Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna.
Bergarbeten avseende förlängning av spårnivå 1365 m i Kiruna
Med ökad malmkännedom har man nu påbörjat arbetet för att förlänga gruvan söderut med ytterligare en tappgrupp placerad ca 1 km söder om TG38. De bergarbeten som ingår i projektet är uppdelade i två delar – ”Ortdrivning” och ”Schakt”. Därutöver kommer i ett senare skede byggnads- och installationsarbeten att utföras tillsammans med spårarbeten. Denna förfrågan avser ca 3500 m ortdrivning.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Raiseborrning KUJ, Kiruna
Arbete i denna entreprenad avser raiseborrning samt omkringliggande arbeten i direktanslutning till raiseborrning.
Om/Tillbyggnad av industrilokal i Kiruna
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Reinvestering i Transformator T1 Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning samt kraftkablage och kontrollutrustning för Transformator T1.
Ny stoftreningsanläggning till Finkrossverk, LKAB Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KC00DU017).
Tankbeläggning och väglinjemålning på vägar i Norrbottens län
Väg E45 Vittangi-N.Soppero, Väg 631 Kålmis-Svannäs, Väg 523 Julträsk-Storberg och delen i Hedberg, Väg 522 Hedberg, Väg 660 Vistträsk-Vidsel, Väg 545 Storsund-Korsträsk, Väg 356 Degerselet-Niemisel och delen Bjurå-Avafors och Väg 760 Melderstein-Niemisel.
Ny modul vid skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Ny modul vid skola i Kiruna
Klassrum och personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad. Kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ny tryckluftsledning i NIO-området, LKAB Kiruna
Avser ny rördragning i kulvert mellan PC5 (Panncentral) och till MCV (Mekanisk Central Verkstad). Nya tryckluftsledningar monteras, när dessa ledningar är driftsatta demonteras de befintliga ledningarna.
Om- och tillbyggnad av lokaler inom LKAB Brand/TEV2, LKAB:s industriområde i Kiruna
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom LKAB Brand / nya TEV2 i Kiruna.
Skyddsfyllning rör (säkring vattengångar) Kiruna
LKAB avser att starta med förberedelsearbeten för att kunna ersätta den nuvarande Sjöbangården i Kiruna i framtiden med en ny genom att göra en bankfyllnad över den tömda delen av Luossajärvi. Innan bankfyllnaden kan göras behöver den infrastruktur som ligger i marken skyddas eller ersättas med material som tål bankfyllnadens laster. Vilket ingår i det förberedande arbetet.
Elektrifiering Konsuln 486, 536, LKAB Kiruna
Nya ställverk ska monteras på nivå 486 samt 536, ställverk levereras av annan entreprenör. I denna förfrågan ingår 6kV kablage från CA27 ovan jord ner till nivå 536 samt utbyggnad av befintlig matning från 436 till 486 och 486 till 536.
Anläggande av reservkraft till vattenverket Tuolluvaara i Kiruna
Objektet innefattar anläggandet av ny reservkraft på vattenverket i Kiruna.
Huvudprojektledare gällande Miljötillståndsprövningen för LKAB:s samlade verksamhet i Kiruna
LKAB är mitt inne i processen att ansöka om nytt miljötillstånd för den samlade verksamheten i Kiruna. Projektet och tillståndsprocessen går nu in i en ny fas och vi ser behovet av att bemanna upp projektet med en dedikerad huvudprojektledare.
Utbyte av likriktare vid KA2 och KK3, Kiruna
Upphandlingen avser utbyte av likriktare till KK3 avfallspumpstation, processgasfläktar och KA2 gemensamt, samt ombyggnation av belysning i ställverk avfallspumpstation. Projektet är uppdelat i huvuddel med optioner och sträcker sig fram till år 2021.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Ombyggnation av befintliga kontorsslokaler/verksamhetsanpassning. Installation av ny internhiss, ny sopstation samt anpassning av installationer.
Förstärkning av bandgång mm under transportör TR213 vid SAK i Kiruna
Entreprenaden omfattar förstärkning av bandgång samt anläggande av ny gallerdurk under befintlig transportör TR213.
Förstudie av fjärrvärmenät till LKAB Svappavaara
Avser ökad energiåtervinning mm till fjärrvärmenätet, LKAB Svappavaara.
Renovering av samegård, Kiruna
Beslut att ingen rivning görs. Istället kan byggnaden komma att renoveras.
Oljeavskiljare för Nio området i Kiruna
Avser Avskiljningsbrunnar MCV och TEV tvätthallar.
Ombyggnad av ställverk CA27 i Kiruna
Entreprenaden omfattar flytta av samtligt kablage tillhörande befintligt LSP-ställverk till nytt, LSP-ställverket levereras samt monteras av annan entreprenör.
El och Styr för ventilation i Etapp 1 KA2 P-rening
LKAB ska byta ett gammalt VMG ställverk från 70-talet mot ett nytt. I samband med bytet skall installationer bytas bl.a ventilation, kyla och styr etc. Denna entreprenad avser styr- och övervakningsinstallationer för ovan.
Drick- och spolvattenledningar till gruvstuga och Epirocsverkstad SVP, Svappavaara
Leverans, montage samt anslutning av Gruvstuga och Epirocverkstad till det interna kommunala dricksvattennätet samt anslutning av Epirocverkstad till spolvattennätet. I entreprenaden ingår även injustering och idrifttagning.
Nybyggnad av värmeverk i Kiruna
Flytt av befintlig fjärrvärmepanna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: