Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad av studentlägenheter på Porsön, Luleå
Entreprenaden innefattar renovering av Vänortsvägen 7; studentlägenheter med nya kök nya installationer och ytskikt i WC/Dusch, nya lägenhetsförråd och cykeltak samt att man bygger om samvarorum till lägenheter. Markarbetena omfattar Vänortsvägen 5, 7 och 9. 1 st option (Vänortsvägen 9) Nybyggnadsyta (BYA): ca 285 m2 (Lägenhetsförråd/Cykeltak) Ändringsyta (BRA): ca 1900 m2 (exkl option) Behandlad markyta: ca 3250 m2
Byte av VA-ledningar i Luleå
Byte av vatten och avloppsledningar gäller del av Bredviksvägen, Kalvholmsgatan och Knöppelåsvägen. Avser byte av huvudledningar, brunnar och ventiler fram till tomtgräns. I återställningen tas trottoarer bort och ersätts med grönytor samt avsmalning av gatan till 6 meter.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar: Demontering av befintlig frånluftsfläkt som betjänar lägenheter samt tillför avluften såsom tilluft till garage. Ombyggnad av ventilation för lägenheter med ny takfläkt på yttertak som kopplas in på kanalsystemet på vind. Garage förses med ny takfläkt som ersätter befintlig. Lokaler i källaren förses med ny kanalfläkt och brandspjäll som kopplas in mot befintligt kanalsystem i källaren och tillför avluften som tilluft till garage. I entreprenaden ingår tillhörande bygg och elarbeten. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Utrymme för etablering, upplag och intransport tilldelas Entreprenören enligt samråd med Beställaren på fastigheten. Entreprenören ansvarar för att arbetsplatsen är ren, samt att anslutande vägar och gångbanor hålls framkomliga. Skyltar och dylikt utformas och placeras i samråd med Beställaren.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad av gemensamhetsutrymme till lägenheter. Nya förråd och ”cykelcarport”.
Ny personhiss till silotopp, Luleå Malmhamn
Omfattning: Rivning av befintlig konstruktion (Kuggstångshiss), Komplett hiss samt montage, Markarbeten i hissgrop och bottenplan (skall höjas ca 0,2 m från befintlig) samt Värme och dränering i grop för att förhindra isbildning.
Utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggning i Luleå Malmhamn
Avser utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggningen på grund av slitage.
Åtgärdande av vandringshinder i Norrbottens län
Avser åtgärder för 5 st vandringshinder i Norrbottens län.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad phase 2.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av källarlokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ändrad användning av kommunal friskola till privat.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av kontor i Luleå
Selektiv rivning av 5 byggnader kontor, förråd och garagebyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av vaktbyggnad t.o.m 20220903.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad/påbyggnad och ändrad användning av industribyggnad t.o.m 2030-06-25.
Ombyggnad av förråd i Luleå
Till/ombyggnad av huvudbyggnad för bättre tillgänglighet.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av byggnad inom friluftsmuseet hägnan.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av pantstation.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av hygienbodar.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av turistbyrå i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Avser till/påbyggnad av industribyggnad.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Renovering av balkonger på flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat på bensinstation i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i drivmedelsanläggning.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: