Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kiruna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om och tillbyggnad till byggvaruhus i Kiruna
Kan bli en nybyggnad av kalllager ca 1000 kvm eller om och tillbyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Spårväxelbyte, mark- och BEST-arbeten på driftplats i Kiruna
Byte av växel 401 och 408, rivning av växel 402 och 403.
Nya inline/rullskidebanor vid Matojärvi IP i Kiruna
Anläggande av rullskidspår i Kiruna kommun.
Rivning av byggnad, kulvert m.m. i Kiruna
Objektet avser rivning av en byggnad Glaciärvägen 8 E-F, Kv Glaciären. I entreprenaden ingår rivning av byggnad, kulvert, ledningar som proppas i befintlig tvättstuga samt återställande av mark.
Utbyggnad av kompressorstation bygg Kiruna
Utbyggnad av kompressorstation bygg. Objektet är beläget i Vitåfors, Mediacentralen.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Media arbete nya stoftreningen KK4 i Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Förfrågan avser processrör.
Ventilation, KK4 Stoftrening UDD Kiruna
I befintligt Kulsinterverk KK4 i Kiruna, som togs i drift i 2008, avser LKAB att installera ett el-filter i UDD-UT rökgaskanalen. Förfrågan avser ventilation.
Ombyggnad Media KA3 Sligåtervinning Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Mek KA3 Sligåtervninning Tillverkning/Montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Denna förfrågan avser Mek, tillverkning och montage.
Ombyggnad av säkerhetssystem elinstallationer Leveäniemi Kiruna
Leveäniemi ombyggnad av säkerhetssystem elinstallationer.
Från uppdrag: Ortdrivning MUJ 2020-2022 Kiruna
LKAB avser att upphandla ortdrivning mot produktion under perioden 2020-2022 i MUJ. Årsvolymerna bedöms till ca 4000 ortmeter/år. Förfrågningsunderlag kommer läggas ut under mars/april månad.
Reservkraft KK17 Kiruna, 6kV kabelförläggning, Kiruna
Omfattar förläggning av 6kV kabel med följelina och optokabel. LKAB tillhandahåller 6kV kabel (150 mm2 Al PEX, röd, på två st 500m trummor vid TEV3) och optokabel.
Mediainstallationer, inbyggnation rågodslager Svappavaara
Tillhandahållande av material samt montage av spolvattenledningar och uttag, tryckluftledning och uttag, dammsugning (högvacuum) samt fläktmontage för övertryck i trapphus. Delar av spolvattenledningarna förses med värmekabel av entreprenören.
LKAB Berg&Betong Malmberget Tillbyggnad/ombyggnad av 8 kontor, konferensrum, skrivarrum m.m. Kiruna
Avser tillbyggnad ombyggnad av kontor, konferenslokal samt entre i anslutning till betongstation i malmberget.
Installation av el/styrskåp Agglolab, Malmberget
Beställning av komplett el/styrskåp med installation.
Flytt kulturbyggnader Kos etapp 2 Kiruna
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader, sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar, tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017), flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi, Återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Ombyggnation drivsystem KS00TR011 Kiruna
Transportör KS00TR011 som kallas för långlinje 11 går mellan finkrossverket upp till sov-ringsverk plan 98. Den har idag ett 6kV drivsystem och detta skall byggas om till att bli 0,69kV FRO styrt. Hela det befintliga drivsystemet skall demonteras och det nya monteras enligt ritningar tillhörande denna förfrågan.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³). Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Rivning av del av förvaltningsbyggnad i Karesuando
Avser rivning del av byggnad inkl. del av kulvert.
Tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad affärsbyggnad.
Flytt av golfbana i Kiruna
Flytt av golfbana.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Styr. Kiruna
Översikt LF-36957 Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus. Styr. Entreprenaden omfattar Bortrensning av gammal Desigo applikation och programmering för ny applikation samt drifttagning.
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B, Kiruna
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³) FFU beräknas finnas ute 2019-04-01 samt anbud in 2019-04-31. Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
Stup till Utfrakten, Kiruna Kulsinterverk 3
Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och montage av stup till utfrakten KK36TR011.
LKAB Malmtrafik Kiruna, Ombyggnad Förråd Sjöbangården Kiruna
Utbyggnad av Plåtförråd på sjöbangården, CTC, i Kiruna. (LKAB:s industriområde).
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad fasadändring kontorsbyggnad samt plank/mur.
Service/underhåll av Vacuum-pump Nash 904-M2 Kiruna
Förfrågan rör tecknande av avtal för löpande underhållsarbeten inom kategorin Underhållstjänst Avtalstiden är ett (1) år.
Byte av rör TMC-ledningar etapp 1
Byte av isolerade plaströr till gummerade stålrör.
El Automation Tillverkning/Montage Sligåtervinning KA3 Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi, samt återvinna slurry från förtjockare KA2. Denna förfrågan avser El/Automation.
KK4 Avgaspanna Montering av utblåsningskärl Kiruna
KK4 Avgaspanna Montering av utblåsningskärl. Arbetet ska utföras under KK4:s underhållsstopp. Entreprenören ansvarar för att säkerställa att tanken kan transporteras in till uppställningsplatsen samt att den kan monteras.
Rörentreprenad, Svappavaara i Kiruna
Ledningsdragning samt installation av slurryprovtagare, Svappavaara.
Byte pump 100/101 Sovring Kiruna
Leverans, nymontage/demontage av pumpar, (PU100/101). Ny placering samt omdragning/återanslutning av rör.
Tillverkning serviceplattform Svappavaara
Tillverkning av 1 st serviceplattform till sovringsverket i Svappavaara.
Tillverkning mätficka Kiruna
Tillverkning mätficka.
Tillverkning samt montage av bryggor Svappavaara
Tillverkning samt montage av 3 st bryggor med trappor enligt ritningar till sovringsanläggningen i Svappavaara.
Rörentreprenad Anrikningsverket Kiruna
Rörentreprenad Anrikningsverket.
Rörentreprenad klarvatten, Anriktningen Kiruna
Rörentreprenad klarvatten, mellanplan i Anrikningsverket.
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning), Svappavaara
Stoftreningsanläggning (DU-anläggning). LKAB kommer att anlägga en ca 160 m lång och ca 60 m bred byggnad/ malmlada för rågodset (Leveäniemi kross och sovring) under perioden 2019 - 2020. Projektet utnyttjar den befintliga lutande bandtransportörens utlastningspunkt från vilken rågodset via ett stup leds till en ny horisontell transportör nära malmladans tak. Leveransen gäller Stoftreningsanläggning. I anläggningen ingår komplett leverans, montage och idrifttagning av ny stoftreningsanläggning i Leveäniemi rågodslager, Svappavaara.
Utbyte högtryck-/lågtryckreturvattensystem etapp 7 Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut befintligt returvattensystem i KK3s sliglager och maskinhus/gratedel.
Upphandling av Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget
LKAB avser upphandla Biologiska undersökningar i vattendrag och sjöar i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Uppdragets syfte är att undersöka biologiska kvalitetsfaktorer i ett antal sjöar och vattendrag i anslutning till LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Undersökningarna ska utföras under sommar/höst 2019 enligt de tidpunkter som anges för respektive kvalitetsfaktor i HVMFS 2013:19 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledningsrapporter.
Renovering av högreservoar, tankleverans, Svappavaara
Ny Högreservoar, tankleverans, Svappavaara. I dagens processvattensystem finns en högreservoar installerad med syfte att konstanthålla trycket i systemet. Reservoaren är byggd på 1960-talet och utförda studier visar på att den har renoveringsbehov som ej går att lösa då anläggningen är i drift. Den befintliga reservoaren har idag en reserverad volym för brandvatten. För att inte tvingas till lägre driftstopp med tappad produktion så planerar LKAB att låta uppföra en ny högreservoar jämte den befintliga. Den nya reservoaren installeras med samma volym som befintlig, alt med c:a 50% större volym för att trygga framtida produktionsökningar och större behov på reserverad brandvattenvolym.
Bygg KA3 Sligåtervinning sektion 53 tillverkning montage Kiruna
I Kiruna Anrikningsverk 3, som togs i drift 2008, planerar LKAB att anlägga en sliglageråtervinningsanläggning för att ta hand om buffertslig som är lagd på deponi. Förfrågan avser Bygg.
Borrning av Slas till Schakt Kiruna
Idag så borrar man upp enligt en borrplan för att sedan ladda och skjuta enligt en ladd plan, längden på en Slas kan variera allt mellan 10–25 meter och ha en lutning av ca 65–75 grader, slasen mynnar sedan ut i ett så kallat ”stört schakt”. Entreprenaden går ut på att borra 8–10 slasar under en 12 månaders period, behovet är under 4 år, men ska kan förlängas ytterligare med 1–3 år. Enheten skall borra nedåtriktat, ”Down Reaming” kallad, samt att borrhålet skall ha en diameter 2,2–2,5 meter och att utrustningen skall klara av att borra 60–80 graders nedåtriktat.
Ventilationsentreprenad på spårnivå KUJ 1365 Kiruna
Om dragning av ventilationskanal samt flyttning av frånluftsfläkt på spårområdet i KUJ 1365.
Rörentreprenad Panncentral, Svappavaara
Befintliga ångsamlingsrör samlar stillastående vatten och rostar. De gamla ångsamlingsrören demonteras och nya monteras direkt på utgående ledning från pannan för att få bort det stillastående vattnet.
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara
Demontage samt montage av pallställ samt tak, Svappavaara.
Provtagningsanläggning, ombyggnation - Bygg, Mek, Media, El Kiruna
Den befintliga provtagningsanläggningen i sovringsverket behöver byggas om i samband med projektet KS Långlinjer Etapp 2. Denna förfrågan innehåller ombyggnationer inom bygg, mek, media och el.
Lastning, bergtransport och skuthantering samt bemanning sommaren 2019 Kiruna
Denna förfrågan omfattar lastning, bergtransport och skutborrning samt bemanning av LKAB:s maskiner under sommaren 2019 i Malmberget under jord.
Tilluftsaggregat silotopp inkl. VÅV-del: till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart Säljaren åtar sig att konstruera, tillverka, leverera Luftbehandlingsaggregat (KS00TA206) i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan samt att tillhandahålla de tjänster som framgår i Avtalet.
Ombyggnad Luftbehandlingssystem till projekt ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Entreprenaden omfattar ny- & ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer i Sovringsverk och Gråbergsutfrakt samt tillhörande ställverk. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.
Styr och övervakning Ventilation Ny gråbergsutfrakt Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det LKAB som är kontraktspart. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera ny Styr och Övervakning ventilation för objekt ingående i projekt KS Ny gråbergsutfrakt
Svappavaara Bangård-Spillhantering
Entreprenaden omfattar markarbeten, sanering och byggarbeten inom Svappavaara Bangård-Spillhantering.
Bergförstärkning i Mertainen
Entreprenaden omfattar: Bergförstärkning: Bergbultar i primärkrossnisch med angränsande bergslänter i Mertainen.
Rivning av byggnader i Kiruna
Bostadsbyggnad samt två stycken komplementbyggnader rivs i sin helhet. Återställning av markytor för att tillskapa yta för framtida bebyggelse.
Ombyggnad av samlingslokal i Kiruna
Bygglov fasadändring samt ombyggnad samlingslokal, gamla folkets park.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av utemiljö på skola i Kiruna
Utemiljö Luossavaaraskolan.
Ombyggnad av cafeteria i Kiruna
Bygglov fasadändring samt ändrad användning från restaurang till lägenhet, fik och förrådsuthyrning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: