Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Renovering av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. Detta avser delprojekt 3 av totalt 6 delprojekt. Detta kommer utföras först av alla.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 1
Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Detta avser etapp 1 och 108 lägenheter fördelat på 9 st hus med 12 lägenheter i varje, en ny undercentral byggs vid gård 4. En ny tvättstuga uppförs på gård 3. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar.. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Underhållsbeläggning halvvarm inom Örebro län
Underhållsbeläggningsarbeten halvvarm grupp T4 inom Örebro län (T) 2020-2021.
Ombyggnad av lokaler m.m i Örebro
Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Detta avser delprojekt 4 av totalt 6 delprojekt. Projektid: 1504643 kommer att utföras först.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Garphyttan
Avser om- och tillbyggnad av skolköket på Garphyttans skola. Byte av inredning samt utbyggnad. Ombyggnadsyta ca 100 kvm och en utbyggnad på 50 kvm.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 32, Universitetssjukhuset i Örebro.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser utbyggnad av bakomytor till kundrestaurang samt renovering av kontorsdelar i varuhuset. Syftet är att få till en bättre arbetsmiljö.
Renovering av radhuslägenheter i Örebro
Renoveringen av Apelvägen 1-119 kommer att bedrivas med kvarboende hyresgäster vilket gör att stor vikt kommer läggas på entreprenörens lämplighet att bedriva ett sådant projekt. Då renoveringen bl.a. innebär viss asbestsanering och en tid utan fungerande kök kommer hyresgäster i varje lägenhet vara tillfälligt evakuerade 4veckor. En radhuslänga med 6st lägenheter kommer maximalt att kunna evakueras samtidigt. Utvändiga arbeten behöver inte ske samtidigt som invändiga arbeten utan det åligger entreprenören att planera arbetena med hänsyn till projektets och hyresgästernas bästa.
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Renovering av förskola i Örebro
Avser renovering av Sagogårdens förskola i Örebro. Omfattar 4 avdelningar. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Renovering av befintliga luckor och nya planluckor vid Nålutskovet i Örebro
Renovering av befintliga luckor, en planlucka och en segmentlucka. Renoveringen innefattar bland annat blästring och ommålning av luckor, rörbalk och icke rostfria detaljer på luckramar. Uppförande av spelhus i anslutning till de befintliga luckorna och separering av värmesystem för luckramarna.
Upprustning av park i Örebro
Objektet avser upprustning av befintlig park i anslutning till nya stadsdelar som byggs vid Södra Ladugårdsängen. Upprustning av belysning, en ny lekplats i östra delen av parken, ett utegym för cirkelträning i västra delen, nya vistelseytor med bänkar, grillar, papperskorgar och lekmiljöer, samt en mindre pulkabacke.
Ombyggnad av hissar i Örebro, etapp 1
Ombyggnad av 29 st hissar. Objekten är belägna på Båtyxevägen 2, 4, 6, 26, 28, Ekängsgatan 13, 15, 17, Loggatan 5, 7, 9, Lyckevägen 4, Olaigatan 31, Skolgatan 8, Smedjevägen 2, Storgatan 21, Toringsgatan 20, 22, Tunnbindargränd 2 Vänster, höger, Tunnbindargränd 4 Vänster, höger, Änggatan 18, Örnsköldsgatan 1, 3, 5, 7, 9, Östra Vintergatan 90.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1504643
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av storkök i skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av storkök i skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad för elektronikåtervinning vid ÅVC i Örebro
Avser nybyggnad för elektronikåtervinning på återvinningscentralerna i Hovsta, Odensbacken och Glanshammar. Objektets läge Axbergs-Kvinnersta 1:13 i Hovsta: Hässelby 220. Hummelsta 16:2 i Odensbacken: Industrivägen 20. Skölv 2:25 i Glanshammar: Kemivägen 2. Samtliga nybyggnader är på 35 kvm vardera.
Tillbyggnad av idrottsplats i Örebro
Tillbyggnad av personalutrymmen vid Trängens idrottsplats.
Byte av ispist på Trängens B-hall i Örebro
Avser byte av ispist, från grus till betongpist.
Rivning av förskola i Bettorp, Örebro
Avser rivning av befintlig förskola och två paviljonger för att möjliggöra för en helt ny förskola. Nybyggnad finns på projektid:
Renovering av beläggning på friidrottsarena i Örebro
Avser renovering av friidrottsbeläggning på Campus Friidrottsarena.
Upprustning av gårdsplan i Örebro
Avser omläggning av gårdsplan inför ombyggnation av vandrarhem som finns på projektid: 1323864.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp D
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp D, från Krontorpsgatan fram till korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp E
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp E, korsningen Grubbensgatan/Storängsgatan och fortsätter norrut mot Krontorpsgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Konsulthjälp kring fiskevårdsåtgärder i Örebro län
Uppföljning av åtgärder vid dammar med särskild fokus på utrivning av dammar 2020-2021. (LIFE15 IPE SE 015 RICH WATER)
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från lager till kontorsbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från tandläkarpraktik till två hyreslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från telestation till kontor.
Ombyggnad av förskola i Örebro
Bygglov ändrad användning till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, fasadändring samt ombyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivningslov del av industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av servicebyggnad i Örebro
Rivningslov rivning servicebyggnad, drivmedelsstation.
Rivning av telestation i Örebro
Rivningslov rivning teknikbod.
Ombyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad till skola.
Ombyggnad av vandrarhem i Örebro
Avser ändrad användning från särskilt boende till vandrarhem.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över cykelställ.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bostad/kontor samt nybyggnad av container.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenhet samt tillbyggnad av takkupa på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov inredning ytterligare bostäder (3st) och nybyggnad plank.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum, fasadändring Rakan 11.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av fläktrum på flerbostadshus.
Ombyggnad av turistbyrå i Örebro
Bygglov ändrad användning från butikslokal till turistbyrå.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till paddel.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från källarförråd till restaurang samt ombyggnation av bef restaurang.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälan ändring brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation fettavskiljare och imkanal, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation hiss, ventilation, va samt ändring av brand.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation oljeavskiljare.
Ombyggnad av fritidshem i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation va-anläggning.
Invändigt underhåll av förskola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd underhåll särskilt bevarandevärde enbostadshus.
Ombyggnad av matsal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd samt installation fettavskiljare i matsal.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd, ny utrymningsdörr och installation ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Örebro
Ansökan ändrad användning från industribyggnad till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Renovering av fågeltorn i naturreservat i Örebro
Avser renovering av besöksanordning i naturreservat. Fågeltorn i fyra plan, funktionshinderanpassad tillträdesramp samt torrdass. Allt utom hörnstolparna på existerande fågeltorn ingår för renovering i uppdraget.
Hyrservicetjänster mobillyftar och ställningar, Örebro
Avser ramavtal för hyra av mobila arbetsplattformar, billyftar samt övrig utrustning för arbete.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: