Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. Totalt 129 lägenheter, varav 8 är nybyggnation och 121 är ombyggnation.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus, lokaler, fritidsgård m.m i Örebro
Ombyggnad av två befintliga byggnader. Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. I Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Ombyggnad/renovering av fritidsgården, dock blir där ingen basketplan på taket som på bilden. Markplanering för ny parkering och nytt torg. Varberga Centrum-projektet utförs i olika delprojekt. Detta avser 3-6.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Postterminalen omfattar om- och utbyggnad av gator, GC-vägar, belysning, trafiksignaler, kablar, vägskyltning/målning och planteringsytor
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Tillbyggnad av panncentral i Örebro
Avser tillbyggnad av panncentralen med ett reservvattenverk.
Reparation av broar längs E20 mellan Örebro och Kumla
Reparation av 4 broar. Utbyte av räcken, kantbalkar samt tätskikt.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Ombyggnad av torg i Örebro
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018-2019.
Ombyggnad av skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Visning av arbetsområdet: Anneli Seppälä Hovstaskolan 019-212970. I samband med ombyggnationen så byggs taket om för inbyggnad av ventilationskanaler. Fönster i fasad byts ut i hela den delen av skolan som omfattas av ombyggnation (Del 2). Installation av nytt fläktrum i källarplan. Visning av arbetsområdet: Marcus Forsberg Riksbyggen 019-192441.
Byte av lågspänningsställverk vid reningsverk i Örebro
I befintlig byggnad luftning B på Avloppsreningsverket Skebäck i Örebro skall nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning B installeras. Nya blåsmaskiner, två MAX 150 och två MAX 40 för luftning A installeras i annan byggnad men skall kraftförsörjas från ställverken. I samband med detta skall befintliga kraftutrustningar med lågspänningsställverk T6 och T7 samt likspänningsförsörjning 110VDC bytas ut. Befintliga transformatorer skall behållas. För elkraftförsörjning installeras anläggningar med lågspänningsställverk. Dessutom installeras kanalisation, kraft, och styranläggningar samt system för skyddsutjämning inom byggnad.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Ombyggnad och renovering av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och renovering av bovärdskontor i Markbacken/Rosta.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte och flytt av gamla VA-ledningar. Den nya ledningen kommer främst att förläggas i cykelbanan sydöst om Bistagatan, från korsningen Vattenverksgatan till korsningen Krangatan, se inritat grävstråk i kartan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av grannhuset till Örebrobostäder AB:s gamla huvudkontor (Ryttaren). 6 lägenheter samt 2 lokaler.
Renovering av studentlägenheter i Örebro
Avser renovering av studentlägenheter på Studentgatan i Örebro
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3-6 finns på projektid: 1504643
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring från lokal till 3 nya lägenheter och en ny lokal.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro
Avser utbyggnad av gång- och cykelvägen som idag slutar vid Anders Petters väg ner till Silver-Anders väg. GC-vägen kommer förses med belysning.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor med ca 300 kvm.
Slitlagerbeläggning på exploateringsområden i Örebro kommun
Avser färdigställande med slitlagerbeläggningpå fyra exploateringsområden (Lutabäcksvägen, Nyponlunden, Södra Lindhult, Värngatan) samt två gator (Gamla vägen och Tybblelundsvägen).
Ombyggnad av cykelväg, Adolfsbergsvägen i Örebro
Entreprenaden innefattar huvudcykelstråk inklusive ny belysning samt ökad trafiksäkerhet och ny asfalt.
Ombyggnad av adolfsbergsgårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnad av Adolfsbergsgårdens lokaler. Arbetena beräknas kunna påbörjas med rivningsarbeten i slutet av juli 2018.
Ombyggnad av LSP-ställverk i Skebäck, Örebro
Avser ombyggnad av lågspänningsställverk T6 och T7 i byggnad Luftning B. I samband med detta ska befintliga kraftutrustningar med lågspänningsställverk T6 och T7 samt likspänningsförsörjning 110VDC bytas ut.
Förlängning av gata i Örebro
Avser förlängning av Pistolvägen inklusive VA, pumpstation, torrdamm och belysning.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Ombyggnad av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla ledningar i korsningen Trumpetaregatan-Hagagatan och därefter i korsningen Trumpetaregatan-Björkallén mittemot Rosta centrum. Sedan ledningarna som ligger i Trumpetaregatan.
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gröngårdsvägen från Kilsmovallen till och med korsningen Vallvägen. Etapp 2 finns på projektid: 1504392
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyde av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gröngårdsvägen från Vallvägen till Gästgivarevägen. Etapp 3 finns på projektid: 1504394
Ombyggnad av VA-ledningar m.m i Örebro
Avser utbyde av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet. Under vecka 16 kommer en tillfällig väg att byggas mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen via Kilsmovallen. Utförs i 3 etapper. Denna etapp avser Gästgivarevägen mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen.
Ombyggnation av cykelparkeringar i Örebro
Avser utökning och förbättring av cykelparkeringarna med bland annat nya cykelställ, väderskydd samt med en ny cykelunderhållsstation. Cykelställen blir fler, med möjlighet att låsa mot ramen på cykeln. I samband med detta arbete så permanentar man även refuger på Östra Bangatan.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Mycket ovisst om och när det kan komma till utförande.
Utbyte av pumpstation i Marieberg, Örebro
Avser utbyte av pumpstation på Bolagsvägen 5 i Marieberg.
Ombyggnad av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte av gamla VA-ledningar i Fjärde tvärgatan 1–10, Sidogatan 2 samt korsningen Fjärde tvärgatan/Drottning Kristinas väg. Först utförs arbete i korsningen Fjärde tvärgatan/Drottning Kristinas väg.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Omläggning av ledningar i Örebro
Avser omläggning av befintliga ledningar. Ledningsflytten är förberedande arbeten inför byggnationen av Kulturkvarteret.
Byte av rökluckor i flerbostadshus, lokaler, m.m i Örebro
Avser utbyte av rökluckor som är i dåligt skick på Varberga 1,2 och 10.
Ombyggnad av bussgata, flytt av GC-bana m m i Örebro
Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Flytt av GC-bana till västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Uppskattad kostnad.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov rot-renovering av flerbostadshus samt tillskapande av lägenheter.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Konsulttjänst, flödesmätning i spillvattennätet i Örebro
Konsulttjänst med uppdrag att kartlägga tillskottsvattenflödet i de centrala delarna av Örebro där de saknas pumpstationer med flödesmätare.
Ombyggnad av parhus i Örebro
Bygglov ändring av tvåbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet i bv.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Tillbyggnad av garage i Örebro
Bygglov tillbyggnad garage.
Tillbyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av miljörum.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank samt uteplats.
Tillbyggnad av plank i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank vid uteplats.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola, skärmtak.
Tillbyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov tillbyggnad transformatorstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kulturbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd väsentlig ändring ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av lager i Örebro
Bygglov ändrad användning lager/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Bygglov tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov ändrad användning av lokal samt ändring från 1 lokal till 2 lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från banklokal till handelslokal.
Tillbyggnad av reservoar i Örebro
Bygglov tillbyggnad av anläggning för reservvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kedjehus/radhus Emån 1,Byälven 1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus, balkonger.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ändrad användning från ekonomibyggnad till samlingslokal och arbetslokaler.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ändrad användning, från kontor till skola.
Utbyggnad av dagvattennät i Örebro
Avser utbyggnad av befintligt dagvattennät i område Lindhult, Örebro.
Utbyte av konstgräs - Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser uppgradering av konstgräsplan enligt de nya kraven för FIFA Quality Pro-certifiering.
Anbud förstudie för tekniska förvaltningens nya lokaler i Örebro
Avser en förstudie om Tekniska förvaltningens nya lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: