Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 35 mellan Åtvidaberg-Linköping, etapp 3
Mötesfri väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats Grebo.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 4 st huvuddelar. De omfattar utbyte av delar av panelväggar i dragen på panna 3 och panna 4, utbyte av 2 st ekopaket på panna 4 samt utbyte av tuber i överhettare 3.1 i panna 4.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
Ombyggnad till restaurang i Linköping
Restaurangdel med ca 250 sittplatser och ett modernt, miljöanpassat restaurangkök. I anslutning till restaurangen byggs nya konferens- och evenemangslokaler på ca 400 kvadratmeter. Som en del av ombyggnationen tillskapas 600 kvm ny kontorsyta för annan verksamhet.
Breddning/ombyggnad av cykelbana i Ryd, Linköping
Objektet består av breddning/ombyggnad av ca 2700 m befintlig cykelbana. Utmed Stenbrötsgatan flyttas kantsten på norra sidan för att ge plats till cykelbanan. Objektet sträcker sig från Ryds centrum till Abiskorondellen i Linköping.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Kollektivtrafikåtgärder på Bergsvägen i Tornby, Linköping
Objektet avser ombyggnad av Bergsvägen ca 800 m i anslutning till Tornbyvägen.
Kollektivtrafikåtgärder längs S:t Larsgatan i Linköping
Avser ombyggnad av två hållplatslägen, gjutning av markbetong kantstensflytt, nya refuger samt ombyggnad av två trafiksignalanläggningar. I gatan ska asfalt fräsas och nytt slitlager ska läggas och ny vägmarkering ska utföras.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar i Landeryd
Ersättningsvägar samt slopning av två plankorsningar (Dockekulla och Flygelgården). El och signalarbeten.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Biträdande projektledare till projekt Ostlänken
Uppdraget avser konsultuppdrag som kvalificerat utredningsstöd kring Ostlänkens dragning.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Nya rökgasfläktar, rökgaskanaler mm till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Objektet avser ersättning av rökgasfläktar inklusive en viss sträcka av anslutande kanaler, nya kanaler från panna till cykloner samt ett nytt spjäll i rökgaskanal. Rivning av de befintliga motsvarande installationerna ingår i entreprenaden. Objektet är beläget inom ramen för Kraftvärmeverket, KV10:s område P3.
Ombyggnad av gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av ca 250 m gata med belysningsanläggning samt 1 st ny trafiksignalanläggning.
Ombyggnad av busshållplats i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats på Drabantgatan. Objektet är beläget i T1, Linköping.
Ombyggnad av busshållplatser längs Tallbergavägen i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser längs Tallbergavägen. På Nyckelgatan ska anläggas en ny hållplats i vardera körriktningen.
Ombyggnad av busshållsplats i Sjöliden, Berg
Ombyggnad av busshållsplats
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 1
Ombyggnad av GC-väg i Skäggetorp. Projektet utförs i 2 etapper, totala sträckan är ca 2,5-3 km.
Ombyggnad av GC-väg mm i Sturefors, Linköping
Projektet består av huvuddel 1: Mark och Huvuddel 2: Elsystem Ombyggnad om befintlig GC-väg längs Näckrosvägen till en separerad gång- och cykelbana på sträckan från Blåeldsvägen till Ängsullsvägen. På sträckan skall upphöjda passager anordnas över alla korsande gator och två passager över Näckrosvägen byggas om till upphöjda passager. Två befintliga busshållplatser skall rivas och ersättas av en ny busshållplats. På sträckan norr om Tranbärsvägen skall GC-bana byggas längs Blåeldsvägen. På sträckan skall befintlig vägbelysning byggas om och till samt kanalisation för opto förläggas.
Breddning av väg i Linköping
Breddning av till- och frånfart på Kallerstadleden.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i Linköping, etapp 2
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Denna etapp består av 13 korsningspunkter inom Linköpings tätort, i stadsdelarna Berga, Johannelund, Ryd och Lambohov.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad planlösning.
Rivning av skola i Linköping
rivning av skola, rivning av magasin, rivning av maskinhall, rivning av stall fålåsa 12:1.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Tillbyggnad av kedjehus i Linköping
Tillbyggnad av kedjehus, fasadändring - fönster, inbyggnad av carport till garage, utegrill.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
tillbyggnad av kontorslokaler/ verkstad.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Ombyggnad cykelparkering vid resecentrum, Linköping
Cykelparkeringar på den södra delen av resecentrum ska byggas om för att ge plats för fler cyklar. Efter ombyggnaden ska ca 470 cykelplatser finnas på ytan. Platser ska erbjudas i ett nytt cykelgarage, nya cykelställ i två våningar med skärmtak och nya ställ i markplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
installation av ventilation i flerbostadshus axet 7,9.
Ombyggnad av butik i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Ändrad användning av serviceboende till förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av tvättstuga till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Ändring (ombyggnad av öppenarea).
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad använding av raststuga till glasscafé.
Ombyggnad av vårdbostad i Linköping
Ändrad användning av bostadsbyggnad till uthyrning korttidsboende.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av förråd till gemensamhetslokal.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
ändrad användning av förråd till verkstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Fasadändring och anmälan om andrad planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning i bostad (1 lgh) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Installation av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Installation av ventilation i trädgårdshandel.
Tillbyggnad av va-ledning i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning och VA.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Tidsbegränsat/säsongslov bygglov för skärmtak/markis.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Tillbyggnad av butik med carport.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med vindskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av kutterspånslada.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av verkstadslokal 30 kvm
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
tillbyggnad av vårdlokaler med skärmtak för cyklar.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor med vindfång samt skärmtak på garage.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av cykelförråd.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av kök i Linköping
Ombyggnad av förråd till beredningskök och besökstoaletter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Upprustningen av lekredskap för Trädgårdsföreningen, Linköping
Avser upprustning av lekredskap för Trädgårdsföreningen i Linköping.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändring av ventilation i skola.
Fläktrum i skola i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: