Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Grupp E1 inom Östergötlands län 2020-2022.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan. Projektet omfattar även samtliga lokaler samt tillhörande mark. Fastigheten innehåller 186 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 6 RoK samt flertalet lokaler i olika variationer både avseende användningsområde och storlek.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Renovering/ombyggnad av lägenheter i Linköping
Renovering/ombyggnation av två flerbostadshus inom fastigheten Malfors 4:70. Projektet omfattar även förrådslokaler, komplementbyggnad samt tillhörande mark.
Renovering av kraftverksdamm i Linköping
Vattenbilning och fräsningsarbeten.
In och utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad från förråd till lägenheter 6 lägenheter/hus. Gulsparven 2 och Ostbrickan 2.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ut och invändig renovering av Ådalagatan
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Ombyggnad och renovering av kajanläggning i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering av ca 310 m kajanläggning längs stångån (strandskoning) inkl gångväg längs aktuell kajsträckning. Vidare ingår ombyggnad av 4 st trappor och omgivande mark (slänter, stödmurar, parkering, del av gångbanor och gator etc) vid Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan, Tegelbruksgatan; omläggning VA-ledningar, åtgärder för 1 st fast träbrygga samt 1 st temporär flytbrygga, träd/planteringar (buskar, lökar), dagvattenledningar/fördröjningsmagasin (svackdiken), belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Inredande av studentlägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare 28 bostäder (studentkorridor till studentrum.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Invändiga arbeten i kraftvärmeverket i Linköping
Avser att byta ut ett befintligt elektrostatisk fällningsfilter (ESP) och ersätta det med ett påsehusfilter för panna 3 (P3) Inom ramen ingår också anläggningar för filterastrester, en ny lagringssilo
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Renovering av teater i Linköping
Renovering och modernisering i stora delar av lokalerna och i de tekniska installationerna.
Nya teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping. Entreprenaden omfattar installation av säkerhetssystem till en fullt funktions- och driftsfärdig anläggning
Upprustning av lekplats i Ljungsbro
Upprustning och ombyggnation av befintlig lekplats.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av industrlokaler till gym.
Ombyggnad av radhus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i radhus på Rökringen 1 och Rökringen 2.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i handelslokaler.
Rivning av kontor i Ljungsbro
Anmälan avseende rivning av kontor, garage och förrådsbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning flerbostadshus samt brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Linköping
Bygglov för ändrat användning från tandläkarmottagning till skola, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang samt fasadändring, Kv 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av föskola till gym.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av butikslokal till café.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butikslokaler till restaurang samt fasadändring (ny rördragning).
Ombyggnad av dagcenter i Linköping
Ändrad användning av dagcenter till demenscenter.
Ombyggnad av servicebostad i Linköping
Ändrad användning av EKB boende till Servicebostad.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöhus på Isbrodden 55 och Isbrodden 64.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage samt enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lägenhet till förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uteurm.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmurar.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan avseende rivning av fritidshus.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning samt bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i förskola (solcellsinstallation).
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i industrilokaler.
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: