Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 1
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 372 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 2
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 372 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 3
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 372 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 4
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 372 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. Denna etapp avser renovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av galleria i Örebro
Projektet ligger stilla i avvaktan på beslut.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av Örebrobostäders fd huvudkontor till bostäder.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Avser en ny F-6 Skola, Svealundsskolan, där den tidigare Eklundaskolan låg. Den nya planen har under juni ställts ut med ett troligt genomförandebeslut i augusti. Rivning av den gamla skolan är planerad till att starta under vecka 34.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Lillåns skola. Tillbyggnaden omfattar ca 950 kvm i två plan. Till det ska en omfattande renovering av befintliga lokaler göras.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 1
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Del 2 finns på projektid: 1520469. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 2
Projektet avser ombyggnad av tak/fönster och komplettering av ställverk. (Del 2). Del 1 finns på projektid: 1507585. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Tillbyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Bettorps förskola. Både i Lillån och i Bettorp finns pågående planer för att utöka antalet bostäder, vilket medför ett ökat behov av förskoleplatser. Planförslaget medger en ökad byggrätt för förskolefastigheten Datumstämpeln 2 med möjlighet att utöka förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av torg i Örebro
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018-2019.
Ombyggnad av skolbyggander till HVB-boende i Örebro
Avser ombyggnad av gamla skolbyggnader till ett HVB-boende med tillhörande utbildningslokaler. Omfattning BTA: Gamla skolbyggnaden ca 700 kvm, vaktmästar-/lärarbostaden ca 440 kvm. Nybyggnad BTA: Komplementbyggnad ca 32 kvm.
Ev. ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Inga beslut fattade. Ombyggnad till stadsgata med cykelbanor och prio buss. Uppskattad byggstart.
Byte av lågspänningsställverk vid reningsverk i Örebro
I befintlig byggnad luftning B på Avloppsreningsverket Skebäck i Örebro skall nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning B installeras. Nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning A installeras i annan byggnad men skall kraftförsörjas från ställverken. I samband med detta skall befintliga kraftutrustningar med lågspänningsställverk T6 och T7 samt likspänningsförsörjning 110VDC bytas ut. Befintliga transformatorer skall behållas. För elkraftförsörjning installeras anläggningar med lågspänningsställverk. Dessutom installeras kanalisation, kraft, och styranläggningar samt system för skyddsutjämning inom byggnad.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Utbyggnad av gata och VA-ledningar i Örebro
Utbyggnation av gata, vatten och avlopp för nytt bostadsområde. Vajervägen förlängs söderut, gång- och cykelväg byggs ut vid Dragonvägen samt lägger ner VA-ledningar.
Förnyelse av vattenledningar inom Örebro tätort
Förnyelse av ledningar inom tätorten. Upptaget i investeringsplanen.
Upprustning av park i Örebro
Objektet avser upprustning av befintlig park i anslutning till nya stadsdelar som byggs vid Södra Ladugårdsängen. Komplettering av befintlig vegetation i form av en hassellund och fruktlund. Ett mindre torg med konst i kombination med en dimmanläggning anläggs intill den nya bussgatan (en angränsande entreprenad) En träbrygga i anslutning till den befintliga dammen anläggs vid parkens östra del.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte och flytt av gamla VA-ledningar. Den nya ledningen kommer främst att förläggas i cykelbanan sydöst om Bistagatan, från korsningen Vattenverksgatan till korsningen Krangatan, se inritat grävstråk i kartan.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 1
Avser iordningsställande mark vid Skofabriken Skebäck. Utförs i 2 etapper.
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Anläggande av kommunalt VA på Tybble (Asker), Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Renovering av studentlägenheter i Örebro
Avser renovering av studentlägenheter på Studentgatan i Örebro. Korridorlägenheter tas bort, varje rum får ett pentry. Gemensamma kök byggs om till lägenheter. Några dubbletter skapas. Badrum får nya ytskikt med individuell mätning av kall- och varmvatten. Befintlig kokvår renoveras. Tvättstugan renoveras. Värme-, vatten-, och avloppsavledningar byts ut. Ny ventilation: styrd frånluft. Elinstallationer utökas till 3-fas med jordfelsbrytare.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro
Avser utbyggnad av gång- och cykelvägen som idag slutar vid Anders Petters väg ner till Silver-Anders väg. GC-vägen kommer förses med belysning.
Anläggande av småvatten i skyddade områden i Örebro län
Avser restaurering och/eller nyanläggning av ca 10 st småvatten inom 11 skyddade naturområden i Örebro län. Det gäller Fisksjön, Bruntorpskärret, Svenshyttan, Lekeberga-Sälven, Härvesta norra, Håvesta ekhage, Härvesta ekhage, Geråsen, Skåle, Stora Kortorp och Grönelid.
Renovering av fabrikshus i Örebro
Avser installation av hiss, ny entré, fönsterbyte, delar av fasaden putsas om och källarfönster ska målas.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Ombyggnad av LSP-ställverk i Skebäck, Örebro
Avser ombyggnad av lågspänningsställverk T6 och T7 i byggnad Luftning B. I samband med detta ska befintliga kraftutrustningar med lågspänningsställverk T6 och T7 samt likspänningsförsörjning 110VDC bytas ut.
Ombyggnad av adolfsbergsgårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnad av Adolfsbergsgårdens lokaler. Arbetena beräknas kunna påbörjas med rivningsarbeten i slutet av juli 2018.
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyde av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gästgivarevägen mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen.
Ombyggnad av gångbanor och parkeringar i Örebro
Avser återställning av gator, parkeringar och gångbanor samt tillgänglighetsanpassningar efter nybyggnationer längs Slottsgatan, Fredsgatan och Skolgatan.
Åtgärdande av gata i Örebro
Avser åtgärder på Fabriksgatan, i sträckning från Conventum Arena till anslutningen mot Rudbecksgatan.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norra Bro, Örebro
Avser utbyggnad av VA-ledningsnät vid Lilla Ässkogsvägen i Norra bro för att försörja fastigheterna i de nya detaljplanen. Byggtid beräknas till ca 2 månader.
Byte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar i Hjalmar Bergmans väg. Fastigheterna, som i olika omfattning berörs, är Hjalmar Bergmans väg 52-156. Arbete utförs dels ute i Hjalmar Bergmans väg, dels på gatorna som leder in i bostadsområdet.
Ombyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
För att förenkla och förbättra verksamheten gällande matavfallshanteringen, utreder man nu möjligheten att bygga om matavfallsanläggningen.
Renovering och anpassning av gata i Örebro
Omläggning och modifiering av gata och trottoarer – bland annat anläggs ett mindre antal parkeringsplatser och träd på östra sidan av gatan.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 2
Avser iordningsställande mark vid Skofabriken Skebäck. Utförs i 2 etapper.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
En tidigare banklokal på Engelbrektsgatan har byggts om till hotell. Det gör att den befintliga kapaciteten för vattenförsörjningen till byggnaden inte räcker. Befintliga ledningar byts ut mot större ledningar som klarar de nya behoven.
Byte av rökluckor i flerbostadshus, lokaler, m.m i Örebro
Avser utbyte av rökluckor som är i dåligt skick på Varberga 1,2 och 10.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov rot-renovering av flerbostadshus samt tillskapande av lägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredande av vind samt tillskapande av nya lägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredning av två vindslägenheter samt tillbyggnation av takkupor på flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av miljörum.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola, skärmtak.
Ombyggnad av parhus i Örebro
Bygglov ändring av tvåbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet i bv.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov ändring marknivå.
Rivning av sophus i Örebro
Rivning av miljöstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av barack i Örebro
Tillbyggnad av kontorsmodul under bef. skärmtak.
Byte av brytare till ställverk, Transportstyrelsen
Avser byte av befintlig brytare i ställverk, samt en By Pas brytare i nytt fack, inklusive material och arbete.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan för ändrad planlösning handelslokal.
Ombyggnad av skola i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ombyggnad av samlingslokal till omklädningsrum, ändring av planlösning, ändring av ventilationen, änddring av brandskydd för skolan.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd väsentlig ändring ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Renovering av bro i Örebro
Avser renovering av Södra Strömpisbron som behöver förnyas.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus, balkonger.
Breddning av GC-bana i Almby, Örebro
Breddning av befintlig gång-och cykelbana för att tillgodose den ökande gång- och cykeltrafiken mellan Universitetet och USÖ.
Ombyggnad av vind i Örebro
Inredning av vind samt fasadändring.
Tillbyggnad av helikopterplatta i Örebro
Tillbyggnad hiss och passage vid helikopterplatta samt fasadändring.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning av industri samt byte av två fönster.
Rivning av kontor i Örebro
Rivning av kontorsbyggnad samt rivning av byggnad.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Utredning inför restaurering av hydrologi i våtmarker, Örebro län
Utredningen ska mynna ut i ett underlag som Länsstyrelsen kan använda i det fortsatta arbetet med att återställa våtmarker. Påverkan av diken analyseras i 13 utvalda myrar inom naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Förutsättningarna för vattennivåändringar, analysera rådighet, rättsliga konsekvenser samt hydrologiska konsekvenser. Uppdraget utförs med befintligt planerings- och kartunderlag, men kan även innebära avancerad fjärranalys och modellering/simulering. Uppstartsmöte och arbete startar tidigast 2018-09-01 och ska vara avslutat och godkänt senast 2018-12-14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: