Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder sträcka på ca 19 km mötesfri 2+1 väg, 14 meter bred.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar byggnation av 570 meter nytt tre-spår, 120 meter nytt dubbelspår och 6 nya växlar. I objektet ingår även upprustning av 880 meter mötesspår samt 200 meter uppställningsspår och rivning av 780 meter spår.
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Ombyggnation av väg E10 i ny sträckning förbi Muorjevaara. Vägen utförs med stigningsfält i norrgående riktning. Väglängden är cirka 4 km.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Ombyggnad av Myrans förskola, utökning av förskoleavdelningar.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Ombyggnad till personalbostäder på Gällivare Sjukhus
Avser ombyggnad av del av våningsplan till personalbostäder.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO, Gällivare
Under sommaren och hösten 2019 kommer 5 så kallade kulturhus att behöva flyttas från sina nuvarande tomter i Malmberget till nya tomter på Repisvaara NO i Gällivare. De aktuella adresserna är: Skånebacken 1, Bolagsvägen 32, Engelskavägen 16, 18 samt 19. Utöver dessa kommer några förrådsbyggnader på det s.k. bolagsområdet även att flyttas.
Ny spillvattenledning Malmberget
Spillvattenledning Malmberget. Söder om Trädgårdsvägen ligger en spillvattenledning som tar hand om hela västra Malmbergets spillvatten. Ledningen ligger så till att den under 2019 kommer innanför industristaketet och den behöver innan dess ersättas. Ny ledning har i omgångar dragits, bland annat i fjärrvärmeprojektet som anlagts 2017.
Mek - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Tillverkning och uppförande av primär stålstruktur (ca 1 250 ton stål) för malmlada samt inklädnad. Leverans och montage av hiss, travers, trappor, plattformar och gångplan ingår.
Rörtjänster anrikningsverk/sovringsverk Malmberget
Rörtjänster för service och underhåll i anrikningsverket samt sovringsverket Malmberget. Avtalslängd 1 år + option på förlängning 2 år.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Postgatan - Smedjegatan, nytt ytskickt.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Gällivare
Ombyggnad Postgatan (Lasarettsgatan -Storgatan) gata med parkeringar + GC-väg.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan, nytt ytskickt.
Ombyggnad på våning 2 FoU station Malmberget, Vitåfors
Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) 2 av väggarna finns givna men övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den här delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
El-installation för förlängning av transportör MVL06TR302 mfl. , Malmberget
Elarbeten inom Bangården, Malmberget (nedanför MK3) ställverkscontainer MVL07SJ301, ställverk MVL07SJ401, MVL06TR301 och MVL06TR302. Projekt: Ökad kapacitet utläggare, Malmberget .
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
Rivning och sanering av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
Selektiv rivning av skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad samt markåterställning. Byggnaden är belägen i Nilivaara inom Gällivare kommun.
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409 Malmberget
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409.
Ombyggnad av Bergbäcken i Malmberget
Entreprenaden omfattar anläggande av omledning av den befintliga Bergbäcken. Bäcken avses gå i öppet dike och på delar av sträckan passerar den befintliga vägbankar, där ska skall trummor anläggas. Genom Malmbergsleden skall 1 ledning anläggas via tryckning.
El/styr - projekt 10:e avvattningsfilter BUV Malmberget
Ett 10:e avvattningsfilter med kringutrustning och en ny vakuumpump skall installeras i BUV, Malmberget. Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp och kablage tillhörande nytt filter och vakuumpump, BUV. Förfrågan avser även ombyggnation av ställverksfack, SA8.B01, med ny vakuumkontaktor för matning av vakuumpump.
Manuell bergförstärkning, MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Migrering Rågodsinfrakt Vitåfors, Malmberget
I Malmberget pågår projektet Migrering av styrsystemet, det vill säga att ersätta befintligt ABB 450 styrsystem till ABB XA800. Denna förfrågan avser leverans, installation av ny utrustning, nytt kablage samt omkopplingar i befintligt kablage.
Upphandling provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors
LKAB avser upphandla provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors. LKAB behöver inom ramen för MIFO utföra provtagning av grundvatten enligt befintligt kontrollprogram under 2019 och utifrån de samlade resultaten göra en åtgärdsutredning samt riskbedömning.
Ombyggnad av spolränna i Malmberget, Gällivare
LKAB planerar att renovera MAF-utfrakten som innebär att åtgärda golvet i bandgången som är korrosionsangripet, främst under trans-portören. Det kommer även att installeras rännspolning. Denna entreprenad omfattar rivning, rostborttagning och målningsarbeten samt rör och mekinstallationer i befintliga byggnadsdelar, befintligt Anrikningsverk Sektion 1, bandgång för utfrakt av MAF.
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation Malmberget
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation.
Montage av tätvattenpump anrikningsverket Malmberget
Montage av tätvattenpump Anrikningsverket Malmberget.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.
Ombyggnation våning 2 FoU-station Vitåfors
Anbudsförfrågan gäller: 3 delar av FoU-station i Vitåfors ska byggas om enligt följande anvisningar. Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) två av väggarna finns givna medan övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Demontage rörstråk, MUJ, Malmberget
Demontage av ca 600 meter rörstråk under jord i Malmberget.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, Malmberget
Demontering av befintliga ränndelar samt nytillverkning och montage av nya ränndelar.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Raslastning och Bergtransport Östra fältet Malmberget under jord (MUJ)
Beställaren uppskattar att den raslastade volymen kommer att uppgå till ca: 4-5,5 Mton per år. Entreprenaden omfattar i huvudsak raslastning, bergtransport och skuthantering från malmkropparna Fabian och Kapten på Östra fältet.
Ombyggnation Ställverk och Servicehall LKAB Malmtrafik Vitåfors
Ombyggnation av Ställverket och Servicehall på terminalområdet i Vitåfors.
Hissautomater Centralförråd, Malmberget
Centralförrådet LKAB Malmberget avser att byta ut 12 st skepp med hyllor mot hissautomater.
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018 del 2 Malmberget
Sanering och materialinventering av 82 enfamiljs- och flerfamiljsbostäder samt verksamhetslokaler. Entreprenaden ligger som grund inför entreprenaden Rivning i Malmberget 2018 del 2.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Renovering kabel- och rörschakt Vitåfors Anrikningsverk
Renovering av 2st mediaschakt i anrikningsverket Vitåfors.
Reparation av separatormagnet WS 1236, Vitåfors Malmberget
Reparation av separatormagnet tillhörande WS1236 Reparation sker i anbudsgivarens verkstad.
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum Bandugnsverket Malmberget
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum i Bandugnsverket.
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
VA åtgärder och ny tryckstegringsstation nordvästra Malmberget
VA-arbeten och ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Malmberget. Stationen beställs prefabricerad och ansluts till LKABS VA-nät.
Rivning organisk bindemedelstank BUV Malmberget
Rivning av organisk bindemedelstank BUV.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: