Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Orrspelet 1. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler, nya lägenhetsförråd samt tillhörande markarbeten. Objektet ligger i Valla Fridhem i Linköping, adress Sydsvägen 2-4 samt Ulvåsavägen 6-20 i fastigheten Kv Orrspelet 1.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
Ombyggnad av mark/gata och parkmiljö ,mm i Linköping, etapp 1 & 2
Objektet består i huvudsak av ombyggnad av mark/gata (g:a tanneforsvägen, nya tanneforsvägen, klövergatan) och parkmiljö; så som trafikåtgärder, torg (stenbeläggning), trappor (9 st), murar (sten/betongmurar), ramp (1 st), bryggor (4 st), bänkar/soffor, kaj (renovering bef kajanläggning), gångvägar, träd, dagvattenledningar/fördröjningsmagasin, belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping
Syftet med ombyggnationen är att tillskapa lokaler för ett samverkanshus mellan Universitet och Näringsliv.
In och utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad från förråd till lägenheter 6 lägenheter/hus. Gulsparven 2 och Ostbrickan 2.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad av kontor.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 5 huvuddelar, kallade A, B, C, D och E: A: Byte tuber sidovägg och tak i eldstad. Panna 4 (061) vid TvABs anläggning på Gärstad. B: Byte av tuber i eldstad ovan Inconell. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. C: Byte av hetvatteneko. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. Option: Byte av liknande paket i samma panna. D: Byte ekopaket 1.1 Panna 1 (051) vid TvABs anläggning på Gärstad. E: Inconelbeläggning på tubpaneler i panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping (Södra Oskarsgatan 7)
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Ombyggnation av 15 hissar på: Ödegårdsgatan 38, 40 Åbylundsgatan 4 Åbylundsgatan 2 Skolgatan 25 Mårdtorpsgatan 45 Storskiftesgatan 77, 79, 81, 83, 85, 87 Enskiftesgatan 3, 5, 9
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 41 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 150-525 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1189 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 431 meter.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 31 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 225-400 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1555 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 375 meter.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Inredande av studentlägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder (studentkorridor till studentlägenheter).
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Rivning av växel i Linköping
Spåråtgärder, där bland annat befintlig klotväxel 1005 slopas. Spåret benämnt ”Tullspåret” rivs. Spårledning 812 anpassas till nya förhållanden i och med att spår och växel 1005 slopas. Spårspärr 418a som är en ”4-klossars spärr” byggs om till en ”2-klossars spärr”. Efterföljande spår ska rivas och marken ska saneras och återställas.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Nytt gashus vid avloppsreningsverk i Linköping
Omfattar maskin-, rör-, och smidesarbeten för nya rågasledningar samt installation av gastork, blåsmaskiner och gasfackla. Entreprenaden omfattar också arbeten gällande system för processkyla för gastorken, tryckluft och brutet vatten.
Ny våtutmatning till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser demontage av befintlig våtskraptransportör samt levererans av ny komplett våtskraptransportör som ska mata ut aska och slagg från panna 3.
Ny bufferttank till biogasanläggning i Linköping
Projektet omfattar ny bufferttank på befintligt fundament. Rivning av befintlig tank, Bufferttanken ska rymma ca 200 m³ netto, Montage av ny bufferttank inkl anslutningar i tank och tak.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt vid infarten till rondellen.
Ev åtgärder inför exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Detta projekt syftar till att ta fram en gemensam grund för åtgärder inom delavrinningsområdet kopplat till exploatering.
Anläggning och asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av hårdgjord yta ca 17 000 m2 för att skapa en lageryta för träbränsle.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av Ådalagatan/Hamngatan
Tätning av bjälklag, återuppbyggnad av innergård i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra rivning av befintlig innergård, tätning av garagebjälklag samt återuppbygga ny innergård på fastigheten 1701 Fjärilen 4.
Muddring av kanal mm i Rimforsa
Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.
Nya teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping. Entreprenaden omfattar installation av säkerhetssystem till en fullt funktions- och driftsfärdig anläggning
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler/verkstad till handelslokaler/restaurang.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ungefär hälften av den konstgjorda ön skall tas bort och förändra strandlinjen, även en översyn av resten av badet.
Utbyte av konstgräs på Linköping arena
Objektet är Linköpings huvudarena för elitfotboll och består av befintlig konstgräsplan med spelmåttet 68 x 105 m.
Upprustning av lekplats i Johannelund, Linköping
Avser upprustning av lekplats.
Resurskonsult tunnelsäkerhet, Installation Öst Stora Projekt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Tillbyggnad av idrottshall i Linköping
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av flerbosatdshus/restaurang med loungedel.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation handelslokaler.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, installation eller ändring av VA i kontor.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler samt anmälningspiktiga åtgärder.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i affärsbyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av bensinstation i Linköping
Tillbyggnad av bensinstationsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till skola samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Ombyggnad av cykelväg i Linköping
Två sammankopplade cykelbanor ska binda samman skola, fotbollsplaner och bostadsområde.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Ombyggnad av behandlingshem i Linköping
Ändrad användning av magasinsbyggnad till behandlingsrum.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från lagerlokaler till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av bostad till restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler till café.
Ombyggnad av butik i Linköping
Ändrad användning av lagerlokal till butik.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för änrding av marknivå.
Ombyggnad av kyrka i Linköping
Bygglov för Ändrad användning av kyrka samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Anmälan aavseende ändring av bärande konstruktion i enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Linköping
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler med utegård/skärmtak (200kvm).
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av kontor (fläktrum).
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad av ventilation.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage.
Rivning av klubbhus i Linköping
Rivning av klubbhus och förråd.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Linköping
Rivning av teknikbod.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Anläggning av våtmarker i Linköping
Två dammanordningar ska anläggas ett vid Ullaberg och ett vid rundplanen strax norr om den tidigare bebyggelsen vid Mossen
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av busshållsplatser efter Hjulsbrovägen.
Inspektion av funktionsbelysning i Linköping
Upphandlingen omfattar inspektion av ca 41 000 ljuspunkter i Linköpings kommun och Mantorp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: