Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kiruna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ställverk, transformatorer, FRO till ny gråbergsutfrakt Kiruna
Inom projekt KS ny gråbergsutfrakt ska nya lågspänningsställverk, transformatorer och frekvensomriktare installeras i Kiruna Sovringsverk.
Renovering av vattenverket i Kiruna, etapp 1
Avser renovering av nuvarande filter i befintligt vattenverk. Förutom renovering av filter så innefattar entreprenaden även kalkhantering samt byte av ventiler. Objektet är beläget vid Vattenverket Tuolluvaara i Kiruna Kommun.
Ny- & tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad av 13 rum samt 2 restauranger och garage.
Höjning av plattform vid Björkliden
Ca 250 m ny plattform, ombyggnad av ca 100 m befintlig plattform med tillhörande trafikinformationssystem och belysning. Utbyte av 1 st kontaktledningsbrygga med tillhörande stolpar samt asfaltering framför stationsbyggnaden. 3 st nya väderskydd.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Luossavaarabacken Anläggning Liftar
Anläggande av en stollift på Luossavaara skidbacke i Kiruna kommun.
Om- och tillbyggnad av skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Renovering av turiststation i Kiruna
Renovering av fjällstation, från personalrum till hotellrum.
Flytt av gokartbana i Kiruna
Flytt av gokartbana.
Spårväxelbyte, mark- och BEST-arbeten på driftplats i Kiruna
Byte av växel 401 och 408, rivning av växel 402 och 403.
Ombyggnad av ridanläggning i Kiruna
Avser i huvudsak ombyggnad av tak i stall. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten.
Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet mfl
Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 4, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 mars – 2 april 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Gruvstadspark 2, etapp 3 del av SJ-området
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.
Nya inline/rullskidebanor vid Matojärvi IP i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att satsa på en bana för rullskidåkning i terrängen kring Matojärvi.
Ombyggnad av skolkök i Kiruna
Ombyggnation av kök samt ventilation på Luossavaara skola.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad lokverkstad.
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi
I Leveäniemi kross och sovring i Svappavaara genomförs f.n. detaljprojektering av en malmlada för rågodset/koncentratet i syfte att bemästra damningsproblemet. LKAB:s målsättning ör att publicera förfrågningsunderlag för mark- och byggarbeten 2018-12-17. Anbudsdag bedöms bli 2019-02-07. I nuläget bedöms de uppskattade mängderna bli 100 000 m3 schaktarbeten, 10 000 m3 fyllningsarbeten, 6 500 m3 betong och 520 ton armering. Vid ett eventuellt beslut om investering i LKAB:s styrelse i februari 2019 kommer entreprenaden Mark/Bygg omgående att upphandlas med planerat datum för entreprenadstart 2019-03-04. Förfrågningsunderlag för stålbyggnad (ca 1 250 ton) samt för mekaniska leveranser (horisontell bandtransportör mm) beräknas föreligga tidigt under Q1, 2019, med upphandling under mars och april beroende på styrelsens beslut. Upphandlingsdokumentation för installationsarbeten följer. Anläggningen ska vara färdigställd och tagen i drift under Q2, 2020.
Anläggning media i Ny gråbergsutfrakt sovringsverket i Kiruna
Detta är ett samverkansprojekt mellan PEAB och LKAB. Upphandlingar inom projektet sker gemensamt av båda parterna. I detta kontrakt är det PEAB som är kontraktspart. Idag ligger en bedömd kapacitet på KS (Kiruna sovring) gråbergsutfrakt på ca 31 miljoner ton/år uppfodrad råmalm. I och med planerad produktionsökning kommer råmalmsmängden att öka från nuvarande 29 miljoner ton/år till drygt 33 miljoner ton/år 2020 för att sedan 2021 nå upp till 33 miljoner ton ton/år. KS Ny Gråbergsutfrakt – Anläggning media Detta är en utförande entreprenad och dess åtagande avser media på entreprenaden ”KS Ny Gråbergsutfrakt” LKAB anläggning i Kiruna.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i manskaphus Svappavaara
Entreprenaden innebär om-och tillbyggnad av kontor i manskapshus i Svappavaara. Det är en utförandeentreprenad enligt AB04. Berör teknikområden mark, bygg, rör, luft, el, SÖ. Anbud in 11 dec. Påbörjan entreprenad preliminärt v 2 2019. Färdigställande sista sept 2019. Omfattning ca 1300-1400 m2.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Stambyte Dubengatan 1 i Kiruna
Förfrågan avser stambyte av vatten och avlopp samt renovera badrum i hela huset på Dübengatan 1 i Kiruna. Relining av avloppstam i platta på mark skall även ingå.
Tillbyggnad av lokverkstad i Kiruna
LKAB har för avsikt att göra en utbyggnad av befintlig lokverkstad. Utbyggnaden kommer att placeras intill befintlig verkstad mot sjön Luossavaara och bestå av två spår invändigt för underhållsarbeten, spåren kommer att ansluta till befintligt spår norr om verkstaden. Uppdraget består utav att utföra en Geoteknisk undersökning inför projektering.
Installation av kabel, 20kV-matning KUJ Kiruna
20kV-matning KUJ Det åligger entreprenören att utföra installation, montage och demontage i KUJ av 20kV kabel enligt beskrivning 11.1. Montaget sker på befintlig kabelstege, befintlig bärlina samt ny bärlina som monteras upp av entreprenören. Objektet är beläget i Kirunagruvan på Nivå 775 – Nivå 1070.
Flytt kulturbyggnader Kos etapp 2 Kiruna
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader, sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar, tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017), flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi, Återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Byte av drivsystem i gruva i Kiruna
Befintliga frekvensomriktare är c:a 20 år gamla och börjar visa tendens på att ha uppnått sin ”livslängd”, eftersom denna anläggning förser gruvan med friskluft är det mycket vitalt att anläggningen har i princip 100% tillgänglighet. För att säkerställa tillgängligheten avser Beställaren att byta ut drivsystemet och för att minska avbrottstiden är tanken att bygga en fristående byggnad där ny utrustning installeras och driftsätts så långt möjligt innan flytt av styrning och utgående kraftkablage från befintliga frekvensomriktare till nya frekvensomriktare utförs. Målsättningen är att denna anläggning ska vara i drift under 2019.
Ombyggnad BYGG, MEK, MEDIA – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2, FAS 2
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar, etapp 2 - fas 2, mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Primär och sekundärstål till ny bandgång, ca: 350 ton. Rostfritt golv och rostfria rännor under bandtransportörer, ca 1800 m2. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2000 m2. Rivning och håltagning av befintliga byggnadsdelar kring fickbyggnadstopp och spännstation. Nybyggnation av 4st delvis kompletta bandtransportörer, totalt ca 650m, inklusive fyra separata idrifttagningar. Media i den nya bandgången Förfrågningsunderlag för räkning beräknas komma ut i December 2018.
Ny Lintelfer Nivå 320 Kiruna
I Kiruna underjordsgruva på Nivå 320 utförs linbyten för CA-bergspel B1-B8 med en Linbytarvagn. För att underlätta hanteringen vid av- och pålastning av ståltrummor på Linbytarvagnen, ska en lintelfer på nivån installeras.
Flytt kulturbyggnader Etapp 2 Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Flytt Kulturbyggnader Etapp 2.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp.
Rivning av järnvägsstollen TGA Kiruna
Rivning av en järnvägsstolle i Kiruna vid gamla Tuolluvaaragruvan (ca 100m betongtunnel) samt 2 byggnader samt sanering av farligt avfall. Markarbeten ingår med schakt och fyll av betongtunneln(ca 20 000m3). Det ingår även att fylla igen bergdelen i stollen om ca 50m med massor, injektera och anlägga betongväggar i tunneln. Ovanför stollen har det tidigare stått ett anrikningsverk samt ett sovringsverk, dessa är rivna sen tidigare. Marken kring dem skall schaktas upp och fyllas igen så att ev. håligheter säkras upp. Tidplan: Anbud ut: 7/1 Anbud in: 7/2 Preliminärt kontraktsdatum: 1/3 Entreprenadtid: 1/4 – 31/8 2019.
Löpande Prospekteringsborrning, MUJ Kiruna
Upphandlingen avser löpande prospekteringsborrning (diamantborrning) under perioden 2019 - 2022. Preminilär mängd 50 000 bm/år.
Värme KK17 LKAB Kiruna
Värme till ventilationsaggregat KK17 Kiruna.
Flytt av golfbana i Kiruna
Flytt av golfbana.
Tillverkning och leverans av stativ till dartventiler, Kiruna Anrikningsverk 3
Förfrågan avser tillverkning och leverans av 5st stativ till dartventiler, placerade i Kiruna anrikningsverk 3.
KS Rostigt golv LL1-4 montage klämfäste Kiruna
Entreprenaden omfattar montage av klämfästen till bangången mellan sovringsverk och finkross. Klämfästen ska monteras under golvet i bandgången och säkra upp befintliga IPE80. Entreprenaden omfattar även lagning av hål i golvet som lagas från undersidan av bandgång. Lagningen av hål ska ske på löpande pris och ett kvadratmeterpris för lagat hål ska bifogas. Allt arbete kommer ske på hög höjd och fallsele krävs för Entreprenaden.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Diamantborrning KUJ, SVP, Styrd borrning KUJ 2019 66 650 bm 2020 94 250 bm.
Utbyte returvattensystem KA3 etapp 5 Kiruna
Då befintligt returvattensystem håller på att korrodera sönder i rundsvetsarna så skall LKAB byta ut detta system under ett antal etapper, där större delarna kommer utföras under LKAB:s årliga underhållsstopp. Det närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
Uppgradering analog videoväxel KUJ1365 Kiruna
En ny videoväxel behövs till spår nivå 1365 KUJ.
Bygg-Mek entreprenad KP57 Kiruna
Entreprenaden handlar om att komplettera befintligt gjutning samt påläggssvetsa rörstöden. Observera att detta gäller samtliga pumpplatser totalt 7st ställen i pumpstation KP57 som ska åtgärdas.
Förfrågan inmätning och framtagning av relationsritningar av kulturbyggnader i Kiruna
Dagens plan- och fasadritningar för de sju kulturbyggnader i Kiruna som ska flyttas 2019 är gamla och inte fullständigt uppdaterade efter att lägenheter och byggnader byggts om vilket skett i olika omgångar genom åren. Uppdraget omfattar bland annat följande: Verifiera befintliga ritningars riktighet m.a.p. utformning/disposition av lägenheter och vindsutrymmen. Mäta upp utvändiga och invändiga mått (mätning sker med metod för måttsättning i mm). Framställa måttsatta plan-, fasad- (inkl. socklar och trappor) och sektionsritningar i DWG-format för samtliga sju byggnader Källare och krypgrunder ingår ej i uppdraget. Ritningar ska även levereras i pdf-format i skala 1:100 med måttsatta plan, fasader och sektioner. Ur ritningarna ska LKAB kunna ta fram uppgifter om ytor och mått enl. SS21054-2009. Ritningarna ska även fungera som underlag för upphandling av flytt- och renoveringar av byggnaderna (ritningar är underlag för detaljprojektering av nya installationer, ut- och invändiga ombyggnader och nya invändiga ytskikt).
Demontage av gammal produktionsutrustning Kiruna
Demontage av gammal produktionsutrustning.
Lastning, bergtransport och skuthantering samt bemanning sommaren 2019 Kiruna
Denna förfrågan omfattar lastning, bergtransport och skutborrning samt bemanning av LKAB:s maskiner under sommaren 2019 i Malmberget under jord.
Rörentreprenad KV522 Kiruna
Det förekommer problem med frysningar vid tilluftsbatterierna för KV522 och det är beslutat att åtgärda problemen innan kommande vinter.
CA-Spel B2 Ny kylmaskin Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av kylmaskin i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan. Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna del omfattar levererans och montage av ny kylmaskin inom projektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
KS LL2 Huvudanläggande El Kiruna
LKAB planerar att bygga om befintlig långlinjebandgång mellan KS fickbyggnadsbotten och finkrossverk. Berörda nya transportörer är KC00TR001, KC00TR002, KC00TR003 och KC00TR004. I anslutning till ombyggnaden av dessa transportörer och byggnader ska elektriska installationer byggas om, t ex allmänkraft, belysning, process-el, mm.
Ombyggnad av Traktorinlastning KS Kiruna
Kiruna Sovringsverk har möjlighet att lasta in gods via två fickor. Dessa fungerar inte tillfredsställande och behöver därmed byggas om. Bygg/betongjobbet omfattar uppbyggnad av väderskydd för själva inlastningsfickan. Mekarbetet omfattar bland annat nya inlastningsstup & galler.
Inbyggnad rågodslager Svappavaara, mark- och betongarbeten Kiruna
Inbyggnad koncentratupplag Leveäniemi, Mark och betongarbeten.
Förbättra ventilation i KK2 och KK3 Rull- och filterhus, Kiruna
Inköp och montage av nytt ventilationsaggregat med kanaldragning i KK2. Olika utomhusarbeten bl a demontage och montage av ventilationskanal samt stativ och gångplan för fasadfläktar i KK3.
Ombyggnation KS09TA021 Kiruna
K Sovringsverk får tilluft med hjälp av tilluftsfläktar där KS09TA021 är en av dessa. Tilluftsfläkt KS09TA021 och tillhörande värmebatterier och filter ska bytas ut och placeras i nybyggt fläktrum på en mera servicevänligt och lättillgänglig placering och ny uppkoppling mot överordnat SÖ-system.
DU-Kanalsystem KUJ 833 Kiruna
KUJ avv 833 leverans och montage av dammutsugningskanaler med tillhörande spjäll och inspektionsluckor.
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket Kiruna
Leverans och montage av 2st bandvågar till Bandugnsverket .
Leverans och montage av Mekanisk utrustning, Svappavaara
Leverans och montage av horisontell bandtransportör i ny malmlada med 2 st plogstationer, 3 st. stup samt motordrifter, växellåda och övervakningsutrustning. Transportören integreras med befintligt transportör för rågodsutlastning via ett (1) ytterligare stup ingående i leveransen.
Ombyggnation styrsystem textilfilter, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser bygga om befintligt styrsystem för textilfiltren i KK2.
Utbyte FRO till kilndriften, Kiruna kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till kilndriften KK2. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte FRO till processgasfläktar 32FL019 och 050, Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut befintligt drivsystem till processgasfläktar KK3.
Traverskran filterhus, Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser köpa in en ny traverskran till filterhus KK2. Upphandlingen omfattar tillverkning, leverans och installation/montage.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KA3. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av skrotgaller till förtjockare Kiruna Kulsinterverk 4 Kiruna
LKAB avser köpa in ett skrotgaller till förtjockare i KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
LKAB avser upphandla Emissionsmätningar: stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara för 2019.
Konstruktionsförbättringar vid ammoniakstation, Kiruna kulsinterverk 4
LKAB avser upphandla smärre konstruktionsförbättringar vid ammoniakstationen KK4. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Installation av gas-släcksystem Kiruna
LKAB har anlagt nytt ställverkshus för installation av el-drivsystem till nya kvarndrifter för varvtalsstyrning. El drivsystemet är kritiskt för tillgänglig anläggning och produktion i KA2 och behöver därför gassläcksystem installerat för att säkerställa tillgänglighet.
Ombyggnad av CA-Spel B2 Ventilation Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar arbeten med ventilation inom pro-jektets etapp 3, Bergspel B2 (”Objektet”).
CA-Spel B2 Byggarbeten Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etageberg-spelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Pro-jektet"). Denna entreprenad omfattar byggarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 3, renovering Bergspel B2 (”Ob-jektet”).
CA-Bergsspel B2 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Bergspelsanläggningen i Kirunagruvan är uppbyggd i två steg: Etagebergspelen (inkluderar bergspel B11-B15) och CA-bergspelen (inkluderar bergspel B1-B8). Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år, ("Projektet"). Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B2 (”Objektet”). Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kon-traktshandlingarna.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad samt ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad 3 nya konferensrum byggnad 102 Jägarskolan Kiruna
Anbudsförfrågan avser ombyggnad i befintliga lokaler som är i drift och att bygga 3 st. nya konferensrum inom LKAB Samhällsomvandling i Kiruna med adress Kaserngatan 1
Dammhöjning i Kiruna 2019 del av R-O och del av C2-B, Kiruna
Vid LKABs sandmagasin i Kiruna sker deponering av anrikningssand genom spigottering. Spigottering innebär att sanden pumpas från anrikningsverken ut till sandmagasinet och deponeras vid flertalet utsläppspunkter från dammkropp C-C2 och dammkropp O-O2. Dammhöjning 2019 (röda linjen) del av R-O och del av C2-B kommer att höjas inåt med cirka 3 m sommaren 2019. Höjningen inåt kommer att ske med deponerad sand ca 30 000 m³ (totala fyll volymen ca. 400 000 m³) FFU beräknas finnas ute 2019-04-01 samt anbud in 2019-04-31. Utförande tid beräknas till juni-oktober 2019.
LKAB Malmtrafik Kiruna, Ombyggnad Förråd Sjöbangården Kiruna
Utbyggnad av Plåtförråd på sjöbangården, CTC, i Kiruna. (LKAB:s industriområde).
Upphandling av Stoftmätningar DU-anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019
Uppdraget syftar till att genomföra stoftmätningar i dammutsugningskanaler vid LKAB:s anläggningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2019. Mätningarna ska genomföras vid normal drift i anläggningarna och utföras enligt standarder och anvisningar som beskrivs i SS-EN 132 84-1 och SS-ISO10780 för rökgasflöde samt enligt Värmeforsks Mäthandbok (2005) för rökgasflödesbestämning. I bilaga 1-3 redovisas de mätplatser där mätningar ska göras.
Diamantborrning (2019 66 650bm) (2020 94 250bm) (KUJ, SVP) Kiruna
Upphandling av diamantborrning KUJ, SVP Styrd borrning.
Ombyggnad av Högspänningsbrytare/Retrofit, Kiruna
Tillverkning och leverans av 15 st. retrofitbrytare som ska ersätta 15 st. Strömberg, OSAN 12-P1 oljeminbrytare i ett Strömberg, METE 12 AK15 ställverk.
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2 Kiruna
Tillverkning och montage av nytt bjälklag för nytt ventilationsaggregat i KK2.
Rörentreprenad Alliansen panncentral Kiruna
Rörentreprenad alliansen panncentral.
Rörentreprenad Anrikningsverket Kiruna
Rörentreprenad Anrikningsverket.
Rörentreprenad klarvatten, Anriktningen Kiruna
Rörentreprenad klarvatten, mellanplan i Anrikningsverket.
Media Värmeprimär långlinjebandgångar etapp 2 Kiruna
Mediaomdragning primärvärme & sugledning i sovringsverket Rum7 till ny media brygga långlinjebandgångar. - KS långlinjer etapp2.
Rörmontage Viri930, MUJ Kiruna
Montage av ca 360 meter 8" rör i orttak. Dessa monteras mitt i orttaket. Montaget sker med rörsvep som skall svetsas ihop med injekterade armeringsjärn. Rörsvepen skall monteras med ca 2 meters lucka. Beställaren tillhandahåller material.
Byggledare, dynamisk förstärkning bandgång MUJ Kiruna
Projektet innebär att man genomför dynamisk förstärkning kring bandorten på VIRI 1040. Bakgrunden är den seismiska händelsen som skedde den 10 maj som efterföljdes av ett bergutfall i bandorten på ViRi 1040. Byggledare behövs för genomförande av projektet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: