Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Spår- och växelbyte på sträckan mellan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP och NSP. Spår och räl.
Underhållsbeläggning i Örebro och Västmanlands län
Funktionsentreprenad med utförandetid på ca 15 år.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Underhållsbeläggning Värme i Örebro län och Västmanlands län
Beläggningsgrupper T3-2019, T3-2020, U31-2019 och U31-2020. Option på beläggningsgrupper T3-2021 och U31-2021.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Avser en ny F-6 Skola, Svealundsskolan, där den tidigare Eklundaskolan låg. Den nya planen har under juni ställts ut med ett troligt genomförandebeslut i augusti. Rivning av den gamla skolan är planerad till att starta under vecka 34.
Tillbyggnad av galleria i Örebro
Projektet ligger stilla i avvaktan på beslut.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Vägmarkering i Örebro län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av vattendrag i Örebro
Objektet finns upptaget i investeringsplanen. När byggstart kan ske är ovisst.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. Denna etapp avser renovering av flerbostadshus.
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Lillåns skola. Tillbyggnaden omfattar ca 950 kvm i två plan. Till det ska en omfattande renovering av befintliga lokaler göras.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i Örebro
Avser stam- och badrumsrenovering av 80 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 1
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Del 2 finns på projektid: 1520469. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 2
Projektet avser ombyggnad av tak/fönster och komplettering av ställverk. (Del 2). Del 1 finns på projektid: 1507585. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Tillbyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Bettorps förskola. Både i Lillån och i Bettorp finns pågående planer för att utöka antalet bostäder, vilket medför ett ökat behov av förskoleplatser. Planförslaget medger en ökad byggrätt för förskolefastigheten Datumstämpeln 2 med möjlighet att utöka förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av torg i Örebro
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018-2019.
Ombyggnad av skolbyggander till HVB-boende i Örebro
Avser ombyggnad av gamla skolbyggnader till ett HVB-boende med tillhörande utbildningslokaler. Omfattning BTA: Gamla skolbyggnaden ca 700 kvm, vaktmästar-/lärarbostaden ca 440 kvm. Nybyggnad BTA: Komplementbyggnad ca 32 kvm.
Renovering av fabrikshus i Örebro
Avser installation av hiss, ny entré, fönsterbyte, delar av fasaden putsas om och källarfönster ska målas.
Ev. ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Inga beslut fattade. Ombyggnad till stadsgata med cykelbanor och prio buss. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av Viktor Dahléns väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser renoveing samt anpassning av lokaler på Rudbecksskolan. Byte av ventilation och el/data system. Projektet innefattar även nya ytskikt och innerdörrar. Rivning av befintligt ventilationssystem kräver asbestsanering. Projektet kommer att genomföras som utförandeentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Utbyggnad av gata och VA-ledningar i Örebro
Utbyggnation av gata, vatten och avlopp för nytt bostadsområde. Vajervägen förlängs söderut, gång- och cykelväg byggs ut vid Dragarvägen samt lägger ner VA-ledningar.
Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Upptaget i investeringsplanen.
Upprustning av park i Örebro
Objektet avser upprustning av befintlig park i anslutning till nya stadsdelar som byggs vid Södra Ladugårdsängen. Komplettering av befintlig vegetation i form av en hassellund och fruktlund. Ett mindre torg med konst i kombination med en dimmanläggning anläggs intill den nya bussgatan (en angränsande entreprenad) En träbrygga i anslutning till den befintliga dammen anläggs vid parkens östra del.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 1
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar. Utförs i 2 etapper.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA på Tybble (Asker), Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av grannhuset till Örebrobostäder AB:s gamla huvudkontor (Ryttaren). 6 lägenheter samt 2 lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor med ca 300 kvm.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norra Bro, Örebro
Avser utbyggnad av VA-ledningsnät vid Lilla Ässkogsvägen i Norra bro för att försörja fastigheterna i de nya detaljplanen. Byggtid beräknas till ca 2 månader.
Ombyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
För att förenkla och förbättra verksamheten gällande matavfallshanteringen, utreder man nu möjligheten att bygga om matavfallsanläggningen.
Ombyggnad av gångbanor och parkeringar i Örebro
Avser återställning av gator, parkeringar och gångbanor samt tillgänglighetsanpassningar efter nybyggnationer längs Slottsgatan, Fredsgatan och Skolgatan.
Återställande av gata efter byte av VA-ledningar
Avser återställning efter byte av VA-ledningar. Arbetet utförs i Bruksgatan i korsningen Bruksgatan-Ingenjörsgatan, samt utmed Ingenjörsgatan 1–11.
Åtgärdande av gata i Örebro
Avser åtgärder på Fabriksgatan, i sträckning från Conventum Arena till anslutningen mot Rudbecksgatan.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 2
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar.Utförs i 2 etapper.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Byte av rökluckor i flerbostadshus, lokaler, m.m i Örebro
Avser utbyte av rökluckor som är i dåligt skick på Varberga 1,2 och 10.
Rivning av flerbostadshus i Örebro, etapp 1
Avser rivning av flerbostadshus inför kommande nybebyggelse på Tallkotten. Etapp 2 (nybyggnaden) finns på projektid: 1518540
Breddning av gångbana i Norrby, Örebro
Örebro kommun ska återställa befintlig trottoar utanför fastigheten Handtaget 16 där en nybyggnation av bostäder har utförts. I samband med detta breddas trottoaren för att få en tryggare miljö för gående. I ett längre perspektiv är tanken att det ska skapas ett säkert gång- och cykelstråk längs stora delar av Höglundagatan.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar på Torsvägen i Rynninge, Örebro. Arbetet påbörjas i mitten av oktober och pågår cirka en månad.
Anläggningsarbeten vid busshållplats i Örnsro, Örebro
Avser tillgänglighetsanpassning vid busshållplats. Anläggande av ny busskantsten, vita och mörka plattor samt ny asfaltsbeläggning.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Rivning av flerbostadshus.
Ny reservkraftsanläggning i Örebro
Avser köp av en reservkraftanläggning som ska placeras i en container. Befintlig reservkraftanläggning utrangeras. Anpassningsarbeten runt container och nuvarande lösning ingår.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri, rivning av del av industri, flytt miljöstation samt anläggning av asfaltsyta.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredande av 4 lägenheter på vinden, fasadändring tillskapande av takkupor.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredande av vind samt tillskapande av nya lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning av kontorsbyggnad, anpassning av djurklinik, kontor och butik.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning från industri till handelslokal, samt fasadändring.
Ombyggnad av studentlägenhet i Örebro
Ändrad användning till studentbostäder, 7 tillkommande lägenheter.
Tillbyggnad av gruppbostad i Örebro
Tillbyggnad särskilt boende.
Rivning av sophus i Örebro
Rivning av miljöstation.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov ändring marknivå.
Tillbyggnad av barack i Örebro
Tillbyggnad av kontorsmodul under bef. skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Örebro
Tillbyggnad av miljöbod/komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov för Ändrad användning från kontor till skola.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av förråd i Örebro
Rivning av komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivning av enbostadshus.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning av drivmedelsstation (byggnaden).
Rivning av kontor i Örebro
Rivning av kontorsbyggnad samt rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning av industri samt byte av två fönster.
Tillbyggnad av helikopterplatta i Örebro
Tillbyggnad hiss och passage vid helikopterplatta samt fasadändring.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredning av två vindslägenheter samt tillbyggnation av takkupor på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredning av vind samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan för ändrad planlösning handelslokal.
Ombyggnad av skola i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ombyggnad av samlingslokal till omklädningsrum, ändring av planlösning, ändring av ventilationen, änddring av brandskydd för skolan.
Renovering av bro i Örebro
Avser renovering av Södra Strömpisbron som behöver förnyas.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Ändrad användning av industri/lagerlokal till eventhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändrad användning, från lokal till lägenhet samt fasadändringar och stambyte.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Ändring av industrilokal samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av skola i Örebro
Ändrad användning av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: