Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kiruna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassage.
Anläggning media i Ny gråbergsutfrakt sovringsverket i Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det PEAB som är kontraktspart. Idag ligger en bedömd kapacitet på KS (Kiruna sovring) gråbergsutfrakt på ca 31 miljoner ton/år uppfodrad råmalm. I och med planerad produktionsökning kommer råmalmsmängden att öka från nuvarande 29 miljoner ton/år till drygt 33 miljoner ton/år 2020 för att sedan 2021 nå upp till 33 miljoner ton ton/år. KS Ny Gråbergsutfrakt – Anläggning media Detta är en utförande entreprenad och dess åtagande avser media på entreprenaden ”KS Ny Gråbergsutfrakt” LKAB anläggning i Kiruna.
Höjning av plattform vid Björkliden
Ca 250 m ny plattform, ombyggnad av ca 100 m befintlig plattform med tillhörande trafikinformationssystem och belysning. Utbyte av 1 st kontaktledningsbrygga med tillhörande stolpar samt asfaltering framför stationsbyggnaden. 3 st nya väderskydd.
Om och tillbyggnad till byggvaruhus i Kiruna
Kan bli en nybyggnad av kalllager ca 1000 kvm eller om och tillbyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Om- och tillbyggnad av skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Flytt av gokartbana i Kiruna
Flytt av gokartbana.
Spårväxelbyte, mark- och BEST-arbeten på driftplats i Kiruna
Byte av växel 401 och 408, rivning av växel 402 och 403.
Nya inline/rullskidebanor vid Matojärvi IP i Kiruna
Anläggande av rullskidspår i Kiruna kommun.
Asfaltbeläggning Kiruna och Svappavaara 2019
Asfaltbeläggning Kiruna och Svappavaara 2019 .
Tillbyggnad av turistanläggning i Björkliden, Kiruna
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet.
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi
I Leveäniemi kross och sovring i Svappavaara genomförs f.n. detaljprojektering av en malmlada för rågodset/koncentratet i syfte att bemästra damningsproblemet. LKAB:s målsättning ör att publicera förfrågningsunderlag för mark- och byggarbeten 2018-12-17. Anbudsdag bedöms bli 2019-02-07. I nuläget bedöms de uppskattade mängderna bli 100 000 m3 schaktarbeten, 10 000 m3 fyllningsarbeten, 6 500 m3 betong och 520 ton armering. Vid ett eventuellt beslut om investering i LKAB:s styrelse i februari 2019 kommer entreprenaden Mark/Bygg omgående att upphandlas med planerat datum för entreprenadstart 2019-03-04. Förfrågningsunderlag för stålbyggnad (ca 1 250 ton) samt för mekaniska leveranser (horisontell bandtransportör mm) beräknas föreligga tidigt under Q1, 2019, med upphandling under mars och april beroende på styrelsens beslut. Upphandlingsdokumentation för installationsarbeten följer. Anläggningen ska vara färdigställd och tagen i drift under Q2, 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Installation av el/styrskåp Agglolab, Malmberget
Beställning av komplett el/styrskåp med installation.
Borrning av dräneringshål i Konsuln i Kiruna
Borrning av ett 580 m dräneringshål i Konsuln. Syftet med borrning är för vattendränering.
LKAB Berg&Betong Malmberget Tillbyggnad/ombyggnad av 8 kontor, konferensrum, skrivarrum m.m. Kiruna
Avser tillbyggnad ombyggnad av kontor, konferenslokal samt entre i anslutning till betongstation i malmberget.
Byte av drivsystem i gruva i Kiruna
Befintliga frekvensomriktare är c:a 20 år gamla och börjar visa tendens på att ha uppnått sin ”livslängd”, eftersom denna anläggning förser gruvan med friskluft är det mycket vitalt att anläggningen har i princip 100% tillgänglighet. För att säkerställa tillgängligheten avser Beställaren att byta ut drivsystemet och för att minska avbrottstiden är tanken att bygga en fristående byggnad där ny utrustning installeras och driftsätts så långt möjligt innan flytt av styrning och utgående kraftkablage från befintliga frekvensomriktare till nya frekvensomriktare utförs. Målsättningen är att denna anläggning ska vara i drift under 2019.
Installation av kabel, 20kV-matning KUJ Kiruna
20kV-matning KUJ Det åligger entreprenören att utföra installation, montage och demontage i KUJ av 20kV kabel enligt beskrivning 11.1. Montaget sker på befintlig kabelstege, befintlig bärlina samt ny bärlina som monteras upp av entreprenören. Objektet är beläget i Kirunagruvan på Nivå 775 – Nivå 1070.
Flytt kulturbyggnader Kos etapp 2 Kiruna
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader, sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar, tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017), flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi, Återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Ny Lintelfer Nivå 320 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva på Nivå 320 utförs linbyten för CA-bergspel B1-B8 med en Linbytarvagn. För att underlätta hanteringen vid av- och pålastning av ståltrummor på Linbytarvagnen, ska en lintelfer på nivån installeras.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Ombyggnad Media KA3 Sligåtervinning Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2.
Mek KA3 Sligåtervninning Tillverkning/Montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Denna förfrågan avser Mek, tillverkning och montage.
Ombyggnation drivsystem KS00TR011 Kiruna
Transportör KS00TR011 som kallas för långlinje 11 går mellan finkrossverket upp till sov-ringsverk plan 98. Den har idag ett 6kV drivsystem och detta skall byggas om till att bli 0,69kV FRO styrt. Hela det befintliga drivsystemet skall demonteras och det nya monteras enligt ritningar tillhörande denna förfrågan.
Från uppdrag: Ortdrivning MUJ 2020-2022 Kiruna
LKAB avser att upphandla ortdrivning mot produktion under perioden 2020-2022 i MUJ. Årsvolymerna bedöms till ca 4000 ortmeter/år. Förfrågningsunderlag kommer läggas ut under mars/april månad.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³). Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Reservkraft KK17 Kiruna, 6kV kabelförläggning, Kiruna
Omfattar förläggning av 6kV kabel med följelina och optokabel. LKAB tillhandahåller 6kV kabel (150 mm2 Al PEX, röd, på två st 500m trummor vid TEV3) och optokabel.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle i Kiruna vid gamla Tuolluvaaragruvan (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp. Tidplan: Anbud ut: 7/1 Anbud in: 7/2 Preliminärt kontraktsdatum: 1/3 Entreprenadtid: 1/4 – 31/8 2019.
Byte av belysning i maskinhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintlig belysning i KK2 mot ny LED teknik.
Flytt av golfbana i Kiruna
Flytt av golfbana.
Byte av rör TMC-ledningar etapp 1
Byte av isolerade plaströr till gummerade stålrör.
Utbyte returvattensystem KA3 etapp 5 Kiruna
Då befintligt returvattensystem håller på att korrodera sönder i rundsvetsarna så skall LKAB byta ut detta system under ett antal etapper, där större delarna kommer utföras under LKAB:s årliga underhållsstopp. Det närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
Uppgradering analog videoväxel KUJ1365 Kiruna
En ny videoväxel behövs till spår nivå 1365 KUJ.
Svappavaara Bangård-Spillhantering
Entreprenaden omfattar markarbeten, sanering och byggarbeten inom Svappavaara Bangård-Spillhantering.
Bergförstärkning i Mertainen
Entreprenaden omfattar: Bergförstärkning: Bergbultar i primärkrossnisch med angränsande bergslänter i Mertainen.
Tilluftsaggregat silotopp inkl. VÅV-del: till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka, leverera Luftbehandlingsaggregat (KS00TA206) i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan samt att tillhandahålla de tjänster som framgår i Avtalet.
Ombyggnad Luftbehandlingssystem till projekt ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Entreprenaden omfattar ny- & ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer i Sovringsverk och Gråbergsutfrakt samt tillhörande ställverk. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.
Kylaggregat STV9-10 i ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera Ny Kylanläggning till ny gråbergsutfrakt.
Styr och övervakning Ventilation Ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera ny Styr och Övervakning ventilation för objekt ingående i projekt KS Ny gråbergsutfrakt
Växellådor för bandtransportörer Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka och leverera två (2) stycken växlare var av en inkl. broms.
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara.
Provtagningsanläggning, ombyggnation - Bygg, Mek, Media, El Kiruna
Den befintliga provtagningsanläggningen i sovringsverket behöver byggas om i samband med projektet KS Långlinjer Etapp 2. Denna förfrågan innehåller ombyggnationer inom bygg, mek, media och el.
Lastning, bergtransport och skuthantering samt bemanning sommaren 2019 Kiruna
Denna förfrågan omfattar lastning, bergtransport och skutborrning samt bemanning av LKAB:s maskiner under sommaren 2019 i Malmberget under jord.
Bygg KA3 Sligåtervinning sektion 53 tillverkning montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Förfrågan avser Bygg.
El Automation Tillverkning/Montage Sligåtervinning KA3 Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2. Denna förfrågan avser El/Automation.
Tillverkning och leverans av stativ till dartventiler, Kiruna Anrikningsverk 3
Förfrågan avser tillverkning och leverans av 5st stativ till dartventiler, placerade i Kiruna anrikningsverk 3.
Service/underhåll av Vacuum-pump Nash 904-M2 Kiruna
Förfrågan rör tecknande av avtal för löpande underhållsarbeten inom kategorin Underhållstjänst Avtalstiden är ett (1) år.
Ombyggnad KK4 Stoftrening betongplatta Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Denna förfrågan avser mark- och byggarbeten för temporär rökgas-kanal och nytt elfilter.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Kiruna
I KK2 och KK3 pågår demontage och montage för att förbättra ventilationen i Rull- och filterhus. Denna förfrågan omfattar demontage av gamla ej fungerande el-anläggningar och elinstallationer för nya an-läggningar.
Inbyggnad rågodslager Svappavaara, mark- och betongarbeten Kiruna
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi, Mark och betongarbeten.
Rörentreprenad, Svappavaara i Kiruna
Ledningsdragning samt installation av slurryprovtagare, Svappavaara.
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket Kiruna
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket .
Leverans och montage av Mekanisk utrustning, Svappavaara
Leverans och montage av horisontell bandtransportör i ny malmlada med 2 st plogstationer, 3 st. stup samt motordrifter, växellåda och övervakningsutrustning. Transportören integreras med befintligt transportör för rågodsutlastning via ett (1) ytterligare stup ingående i leveransen.
Byte pump 100/101 Sovring Kiruna
Leverans, nymontage/demontage av pumpar, (PU100/101). Ny placering samt omdragning/återanslutning av rör.
Rörentreprenad Panncentral, Svappavaara
Befintliga ångsamlingsrör samlar stillastående vatten och rostar. De gamla ångsamlingsrören demonteras och nya monteras direkt på utgående ledning från pannan för att få bort det stillastående vattnet.
Ombyggnad av CA-Spel B2 Ventilation Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar arbeten med ventilation inom pro-jektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
Besiktning, bedömning samt renovering vacuumpump Kiruna
Besiktning/bedömning samt renovering av 1st NASH CL6002 vakuumpump, och 1st NASH CL9003 vakuumpump.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad affärsbyggnad.
Utbyte högtryck-/lågtryckreturvattensystem etapp 7 Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut befintligt returvattensystem i KK3s sliglager och maskinhus/gratedel.
Upphandling av Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget
LKAB avser upphandla Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i ett antal sjöar och vattendrag i anslutning till LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Undersökningarna ska utföras under sommar/höst 2019 enligt de tidpunkter som anges för respektive kvalitetsfaktor i HVMFS 2013:19 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledningsrapporter.
CA-Spel B2 Ny kylmaskin Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av kylmaskin i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan. Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna del omfattar levererans och montage av ny kylmaskin inom projektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
KS LL2 Huvudanläggande El Kiruna
LKAB planerar att bygga om befintlig långlinjebandgång mellan KS fickbyggnadsbotten och finkrossverk. Berörda nya transportörer är KC00TR001, KC00TR002, KC00TR003 och KC00TR004. I anslutning till ombyggnaden av dessa transportörer och byggnader ska elektriska installationer byggas om, t ex allmänkraft, belysning, process-el, mm.
Renovering av högreservoar, tankleverans, Svappavaara
Ny Högreservoar, tankleverans, Svappavaara. I dagens processvattensystem finns en högreservoar installerad med syfte att konstanthålla trycket i systemet. Reservoaren är byggd på 1960-talet och utförda studier visar på att den har renoveringsbehov som ej går att lösa då anläggningen är i drift. Den befintliga reservoaren har idag en reserverad volym för brandvatten. För att inte tvingas till lägre driftstopp med tappad produktion så planerar LKAB att låta uppföra en ny högreservoar jämte den befintliga. Den nya reservoaren installeras med samma volym som befintlig, alt med c:a 50% större volym för att trygga framtida produktionsökningar och större behov på reserverad brandvattenvolym.
Ny telfer till KUJ 838 Kiruna
Ny montage av telferbalk ca 12 m samt ska en ny 5 tons telfer levereras och monteras in och driftsättas.
Ventilationsentreprenad på spårnivå KUJ 1365 Kiruna
Om dragning av ventilationskanal samt flyttning av frånluftsfläkt på spårområdet i KUJ 1365.
Rörentreprenad Alliansen panncentral Kiruna
Rörentreprenad alliansen panncentral.
Rörentreprenad Anrikningsverket Kiruna
Rörentreprenad Anrikningsverket.
Rörentreprenad klarvatten, Anriktningen Kiruna
Rörentreprenad klarvatten, mellanplan i Anrikningsverket.
Ombyggnad av skyddsräcke/skyddsbur till bentonitsilo 1 och 2 LKAB Kiruna
Skyddsräcke/skyddsbur till bentonitsilo 1 och 2 LKAB Kiruna.
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning), Svappavaara
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning). LKAB kommer att anlägga en ca 160 m lång och ca 60 m bred byggnad/ malmlada för rågodset (Leveäniemi kross och sovring) under perioden 2019 - 2020. Projektet utnyttjar den befintliga lutande bandtransportörens utlastningspunkt från vilken rågodset via ett stup leds till en ny horisontell transportör nära malmladans tak. Leveransen gäller Stoftreningsanläggning. I anläggningen ingår komplett leverans, montage och idrifttagning av ny stoftreningsanläggning i Leveäniemi rågodslager, Svappavaara.
Tillverkning serviceplattform Svappavaara
Tillverkning av 1 st serviceplattform till sovringsverket i Svappavaara.
Tillverkning mätficka Kiruna
Tillverkning mätficka.
Ombyggnad av Högspänningsbrytare/Retrofit, Kiruna
Tillverkning och leverans av 15 st. retrofitbrytare som ska ersätta 15 st. Strömberg, OSAN 12-P1 oljeminbrytare i ett Strömberg, METE 12 AK15 ställverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: