ändring av Va/ventilation.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Förnyelse av VA-ledning på Skog 1:9, Vists-Hovertorp 8:1, 7:1 och 12:1.
Nybyggnad av konferenslokal i Linköping
Avser flytt och iordningsställande av befintligt futurohus till ev konferenslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus inredning av ytterligare bostäder på Filosofen 7 ,Filosofen 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: