Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Riskreducerande åtgärder i Råneå
Profiljustering och sättningsåtgärd med bankpålning på väg E4 strax norr om trafikplats Råneå Norra. Ca 350 meter lång sträcka.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Ombyggnad av studentlägenheter på Porsön, Luleå
Entreprenaden innefattar Vänortsvägen 7, nytt lägenhetsförråd inkl soprum, samt markarbeten för Vänortsvägen 5, 7 & 9. Option: Innefattar Vänortsvägen 9.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt. Utförande av vägentreprenad längs Rutviksvägen 0-314 m samt Gamla Bodenvägen 0-477 m. Sänkning och nyanläggning av väg, anläggning av ränndalar, anläggning av gångytor, nyläggning av VA samt anläggning av optoledning.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Delprojektledare produktion järnväg, Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byte av VA-ledningar i Luleå
Byte av vatten och avloppsledningar gäller del av Bredviksvägen, Kalvholmsgatan och Knöppelåsvägen. Avser byte av huvudledningar, brunnar och ventiler fram till tomtgräns. I återställningen tas trottoarer bort och ersätts med grönytor samt avsmalning av gatan till 6 meter.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ändrad planlösning, fasadändring och ändring som påverkar ventilation och brandskydd i kontorshus.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Ombyggnad av platta 7 och kilen inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser rivning av befintlig betongplatta Platta 7 och ersätta den med ny betongplatta. Asfaltjusteringar för att ansluta mot nya betongplattan. Ny asfaltyta på befintlig grönyta mellan platta 8 och platta 1.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggning i Luleå Malmhamn
Avser utbyte av kanaldelar i Bentonitanläggningen på grund av slitage.
Byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats i Luleå
Denna upphandling avser entreprenad gällande byte av taxikantarmaturer på F21 Kallax flygplats.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar: Demontering av befintlig frånluftsfläkt som betjänar lägenheter samt tillför avluften såsom tilluft till garage. Ombyggnad av ventilation för lägenheter med ny takfläkt på yttertak som kopplas in på kanalsystemet på vind. Garage förses med ny takfläkt som ersätter befintlig. Lokaler i källaren förses med ny kanalfläkt och brandspjäll som kopplas in mot befintligt kanalsystem i källaren och tillför avluften som tilluft till garage. I entreprenaden ingår tillhörande bygg och elarbeten. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Utrymme för etablering, upplag och intransport tilldelas Entreprenören enligt samråd med Beställaren på fastigheten. Entreprenören ansvarar för att arbetsplatsen är ren, samt att anslutande vägar och gångbanor hålls framkomliga. Skyltar och dylikt utformas och placeras i samråd med Beställaren.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Åtgärdande av vandringshinder i Norrbottens län
Avser åtgärder för 5 st vandringshinder i Norrbottens län.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ny-/tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Luleå
Selektiv rivning av 5 byggnader kontor, förråd och garagebyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av källarlokal till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Luleå
Ändrad användning av garagebyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring av vaktbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av tältlagerhall t o m 2025 -11-10.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad/påbyggnad och ändrad användning av industribyggnad t.o.m 2030-06-25.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärshus t o m 2020-12-31.
Ombyggnad av förråd i Luleå
Till/ombyggnad av huvudbyggnad för bättre tillgänglighet.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning som ej kräver lov av enbostadshus, garagebyggnad och förrådsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning som ej kräver lov av pumpstation.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av pantstation.
Ombyggnad av turistbyrå i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Avser till/påbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Ersättningsbyggnad (ny överbyggnad) på befintlig pumpanläggniing.
Inventering och justering av lekbottnar för LIFE-projektet ReBorN, Länsstyrelsen Norrbotten
Uppdraget omfattar konsulttjänster gällande inventering och justering av lekbottnar inom Norrbottens län.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ytskiktsrenovering i kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: