Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Vilan 1 och Vilan 2: Nya parkeringar tillskapas på fram och baksida av byggnader med tillhörande belysning och motorvärmare. Rivning: Byggnad rivs i sin helhet inkl. servisledningar för att tillskapa yta för mer parkeringar. Ombyggnad av kök, ytskikt och rumsanpassningar, av befintligt äldreboende till lägenheter. Befintligt avfallsrum för lägenheter byggs om. Ombyggnad, ytskikt och rumsanpassningar av befintligt tillagningskök med nya utrustningar och inredningar inklusive tillbyggnad av avfallsrum och inlastning.
Renovering av vattenverket i Kiruna, etapp 1
Avser renovering av nuvarande filter i befintligt vattenverk. Förutom renovering av filter så innefattar entreprenaden även kalkhantering samt byte av ventiler. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun.
Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad av 13 rum.
Höjning av plattform vid Björkliden
Ca 250 m ny plattform, ombyggnad av ca 100 m befintlig plattform med tillhörande trafikinformationssystem och belysning. Utbyte av 1 st kontaktledningsbrygga med tillhörande stolpar samt asfaltering framför stationsbyggnaden. 3 st nya väderskydd.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Renovering av fjällstation i Kiruna
Renovering av fjällstation, från personalrum till hotellrum.
Ombyggnad av ridanläggning i Kiruna
Avser i huvudsak ombyggnad av tak i stall. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten.
Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet mfl
Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 4, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 mars – 2 april 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 3 del av SJ-området
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Ombyggnad av skolkök i Kiruna
Ombyggnation av kök samt ventilation på Luossavaara skola.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad lokverkstad.
Ny oljepanna till värmecentral i Svappavaara
Avser montering av ny oljepanna i värmecentral Ormen Långe. Detta innebär att befintlig oljepanna C skall demonteras i sin helhet inklusive alla inkopplade installationer. Sedan skall entreprenör montera in en ny oljepanna inklusive alla nya installationer i en fullt fungerande anläggning.
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi
I Leveäniemi kross och sovring i Svappavaara genomförs f.n. detaljprojektering av en malmlada för rågodset/koncentratet i syfte att bemästra damningsproblemet. LKAB:s målsättning ör att publicera förfrågningsunderlag för mark- och byggarbeten 2018-12-17. Anbudsdag bedöms bli 2019-02-07. I nuläget bedöms de uppskattade mängderna bli 100 000 m3 schaktarbeten, 10 000 m3 fyllningsarbeten, 6 500 m3 betong och 520 ton armering. Vid ett eventuellt beslut om investering i LKAB:s styrelse i februari 2019 kommer entreprenaden Mark/Bygg omgående att upphandlas med planerat datum för entreprenadstart 2019-03-04. Förfrågningsunderlag för stålbyggnad (ca 1 250 ton) samt för mekaniska leveranser (horisontell bandtransportör mm) beräknas föreligga tidigt under Q1, 2019, med upphandling under mars och april beroende på styrelsens beslut. Upphandlingsdokumentation för installationsarbeten följer. Anläggningen ska vara färdigställd och tagen i drift under Q2, 2020.
Utbyggnad av personalutrymme i Vittangi, Kiruna
Objektet avser att förlänga befintlig byggnad och utföra viss ombyggnation i den befintliga delen.
Utemiljö Vittangi fritidshem i Kiruna
Vittangi fritidshem, utemiljö.
Värme KK17 LKAB Kiruna
Värme till ventilationsaggregat KK17 Kiruna.
Löpande Prospekteringsborrning, MUJ Kiruna
Upphandlingen avser löpande prospekteringsborrning (diamantborrning) under perioden 2019 - 2022. Preminilär mängd 50 000 bm/år.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle i Kiruna vid gamla Tuolluvaaragruvan (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp. Tidplan: Anbud ut: 7/1 Anbud in: 7/2 Preliminärt kontraktsdatum: 1/3 Entreprenadtid: 1/4 – 31/8 2019.
Flytt kulturbyggnader Etapp 2 Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Flytt Kulturbyggnader Etapp 2.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
Ombyggnad BYGG, MEK, MEDIA – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2, FAS 2
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar, etapp 2 - fas 2, mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Primär och sekundärstål till ny bandgång, ca: 350 ton. Rostfritt golv och rostfria rännor under bandtransportörer, ca 1800 m2. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2000 m2. Rivning och håltagning av befintliga byggnadsdelar kring fickbyggnadstopp och spännstation. Nybyggnation av 4st delvis kompletta bandtransportörer, totalt ca 650m, inklusive fyra separata idrifttagningar. Media i den nya bandgången Förfrågningsunderlag för räkning beräknas komma ut i December 2018.
Ställverk, transformatorer, FRO till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Inom projekt KS ny gråbergsutfrakt ska nya lågspänningsställverk, transformatorer och frekvensomriktare installeras i Kiruna Sovringsverk.
Stambyte Dubengatan 1 i Kiruna
Förfrågan avser stambyte av vatten och avlopp samt renovera badrum i hela huset på Dübengatan 1 i Kiruna. Relining av avloppstam i platta på mark skall även ingå.
Projekt: KUJ, Hydraulisk spräckning. Objekt: diamantborrning nivå 1165 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva pågår utveckling av metoder för spräckning av berg med hydrauliska metoder. Som en del i detta arbete ingår att i ett system med ca 50 meters mellanrum kärnborra hål där utrustning för spräckning kan placeras.
Takbryggor till brännarplanstaket Svappavaara
Byggnation av takbryggor brännarplanstaket i Svappavaara.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ. Anbud in 11 dec. Påbörjan entreprenad preliminärt v 2 2019. Färdigställande sista sept 2019. Omfattning ca 1300-1400 m2.
KS långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp m.m. Kiruna
Entreprenaden omfattar leverans och montage av ny el/styr- i sovringsver-ket långlinjebandgångar etapp 2, mellan KS fickbyggnad och KC ficktopp samt demontage av befintlig elutrustning, apparater och kablage. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
KS Rostigt golv LL1-4 montage klämfäste Kiruna
Entreprenaden omfattar montage av klämfästen till bangången mellan sovringsverk och finkross. Klämfästen ska monteras under golvet i bandgången och säkra upp befintliga IPE80. Entreprenaden omfattar även lagning av hål i golvet som lagas från undersidan av bandgång. Lagningen av hål ska ske på löpande pris och ett kvadratmeterpris för lagat hål ska bifogas. Allt arbete kommer ske på hög höjd och fallsele krävs för Entreprenaden.
Förfrågan inmätning och framtagning av relationsritningar av kulturbyggnader i Kiruna
Dagens plan- och fasadritningar för de sju kulturbyggnader i Kiruna som ska flyttas 2019 är gamla och inte fullständigt uppdaterade efter att lägenheter och byggnader byggts om vilket skett i olika omgångar genom åren. Uppdraget omfattar bland annat följande: Verifiera befintliga ritningars riktighet m.a.p. utformning/disposition av lägenheter och vindsutrymmen. Mäta upp utvändiga och invändiga mått (mätning sker med metod för måttsättning i mm). Framställa måttsatta plan-, fasad- (inkl. socklar och trappor) och sektionsritningar i DWG-format för samtliga sju byggnader Källare och krypgrunder ingår ej i uppdraget. Ritningar ska även levereras i pdf-format i skala 1:100 med måttsatta plan, fasader och sektioner. Ur ritningarna ska LKAB kunna ta fram uppgifter om ytor och mått enl. SS21054-2009. Ritningarna ska även fungera som underlag för upphandling av flytt- och renoveringar av byggnaderna (ritningar är underlag för detaljprojektering av nya installationer, ut- och invändiga ombyggnader och nya invändiga ytskikt).
Demontage av gammal produktionsutrustning Kiruna
Demontage av gammal produktionsutrustning.
KS Långlinjebandgångar etapp 2 - Huvudanläggande Fas 1 Bygg
Denna förfrågan utgör del av projekt ”KS Långlinjebandgångar Etapp2”. Reinvesteringsprojektet är del av ”Röda linjen” på LKAB och ombyggnationer måste ske under full drift med metoder som aldrig riskerar produktionsstopp. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för KC00TR001-004 inom projektet. Ingående arbeten i denna förfrågan är av förberedande karaktär för projektet och utgörs i huvudsak av schakt, betongarbeten, rivningsarbeten, leverans av material och anläggande. Del av entreprenaden vilken omfattar ny kabel- och media-väg inkluderar även ledningsdragning av primärvärme, klarvattenledning och el-kanalisation. Inga inkopplingsarbeten av media eller el ingår.
Rörentreprenad KV522 Kiruna
Det förekommer problem med frysningar vid tilluftsbatterierna för KV522 och det är beslutat att åtgärda problemen innan kommande vinter.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Diamantborrning KUJ, SVP, Styrd borrning KUJ 2019 66 650 bm 2020 94 250 bm.
Bygg-Mek entreprenad KP57 Kiruna
Entreprenaden handlar om att komplettera befintligt gjutning samt påläggssvetsa rörstöden. Observera att detta gäller samtliga pumpplatser totalt 7st ställen i pumpstation KP57 som ska åtgärdas.
Ombyggnad 3 nya konferensrum byggnad 102 Jägarskolan Kiruna
Anbudsförfrågan avser ombyggnad i befintliga lokaler som är i drift och att bygga 3 st. nya konferensrum inom LKAB Samhällsomvandling i Kiruna med adress Kaserngatan 1
CA-Spel B2 Byggarbeten Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 3, renovering Bergspel B2 (”Ob-jektet”).
CA-Bergsspel B2 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B2 (”Objektet”). Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
Ombyggnad av utmatning från siktficka KC13 & KC14 Kiruna
Beställaren avser att i K Finkrossverkets sektion 13 och 14, driftsätta en avstängd, och tidigare använd utmatningsöppning till KS00TR009. Samt även anlägga en ny utmatningsöppning till KS00TR112 Objektet avser, tillverkning, leverans, montage, ombyggnad och medverkan vid driftsättning av lucka och ränna Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
Borrning och ingjutning av koaxialkabel Kiruna
Borrning enligt teknisk beskrivning.
Ombyggnation KS09TA021 Kiruna
K Sovringsverk får tilluft med hjälp av tilluftsfläktar där KS09TA021 är en av dessa. Tilluftsfläkt KS09TA021 och tillhörande värmebatterier och filter ska bytas ut och placeras i nybyggt fläktrum på en mera servicevänligt och lättillgänglig placering och ny uppkoppling mot överordnat SÖ-system.
DU-Kanalsystem KUJ 833 Kiruna
KUJ avv 833 leverans och montage av dammutsugningskanaler med tillhörande spjäll och inspektionsluckor.
Utbyte FRO till kilndriften, Kiruna kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till kilndriften KK2. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte FRO till processgasfläktar 32FL019 och 050, Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till processgasfläktar KK3.
Traverskran filterhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser köpa in en ny traverskran till filterhus KK2. Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och installation/montage.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KA3. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 4 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
LKAB avser upphandla Emissionsmätningar: stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara för 2019.
Installation av gas-släcksystem Kiruna
LKAB har anlagt nytt ställverkshus för installation av el-drivsystem till nya kvarndrifter för varvtalsstyrning. El drivsystemet är kritiskt för tillgänglig anläggning och produktion i KA2 och behöver därför gassläcksystem installerat för att säkerställa tillgänglighet.
Media Värmeprimär långlinjebandgångar etapp 2 Kiruna
Mediaomdragning primärvärme & sugledning i sovringsverket Rum7 till ny media brygga långlinjebandgångar. - KS långlinjer etapp2.
Nytillverkning av Bentonitmatare Kiruna
Nytillverkning av 3 st. bentonitmatare. Målas enligt korrosivitetsklass C2. Gällande föreskrift: AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar. Tillverkning enligt ritningar i bilaga. Ritningsnummer 1-2936-006 till 1-2936-022.
Byggledare, dynamisk förstärkning bandgång MUJ Kiruna
Projektet innebär att man genomför dynamisk förstärkning kring bandorten på VIRI 1040. Bakgrunden är den seismiska händelsen som skedde den 10 maj som efterföljdes av ett bergutfall i bandorten på ViRi 1040. Byggledare behövs för genomförande av projektet.
Allmän kraft och belysning Sovring vulkhus och mediabrygga, Kiruna
Projektet KS långlinjer etapp 2 innebär att anlägga en ny långlinjebandgång mellan finkrossverk och sovringsverk. KC00TR001-4 tillhör röda linjen eftersom de förbinder gruva med förädling. Anläggningen förväntas vara driftöverlämnad 2020. Denna förfrågan är en del av detta projekt och upphandlas separat för att skapa förutsättningar för ett effektivt anläggande. Orientering om el-entreprenaden LKAB avser att köpa in el utrustning samt montage av denna för att förse två nya byggnadsdelar med allmänkraft och belysning. I förfrågan ingår även nyanläggning av fiber och telekabel samt nyinstallation, skarvning och omkoppling av befintligt kablage.
Byte Transformator, Ny AKB, Demontage STV, Kablage samt kanalisation Kiruna
Projektet syftar till att modernisera samt sanera Allmänkraft och belysning i Truck Stollen som tillhör Sovringsverket Kiruna. Mekaniska underhållsarbeten för Tappar i Truck Stollen är planerade att påbörjas i närtid därav har man beslutat att upprusta Allmänkraft och be-lysning samt demontera det som inte används.
Rivningsentreprenad avseende Stadshus samt Bolagshotell Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader enligt HD1. Rivning av Stadshuset med komplementbyggnader (annex, garage, pumpstation) Option på nedmontering samt transport av inventarier från Stadshuset Utföres januari 2019 – juli 2019 HD2. Gestaltning av Stadshustomten Utföres januari 2019 – september 2019 HD3. Rivning av Bolagshotellet samt gestaltning Option på nedmontering samt transport av inventarier från Stadshuset Utföres januari 2019 – september 2019 Rivningsmaterial sorteras enligt bifogad Miljöinventering med rivningsplan, AFB.22 för respektive byggnad för återvinning eller deponi och destruktion av farligt avfall samt transporteras till respektive mottagare. Alla kostnader så som sanering av miljöfarligt avfall i byggnaderna, transportkostnader, mellanlagringskostnader, omlastningskostnader, krossningskostnader, deponiavgifter, destruktionskostnader för farligt avfall skall ingå i anbudet. Marken där byggnader funnits skall avstädas och återställas med inert material och där källare finns för byggnader fylls källaren med betongmassor och övriga godkända inerta rivningsmassor.
Rivningsentreprenad avseende Stadshus samt Bolagshotell Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva nuvarande Stadshus samt LKAB:s Bolagshotell i Kiruna under 2019. Förfrågan för uppdraget planeras att skickas ut under Q3 2018, planerad entreprenadstart Q1 2019. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. Till Stadshustomten kommer även gestaltning som inkluderar mark-, elarbete samt plantering att ingå. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också samt även rivning av komplementbyggnader. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken. Givna tider för anbudsinfordrande samt anläggningsstart är tillsvidare preliminära.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Kiruna
Inköp och montage av nytt ventilationsaggregat med kanaldragning i KK2. Olika utomhusarbeten bl a demontage och montage av ventilationskanal samt stativ och gångplan för fasadfläktar i KK3.
Upphandling av Stoftmätningar DU-anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
Uppdraget syftar till att genomföra stoftmätningar i dammutsugningskanaler vid LKAB:s anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019. Mätningarna ska genomföras vid normal drift i anläggningarna och utföras enligt standarder och anvisningar som beskrivs i SS-EN 132 84-1 och SS-ISO10780 för rökgasflöde samt enligt Värmeforsks Mäthandbok (2005) för rökgasflödesbestämning. I bilaga 1-3 redovisas de mätplatser där mätningar ska göras.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Upphandling av diamantborrning KUJ, SVP Styrd borrning.
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2 Kiruna
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2.
Tillverkning och montage av omtagsrör i KUJ nivå 540
Tillverkning och montage av omtagsrör till tilluftskanal mellan två ventilationsschakt på nivå 540 i KUJ.
Tillbyggnad av staket i Kiruna
Utökning av staket.
Material till högspänningskabel, fiber och pumpledning Svappavaara
Rör, fiber samt EL-kabel till omdragning av pumpledning i Leväniemi.
Ombyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov fasadändring samt ändrad användning industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad affärsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Kiruna
Bygglov ändrad användning från butik till gym samt fasadändring skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: