Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 och 3. Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Utredningar pågår om trafikförbättrande åtgärder längs yttre Ringleden i Linköping. Projektet kommer att delas i 10-15 mindre projekt/områden och pågå från 2018-2020.
Ombyggnad av skolkök i Linköping
Ett tillagningskök i direkt anslutning till arenans VIP-lounge och loger. I samband med byggnationen av det nya köket planeras även en anpassning av lokalerna så att de ska kunna fungera som skolrestaurang, men även för att lokalerna ska fortsätta vara attraktiva för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Breddning/ombyggnad av cykelbana i Ryd, Linköping
Objektet består av breddning/ombyggnad av ca 2700 m befintlig cykelbana. Utmed Stenbrötsgatan flyttas kantsten på norra sidan för att ge plats till cykelbanan. Objektet sträcker sig från Ryds centrum till Abiskorondellen i Linköping.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Tillbyggnad skärmtak vid industrihus i Linköping
Projektet avser förlängning av skärmtak vid industri och rivning av befintliga lokaler samt uppsättning av mur, ändring av infart och flytt av fordonsväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nya rökgasfläktar, rökgaskanaler mm till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Objektet avser ersättning av rökgasfläktar inklusive en viss sträcka av anslutande kanaler, nya kanaler från panna till cykloner samt ett nytt spjäll i rökgaskanal. Rivning av de befintliga motsvarande installationerna ingår i entreprenaden. Objektet är beläget inom ramen för Kraftvärmeverket, KV10:s område P3.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 4 st huvuddelar. De omfattar utbyte av delar av panelväggar i dragen på panna 3 och panna 4, utbyte av 2 st ekopaket på panna 4 samt utbyte av tuber i överhettare 3.1 i panna 4.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
Ombyggnad av väg, busshållplats mm i Ljungsbro
Ombyggnad av Cloettavägen mellan O G Svensson väg och Hjalmar Svenfeldts väg samt ombyggnad av befintlig parkeringsplats söder om Löjtnantsgatan.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Ombyggnad till restaurang i Linköping
Restaurangdel med ca 250 sittplatser och ett modernt, miljöanpassat restaurangkök. I anslutning till restaurangen byggs nya konferens- och evenemangslokaler på ca 400 kvadratmeter. Som en del av ombyggnationen tillskapas 600 kvm ny kontorsyta för annan verksamhet.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Kollektivtrafikåtgärder på Bergsvägen i Tornby, Linköping
Objektet avser ombyggnad av Bergsvägen ca 800 m i anslutning till Tornbyvägen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar i Landeryd
Ersättningsvägar samt slopning av två plankorsningar (Dockekulla och Flygelgården). El och signalarbeten.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Anläggningsspecifika krav för järnväg mm, Linköping-Västervik
Avser anläggningsspecifika krav för järnväg (AKJ) och översiktsplan signalsystem för sträckan Linköping-Västervik, ERTMS.
Kollektivtrafikåtgärder längs S:t Larsgatan i Linköping
Avser ombyggnad av två hållplatslägen, gjutning av markbetong kantstensflytt, nya refuger samt ombyggnad av två trafiksignalanläggningar. I gatan ska asfalt fräsas och nytt slitlager ska läggas och ny vägmarkering ska utföras.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Biträdande projektledare till projekt Ostlänken
Uppdraget avser konsultuppdrag som kvalificerat utredningsstöd kring Ostlänkens dragning.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Om- och utbyggnad av värmesystem vid Kallerstad bussdepå i Linköping
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av värmesystem for bussvärme. Mediaskåpen skall uppgraderas med större värmeväxlare samtidigt som antalet bussplatser utökas till 112.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 1
Breddning och ombyggnad av ca 300 m befintlig cykelbana. Hunnebergsgatan, ca 400 m cykelfartsgata samt vid Östgötagatan görs punktinsatser.
Ombyggnad av gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av ca 250 m gata med belysningsanläggning samt 1 st ny trafiksignalanläggning.
Ombyggnad av busshållplats i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats på Drabantgatan. Objektet är beläget i T1, Linköping.
Ombyggnad av busshållplatser längs Tallbergavägen i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser längs Tallbergavägen. På Nyckelgatan ska anläggas en ny hållplats i vardera körriktningen.
Ombyggnad av busshållsplats i Sjöliden, Berg
Ombyggnad befintliga busshållplatser samt anläggning av anslutande gång- och cykelvägar. Över Stjärnorpsvägen anläggas en ny passage.
Ombyggnad av GC-väg mm i Sturefors, Linköping
Projektet består av huvuddel 1: Mark och Huvuddel 2: Elsystem Ombyggnad om befintlig GC-väg längs Näckrosvägen till en separerad gång- och cykelbana på sträckan från Blåeldsvägen till Ängsullsvägen. På sträckan skall upphöjda passager anordnas över alla korsande gator och två passager över Näckrosvägen byggas om till upphöjda passager. Två befintliga busshållplatser skall rivas och ersättas av en ny busshållplats. På sträckan norr om Tranbärsvägen skall GC-bana byggas längs Blåeldsvägen. På sträckan skall befintlig vägbelysning byggas om och till samt kanalisation för opto förläggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Breddning av väg i Linköping
Breddning av till- och frånfart på Kallerstadleden.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i Linköping, etapp 2
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Denna etapp består av 13 korsningspunkter inom Linköpings tätort, i stadsdelarna Berga, Johannelund, Ryd och Lambohov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
installation av ventilation i flerbostadshus axet 7,9.
Rivning av skola i Linköping
rivning av skola, rivning av magasin, rivning av maskinhall, rivning av stall fålåsa 12:1.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivning av industrilokaler.
Ombyggnad av vind i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor, inredning av vind samt fasadändring - takfönster.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
tillbyggnad av kontorslokaler/ verkstad.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Ombyggnad cykelparkering vid resecentrum, Linköping
Cykelparkeringar på den södra delen av resecentrum ska byggas om för att ge plats för fler cyklar. Efter ombyggnaden ska ca 470 cykelplatser finnas på ytan. Platser ska erbjudas i ett nytt cykelgarage, nya cykelställ i två våningar med skärmtak och nya ställ i markplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av lager i Linköping
Inredning av ytterligare lokal för lager samt fasadändring (portar, dörr och fönster.).
Ombyggnad av butik i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i butik.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan - ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av lager i Linköping
Ändrad användning av industri/lager till besiktning/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av parkeringshus i Linköping
Tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av högstadieskola i Linköping
Ändrad användning av kontor/handel till skola (högstadieskola).
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Ändring av VA i restaurang.
Ombyggnad av parkeringsplats i Linköping
Ändring och tillskapande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Tillbyggnad av verkstadslokal 30 kvm
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
tillbyggnad av vårdlokaler med skärmtak för cyklar.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
ändrad användning av förråd till verkstad.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Ombyggnad av enbostadhus i Linköping
Ändrad användning av förskola till bostad (medvindsvägen 40 & 42).
Ombyggnad av veterinärstation i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till hundpensionat.
Ombyggnad av återvinningsstation i Linköping
Ändrad användning av tvätthall till återvinningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av tvättstuga/förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Ombyggnad av va-ledning i Linköping
Installation av VA i industrilokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av soprum i Linköping
Rivning av soprum.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av affärshus med miljörum och skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Installation av ventilation i trädgårdshandel.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning kontorsloft på Blomstertorget.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län
Avser konsulttjänst för materialinsamling, fältstudie, analys, värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län. Denna upphandling gäller 15 st. riksintresseområden inom tre st kommuner i Östergötlands län. Upphandlingen är den första av tre upphandlingar som tillsammans ska täcka in alla riksintressen som hittills inte har reviderats i länet. Uppdragets beräknas pågå från hösten 2018 och fram till våren 2019. Uppdraget ska redovisas i två etapper, den första delleveransen ska omfatta 7 st. områden och den andra delleveransen ska omfatta resterande 8 st. områden.
Upprustningen av lekredskap för Trädgårdsföreningen, Linköping
Avser upprustning av lekredskap för Trädgårdsföreningen i Linköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad planlösning.
Fläktrum i skola i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: