Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för ombyggnad av förskola till bostäder.
Tankbeläggning i region Nord
Utförande av tankbeläggningar i Norrbottens och Västerbottens län.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Nytt läge för gc-porten i Rupa, ändring av enskilda vägar till allmänna gc-vägar, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning.
Anläggande av uppställningsplatser i Luleå
Swedavia avser teckna avtal med en entreprenör för utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ombyggnad av kontor till lokaler för Internationella Engelska Skolan i kv Stören, Södra Hamn i Luleå.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Nyuppsättning av betongbarriärer längs E4 i Norrbotten
Rivning av befintligt vajersystem samt nyuppsättning av betongbarriärer på utpekade platser utmed E4 i Norr- och Västerbotten.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och affärshus, takkupor.
Ombyggnad MT-lokal Sunderby sjukhus by 106
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler för Medicinteknik (MT) samt iordningställande av ny MT-verkstad. Ombyggnaden berör direkt ca 590 m2 och totalt med temporära områden ca 1200 m2.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Markarbeten för anläggande av konstgräs i Luleå
Begagnat konstgräs används från Skogsvallens IP. Installation av kontgrässystem, nytt och begagnat. Markarbeten,el och belysningsarbeten samt staket på Tunavallen IP.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Installation av flygplatsljus för taxibana U7, F21 Kallax i Luleå
Installation av flygplatsljus för taxibana U7 på F21 Kallax.
Ombyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 1 - 4
Etapp 1 avser utbyte av spill, dag- och vattenledningar på Parkvägen 19, 30-38, 53-75, 40,46, Västra Skolgatan 9-11 samt Nävervägen 19. Sen kommer etapp 2 utföras 2019 samt återställande arbeten etapp 3 & 4 under 2020 och 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av markmiljö i Luleå
Avser färdig- och återställande av mark efter dräneringsarbete. Även ny plantering och förbättring av den yttre miljön kommer att ingå. Projektet kommer eventuellt att delas in i etapper.
Rivning av förskola i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad inkl. grundläggning på adressen Östergatan 18, Kv. Konsulenten 6, Skurholmen. Omfattande selektiv rivning är redan utfört såsom radiatorer, ventilationskanaler, innergolv, köksutrustning, inredning, vattenledningar, farligt avfall, mm. Återställning av mark enligt rambeskrivning skall ingå i anbudet.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av 3 stugor med förråd.
Rivning av valsverk i Luleå
Rivning av del av valsverk.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus med förråd.
Rivning av kallförråd i Luleå
Rivning av kallförråd.
Rivning av panncentral i Luleå
Rivning av panncentral.
Rivning av sophus i Luleå
Rivning av sophus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ombyggnad och ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Luleå
Utvändig ändring och ombyggnad av industrilokal till gym.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ombyggnad av kontorshus till skola.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i flerbostadshus.
Renovering av lekplats i Luleå
Projektet omfattar totalrenovering av lekparken där det idag finns en mindre lekyta. Kommunen har utfört arbetet med rivning av lekutrustning och övrig inredning samt trädfällning/slyröjning innan entreprenaden startar.
Upphandling av markteknisk undersökning till Luleå campus
Som en del i utvecklingen av campus Luleå kommer Akademiska hus att riva hela eller delar av hus D. Kopplat till detta genomförs en förstudie med syfte att ge svar om förutsättningar för rivningen. Som en del i denna förstudie avses en övergripande markteknisk undersökningsrapport (MUR) tas fram, som behandlar den specifika platsen men som också kan komma att innefatta resterande campus. Syftet är att ge svar på de geohydrologiska, -tekniska och miljötekniska förutsättningarna för utvecklingen och underhåll av Campus Luleå.
Ombyggnad av skola i Luleå
Rivning av ventilation i skola.
Ombyggnad av fritidsgård i Luleå
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus till fritidsgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: