Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Vilan 1 och Vilan 2: Nya parkeringar tillskapas på fram och baksida av byggnader med tillhörande belysning och motorvärmare. Rivning: Byggnad rivs i sin helhet inkl. servisledningar för att tillskapa yta för mer parkeringar. Ombyggnad av kök, ytskikt och rumsanpassningar, av befintligt äldreboende till lägenheter. Befintligt avfallsrum för lägenheter byggs om. Ombyggnad, ytskikt och rumsanpassningar av befintligt tillagningskök med nya utrustningar och inredningar inklusive tillbyggnad av avfallsrum och inlastning.
Renovering av vattenverket i Kiruna, etapp 1
Avser renovering av nuvarande filter i befintligt vattenverk. Förutom renovering av filter så innefattar entreprenaden även kalkhantering samt byte av ventiler. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun.
Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad av 13 rum.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Förstärkningsåtgärder på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av två områden, km 1502 och 1528. Tryckbankar ska anläggas för att öka stabiliteten i banan inför ökad axellast.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Renovering av fjällstation i Kiruna
Renovering av fjällstation, från personalrum till hotellrum.
Ombyggnad av ridanläggning i Kiruna
Avser i huvudsak ombyggnad av tak i stall. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten.
Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet mfl
Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 4, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 mars – 2 april 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 3 del av SJ-området
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Ombyggnad av skolkök i Kiruna
Ombyggnation av kök samt ventilation på Luossavaara skola.
Färstärkning av bergbroar på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av tre bergbroar på km 1517+585, 1519+685 och 1536+275 utefter Malmbanan.
Ny oljepanna till värmecentral i Svappavaara
Avser montering av ny oljepanna i värmecentral Ormen Långe. Detta innebär att befintlig oljepanna C skall demonteras i sin helhet inklusive alla inkopplade installationer. Sedan skall entreprenör montera in en ny oljepanna inklusive alla nya installationer i en fullt fungerande anläggning.
Utbyggnad av personalutrymme i Vittangi, Kiruna
Objektet avser att förlänga befintlig byggnad och utföra viss ombyggnation i den befintliga delen.
Ombyggnad av förskolekök i Kiruna
Ombyggnad av kök i Bullerbyns förskola. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten i omfattning enligt förfrågningsunderlaget.
Utemiljö Vittangi fritidshem i Kiruna
Vittangi fritidshem, utemiljö.
Löpande Prospekteringsborrning, MUJ Kiruna
Upphandlingen avser löpande prospekteringsborrning (diamantborrning) under perioden 2019 - 2022. Preminilär mängd 50 000 bm/år.
Utbyggnad av av brandstationen i Svappavaara
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara.
LKAB Malmtrafik Gångjärnstapp och lock Kiruna
Tillverkning av gångjärnstapp och lock som reservdel till malmvagnar.
Krafttransformatorer till Kapten panncentral Kiruna
Leverans av 2 st transformatorer.
Inbyggnad av koltransportör Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser bygga in del av koltransportör vid KK4. Förfrågan avser demontage och montage enligt AB04, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Högtrycksreturvattensystem (HRV) etapp 6, Kiruna kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut delar av returvattensytemet i KK3 under ett antal etapper. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Projekt: KUJ, Hydraulisk spräckning. Objekt: diamantborrning nivå 1165 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva pågår utveckling av metoder för spräckning av berg med hydrauliska metoder. Som en del i detta arbete ingår att i ett system med ca 50 meters mellanrum kärnborra hål där utrustning för spräckning kan placeras.
KS långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp m.m. Kiruna
Entreprenaden omfattar leverans och montage av ny el/styr- i sovringsver-ket långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp samt demontage av befintlig elutrustning, apparater och kablage. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
PM07 förstärkning tak mediakulvert, och temporär takäckning av hål upptaget i valv, Kiruna
Entreprenaden omfattar PM07 förstärkning av tak mediakulvert, och temporär taktäckning av hål upptaget i valv Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Telfer, serviceplattform och spolvattenuttag- Kiruna Kulsinterverk 4
Entreprenaden omfattar tillverkning och montage av telfer till elfilter samt serviceplattform med tillhörande stege och spolvattenuttag till avgaspanna. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Trappor till maskinhuset, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser montera nya trappor samt en gångplan i maskinhuset KK4. Entreprenaden omfattar tillverkning, leverans, montage, demontage samt anpassning av befintlig utrustning. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
BYGG – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2 ÅR 2018 Kiruna
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar etapp 2 mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Omfattande rivningsarbeten betong ca: 360 m3 Stora schaktmängder inkl. ev. bergschakt ca: 6000 m3 Stora betonggjutningar ca: 500 m3, samt bergförankring. Primär och sekundärstål ca: 110 ton. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2800m2 Prefabricerade bärdäck ca: 750m2. Förfrågningsunderlag för räkning kommer beräknas komma ut 2018-07-01.
Mediahålsborrning KUJ 2018 Kiruna
Mediahålsborrning KUJ 2018 Entreprenaden omfattar mediahålsborrning under jord i Kiruna. Entreprenaden delas in en huvuddel (HD) och en optionsdel: Huvuddel 1 Mediahål KUJ, Dränhål B1 och 20kv redundans Huvuddel 2 H02 (Option) Av ovanstående huvuddelar ingår de arbeten som omfattas av hu-vuddel 2 inte ursprungligen i kontraktsarbetena, utan dessa utgör en Option som endast kommer till utförande om Beställaren senast den 2018-12-01 väljer att utnyttja Optionen genom skriftligt avrop.
Takbryggor till brännarplanstaket Svappavaara
Byggnation av takbryggor brännarplanstaket i Svappavaara.
Tömning bergfickor m.m. Kirunagruvan, Kiruna
Det finns bergfickor från KS och KK2 som är avställda. Fickorna mynnar ut på CA230 i västra och östra stollen. På grund av att det dessutom finns bergfickor med tillhörande tapp som är i drift i den östra stollen, så vistas driftspersonal i direkt närhet till avställda bergfickor och tillhörande tappar/lockning på CA230. Detta innebär en arbetsmiljörisk då avställd bergficka inte kan anses säker i dagsläget på grund av vatteninträngning och eventuellt gods i fickan. Dessutom krävs en översyn av bryggor och tillträden till de före detta tapplägena på CA230 demonteras då även dessa innebär en arbetsmiljörisk att beträda i dagsläget. Tappnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och 12 i Västra Stollen pluggas, tappar rivs, hytter/bryggor demonteras. Tappnummer: 5, 6, 7, 8 och 10 i Östra Stollen pluggas och tappen rivs.
Rörentreprenad KV522 Kiruna
Det förekommer problem med frysningar vid tilluftsbatterierna för KV522 och det är beslutat att åtgärda problemen innan kommande vinter.
Elinstallation för spädvattenvärmning MK3, Framtida värmesystem – MK3 Kiruna
Elinstallation för spädvattenvärmning MK3, Framtida värmesystem.
Bygg-Mek entreprenad KP57 Kiruna
Entreprenaden handlar om att komplettera befintligt gjutning samt påläggssvetsa rörstöden. Observera att detta gäller samtliga pumpplatser totalt 7st ställen i pumpstation KP57 som ska åtgärdas.
Renovering av delar av styrcentralen samt gamla truckverkstaden i Svappavaara
Delar av styrcentralen i Svappavaara behöver renoveras.
KS Långlinjebandgångar etapp 2 - Huvudanläggande Fas 1 Bygg
Denna förfrågan utgör del av projekt ”KS Långlinjebandgångar Etapp2”. Reinvesteringsprojektet är del av ”Röda linjen” på LKAB och ombyggnationer måste ske under full drift med metoder som aldrig riskerar produktionsstopp. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för KC00TR001-004 inom projektet. Ingående arbeten i denna förfrågan är av förberedande karaktär för projektet och utgörs i huvudsak av schakt, betongarbeten, rivningsarbeten, leverans av material och anläggande. Del av entreprenaden vilken omfattar ny kabel- och media-väg inkluderar även ledningsdragning av primärvärme, klarvattenledning och el-kanalisation. Inga inkopplingsarbeten av media eller el ingår.
CA-Bergsspel B2 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B2 (”Objektet”). Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
Ombyggnad av utmatning från siktficka KC13 & KC14 Kiruna
Beställaren avser att i K Finkrossverkets sektion 13 och 14, driftsätta en avstängd, och tidigare använd utmatningsöppning till KS00TR009. Samt även anlägga en ny utmatningsöppning till KS00TR112 Objektet avser, tillverkning, leverans, montage, ombyggnad och medverkan vid driftsättning av lucka och ränna Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
Borrning och ingjutning av koaxialkabel Kiruna
Borrning enligt teknisk beskrivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring, samt ombyggnation flerbostadshus Bolaget 11:1.
Ombyggnad 3 nya konferensrum byggnad 102 Jägarskolan Kiruna
Anbudsförfrågan avser ombyggnad i befintliga lokaler som är i drift och att bygga 3 st. nya konferensrum inom LKAB Samhällsomvandling i Kiruna med adress Kaserngatan 1
Installation av shuntar i Svappavaara
Anrikningsverket i Svappavaara har ett behov av att förbättra värmeregleringen och minska uppvärmningskostnaderna. För att uppnå detta är planen att installera shuntar på pumpplan, i ficktoppen och i stollen Anrikningsverket.
Renovering wc+ komplettering RWC i MCV plan 2, LKAB:s industriområde i Kiruna
Avser helrenovering av 2 st. wc + kompletteringar av RWC i MCV plan 2.
Media Värmeprimär långlinjebandgångar etapp 2 Kiruna
Mediaomdragning primärvärme & sugledning i sovringsverket Rum7 till ny media brygga långlinjebandgångar. - KS långlinjer etapp2.
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara.
Nytillverkning av Bentonitmatare Kiruna
Nytillverkning av 3 st. bentonitmatare. Målas enligt korrosivitetsklass C2. Gällande föreskrift: AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar. Tillverkning enligt ritningar i bilaga. Ritningsnummer 1-2936-006 till 1-2936-022.
Anläggningsarbeten reservutfrakt rågods Kiruna
Markarbeten (flytta vallar, ny väg etc, diken), betongfundament, asfaltering i samband med montage av ny rågodsutläggare (stacker) vid Leveäniemi kross och sovring.
Nytt kontor och verksamhetslokal åt LKAB fastigheter etapp 1 Kiruna
LKAB Fastigheters lokaler hamnar innan för stängslet hösten 2018. Nya lokaler har länge försökt att hittas. Nu finns fd. Hedmans lokaler till salu på Vinbärsvägen 21. Lokalen består av en kontorsdel och en industrilokal. Ytorna är större än vad LKAB Fastigheter behöver vilket medför att även andra verksamheter kan flytta dit, tex LKAB Fritids snickeri. Fler verksamheter kan komma till under projektets gång. Lämpliga uppdelningar av lokalerna tas fram under projektet.
Installation av gas-släcksystem Kiruna
LKAB har anlagt nytt ställverkshus för installation av el-drivsystem till nya kvarndrifter för varvtalsstyrning. El drivsystemet är kritiskt för tillgänglig anläggning och produktion i KA2 och behöver därför gassläcksystem installerat för att säkerställa tillgänglighet.
Byggledare, dynamisk förstärkning bandgång MUJ Kiruna
Projektet innebär att man genomför dynamisk förstärkning kring bandorten på VIRI 1040. Bakgrunden är den seismiska händelsen som skedde den 10 maj som efterföljdes av ett bergutfall i bandorten på ViRi 1040. Byggledare behövs för genomförande av projektet.
Rivningsentreprenad avseende Stadshus samt Bolagshotell Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader enligt HD1. Rivning av Stadshuset med komplementbyggnader (annex, garage, pumpstation) Option på nedmontering samt transport av inventarier från Stadshuset Utföres januari 2019 – juli 2019 HD2. Gestaltning av Stadshustomten Utföres januari 2019 – september 2019 HD3. Rivning av Bolagshotellet samt gestaltning Option på nedmontering samt transport av inventarier från Stadshuset Utföres januari 2019 – september 2019 Rivningsmaterial sorteras enligt bifogad Miljöinventering med rivningsplan, AFB.22 för respektive byggnad för återvinning eller deponi och destruktion av farligt avfall samt transporteras till respektive mottagare. Alla kostnader så som sanering av miljöfarligt avfall i byggnaderna, transportkostnader, mellanlagringskostnader, omlastningskostnader, krossningskostnader, deponiavgifter, destruktionskostnader för farligt avfall skall ingå i anbudet. Marken där byggnader funnits skall avstädas och återställas med inert material och där källare finns för byggnader fylls källaren med betongmassor och övriga godkända inerta rivningsmassor.
KS Rostigt golv LL1-4 montage klämfäste Kiruna
Entreprenaden omfattar montage av klämfästen till bangången mellan sovringsverk och finkross. Klämfästen ska monteras under golvet i bandgången och säkra upp befintliga IPE80. Entreprenaden omfattar även lagning av hål i golvet som lagas från undersidan av bandgång. Lagningen av hål ska ske på löpande pris och ett kvadratmeterpris för lagat hål ska bifogas. Allt arbete kommer ske på hög höjd och fallsele krävs för Entreprenaden.
Elentreprenad Ventilation Fabian 1250 Kiruna
I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. I denna entreprenad ingår leverans och montage av elektrisk utrustning för ventilation för tappslingor runt kommande tapp 231 – 233 samt spionorter.
Ombyggnation KS09TA021 Kiruna
K Sovringsverk får tilluft med hjälp av tilluftsfläktar där KS09TA021 är en av dessa. Tilluftsfläkt KS09TA021 och tillhörande värmebatterier och filter ska bytas ut och placeras i nybyggt fläktrum på en mera servicevänligt och lättillgänglig placering och ny uppkoppling mot överordnat SÖ-system.
Traverskran filterhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser köpa in en ny traverskran till filterhus KK2. Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och installation/montage.
Servicebrygga till rekatorer Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser köpa in en servicebrygga till rektorerna i rökgasreningen KK3. Upphandlingen omfattar tillverkning och montage, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Elarbeten reservutfrakt rågods Kiruna
Leverans och montage av material som åtgår för ombyggnation i befintlig anläggning, Leveäniemi kross och sovring. Horisontellt koncentratband SC12TR003 görs reversibelt samt ny rågodsutläggare (stacker).
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar följande: Nytt luftbehandlingsaggregat med ljuddämpare, roterande vär-meväxlare, vattenburet värme- och kylbatteri, värmeshunt och kylshunt placerat i Flotationshall. VVS-entreprenören skall leverera/installera komplett utrustning för att erhålla funktioner beskrivna i denna rambeskrivning.
Ombyggnad lyftschakt KS Ängeln Kiruna
Översiktlig information om objektet m.m.Spelsalen för CA-bergspel B1-B8 är en av flera anläggningsdelar i Kiruna som är mycket känslig för produktionsstörningar. Vikten av att kunna lyfta material och utrustningar in och ut från spelsalen kan vara direkt produktionspåverkande. Lyft av last in till och ut från spelsalen i Sovringsverket utförs med travers KU00LY006/KU00LY010, i folkmun kallad ”Ängeln”, vars lyftsträcka är belägen på utsidan av husfasaden. Traversens tillgänglighet är mycket väderberoende då last kan få stora svängningar redan vid svag vind. Detta innebär att in- och uttransport av utrustningar, material etc. är mycket svåra att planera in i tid och kräver därmed även mycket samordning för både ordinarie verksamhet likväl för de investeringar som pågår i uppfordringsanläggningen. I syfte att eliminera hinder till lyft pga. ogynnsamma väder-förhållanden ska Projekt KS Ängeln bygga ett lyftschakt. I samband med detta arbeta ska även befintligt stålstativ ytbehandlas.
Tillbyggnad av staket i Kiruna
Utökning av staket.
Renovering korridor inkl 2st wc och damomklädning Anr Kiruna
Renovering korridor och damomklädning Anr vån 7 enligt visning på plats. Innefattar bland annat: Byte 4 st innerdörrar inkl dörrfoder ev karm. Byte 2 st innerdörrar stål/aluminium halvglas. Målning väggar och tak korridor, omklädningsrum och biutrymmen. Mattläggning korridor. Byte porslin 2st WC. Nytt ytskikt väggar och golv duschutrymme omklädningsrum. Byte blandare mm duschutrymme.
Renovering wc damer+ komplettering RWC Kiruna
Renovering wc damer+ komplettering RWC.
Material till högspänningskabel, fiber och pumpledning Svappavaara
Rör, fiber samt EL-kabel till omdragning av pumpledning i Leväniemi.
Tillgänglighets anpassning entré Magnetiten, LKAB:s industriområde i Kiruna
Avser montering av hiss i Magnetitens entréplan 1 till 2 samt tillgänglighetsanpassa wc på plan 2.
Tillbyggnad av skidlift i Kiruna
Bygglov nybyggnad liftkurar till sittlift dalstation, Bygglov nybyggnad liftkurar till sittlift toppstation Kiruna 1:1.
Ombyggnad av gym i Kiruna
Bygglov ändrad användning från butik till gym samt fasadändring skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov ändrad användning samt fasadändring och tillbyggnad.
Ombyggnad av busshållplats i Kiruna
Befintlig busshållplats på Dübengatan i Kiruna byggs om för att få en trafiksäker utformning. I entreprenad ingår markarbeten och beläggningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad samt fasadändring kontorsbyggnad/ industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: