Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av landningsbana mm i Linköping
Förlängning av landningsbana
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Grupp E1 inom Östergötlands län 2020-2022.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan. Projektet omfattar även samtliga lokaler samt tillhörande mark. Fastigheten innehåller 186 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 6 RoK samt flertalet lokaler i olika variationer både avseende användningsområde och storlek.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet omfattar även allmänna utrymmen, förråd och lokaler. Fastigheten innehåller 54st lägenheter med storlekar från 1RoK till 2RoK. Projektet omfattar även att på option tillskapa 14st vindslägenheter.
Ombyggnad av ventilation och tak på förskola i Linköping etapp 2
Entreprenaden kommer att omfatta arbeten som exempelvis, takomläggning, utbyggnation av fläktrum, nya ventilationsaggregat inkl. ventilationsdon etc. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök inkl utbyggnation av matsal och tillskapande av utvändigt miljöhus, nya elinstallationer inkl belysning, brandlarm mm. Invändiga verksamhetsanpassningar och lokalförändringar, samt generellt underhåll. Åtgärder i utemiljön som ex. lekutrustning samt förbättrad och tryggare angöring för transporter, hämtning/lämning med mera.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ut och invändig renovering av Ådalagatan
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Ombyggnad och renovering av kajanläggning i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering av ca 310 m kajanläggning längs stångån (strandskoning) inkl gångväg längs aktuell kajsträckning. Vidare ingår ombyggnad av 4 st trappor och omgivande mark (slänter, stödmurar, parkering, del av gångbanor och gator etc) vid Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan, Tegelbruksgatan; omläggning VA-ledningar, åtgärder för 1 st fast träbrygga samt 1 st temporär flytbrygga, träd/planteringar (buskar, lökar), dagvattenledningar/fördröjningsmagasin (svackdiken), belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem
Tillbyggnad av Ica Himnahallen
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Nybyggnad av efterrötkammare på Nykvarnsverket i Linköping
Objektet avser nybyggnad av en efterrötkammare på avloppsreningsverket i Linköping. Rötkammaren placeras i anslutning till befintliga rötkammare på det som idag är en personalparkering. Bruttoarea ca 315 m2.
Infodring av huvudspillvattenledningar i Linköping 2020, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 13 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 225 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 669 meter. Objekten är belägna i Tallboda, Linköping.
Hyresgästanpassning av kontor i Linköping
Anpassning av kontorslokaler i Mjärdevi
Infrastrukturarbeten i Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa ytskikten på Bigarråvägen och Morellvägen samt att utföra trafikanordningar på Blåeldsvägen och förstärkt belysning vid övergångsställe.
Byte av fjärrvärmeekonomiser vid värmeverk i Linköping
Projektet består av byte av hetvatteneko HW1 och HW2. Panna 3 (053) vid TvABs anläggning på Gärstad.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Linköping
Tillbyggnad av 4-5 lägenheter, ombyggnad av butik
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Kabelarbeten i Ljungsbro, över Motala Ström
Entreprenaden avser förläggning av 12 kV och 0,4 kV jordkabel samt kanalisation för opto i Ljungsbro. I entreprenaden ingår materialinköp, markarbeten, rör- och kabelförläggning inklusive skarvning och avslut enligt projektinformation. Vidare ingår kabelförläggning över Motala ström med restriktioner för utförandetidpunkt.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Upprustning av lekplats i Ljungsbro
Upprustning och ombyggnation av befintlig lekplats.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang samt fasadändring, Kv 6.
Ombyggnad av aktivitetshus i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler till sportanläggning för lekverksamhet.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av kontor/lager till ölcafé/microbryggeri.
Ombyggnad av gymnasieskola i Linköping
Ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av kyrka/öppen förskola till förskola.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning från kontor till gym.
Rivning av förskola i Linköping
Rivning av förskola.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i hotell.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, brandskydd, vatten och avlopp och ventilation i industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning av kontor.
Ombyggnad av danslokal i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i danslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Linköping
Bygglov för ändrat användning från tandläkarmottagning till skola, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av radhus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i radhus på Rökringen 1 och Rökringen 2.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningslokal till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Inredning av ytterligare bostad (3 lägenheter) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadhsus samt fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnader samt anmälningspliktiga åtgärder.
Rivning av telestation i Linköping
Anmälan avseende rivning av teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i restaurang.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i kontor.
Ombyggnad av säteri i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i säteri
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till samlingslokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av förråd.
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: