Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder sträcka på ca 19 km mötesfri 2+1 väg, 14 meter bred.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Om- & tillbyggnad av skola i Gällivare
Upphandlingen omfattas av om- och tillbyggnad av Sjöparksskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 500 m2. Ombyggnad/upprustningsyta: BTA, ca 5 000 m2. Utvändig mark: ca 2 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Spårbyte mellan Harrträsk-Gällivare
Byggtid vecka 23 2019-vecka 40 2019.
Om- & tillbyggnad av dagverksamhet i Gällivare
Objektet avser ombyggnad och tillbyggnad av före detta vårdcentralen FORSEN, inklusive markarbeten. Även rivning av ett förråd och nybyggnad av förråd, sophus och carport ingår. Handikappomsorgens dagliga verksamheter Alpen, Fjällbjörken och Forsheden ska samordnas i gemensam lokal tillsammans med Solkatten korttidsboende och fritids. Verksamheten ska vara anpassad för 65 personer inklusive personal. Utvändig mark: ca 2550 m2.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Utbyggnad av fibernät i Fjällnäs i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Fjällnäs.
Utbyggnad av fibernät i Markitta/Nilivaara i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Markitta/Nilivaara.
Utbyggnad av fibernät i Norra Vassara m fl i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Norra Vassara, Nattavaara station, Kronsågen.
Utbyggnad av fibernät i Övre Koskullskulle i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Övre Koskullskulle.
Utbyggnad av bredbandsnät mellan Puoltikasvaara och Skaulo i Gällivare
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer mellan Puoltikasvaara och Skaulo.
Ombyggnad till personalbostäder på Gällivare Sjukhus
Avser ombyggnad av del av våningsplan till personalbostäder.
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO, Gällivare
Under sommaren och hösten 2019 kommer 5 så kallade kulturhus att behöva flyttas från sina nuvarande tomter i Malmberget till nya tomter på Repisvaara NO i Gällivare. De aktuella adresserna är: Skånebacken 1, Bolagsvägen 32, Engelskavägen 16, 18 samt 19. Utöver dessa kommer några förrådsbyggnader på det s.k. bolagsområdet även att flyttas.
Rörtjänster anrikningsverk/sovringsverk Malmberget
Rörtjänster för service och underhåll i anrikningsverket samt sovringsverket Malmberget. Avtalslängd 1 år + option på förlängning 2 år.
Ny spillvattenledning Malmberget
Spillvattenledning Malmberget. Söder om Trädgårdsvägen ligger en spillvattenledning som tar hand om hela västra Malmbergets spillvatten. Ledningen ligger så till att den under 2019 kommer innanför industristaketet och den behöver innan dess ersättas. Ny ledning har i omgångar dragits, bland annat i fjärrvärmeprojektet som anlagts 2017.
Mek - Projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Tillverkning och uppförande av primär stålstruktur (ca 1 250 ton stål) för malmlada samt inklädnad. Leverans och montage av hiss, travers, trappor, plattformar och gångplan ingår.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Mark/Bygg
Pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget producerar idag järnmalmspellets genom förbränning av fossila bränsleslag: eldningsolja, stenkol och LNG. I Malmberget är pelletsverken av typen straight-grate och eldas med eldningsolja samt delvis med LNG (Liquified Natural Gas) i ett av verken. LKAB har identifierat möjligheten att ersätta dessa fossila bränslen med biobränslen. Förprojektering för att anpassa processen mot förnybara biobränslen har genomförts. I straight-grate verken bedöms bioolja vara den typ av bränsle som innebär den minsta process- och produktrisken.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Gällivare
Ombyggnad Postgatan (Lasarettsgatan -Storgatan) gata med parkeringar + GC-väg.
Upphandling av Vattenreningsanläggning till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla 1st komplett Vattenreningsanläggning inklusive leverans och installation till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors. Objektspecifikation: Typ 2-vatten Kapacitet: 10 l/h 60 l tank Portabelt, programmerbart handtag Tidplan: Leverans samt färdigställt vecka 24, 2019 i överenskommelse med LKAB.
El-installation för förlängning av transportör MVL06TR302 mfl. , Malmberget
Elarbeten inom Bangården, Malmberget (nedanför MK3) ställverkscontainer MVL07SJ301, ställverk MVL07SJ401, MVL06TR301 och MVL06TR302. Projekt: Ökad kapacitet utläggare, Malmberget .
Selektiv rivning av skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad samt markåterställning. Byggnaden är belägen i Nilivaara inom Gällivare kommun.
El/styr - projekt 10:e avvattningsfilter BUV Malmberget
Ett 10:e avvattningsfilter med kringutrustning och en ny vakuumpump skall installeras i BUV, Malmberget. Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp och kablage tillhörande nytt filter och vakuumpump, BUV. Förfrågan avser även ombyggnation av ställverksfack, SA8.B01, med ny vakuumkontaktor för matning av vakuumpump.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO Gällivare
Flytt av 5 s.k. kulturhus samt uthus från Malmberget till Repisvaara i Gällivare. En option på ytterligare 2 hus kommer även att finnas.
Manuell bergförstärkning, MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Migrering Rågodsinfrakt Vitåfors, Malmberget
I Malmberget pågår projektet Migrering av styrsystemet, det vill säga att ersätta befintligt ABB 450 styrsystem till ABB XA800. Denna förfrågan avser leverans, installation av ny utrustning, nytt kablage samt omkopplingar i befintligt kablage.
Elentreprenad, Pumpstation, Fabian 1250, Malmberget
Elmontage pumpstation FA1250, Malmberget.
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409 Malmberget
Elmontage ställverksbyte MVA00SJ409.
Ombyggnad av Bergbäcken i Malmberget
Entreprenaden omfattar anläggande av omledning av den befintliga Bergbäcken. Bäcken avses gå i öppet dike och på delar av sträckan passerar den befintliga vägbankar, där ska skall trummor anläggas. Genom Malmbergsleden skall 1 ledning anläggas via tryckning.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.
Raslastning och Bergtransport Östra fältet Malmberget under jord (MUJ)
Beställaren uppskattar att den raslastade volymen kommer att uppgå till ca: 4-5,5 Mton per år. Entreprenaden omfattar i huvudsak raslastning, bergtransport och skuthantering från malmkropparna Fabian och Kapten på Östra fältet.
Demontage rörstråk, MUJ, Malmberget
Demontage av ca 600 meter rörstråk under jord i Malmberget.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, Malmberget
Demontering av befintliga ränndelar samt nytillverkning och montage av nya ränndelar.
Flytt av huset Kupan, Malmberget
Denna entreprenad omfattar renovering och anpassning av gamla borrkärnearkivet i Vitåfors till gymverksamhet samt flytt av gymutrustning från nuvarande Kupan till den nya lokalen som även den kommer gå under namnet Kupan.
Upphandling provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors
LKAB avser upphandla provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors. LKAB behöver inom ramen för MIFO utföra provtagning av grundvatten enligt befintligt kontrollprogram under 2019 och utifrån de samlade resultaten göra en åtgärdsutredning samt riskbedömning.
Ombyggnad av spolränna i Malmberget, Gällivare
LKAB planerar att renovera MAF-utfrakten som innebär att åtgärda golvet i bandgången som är korrosionsangripet, främst under trans-portören. Det kommer även att installeras rännspolning. Denna entreprenad omfattar rivning, rostborttagning och målningsarbeten samt rör och mekinstallationer i befintliga byggnadsdelar, befintligt Anrikningsverk Sektion 1, bandgång för utfrakt av MAF.
Elmontage MVA31BA001 Baxningsaggregat & Oljepump MVA31KV001OF01 Malmberget
Objektet är beläget i Vitåfors industriområde ovan jord i Anriknings-verk.
Rörentreprenad - projekt 10:e avvattningsfilter BUV, Malmberget
Objektet är beläget ovan jord inom Vitåfors industriområde. I projektet ”BUV FILTER 10” utökas antalet vakuumfilter med tillhörande applikationer i pelletsverk BUV. Denna entreprenad avser nya rörsystem och kringutrustning i BUV. Rördragning kommer ske inomhus på filterplan (+240.500), transportörplan (+243.400), vakuumpumpplan (+249.000) och vattenlåsrum i BUV (+253.250). Det som ingår i entreprenaden är rörinstallationer av stålrör, slang, godsslang med rörstöd och följestål, inväxlingar mot befintliga ledningar, tillverkning och montage av rörsmide etc. För montage krävs vissa håltagningsarbeten och betong-arbeten för undergjutning av fotplåtar samt anslutning av smiden mot befintlig byggstomme.
Ombyggnation Ställverk och Servicehall LKAB Malmtrafik Vitåfors
Ombyggnation av Ställverket och Servicehall på terminalområdet i Vitåfors.
Omdragning tryckledning MVA00PU028 Malmberget
Omdragning tryckledning MVA00PU028 i anrikningsverket Malmberget.
Renovering kabel- och rörschakt Vitåfors Anrikningsverk
Renovering av 2st mediaschakt i anrikningsverket Vitåfors.
Reparation av separatormagnet WS 1236, Vitåfors Malmberget
Reparation av separatormagnet tillhörande WS1236 Reparation sker i anbudsgivarens verkstad.
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum Bandugnsverket Malmberget
Tillverkning samt montage av lyftbalkar i siktstation och klasserarum i Bandugnsverket.
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget
Rivning av återstående fastigheter på Bolagsområdet i Malmberget.
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors. All staketdragning samt rivning av befintligt staket är på LKAB:s verksamhets ort Vitåfors.
Rivning organisk bindemedelstank BUV Malmberget
Rivning av organisk bindemedelstank BUV.
Tillverkning och montering av operatörskur LKAB Malmtrafik Vitåfors
Operatörskur till LKAB Malmtrafik Vitåfors BUV Sp 24.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av byggnad.
Tillbyggnad av skola i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och byte av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: