Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Orrspelet 1. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler, nya lägenhetsförråd samt tillhörande markarbeten. Objektet ligger i Valla Fridhem i Linköping, adress Sydsvägen 2-4 samt Ulvåsavägen 6-20 i fastigheten Kv Orrspelet 1.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Utbyggnad av sjukhus mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
In och utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad från förråd till lägenheter 6 lägenheter/hus. Gulsparven 2 och Ostbrickan 2.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 5 huvuddelar, kallade A, B, C, D och E: A: Byte tuber sidovägg och tak i eldstad. Panna 4 (061) vid TvABs anläggning på Gärstad. B: Byte av tuber i eldstad ovan Inconell. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. C: Byte av hetvatteneko. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. Option: Byte av liknande paket i samma panna. D: Byte ekopaket 1.1 Panna 1 (051) vid TvABs anläggning på Gärstad. E: Inconelbeläggning på tubpaneler i panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping (Södra Oskarsgatan 7)
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Ombyggnation av 15 hissar på: Ödegårdsgatan 38, 40 Åbylundsgatan 4 Åbylundsgatan 2 Skolgatan 25 Mårdtorpsgatan 45 Storskiftesgatan 77, 79, 81, 83, 85, 87 Enskiftesgatan 3, 5, 9
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 1
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 31 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 225-400 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1555 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 375 meter.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Nytt gashus vid avloppsreningsverk i Linköping
Omfattar maskin-, rör-, och smidesarbeten för nya rågasledningar samt installation av gastork, blåsmaskiner och gasfackla. Entreprenaden omfattar också arbeten gällande system för processkyla för gastorken, tryckluft och brutet vatten.
Ny bufferttank till biogasanläggning i Linköping
Projektet omfattar ny bufferttank på befintligt fundament. Rivning av befintlig tank, Bufferttanken ska rymma ca 200 m³ netto, Montage av ny bufferttank inkl anslutningar i tank och tak.
Rivning av växel i Linköping
Spåråtgärder, där bland annat befintlig klotväxel 1005 slopas. Spåret benämnt ”Tullspåret” rivs. Spårledning 812 anpassas till nya förhållanden i och med att spår och växel 1005 slopas. Spårspärr 418a som är en ”4-klossars spärr” byggs om till en ”2-klossars spärr”. Efterföljande spår ska rivas och marken ska saneras och återställas.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Ny våtutmatning till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser demontage av befintlig våtskraptransportör samt levererans av ny komplett våtskraptransportör som ska mata ut aska och slagg från panna 3.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt vid infarten till rondellen.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Ev åtgärder inför exploatering vid Tinnerbäcken i Linköping
Kommunen avser att exploatera stora områden inom delavrinningsområdet, bland annat på det före detta militära övningsområdet och i förtätningar av staden. Detta projekt syftar till att ta fram en gemensam grund för åtgärder inom delavrinningsområdet kopplat till exploatering.
Ombyggnad av park, gc-väg mm i Linköping
I en ömtålig miljö av hästkastanjer ska det anläggas en ny 80 meter lång gångväg i grus. I samma ömtåliga miljö ska det även byggas en lekplats och befintlig belysning ska rustas upp och kompletteras med ny ledningsdragning och nya armaturer. En ny gc-väg ska byggas på delar av befintlig parkering längs Videgatan och knytas ihop med nybyggd gc-väg mot malmslättsvägen och befintlig asfalterad gc-väg genom Johannesborgsparken. Den befintliga asfalterade gc-vägen ska få ny beläggning. I den södra delen av parken kommer parkeringarna mot griftegården byggas bort och ytorna kommer bearbetas med ny beläggning och nytt utseende.
Tätning av bjälklag, återuppbyggnad av innergård i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra rivning av befintlig innergård, tätning av garagebjälklag samt återuppbygga ny innergård på fastigheten 1701 Fjärilen 4.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler/verkstad till handelslokaler/restaurang.
Upprustning av lekplats i Johannelund, Linköping
Avser upprustning av lekplats.
Utbyte av konstgräs på Linköping arena
Objektet är Linköpings huvudarena för elitfotboll och består av befintlig konstgräsplan med spelmåttet 68 x 105 m.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Resurskonsult tunnelsäkerhet, Installation Öst Stora Projekt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler och nybggnad av lagertält, plank samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för ändrad användning av lagerlokaler till bostad.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder (ändring av källarlokaler till studetlägenheter).
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i affärsbyggnad samt fasadändring.
Rivning av grupphus i Linköping
Rivning av 3 enbostadshus och garage Ikonen 1,2,3.
Tillbyggnad av idrottshall i Linköping
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Tillbyggnad av kraftvärmeverk och nytt torn.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av bensinstation i Linköping
Tillbyggnad av bensinstationsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till skola samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Ändrad användning av butik till vårdcentral samt fasadändring.
Ombyggnad av cykelväg i Linköping
Två sammankopplade cykelbanor ska binda samman skola, fotbollsplaner och bostadsområde.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från lagerlokaler till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av bostad till restaurang.
Ombyggnad av fritidshem i Linköping
Ändrad användning av butik till fritidsverksamhet.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av handelslokaler till café.
Ombyggnad av veterinärstation i Linköping
Ändrad användning av lokal till huddagis.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över källarnedgångar.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på idrottshall.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Linköping
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler med utegård/skärmtak (200kvm).
Tillbyggnad av ställverk i Linköping
Tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler (kallförråd).
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage.
Rivning av klubbhus i Linköping
Rivning av klubbhus och förråd.
Rivning av telestation i Linköping
Rivning av teknikbod.
Rivning av paviljong i Linköping
Rivning/flytt av paviljong.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av gym i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till gym.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för änrding av marknivå.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus inredning av ytterligare bostäder på Filosofen 7 ,Filosofen 8.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt anmälan om byggåtgärder.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i källarplan i flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Linköping
Anmälan avsseende installation eller ändring av VA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Nybyggnad av konferenslokal i Linköping
Avser flytt och iordningsställande av befintligt futurohus till ev konferenslokal.
Anläggning av våtmarker i Linköping
Två dammanordningar ska anläggas ett vid Ullaberg och ett vid rundplanen strax norr om den tidigare bebyggelsen vid Mossen
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor/samlingslokal med ny entréhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: