Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Ombyggnad av bangård vid Luleå Centralstation
Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar, rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla Generalentreprenör för utförande av en/flera totalentreprenad/er. Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Ombyggnad av standardbroar längs Norrbotniabanan
Ca 90 st broar, kan delas upp i flera upphandlingar.
Riskreducerande åtgärder i Råneå
Profiljustering och sättningsåtgärd med bankpålning på väg E4 strax norr om trafikplats Råneå Norra.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Nytt läge för gc-porten i Rupa, ändring av enskilda vägar till allmänna gc-vägar, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Beläggningsarbeten längs väg 356 mellan Niemisel-Bjurå
Beläggning halvvarma massor samt extruderad massa.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt. Utförande av vägentreprenad längs Rutviksvägen 0-314 m samt Gamla Bodenvägen 0-477 m. Sänkning och nyanläggning av väg, anläggning av ränndalar, anläggning av gångytor, nyläggning av VA samt anläggning av optoledning.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Delprojektledare produktion järnväg, Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Hyresgästanpassning av kontor & butik i Luleå
Hyresgästanpassning av resebutik & kontor. Den nya resebutiken och kontoret flyttar in vid korsningen Hummergatan/ Midgårdsvägen och samlar då hela NEX verksamhet i Luleå.
Ombyggnad av platta 7 och kilen inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser rivning av befintlig betongplatta Platta 7 och ersätta den med ny betongplatta. Asfaltjusteringar för att ansluta mot nya betongplattan. Ny asfaltyta på befintlig grönyta mellan platta 8 och platta 1.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad från gruppboende till 5 lägenheter.
Ombyggnad av fastighet i Norrbottens län
Avser byggentreprenad i Norrbottens län. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena el samt brandlarm.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler till gym.
Hyresgästanpassning av kontor i Skutviken, Luleå
Anpassningen blir i form av en helt ny lokal med kontor, konferens, fikarum och övriga personalytor.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundkonstruktion. Återställning av mark samt tillskapa p-platser.
Byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats i Luleå
Denna upphandling avser entreprenad gällande byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar: Demontering av befintlig frånluftsfläkt som betjänar lägenheter samt tillför avluften såsom tilluft till garage. Ombyggnad av ventilation för lägenheter med ny takfläkt på yttertak som kopplas in på kanalsystemet på vind. Garage förses med ny takfläkt som ersätter befintlig. Lokaler i källaren förses med ny kanalfläkt och brandspjäll som kopplas in mot befintligt kanalsystem i källaren och tillför avluften som tilluft till garage. I entreprenaden ingår tillhörande bygg och elarbeten. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Utrymme för etablering, upplag och intransport tilldelas Entreprenören enligt samråd med Beställaren på fastigheten. Entreprenören ansvarar för att arbetsplatsen är ren, samt att anslutande vägar och gångbanor hålls framkomliga. Skyltar och dylikt utformas och placeras i samråd med Beställaren.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnation i bef huskropp av kontor och personalytor. Nya fönster och dörrar i fasad. Ny ventilation. Ny el och data. Komplettering värme, vatten, sanitet.
Lokalanpassning av kontor i Luleå
Ombyggnation i befintlig byggnad, ca 300 kvm.
Ombyggnad av entré på affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad/utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Till-/ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Till/påbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring av vaktbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av planlösning, brandsektionering, ventilation och va-anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet.
Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnad som ej kräver lov.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning som ej kräver lov av enbostadshus, garagebyggnad och förrådsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning som ej kräver lov av pumpstation.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Selektiv rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av tältlagerhall t o m 2025 -11-10.
Tillbyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uteservering, bar och servicebyggnad t o m 2020-10-01.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad t o m 2025-02-14.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens avseende förstärkning av elnätet på germandön Kallax 4:6,1:19,2:8,2:22,2:18,Kallax S:14,18:1,14:1,7:3,5:14.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig luftledning för lågspänning förnyas Långön 1:3,1:4,1:5.
Selektiv rivning av 4 fastigheter i Luleå kommun
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning och markåterställning av fyra fastigheter. Objektet är beläget på adresserna: Norrbyvägen 8, Luleå (Antnäs), Timmervägen 33, Luleå (Gäddvik), Karlsviksvägen 125, Luleå (Karlsvik) samt Bolagsgatan 25, Luleå (Svartöstaden)
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Inventering och justering av lekbottnar för LIFE-projektet ReBorN, Länsstyrelsen Norrbotten
Uppdraget omfattar konsulttjänster gällande inventering och justering av lekbottnar inom Norrbottens län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: