Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 116-131. 108 lägenheter. Option från projektid: 1418019
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. Totalt 129 lägenheter, varav 8 är nybyggnation och 121 är ombyggnation.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Postterminalen omfattar om- och utbyggnad av gator, GC-vägar, belysning, trafiksignaler, kablar, vägskyltning/målning och planteringsytor
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Tillbyggnad av panncentral i Örebro
Avser tillbyggnad av panncentralen med ett reservvattenverk.
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Reparation av broar längs E20 mellan Örebro och Kumla
Reparation av 4 broar. Utbyte av räcken, kantbalkar samt tätskikt.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Visning av arbetsområdet: Anneli Seppälä Hovstaskolan 019-212970. I samband med ombyggnationen så byggs taket om för inbyggnad av ventilationskanaler. Fönster i fasad byts ut i hela den delen av skolan som omfattas av ombyggnation (Del 2). Installation av nytt fläktrum i källarplan. Visning av arbetsområdet: Marcus Forsberg Riksbyggen 019-192441.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Byte av lågspänningsställverk vid reningsverk i Örebro
I befintlig byggnad luftning B på Avloppsreningsverket Skebäck i Örebro skall nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning B installeras. Nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning A installeras i annan byggnad men skall kraftförsörjas från ställverken. I samband med detta skall befintliga kraftutrustningar med lågspänningsställverk T6 och T7 samt likspänningsförsörjning 110VDC bytas ut. Befintliga transformatorer skall behållas. För elkraftförsörjning installeras anläggningar med lågspänningsställverk. Dessutom installeras kanalisation, kraft, och styranläggningar samt system för skyddsutjämning inom byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte och flytt av gamla VA-ledningar. Den nya ledningen kommer främst att förläggas i cykelbanan sydöst om Bistagatan, från korsningen Vattenverksgatan till korsningen Krangatan, se inritat grävstråk i kartan.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring från lokal till 3 nya lägenheter och en ny lokal.
Ombyggnad av cykelväg, Adolfsbergsvägen i Örebro
Entreprenaden innefattar huvudcykelstråk inklusive ny belysning samt ökad trafiksäkerhet och ny asfalt.
Slitlagerbeläggning på exploateringsområden i Örebro kommun
Avser färdigställande med slitlagerbeläggningpå fyra exploateringsområden (Lutabäcksvägen, Nyponlunden, Södra Lindhult, Värngatan) samt två gator (Gamla vägen och Tybblelundsvägen).
Förlängning av gata i Örebro
Avser förlängning av Pistolvägen inklusive VA, pumpstation, torrdamm och belysning.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där en etapp blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 1.
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyde av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gröngårdsvägen från Vallvägen till Gästgivarevägen. Etapp 3 finns på projektid: 1504394
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyde av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gästgivarevägen mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen.
Byte av dricksvattenledningar i Örebro
Avser utbyte av dricksvatten ledningarna utmed en sträcka av Hertig Karls allé. Arbetet berör sträckan mellan korsningen Hertig Karls allé/Hagagatan och korsningen Hertig Karls allé/Tegelgatan. Byggtid ca 1 månad med start i mitten av februari.
Ombyggnad av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla ledningar i korsningen Trumpetaregatan-Hagagatan och därefter i korsningen Trumpetaregatan-Björkallén mittemot Rosta centrum. Sedan ledningarna som ligger i Trumpetaregatan.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Ombyggnation av cykelparkeringar i Örebro
Avser utökning och förbättring av cykelparkeringarna med bland annat nya cykelställ, väderskydd samt med en ny cykelunderhållsstation. Cykelställen blir fler, med möjlighet att låsa mot ramen på cykeln. I samband med detta arbete så permanentar man även refuger på Östra Bangatan.
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gröngårdsvägen från Kilsmovallen till och med korsningen Vallvägen. Etapp 2 finns på projektid: 1504392
Utbyte av pumpstation i Marieberg, Örebro
Avser utbyte av pumpstation på Bolagsvägen 5 i Marieberg.
Ombyggnad av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar i Fjärde tvärgatan 1–10, Sidogatan 2 samt korsningen Fjärde tvärgatan/Drottning Kristinas väg. Först utförs arbete i korsningen Fjärde tvärgatan/Drottning Kristinas väg.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Omläggning av ledningar i Örebro
Avser omläggning av befintliga ledningar. Ledningsflytten är förberedande arbeten inför byggnationen av Kulturkvarteret.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser inrättande ventilation på skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Konsulttjänst, flödesmätning i spillvattennätet i Örebro
Konsulttjänst med uppdrag att kartlägga tillskottsvattenflödet i de centrala delarna av Örebro där de saknas pumpstationer med flödesmätare.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov ändrad användning, från kontor till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, 7 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kulturbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
bygglov ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank samt uteplats.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank vid uteplats.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Tillbyggnad av fritidshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Örebro
Bygglov tillbyggnad garage.
Tillbyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov tillbyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Utbyggnad av dagvattennät i Örebro
Avser utbyggnad av befintligt dagvattennät i område Lindhult, Örebro.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov ändrad användning av lokal samt ändring från 1 lokal till 2 lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från banklokal till handelslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kedjehus/radhus Emån 1,Byälven 1.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenheter.
Tillbyggnad av reservoar i Örebro
Bygglov tillbyggnad av anläggning för reservvatten.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av förskola. ett garage i befintlig källare samt ett gemensamhetshus med växthus.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ändrad användning från ekonomibyggnad till samlingslokal och arbetslokaler.
Ombyggnad av lager i Örebro
Bygglov ändrad användning lager/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad lagerbyggnad.
Utbyte av konstgräs - Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser uppgradering av konstgräsplan enligt de nya kraven för FIFA Quality Pro-certifiering.
Anbud förstudie för tekniska förvaltningens nya lokaler i Örebro
Avser en förstudie om Tekniska förvaltningens nya lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: