Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Ombyggnad av väg 395 förbifart Vittangi
Ingår i projekt Malmtransporter.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kiruna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassage.
Ställverk, transformatorer, FRO till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Inom projekt KS ny gråbergsutfrakt ska nya lågspänningsställverk, transformatorer och frekvensomriktare installeras i Kiruna Sovringsverk.
Anläggning media i Ny gråbergsutfrakt sovringsverket i Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det PEAB som är kontraktspart. Idag ligger en bedömd kapacitet på KS (Kiruna sovring) gråbergsutfrakt på ca 31 miljoner ton/år uppfodrad råmalm. I och med planerad produktionsökning kommer råmalmsmängden att öka från nuvarande 29 miljoner ton/år till drygt 33 miljoner ton/år 2020 för att sedan 2021 nå upp till 33 miljoner ton ton/år. KS Ny Gråbergsutfrakt – Anläggning media Detta är en utförande entreprenad och dess åtagande avser media på entreprenaden ”KS Ny Gråbergsutfrakt” LKAB anläggning i Kiruna.
Höjning av plattform vid Björkliden
Ca 250 m ny plattform, ombyggnad av ca 100 m befintlig plattform med tillhörande trafikinformationssystem och belysning. Utbyte av 1 st kontaktledningsbrygga med tillhörande stolpar samt asfaltering framför stationsbyggnaden. 3 st nya väderskydd.
Om och tillbyggnad till byggvaruhus i Kiruna
Kan bli en nybyggnad av kalllager ca 1000 kvm eller om och tillbyggnad av befintlig byggnad.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Om- och tillbyggnad av skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Spårväxelbyte, mark- och BEST-arbeten på driftplats i Kiruna
Byte av växel 401 och 408, rivning av växel 402 och 403.
Nya inline/rullskidebanor vid Matojärvi IP i Kiruna
Anläggande av rullskidspår i Kiruna kommun.
Asfaltbeläggning Kiruna och Svappavaara 2019
Asfaltbeläggning Kiruna och Svappavaara 2019 .
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi
I Leveäniemi kross och sovring i Svappavaara genomförs f.n. detaljprojektering av en malmlada för rågodset/koncentratet i syfte att bemästra damningsproblemet. LKAB:s målsättning ör att publicera förfrågningsunderlag för mark- och byggarbeten 2018-12-17. Anbudsdag bedöms bli 2019-02-07. I nuläget bedöms de uppskattade mängderna bli 100 000 m3 schaktarbeten, 10 000 m3 fyllningsarbeten, 6 500 m3 betong och 520 ton armering. Vid ett eventuellt beslut om investering i LKAB:s styrelse i februari 2019 kommer entreprenaden Mark/Bygg omgående att upphandlas med planerat datum för entreprenadstart 2019-03-04. Förfrågningsunderlag för stålbyggnad (ca 1 250 ton) samt för mekaniska leveranser (horisontell bandtransportör mm) beräknas föreligga tidigt under Q1, 2019, med upphandling under mars och april beroende på styrelsens beslut. Upphandlingsdokumentation för installationsarbeten följer. Anläggningen ska vara färdigställd och tagen i drift under Q2, 2020.
Ombyggnad Media KA3 Sligåtervinning Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2.
Mek KA3 Sligåtervninning Tillverkning/Montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Denna förfrågan avser Mek, tillverkning och montage.
Ny Lintelfer Nivå 320 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva på Nivå 320 utförs linbyten för CA-bergspel B1-B8 med en Linbytarvagn. För att underlätta hanteringen vid av- och pålastning av ståltrummor på Linbytarvagnen, ska en lintelfer på nivån installeras.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ. Anbud in 11 dec. Påbörjan entreprenad preliminärt v 2 2019. Färdigställande sista sept 2019. Omfattning ca 1300-1400 m2.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Stambyte Dubengatan 1 i Kiruna
Förfrågan avser stambyte av vatten och avlopp samt renovera badrum i hela huset på Dübengatan 1 i Kiruna. Relining av avloppstam i platta på mark skall även ingå.
Flytt kulturbyggnader Kos etapp 2 Kiruna
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader, sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar, tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017), flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi, Återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Installation av kabel, 20kV-matning KUJ Kiruna
20kV-matning KUJ Det åligger entreprenören att utföra installation, montage och demontage i KUJ av 20kV kabel enligt beskrivning 11.1. Montaget sker på befintlig kabelstege, befintlig bärlina samt ny bärlina som monteras upp av entreprenören. Objektet är beläget i Kirunagruvan på Nivå 775 – Nivå 1070.
LKAB Berg&Betong Malmberget Tillbyggnad/ombyggnad av 8 kontor, konferensrum, skrivarrum m.m. Kiruna
Avser tillbyggnad ombyggnad av kontor, konferenslokal samt entre i anslutning till betongstation i malmberget.
Byte av drivsystem i gruva i Kiruna
Befintliga frekvensomriktare är c:a 20 år gamla och börjar visa tendens på att ha uppnått sin ”livslängd”, eftersom denna anläggning förser gruvan med friskluft är det mycket vitalt att anläggningen har i princip 100% tillgänglighet. För att säkerställa tillgängligheten avser Beställaren att byta ut drivsystemet och för att minska avbrottstiden är tanken att bygga en fristående byggnad där ny utrustning installeras och driftsätts så långt möjligt innan flytt av styrning och utgående kraftkablage från befintliga frekvensomriktare till nya frekvensomriktare utförs. Målsättningen är att denna anläggning ska vara i drift under 2019.
Installation av el/styrskåp Agglolab, Malmberget
Beställning av komplett el/styrskåp med installation.
Borrning av dräneringshål i Konsuln i Kiruna
Borrning av ett 580 m dräneringshål i Konsuln. Syftet med borrning är för vattendränering.
Från uppdrag: Ortdrivning MUJ 2020-2022 Kiruna
LKAB avser att upphandla ortdrivning mot produktion under perioden 2020-2022 i MUJ. Årsvolymerna bedöms till ca 4000 ortmeter/år. Förfrågningsunderlag kommer läggas ut under mars/april månad.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
Byte av belysning i maskinhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintlig belysning i KK2 mot ny LED teknik.
Ombyggnad BYGG, MEK, MEDIA – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2, FAS 2
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar, etapp 2 - fas 2, mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Primär och sekundärstål till ny bandgång, ca: 350 ton. Rostfritt golv och rostfria rännor under bandtransportörer, ca 1800 m2. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2000 m2. Rivning och håltagning av befintliga byggnadsdelar kring fickbyggnadstopp och spännstation. Nybyggnation av 4st delvis kompletta bandtransportörer, totalt ca 650m, inklusive fyra separata idrifttagningar. Media i den nya bandgången Förfrågningsunderlag för räkning beräknas komma ut i December 2018.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle i Kiruna vid gamla Tuolluvaaragruvan (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp. Tidplan: Anbud ut: 7/1 Anbud in: 7/2 Preliminärt kontraktsdatum: 1/3 Entreprenadtid: 1/4 – 31/8 2019.
Ombyggnation drivsystem KS00TR011 Kiruna
Transportör KS00TR011 som kallas för långlinje 11 går mellan finkrossverket upp till sov-ringsverk plan 98. Den har idag ett 6kV drivsystem och detta skall byggas om till att bli 0,69kV FRO styrt. Hela det befintliga drivsystemet skall demonteras och det nya monteras enligt ritningar tillhörande denna förfrågan.
Flytt kulturbyggnader Etapp 2 Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Flytt Kulturbyggnader Etapp 2.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³). Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Styr. Kiruna
Översikt LF-36957 Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus. Styr. Entreprenaden omfattar Bortrensning av gammal Desigo applikation och programmering för ny applikation samt drifttagning.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B, Kiruna
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³) FFU beräknas finnas ute 2019-04-01 samt anbud in 2019-04-31. Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Ombyggnad av skyddsräcke/skyddsbur till bentonitsilo 1 och 2 LKAB Kiruna
Skyddsräcke/skyddsbur till bentonitsilo 1 och 2 LKAB Kiruna.
Tillverkning serviceplattform Svappavaara
Tillverkning av 1 st serviceplattform till sovringsverket i Svappavaara.
Tillverkning mätficka Kiruna
Tillverkning mätficka.
Ombyggnad av Högspänningsbrytare/Retrofit, Kiruna
Tillverkning och leverans av 15 st. retrofitbrytare som ska ersätta 15 st. Strömberg, OSAN 12-P1 oljeminbrytare i ett Strömberg, METE 12 AK15 ställverk.
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2 Kiruna
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2.
Allmän kraft och belysning Sovring vulkhus och mediabrygga, Kiruna
Projektet KS långlinjer etapp 2 innebär att anlägga en ny långlinjebandgång mellan finkrossverk och sovringsverk. KC00TR001-4 tillhör röda linjen eftersom de förbinder gruva med förädling. Anläggningen förväntas vara driftöverlämnad 2020. Denna förfrågan är en del av detta projekt och upphandlas separat för att skapa förutsättningar för ett effektivt anläggande. Orientering om el-entreprenaden LKAB avser att köpa in el utrustning samt montage av denna för att förse två nya byggnadsdelar med allmänkraft och belysning. I förfrågan ingår även nyanläggning av fiber och telekabel samt nyinstallation, skarvning och omkoppling av befintligt kablage.
Rivningsentreprenad avseende Stadshus samt Bolagshotell Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva nuvarande Stadshus samt LKAB:s Bolagshotell i Kiruna under 2019. Förfrågan för uppdraget planeras att skickas ut under Q3 2018, planerad entreprenadstart Q1 2019. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. Till Stadshustomten kommer även gestaltning som inkluderar mark-, elarbete samt plantering att ingå. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också samt även rivning av komplementbyggnader. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken. Givna tider för anbudsinfordrande samt anläggningsstart är tillsvidare preliminära.
Tillverkning samt montage av bryggor Svappavaara
Tillverkning samt montage av 3 st bryggor med trappor enligt ritningar till sovringsanläggningen i Svappavaara.
Upphandling av Stoftmätningar DU-anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
Uppdraget syftar till att genomföra stoftmätningar i dammutsugningskanaler vid LKAB:s anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019. Mätningarna ska genomföras vid normal drift i anläggningarna och utföras enligt standarder och anvisningar som beskrivs i SS-EN 132 84-1 och SS-ISO10780 för rökgasflöde samt enligt Värmeforsks Mäthandbok (2005) för rökgasflödesbestämning. I bilaga 1-3 redovisas de mätplatser där mätningar ska göras.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Upphandling av diamantborrning KUJ, SVP Styrd borrning.
Stup till Utfrakten, Kiruna Kulsinterverk 3
Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och montage av stup till utfrakten KK36TR011.
LKAB Malmtrafik Kiruna, Ombyggnad Förråd Sjöbangården Kiruna
Utbyggnad av Plåtförråd på sjöbangården, CTC, i Kiruna. (LKAB:s industriområde).
Rörentreprenad Alliansen panncentral Kiruna
Rörentreprenad alliansen panncentral.
Rörentreprenad Anrikningsverket Kiruna
Rörentreprenad Anrikningsverket.
Rörentreprenad klarvatten, Anriktningen Kiruna
Rörentreprenad klarvatten, mellanplan i Anrikningsverket.
Rörmontage Viri930, MUJ Kiruna
Montage av ca 360 meter 8" rör i orttak. Dessa monteras mitt i orttaket. Montaget sker med rörsvep som skall svetsas ihop med injekterade armeringsjärn. Rörsvepen skall monteras med ca 2 meters lucka. Beställaren tillhandahåller material.
Renovering av högreservoar, tankleverans, Svappavaara
Ny Högreservoar, tankleverans, Svappavaara. I dagens processvattensystem finns en högreservoar installerad med syfte att konstanthålla trycket i systemet. Reservoaren är byggd på 1960-talet och utförda studier visar på att den har renoveringsbehov som ej går att lösa då anläggningen är i drift. Den befintliga reservoaren har idag en reserverad volym för brandvatten. För att inte tvingas till lägre driftstopp med tappad produktion så planerar LKAB att låta uppföra en ny högreservoar jämte den befintliga. Den nya reservoaren installeras med samma volym som befintlig, alt med c:a 50% större volym för att trygga framtida produktionsökningar och större behov på reserverad brandvattenvolym.
Ny telfer till KUJ 838 Kiruna
Ny montage av telferbalk ca 12 m samt ska en ny 5 tons telfer levereras och monteras in och driftsättas.
Ventilationsentreprenad på spårnivå KUJ 1365 Kiruna
Om dragning av ventilationskanal samt flyttning av frånluftsfläkt på spårområdet i KUJ 1365.
Utbyte FRO till kilndriften, Kiruna kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till kilndriften KK2. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte FRO till processgasfläktar 32FL019 och 050, Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till processgasfläktar KK3.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KA3. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 4 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Upphandling av Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget
LKAB avser upphandla Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i ett antal sjöar och vattendrag i anslutning till LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Undersökningarna ska utföras under sommar/höst 2019 enligt de tidpunkter som anges för respektive kvalitetsfaktor i HVMFS 2013:19 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledningsrapporter.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
LKAB avser upphandla Emissionsmätningar: stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara för 2019.
Konstruktionsförbättringar vid ammoniakstation, Kiruna kulsinterverk 4
LKAB avser upphandla smärre konstruktionsförbättringar vid ammoniakstationen KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
CA-Spel B2 Ny kylmaskin Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av kylmaskin i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan. Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna del omfattar levererans och montage av ny kylmaskin inom projektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
KS LL2 Huvudanläggande El Kiruna
LKAB planerar att bygga om befintlig långlinjebandgång mellan KS fickbyggnadsbotten och finkrossverk. Berörda nya transportörer är KC00TR001, KC00TR002, KC00TR003 och KC00TR004. I anslutning till ombyggnaden av dessa transportörer och byggnader ska elektriska installationer byggas om, t ex allmänkraft, belysning, process-el, mm.
Ombyggnation styrsystem textilfilter, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser bygga om befintligt styrsystem för textilfiltren i KK2.
Rörentreprenad, Svappavaara i Kiruna
Ledningsdragning samt installation av slurryprovtagare, Svappavaara.
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket Kiruna
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket .
Leverans och montage av Mekanisk utrustning, Svappavaara
Leverans och montage av horisontell bandtransportör i ny malmlada med 2 st plogstationer, 3 st. stup samt motordrifter, växellåda och övervakningsutrustning. Transportören integreras med befintligt transportör för rågodsutlastning via ett (1) ytterligare stup ingående i leveransen.
Ombyggnad av CA-Spel B2 Ventilation Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar arbeten med ventilation inom pro-jektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
Besiktning, bedömning samt renovering vacuumpump Kiruna
Besiktning/bedömning samt renovering av 1st NASH CL6002 vakuumpump, och 1st NASH CL9003 vakuumpump.
Förfrågan inmätning och framtagning av relationsritningar av kulturbyggnader i Kiruna
Dagens plan- och fasadritningar för de sju kulturbyggnader i Kiruna som ska flyttas 2019 är gamla och inte fullständigt uppdaterade efter att lägenheter och byggnader byggts om vilket skett i olika omgångar genom åren. Uppdraget omfattar bland annat följande: Verifiera befintliga ritningars riktighet m.a.p. utformning/disposition av lägenheter och vindsutrymmen. Mäta upp utvändiga och invändiga mått (mätning sker med metod för måttsättning i mm). Framställa måttsatta plan-, fasad- (inkl. socklar och trappor) och sektionsritningar i DWG-format för samtliga sju byggnader Källare och krypgrunder ingår ej i uppdraget. Ritningar ska även levereras i pdf-format i skala 1:100 med måttsatta plan, fasader och sektioner. Ur ritningarna ska LKAB kunna ta fram uppgifter om ytor och mått enl. SS21054-2009. Ritningarna ska även fungera som underlag för upphandling av flytt- och renoveringar av byggnaderna (ritningar är underlag för detaljprojektering av nya installationer, ut- och invändiga ombyggnader och nya invändiga ytskikt).
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara.
Lastning, bergtransport och skuthantering samt bemanning sommaren 2019 Kiruna
Denna förfrågan omfattar lastning, bergtransport och skutborrning samt bemanning av LKAB:s maskiner under sommaren 2019 i Malmberget under jord.
Tilluftsaggregat silotopp inkl. VÅV-del: till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka, leverera Luftbehandlingsaggregat (KS00TA206) i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan samt att tillhandahålla de tjänster som framgår i Avtalet.
Ombyggnad Luftbehandlingssystem till projekt ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Entreprenaden omfattar ny- & ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer i Sovringsverk och Gråbergsutfrakt samt tillhörande ställverk. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.
Kylaggregat STV9-10 i ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera Ny Kylanläggning till ny gråbergsutfrakt.
Växellådor för bandtransportörer Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka och leverera två (2) stycken växlare var av en inkl. broms.
Tillverkning och leverans av stativ till dartventiler, Kiruna Anrikningsverk 3
Förfrågan avser tillverkning och leverans av 5st stativ till dartventiler, placerade i Kiruna anrikningsverk 3.
Ombyggnad KK4 Stoftrening betongplatta Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Denna förfrågan avser mark- och byggarbeten för temporär rökgas-kanal och nytt elfilter.
Svappavaara Bangård-Spillhantering
Entreprenaden omfattar markarbeten, sanering och byggarbeten inom Svappavaara Bangård-Spillhantering.
Bergförstärkning i Mertainen
Entreprenaden omfattar: Bergförstärkning: Bergbultar i primärkrossnisch med angränsande bergslänter i Mertainen.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Diamantborrning KUJ, SVP, Styrd borrning KUJ 2019 66 650 bm 2020 94 250 bm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: