Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg E10 Muorjevaara Gällivare
Ombyggnation av väg E10 i ny sträckning förbi Muorjevaara. Vägen utförs med stigningsfält i norrgående riktning. Väglängden är cirka 4 km.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Planer på att förlänga landningsbanan med 150 meter så att planen kan landa från bägge håll.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och renovering av affärshus.
Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten: Om- & tillbyggnad av befintligt storkök inkl matsal. Nytt personalrum, nytt grupprum. Installation av fettavskiljare. Ny anslutning av avloppsledning. Nya utvändiga åtgärder för att skapa säkrare tillträde till skolan för varutransporter.
Renovering av PRO Torget samt Malmsta skola, Malmberget
Entreprenaden omfattar invändig renovering av PRO Torget, mindre markarbeten av yttre miljö och renovering fasad på Malmstaskolan.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Rivningar i Malmberget 2018 del 2, Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget, samt gamla vattenverket på Repisvaara.
Elentreprenad Kapten PC, Malmberget
Elentreprenad för installation av nya elpannor i befintliga Kapten panncentral ovan jord. I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian1250. Detta medför behov av utökad uppvärmningskapacitet av tilluft. Denna förfrågan avser elektrisk installation av tillkommande elpannor med kringutrustning belägna i Kapten panncentral. I entreprenaden ingår kraft- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation.
Ombyggnad på våning 2 FoU station Malmberget, Vitåfors
Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) 2 av väggarna finns givna men övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den här delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Rivning och sanering av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elmontage processvatten sovringsverket, Malmberget
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Elentreprenad Fläktstation, Printzsköld 500 Malmberget
Denna förfrågan avser leverans och montage av kablar och apparatlådor för inkoppling av en ny fläkt med tillhörande utrustning i samband med utbyggnad av fläktstationen på Printzsköld 500 m.avv. I entreprenaden ingår även Allmän kraft och belysning samt nödvändig kanalisation.
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350, Malmberget
Elentreprenad Fläktstation, Upland 350: I LKAB Malmberget pågår projekt Ventilation Printzsköld. Avsikten med detta projekt är att utöka och förbättra ventilationen till Printzskölds brytningsområde underjord. Denna förfrågan avser leverans och elektrisk installation av utrustning till en ny fläktstation belägen på Upland 350 m avv.
Ombyggnad av ventilation elrum Vitåfors Östra/Västra, Malmberget
Ombyggnation av ventilation till elrum för Vitåfors bergspel, Malmberget.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Projektering av anläggande av avfallskalkdeponi samt marktekniska undersökningar, Malmberget
LKAB har för avsikt att ansöka om tillstånd för anläggande av en avfallskalkdeponi inom industriområdet i Malmberget. Kalkavfallet uppkommer i rökgasreningen i LKAB:s pelletsverk, där kalk tillsätts rökgaserna för att rena svaveldioxid, fluorväte och klorväte. Kalkavfallet hanteras i slutna system varefter det transporteras till deponi. Avfallskalken klassas enligt avfallsförordningen (2011:927) som icke farligt avfall. Uppdraget omfattar: Utreda mest lämpliga placering av deponin - Utföra markteknisk undersökning för att säkerställa att 18–23§ i deponiförordningen uppfylls. Samt ge förslag på åtgärder om så inte är fallet. Ta fram lämplig utformning av deponin utifrån framkomna förutsättningar inklusive eventuell bottentätning, tipplatser för lastbilar, nedfart och vallar. Ta fram totalvolym och livslängd på deponin. - Utreda lämplig lakvattenhantering Utreda eventuella andra aspekter som bör beskrivas i den tekniska beskrivning som ingår i tillståndsansökan - Sammanställa den tekniska beskrivning över deponin som ska ingå i tillståndsansökan Rapportering: Resultatet ska utvärderas och redovisas i en dels i en samlad rapport, den tekniska beskrivningen men också i planritningar och PM. Med hänsyn till att redovisningen ska ingå i en tillståndsprövning så värdesätter LKAB en så tydlig och strukturerad rapportering som möjligt. Förutom den tekniska beskrivningen så ska utformningen av deponin illustreras med planritningar där tipplatser, vallar, höjder och volymer framgår. LKAB önskar även ett PM över de marktekniska undersökningarna som innehåller en lättöverskådlig resultatsammanfattning och en samlad bedömning av efterlevnaden av deponiförordningen.
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation Malmberget
Lyftutrustning till Lina Älv Pumpstation.
Montage av tätvattenpump anrikningsverket Malmberget
Montage av tätvattenpump Anrikningsverket Malmberget.
Byte av ställverk Anrikningen, Malmberget
Byte av ställverk i Anrikningen, Malmberget. I denna entreprenad ingår projektledning, upprättande av förfrågningsunderlag, elkonstruktion, demontage handlingar, relationshandlingar, idriftagning av nya ställverket och Riskanalys 1 & 2, CE/ tekniska filen.
Hissautomater Centralförråd, Malmberget
Centralförrådet LKAB Malmberget avser att byta ut 12 st skepp med hyllor mot hissautomater.
Ombyggnation våning 2 FoU-station Vitåfors
Anbudsförfrågan gäller: 3 delar av FoU-station i Vitåfors ska byggas om enligt följande anvisningar. Del 1: Inbyggnad beredningsrum (väggar, tak, ventilation) två av väggarna finns givna medan övriga två väggar samt tak måste kompletteras. Del 2: Avskilt utrymme (endast ljudisolerade väggar) inget tak eller ventilation på den delen. Del 3: Befintligt rum (rivning vägg samt uppbyggnad av ny vägg på annan plats).
Reparationer Mediaschakt, MUJ, Malmberget
Beställaren avser göra reparationer i Mediaschaktet i gruvan Malmberget.
Bygg - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Byggentreprenad, Malmberget. LKAB vill öka produktionen i Malmbergets Pelletverk BUV, och vill härmed bygga ut anläggningen med ett 10:e filter.
Mediajobb ventilation & vatten under jord, MUJ Malmberget
Omfattar nydragning av ventilation och vatten under jord i Malmberget. Avtalstid 2 år, med option 1 år.
Ombyggnad av industri i Vitåfors i Gällivare
Omfattar reparation, utbyte av några bärplåtar samt tilläggsisolering och pappläggning av taket till Minerals byggnad, Vitåfors industriområde.
VA åtgärder och ny tryckstegringsstation nordvästra Malmberget
VA-arbeten och ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Malmberget. Stationen beställs prefabricerad och ansluts till LKABS VA-nät.
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018 del 2 Malmberget
Sanering och materialinventering av 82 enfamiljs- och flerfamiljsbostäder samt verksamhetslokaler. Entreprenaden ligger som grund inför entreprenaden Rivning i Malmberget 2018 del 2.
Rivning organisk bindemedelstank BUV Malmberget
Rivning av organisk bindemedelstank BUV.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av lokaler i Borrslipen Vitåfors
Målning väggar och golv i Borrslipen Vitåfors,rengöring, slipning, epoxymålning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: