Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Kontraktet omfattar bandelarna 417 Hallsberg Rangerbangård, 419 Hallsberg Personbangård samt 511 Hallsberg- Laxå. Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.
Basunderhåll väg område Nora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av flerfamiljshus om ca 100 lägenheter, garage och verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus, lokaler, fritidsgård m.m i Örebro
Ombyggnad av två befintliga byggnader. Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. I Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Ombyggnad/renovering av fritidsgården, dock blir där ingen basketplan på taket som på bilden. Markplanering för ny parkering och nytt torg. Varberga Centrum-projektet utförs i olika delprojekt. Detta avser 3-6.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av 5 kontor på övre delen och mötesrum m.m på nedre delen samt del öppna ytor.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalupprustning av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Karlskoga
Nybyggnad av idrottshall, ca 1100 kvm.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan F-6 som anpassas för 550 elever. Hus 1, 3 och 4 utförande mellan juli 2020 - december 2020. Hus 2 och 5 utförande mellan januari 2021 - maj 2021. Hus 6 färdigställt augusti 2019. Hus 7 färdigställt maj 2020.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av de befintliga flerbostadshusen som idag består av 7 uppgångar med sammanlagt 92 lägenheter. Därtill ska de befintliga husen byggas på med ytterligare 1 eller 2 våningar på delar av huskropparna. Sammanlagt kommer området efter om- och tillbyggnad att bestå av 97 ombyggda och 27 nybyggda lägenheter. Utbyggnad med nya trapphus kommer att ske där också hissar skall installeras. De tekniska installationerna ska uppdateras, primär energikälla är fjärrvärme. Yttermiljön ska åtgärdas och miljö/cykelrum skall uppföras.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Hällefors
Avser ombyggnad av plan 2 och 3 på vårdbostad i Hällefors. Samt en tillbyggnad på ca 500 kvm.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av gruppbostad i Askenäs
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar två nya gruppbostäder och ett om- och tillbyggt Vård och omsorgsboende. Gruppboendena får sammanlagt 12 platser och vård- och omsorgsboendet 36, utöver det ska det vara tillagningskök, hemtjänst och dagvård.
Totalrenovering av kommunhuset i Hällefors
Avser totalrenovering av kommunhuset i Hällefors. Omfattning kan för dagen ej preciseras.
Tillbyggnad av lokal i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Kvinnohuset i Karlskoga med några hundra kvm.
Ombyggnad av fastighet till förskola i Kumla
Planförslaget ger möjlighet att etablera en förskola inom kvarteret. Tanken är att befintligt hus på fastigheten Jägaren 21 ska byggas om och byggas till så att det anpassas till förskoleverksamhet.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ny 40/10kV-station samt nya transformatorer i Hallsberg
Ny 40/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 40kVapparater, nio msp-fack 10kV samt två nya 40/10kV-transformatorer.
Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg, etapp 4
Avser ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde. Avser utbyte av alla avlopps- och vattenstammar till och med badrum/kök, alla kök, alla badrum samt alla golv, innerdörrar och ytskikt. Utförs i 4 etapper. Detta avser etapp 3 = Nytorgsgatan 86-76. Hela kvarteret Regnbågen skall vara färdigställt efter 3 år.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av grannhuset till Örebrobostäder AB:s gamla huvudkontor (Ryttaren). 6 lägenheter samt 2 lokaler.
Ev. ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Ombyggnad till stadsgata med cykelbanor och prio buss.
Anläggande av mark med gator, parkering och planteringar i Askersund
Projektet syftar till att förädla området Västra Strandparken med gator parkeringar och växtlighet.
Ombyggnad av skola till bostäder i Askersund, etapp 1
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel. Total markyta 13500 kvm.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Fjugesta
Planer finns på till- och ombyggnad av Linden äldreboende i Fjugesta.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser renoveing samt anpassning av lokaler på Rudbecksskolan. Byte av ventilation och el/data system. Projektet innefattar även nya ytskikt och innerdörrar. Rivning av befintligt ventilationssystem kräver asbestsanering. Projektet kommer att genomföras som utförandeentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering.
Utbyggnad av Viktor Dahléns väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Skrantaskolan. Gradängsittning planeras bland annat att göras.
Ombyggnad och renovering av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och renovering av bovärdskontor i Markbacken/Rosta.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Renovering av studentlägenheter i Örebro
Avser renovering av studentlägenheter på Studentgatan i Örebro. Korridorlägenheter tas bort, varje rum får ett pentry. Gemensamma kök byggs om till lägenheter. Några dubbletter skapas. Badrum får nya ytskikt med individuell mätning av kall- och varmvatten. Befintlig kokvår renoveras. Tvättstugan renoveras. Värme-, vatten-, och avloppsavledningar byts ut. Ny ventilation: styrd frånluft. Elinstallationer utökas till 3-fas med jordfelsbrytare.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3-6 finns på projektid: 1504643
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 1
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 1 utförs markarbeten.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 2
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 2 utförs gestaltning av parken.
Ombyggnad av folktandvården mm i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvården i Haga centrum samt ombyggnad av tomställd lokal (f.d. Ica personalutrymmen) till Folkhälsoenheten. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1 är Folkhälsocentralen - Ombyggnad och iordningsställande av ny lokal. Etapp 2 är Folktandvården - ombyggnad.
Ombyggnad av gator VA-ledningar i Nora
Avser bland annat VA-omläggning, gatuarbeten, rivning av vatten-,spill- och dagvattenledning på Hagavägen i Nora. Ca 400 m schaktlängd.
Utbyte av värmeanläggning till Skoindustrimuseet, Kumla
Avser byte av värmesystem med installation och driftsättning av nytt värmesystem, samt borttagning av det gamla systemet.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Anbud Generalentreprenör byggentreprenad, Örebro
Avser en säkerhetsskyddad upphandling.
Omläggning av gata och VA i Grythyttan
Avser borttagning-/omäggning av dag-, spill- och dricksvattenledning samt omläggning gata vid Linnskällvägen i Grythyttan. Totalt omfattar entreprenaden cirka 280 m schaktlängd.
Informationsmöte, Region Örebro läns upphandlingar hösten 2019
Tid: 27 maj klockan 15:00-17:00 Plats: Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset B-huset Anmälan sker via följande länk (kopiera och klistra in i webbläsaren): https://forms.gle/W7gbsPAG6Wr6PdGc9
Renovering av omklädningsrum m m i Hällefors
Renovering av omklädningsrum, duschrum och bastu för herrar på Hurtigtorpets idrottsanläggning.
Nybyggnad av omklädningsrum på Solberga IP, Örebro
Avser nybyggnad av 1-2 omklädningsrum på Solberga IP.
Ombyggnad till förskola i Degerfors kommun
Avser ombyggnad till en förskoleavdelning samt ett mottagningskök.
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 2
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar.Utförs i 2 etapper.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Rivning av flerbostadshus i Örebro, etapp 1
Avser rivning av flerbostadshus inför kommande nybebyggelse på Tallkotten. Nybyggnaden finns på projektid: 1518540
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Avser ombyggnad av parkering, torg, gångstråk, grönytor och utrustningar. Avser även betongarbeten för trappor och ramper samt utbyte av markvärme på torgytor och gångstråk.
Tillbyggnad av skola i Hallsberg
Tillbyggnad av skolbyggnad "dansens hus".
Byte av väg- och gatubelysning i Ramsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Rivning av flerbostadshus. Option från projekt: 1525683.
Rivning av förskola i Örebro
Rivning av förskola.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Kopparberg
Renovering av 2 st omklädningsrum i Garhytteskolan.
Rivning av fastighet i Örebro
Rivning av bovärdskontor.
Rivning av byggnader och garage i Örebro
Rivning av byggnader och garage.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp A
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp A, korsningen Krontorpsgatan/Klerkgatan och fortsättning mot korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp B
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp B, korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan upp på Grubbensgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp C
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp C, korsningen Ekängsgatan/Storängsgatan och fortsätter upp mot Krontorpsgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Ombyggnad av markanläggning i Fjugesta
Förhandsbesked för tilltänkt avstyckning 2700m2 och 3000m2.
Ombyggnad av anstalt i Karlskoga
Installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Degerfors
Bygglov tillbyggnad affärslokaler.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Renovering av bro vid Björkbornsvägen i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Björkbornsvägen. Upphandlas tillsammans med projekt: 1340058.
Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Norrleden med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m. Upphandlas tillsammans med projekt: 1557314
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Ombyggnad, Rivning, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad/lokal samt ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlskoga
Ombyggnad och fasadändring av handelshus samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Askersund
Tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad samt fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Tillbyggnad samt fasadändring, inglasning av uterum på kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av matsal i Fjugesta
Tillbyggnad, ombyggnad av matsals- och administrationsbyggnad.Renovering av bef. storkök ink. byte av ventilation. Bta 828 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av hotell i Askersund
Tillbyggnad av komplementbyggnad (Aktivitetshall med Padel och sällskapsyta)728 kvm.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning från lager till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Ändrad planlösning i industribyggnad samt fasadskylt.
Tillbyggnad av sluss i Hallsberg
Tillbyggnad av sluss.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
TIllbyggnad flerbostadshus samt fasadändring, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av galleria i Örebro
Ändring av galleria/köpcentrum, inredning av restaurang, ny entré/glasparti och ny fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontorsbyggnad/garage. Tillskapande av omklädningsrum i källarplanet/garage.
Ombyggnad av gym i Karlskoga
Ändrad användning till träningsanläggning, uppsättning av fasadskyltar samt omfärgning av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
TIllbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Fjugesta
Förhandsbesked för tilltänkt avstycking 4300m2 och 3800 m2.
Ombyggnad av markanläggning i Lindesberg
Hårdgörning av mark samt asfaltering och stängsling.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Inredning av ytterligare bostad samt rivning/nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/schaktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: