Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Avser en ny F-6 Skola, Svealundsskolan, där den tidigare Eklundaskolan låg. Den nya planen har under juni ställts ut med ett troligt genomförandebeslut i augusti. Rivning av den gamla skolan är planerad till att starta under vecka 34.
Underhållsbeläggning Värme i Örebro län
Beläggningsgrupper T3-2019, T3-2020. Option på beläggningsgrupp T3-2021.
Vägmarkering i Örebro län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 2 års avtalstid.
Renovering av högskola i Örebro
Avser mindre renovering på olika huskroppar på högskola på Campus i Örebro. Omfattning oklar. Se nybyggnationen på objnr : 1529634
Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av gruppbostad i Askenäs
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar två nya gruppbostäder och ett om- och tillbyggt Vård och omsorgsboende. Gruppboendena får sammanlagt 12 platser och vård- och omsorgsboendet 36, utöver det ska det vara tillagningskök, hemtjänst och dagvård.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Lillåns skola. Tillbyggnaden omfattar ca 950 kvm i två plan. Till det ska en omfattande renovering av befintliga lokaler göras.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i Örebro
Avser stam- och badrumsrenovering av 80 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av grannhuset till Örebrobostäder AB:s gamla huvudkontor (Ryttaren). 6 lägenheter samt 2 lokaler.
Ev. ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Ombyggnad till stadsgata med cykelbanor och prio buss.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Utbyggnad av Viktor Dahléns väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Ombyggnad och renovering av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och renovering av bovärdskontor i Markbacken/Rosta.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser renoveing samt anpassning av lokaler på Rudbecksskolan. Byte av ventilation och el/data system. Projektet innefattar även nya ytskikt och innerdörrar. Rivning av befintligt ventilationssystem kräver asbestsanering. Projektet kommer att genomföras som utförandeentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering.
Upprustning av park i Örebro
Objektet avser upprustning av befintlig park i anslutning till nya stadsdelar som byggs vid Södra Ladugårdsängen. Komplettering av befintlig vegetation i form av en hassellund och fruktlund. Ett mindre torg med konst i kombination med en dimmanläggning anläggs intill den nya bussgatan (en angränsande entreprenad) En träbrygga i anslutning till den befintliga dammen anläggs vid parkens östra del.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 1
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar. Utförs i 2 etapper.
Utbyte av VA-ledningar i Sörby, Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar utmed Dalavägen 1-25
Renovering av studentlägenheter i Örebro
Avser renovering av studentlägenheter på Studentgatan i Örebro. Korridorlägenheter tas bort, varje rum får ett pentry. Gemensamma kök byggs om till lägenheter. Några dubbletter skapas. Badrum får nya ytskikt med individuell mätning av kall- och varmvatten. Befintlig kokvår renoveras. Tvättstugan renoveras. Värme-, vatten-, och avloppsavledningar byts ut. Ny ventilation: styrd frånluft. Elinstallationer utökas till 3-fas med jordfelsbrytare.
Ombyggnad av folktandvården mm i Örebro
Avser ombyggnad och iordningsställande av nya lokaler. Avser etapp 1 och skall prissättas separat samt ombyggnad av Folktandvården med etappindelning 2-3 för att klara pågående verksamhet under hela byggtiden.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Anbud Generalentreprenör byggentreprenad, Örebro
Avser en säkerhetsskyddad upphandling.
Utbyte av regulatorer för banljus, Örebro Airport
15 st Regulatorer för leverans snarast efter avtalstecknande. Anbudsgivaren ska erbjuda serviceavtal för produkterna i 3 år efter garantitid, och därefter löpande med 6 månaders uppsägningstid
Ombyggnad av gångbanor och parkeringar i Örebro
Avser återställning av gator, parkeringar och gångbanor samt tillgänglighetsanpassningar efter nybyggnationer längs Slottsgatan, Fredsgatan och Skolgatan.
Återställande av gata efter byte av VA-ledningar
Avser återställning efter byte av VA-ledningar. Arbetet utförs i Bruksgatan i korsningen Bruksgatan-Ingenjörsgatan, samt utmed Ingenjörsgatan 1–11.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norra Bro, Örebro
Avser utbyggnad av VA-ledningsnät vid Lilla Ässkogsvägen i Norra bro för att försörja fastigheterna i de nya detaljplanen. Byggtid beräknas till ca 2 månader.
Informationsmöte, Region Örebro läns upphandlingar hösten 2019
Tid: 27 maj klockan 15:00-17:00 Plats: Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset B-huset Anmälan sker via följande länk (kopiera och klistra in i webbläsaren): https://forms.gle/W7gbsPAG6Wr6PdGc9
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 2
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar.Utförs i 2 etapper.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Leverans av VA-material till vattenledning Eker-Bettorp, Örebro
Avser leveransavtal avseende VA-material till vattenledning Eker-Bettorp för leverans till Örebro kommun
Anläggnings­arbeten för gata, gång- och cykel­banor i Örebro
Avser anläggningsarbeten för att färdigställa gatan samt GC-banor vid Pepparvägen pga att gatan använts för tung trafik under tiden för fastighetsbyggnation i området.
Restaurering av flottningsrensande Nittälven
Avser upphandling gäller arbete med grävmaskin för att återföra rensad sten till älven.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp A
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp A, korsningen Krontorpsgatan/Klerkgatan och fortsättning mot korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp B
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp B, korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan upp på Grubbensgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp C
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp C, korsningen Ekängsgatan/Storängsgatan och fortsätter upp mot Krontorpsgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp D
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp D, från Krontorpsgatan fram till korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp E
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp E, korsningen Grubbensgatan/Storängsgatan och fortsätter norrut mot Krontorpsgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Rivning av byggnader och garage i Örebro
Rivning av byggnader och garage.
Rivning av förskola i Örebro
Rivning av förskola.
Ny reservkraftsanläggning i Örebro
Avser köp av en reservkraftanläggning som ska placeras i en container. Befintlig reservkraftanläggning utrangeras. Anpassningsarbeten runt container och nuvarande lösning ingår.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
TIllbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Tillbyggnad av lager, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Tillbyggnad av restaurang samt tillskapande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad, fasadändring av flerbostadshus samt inredning av 5 st lgh i källare.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning från lagerbyggnad till kontor samt parkeringsplatser och nybyggnad av miljöbod.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan rivning av fritidshus på Nikolai 3:173 och Nikolai 3:146.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan rivning av fritidshus.
Rivning av automatstation i Örebro
Rivning av drivmedelsstation.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Tillbyggnad av förråd (barnvagnar).
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivning av 1 st boningshus samt 2 st komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring bärande konstruktion, restaurang.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Västerleden i Örebro, etapp 3
Avser generella åtgärder så som målning och skyltning enligt standard för huvudcykelstråk på en sträcka på ungefär 1,5 km samt signaljustering (detektor för cykel) vid Södra infartsleden.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivning av enbostadshus, ladugård och förråd.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning lager till kontor.
Konsulttjänst gällande flödesmätning i Örebro
Uppdraget avser flödesmätning i spillvattennätet i Örebro (Mosås, Marieberg, nya Hjärsta och Centrum Väster).
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Upprustning/ombyggnad av lekmiljöer i Örebro
Avser upprustning samt att utveckla lekmiljöerna i Stadsparken och Stora holmen i Örebro.
Utbyte av konstgräs - Pettersbergs IP, Örebro
Avser utbyte av konstgräs på Pettersbergs IP i Örebro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: