Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 288 st.

Renovering/ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad av simhall i Motala
Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.
Basunderhåll väg område Söderköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Utveckling av hamn i Norrköping
Utveckling av Pampushamnen: Arbetet kommer att starta vinter 2018/2019 och planeras vara färdigställt under 2024/2025. 200-300 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng och bakomliggande hamnplan på 30-50 000 m2.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Tillbyggnad av skola i Motala
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Nybyggnad av entréplan, utbyggnad av parkeringsgarage och viss ombyggnad av befintligt hotell utförs av Byggtec. Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum utförs av Kodumaja.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Q-märkt byggnad. Ändrad användning av kontor till bostadsändamål. Ca 42-48 lägenheter.
Utbyggnad av industri i Finspång
Utbyggnad av fabrik
Utveckling av stugby i Gryts skärgård, Valdemarsvik
Utökning av bryggor, nya byggrätter för samlingslokal/serveringslokal, samt utökning av byggrätten för övernattningsstugorna och sanitetshuset
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Stambyte i flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader samt stambyte vatten/avlopp.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Mjölby
Ombyggnad av biosteg för ökad kapacitet med 30%.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Tillbyggnad av industrihus mm i Norrköping
Höglager 7300 kvm och 80 m högt. Omklädningsrum i befintlig byggnad.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor. 70 kontorsplatser 1 våningsplan.
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ombyggnad av 40/20kv- station i Norrköping
Totalombyggnad av 40/20kv-station med enkeltransformering.
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ca 2 km lång sträcka.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Ändrad planlösning i affärshus åt Jysk
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell. Invändiga rivningsarbeten.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
Projektet omfattar två etapper: Etapp 1 består i en nybyggnation på fastigheten omfattande 5 st lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler. Etapp 2 består av ombyggnation av befintlig fastighet.
Ny- och ombyggnad av reningsanläggning i Himmelstalund i Norrköping
Renovering av befintligt maskinrum under mark, ny reningsanläggning, renovering av befintlig byggnad ovan mark, markarbeten för ledningsdragningar, åtgärder i befintlig bassäng för installationer, byte av brygga samt tillgänglighetsanpassningar. Återställning av bassäng samt av projektet berörd mark.
Tillbyggnad skärmtak vid industrihus i Linköping
Projektet avser förlängning av skärmtak vid industri och rivning av befintliga lokaler samt uppsättning av mur, ändring av infart och flytt av fordonsväg.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang.
Spårbyte i Opphem samt sträckan Bjärka Säby-Västervik
Spårbyte med ballastrening sträckan Bjärk Säby-Västervik (bandel 845, vattenskyddsområde Hjorten) samt spårbyte i Opphem (bandel 841).
Nybyggnad av länkbyggnad på äldreboende i Norrköping
Länkbyggnad mellan 2 hus på äldreboendet Bostället.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Tillbyggnad av kyrka i Finspång
En tillbyggnad på ca 100 kvm i markplan mot kommande Vårdcentrum - Omdisponering av utrymmen både på kyrkplan och församlingsvåning - Öppen caféyta i markplanet mot Bergslagsvägen och Vårdcentrum - Läktare byggs i kyrkans bakre del - Genomgripande upprustning av alla lokaler, ljud, ljus, ventilation
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Renovering av förskola i Mjölby
Sanering, rivning, uppbyggnad av ytterväggar och golv samt kompletteringsarbeten för dessa åtgärder
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Renovering/ombyggnad av pumpstationer i Finspångs kommun
Upphandlingen avser att skapa en strategisk partnering med en entreprenör under följande avtalsperiod från och med november 2018 till och med juni 2024. Den första partneringentreprenaden är att renovera/bygga om följande 5 pumpstationer: APF2013 Pirvägen APF0102 Lugnet APF0101 Kalkungsvägen APL2021 Lotorp stora APS2104 Dalhem Samt åtgärda arbetsmiljön i 10 pumpstationer.
Utveckling av personallokaler i Norrsten etapp 3
I denna etapp kommer personallokalerna att utvecklas med kök och omklädningsrum.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Renovering av fastighet samt nytt biotorn i Arkösund, Norrköping
Avser renovering av fastighet och installation av nytt biotorn på Arkösund.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Ombyggnad av gamla genomfarten i Vadstena
Fortsättning av ombyggnad av gamla genomfarten.
Ombyggnad av dagvattenledning i Motala
Anmälan om byte av dagvattenledning.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Ombyggnad av biograf i Norrköping
Ombyggnad av biograf. Foajén mm
Ombyggnad av kontor mm i Linköping
Ombyggnad av kontor, utrymningsvägar. Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av gata i Norrköping
Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde. Ombyggnad av befintligt gatustråk på ST: Persgatan till ett nytt attraktivt gångfartsområde för gående och andra trafikslag. I projektet också ingår rivning, ny markbeläggning, trädplantering och viss elinstallation. Arbetet kommer att delas upp i två etapper se under deltider.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Om- och tillbyggnad av förskola i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Lagerlunda förskola beläget i Norrköpings Kommun.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Markarbeten i Ryd centrum, Linköping
Omfattar markarbeten inom Ryd Centrum samt tillhörande optioner inom området Ryd i Linköping.
Samverkansledare till projekt Ostlänken
2 års avtalstid. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: