Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever.
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan. Projektet omfattar även samtliga lokaler samt tillhörande mark. Fastigheten innehåller 186 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 6 RoK samt flertalet lokaler i olika variationer både avseende användningsområde och storlek.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av mark/gata och parkmiljö ,mm i Linköping, etapp 1 & 2
Objektet består i huvudsak av ombyggnad av mark/gata (g:a tanneforsvägen, nya tanneforsvägen, klövergatan) och parkmiljö; så som trafikåtgärder, torg (stenbeläggning), trappor (9 st), murar (sten/betongmurar), ramp (1 st), bryggor (4 st), bänkar/soffor, kaj (renovering bef kajanläggning), gångvägar, träd, dagvattenledningar/fördröjningsmagasin, belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping
Syftet med ombyggnationen är att tillskapa lokaler för ett samverkanshus mellan Universitet och Näringsliv.
Renovering av kraftverksdamm i Linköping
Vattenbilning och fräsningsarbeten.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
In och utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad från förråd till lägenheter 6 lägenheter/hus. Gulsparven 2 och Ostbrickan 2.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ut och invändig renovering av Ådalagatan
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Ombyggnad och renovering av kajanläggning i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering av ca 310 m kajanläggning längs stångån (strandskoning) inkl gångväg längs aktuell kajsträckning. Vidare ingår ombyggnad av 4 st trappor och omgivande mark (slänter, stödmurar, parkering, del av gångbanor och gator etc) vid Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan, Tegelbruksgatan; omläggning VA-ledningar, åtgärder för 1 st fast träbrygga samt 1 st temporär flytbrygga, träd/planteringar (buskar, lökar), dagvattenledningar/fördröjningsmagasin (svackdiken), belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Inredande av studentlägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare 28 bostäder (studentkorridor till studentrum.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 41 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 150-525 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1189 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 431 meter.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Ombyggnad av Rappestad kyrka
Borttagande av bänkar och flytt av väggar mm.
Invändiga arbeten i kraftvärmeverket i Linköping
Avser att byta ut ett befintligt elektrostatisk fällningsfilter (ESP) och ersätta det med ett påsehusfilter för panna 3 (P3) Inom ramen ingår också anläggningar för filterastrester, en ny lagringssilo
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Anläggning och asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av hårdgjord yta ca 17 000 m2 för att skapa en lageryta för träbränsle.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler samt anmälningspiktiga åtgärder.
Muddring av kanal mm i Rimforsa
Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.
Nya teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping. Entreprenaden omfattar installation av säkerhetssystem till en fullt funktions- och driftsfärdig anläggning
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad planlösning mm för restaurang.
Upprustning av lekplats i Ljungsbro
Upprustning och ombyggnation av befintlig lekplats.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av radhus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i radhus på Rökringen 1 och Rökringen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i flerbostadshus.
Rivning av kontor i Ljungsbro
Anmälan avseende rivning av kontor, garage och förrådsbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning flerbostadshus samt brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av matsal/kök till kontor.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av industrlokaler till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av föskola till gym.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butikslokaler till restaurang samt fasadändring (ny rördragning).
Ombyggnad av dagcenter i Linköping
Ändrad användning av dagcenter till demenscenter.
Ombyggnad av servicebostad i Linköping
Ändrad användning av EKB boende till Servicebostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan avseende rivning av fritidshus.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning samt bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i förskola (solcellsinstallation).
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i industrilokaler.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmurar.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus samt garage och förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage samt enbostadshus.
Rivning av växthus i Linköping
Rivning av handelslokaler.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöhus på Isbrodden 55 och Isbrodden 64.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lägenhet till förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uteurm.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Inspektion av funktionsbelysning i Linköping
Upphandlingen omfattar inspektion av ca 41 000 ljuspunkter i Linköpings kommun och Mantorp.
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: