Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna
BEST-arbeten, fundamentsättningsentreprenad.
Förlängning av bangård i Lappberg
Lappbergets driftplats ska förlängas söderut. Mark-BEST- och broarbeten.
Spårbyte mellan Harrträsk-Gällivare
Byggtid vecka 23 2019-vecka 40 2019.
Ombyggnad av mottagningskök skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök på Tallbackaskolan.
Anläggande av gokartbana i Kiruna
Objektet avser att anlägga en ny gokartbana 7 km utanför Kiruna centralort.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Ombyggnad till personalbostäder på Gällivare Sjukhus
Avser ombyggnad av del av våningsplan till personalbostäder.
Flytt kulturbyggnader KOS, etapp 2, Malmberget
Arbetena upphandlas på totalentreprenad enl. ABT06. I entreprenaden ingår projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 5 flerbostadshus och 4 förrådsbyggnader, utförande av servisledningar på den nya platsen, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser. Entreprenören ska själv planera flyttvägar och inhämta erforderliga tillstånd för genomförande av flytt. Beställaren ansvarar för bygg- & rivningslov. Detaljerad specifikation: Bortkoppling & proppning av infrastruktur för berörda byggnader. Sanering av miljöfarligt avfall från demonterade delar. Tillståndshantering och genomförande av åtgärder och återställningar efter flyttvägar (vägar och vägkorsningar är delvis utfyllda i tidigare genomförd flytt av hus 2016-2017). Flytt av angivna byggnader inkl. rivning av källare/grunder och sanering av farligt avfall i källare och andra delar som berörs av entreprenaden. Grundläggning och anslutning av infrastruktur till byggnader på ny plats (vatten, avlopp, dagvatten, el, opto) för resp. byggnad på dess nya plats från servisavsättningar samt samordning av fjärrvärmeanslutningar med Gällivare Energi återställning av mark på befintlig och ny plats Tidplan: Entreprenaden upphandlas i april 2019. Förberedande arbeten genomförs Q2-3 2019 (flyttvägar, grundläggning, förbereda byggnader för flytt). Flytt-, mark- och återställningsarbeten genomförs Q3-4 2019.
Utbyggnad av fibernät i Fjällnäs i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Fjällnäs.
Utbyggnad av fibernät i Markitta/Nilivaara i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Markitta/Nilivaara.
Utbyggnad av fibernät i Norra Vassara m fl i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Norra Vassara, Nattavaara station, Kronsågen.
Utbyggnad av fibernät i Övre Koskullskulle i Gällivare kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer i Övre Koskullskulle.
Utbyggnad av bredbandsnät mellan Puoltikasvaara och Skaulo i Gällivare
Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighetsinstallationer mellan Puoltikasvaara och Skaulo.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO, Gällivare
Under sommaren och hösten 2019 kommer 5 så kallade kulturhus att behöva flyttas från sina nuvarande tomter i Malmberget till nya tomter på Repisvaara NO i Gällivare. De aktuella adresserna är: Skånebacken 1, Bolagsvägen 32, Engelskavägen 16, 18 samt 19. Utöver dessa kommer några förrådsbyggnader på det s.k. bolagsområdet även att flyttas.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Gällivare
Ombyggnad Postgatan (Lasarettsgatan -Storgatan) gata med parkeringar + GC-väg.
Rörtjänster anrikningsverk/sovringsverk Malmberget
Rörtjänster för service och underhåll i anrikningsverket samt sovringsverket Malmberget. Avtalslängd 1 år + option på förlängning 2 år.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Mark/Bygg
Pelletsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget producerar idag järnmalmspellets genom förbränning av fossila bränsleslag: eldningsolja, stenkol och LNG. I Malmberget är pelletsverken av typen straight-grate och eldas med eldningsolja samt delvis med LNG (Liquified Natural Gas) i ett av verken. LKAB har identifierat möjligheten att ersätta dessa fossila bränslen med biobränslen. Förprojektering för att anpassa processen mot förnybara biobränslen har genomförts. I straight-grate verken bedöms bioolja vara den typ av bränsle som innebär den minsta process- och produktrisken.
Proppning VA Kilen, Malmberget
På området Kilen i Malmberget kommer fastigheterna tömmas i fyra etapper till följd av att marken tas i anspråk av LKAB:s gruvverksamhet och industristängsel sätts upp. För att kunna riva fastigheterna behöver VA-nätet stegvis avvecklas. Ev. åtgärder behöver samtidigt genomföras för att säkra driften på VA-nätet fram till avveckling. VA-nätet i området ägs av LKAB och förvaltas av LKAB Fastigheter.
Reparation av vattenskada i Hälsohuset, Vitåfors
Reparation av vattenskada i Hälsohuset, Vitåfors, totalentreprenad ABT06.
El-installation för förlängning av transportör MVL06TR302 mfl. , Malmberget
Elarbeten inom Bangården, Malmberget (nedanför MK3) ställverkscontainer MVL07SJ301, ställverk MVL07SJ401, MVL06TR301 och MVL06TR302. Projekt: Ökad kapacitet utläggare, Malmberget .
Upphandling av Vattenreningsanläggning till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla 1st komplett Vattenreningsanläggning inklusive leverans och installation till Kemlab FoU-stationen LKAB Vitåfors. Objektspecifikation: Typ 2-vatten Kapacitet: 10 l/h 60 l tank Portabelt, programmerbart handtag Tidplan: Leverans samt färdigställt vecka 24, 2019 i överenskommelse med LKAB.
Malmberget Hybrit Bio Oil system - Rörentreprenad
Denna entreprenad, ”Rörentreprenad”, omfattar komplett leverans och montage av värmare, pumpar, filter och ventiler samt rörsystem, med eltracing, för att distribuera tallbeckolja till brännarna i bandugns-verket. I rörentreprenaden ingår det även ventilation av teknikrum, i anslut-ning till Cistern för Tallbeckolja.
Korsning Väg 825 - Repisvaara Norra, Gällivare
Anläggande av korsning Väg 825 - infarter Repisvaara NO/NV, Gällivare.
Selektiv rivning av skola i Gällivare
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad samt markåterställning. Byggnaden är belägen i Nilivaara inom Gällivare kommun.
El/styr - projekt 10:e avvattningsfilter BUV Malmberget
Ett 10:e avvattningsfilter med kringutrustning och en ny vakuumpump skall installeras i BUV, Malmberget. Denna förfrågan avser elektrisk leverans och installation av givare, skåp och kablage tillhörande nytt filter och vakuumpump, BUV. Förfrågan avser även ombyggnation av ställverksfack, SA8.B01, med ny vakuumkontaktor för matning av vakuumpump.
Flytt av 5 kulturhus till Repisvaara NO Gällivare
Flytt av 5 s.k. kulturhus samt uthus från Malmberget till Repisvaara i Gällivare. En option på ytterligare 2 hus kommer även att finnas.
Manuell bergförstärkning, MUJ, Malmberget
Gruvan i Malmberget är periodvis i behov av manuella bergarbeten där maskinell borrning och förstärkning inte är möjlig pga. av utrymme och/eller fasta installationer.
Tillredningslastning och Bergtransport i MUJ i Malmberget
Denna förfrågan avser lastning och transport av tillredningsmalm, inkl gråberg, i Malmberget under jord (MUJ). Tillredning utförs av LKAB i egen regi. Under avtalsperioden uppskattar Beställaren att ortdrivningsvolymen i egen regi kommer att uppgå till ca: 12 000 ortmeter/år.
Raslastning och Bergtransport Östra fältet Malmberget under jord (MUJ)
Beställaren uppskattar att den raslastade volymen kommer att uppgå till ca: 4-5,5 Mton per år. Entreprenaden omfattar i huvudsak raslastning, bergtransport och skuthantering från malmkropparna Fabian och Kapten på Östra fältet.
Byte av branddörrar i Vitåfors manskapshus, Gällivare
Byte av branddörrar i Vitåfors manskapshus, 13 st Brandklass EI30, brandtätas .
Demontage rörstråk, MUJ, Malmberget
Demontage av ca 600 meter rörstråk under jord i Malmberget.
Demontering, tillverkning och montage av ny gråbergsränna, Malmberget
Demontering av befintliga ränndelar samt nytillverkning och montage av nya ränndelar.
Rörentreprenad Returvattenstam vån 2, sektion 4, Anrikningsverket Vitåfors
Anbud avseende Rörentreprenad, returvattenstam vån 2, sektion 4 i Anrikningsverket, Vitåfors.
Upphandling provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors
LKAB avser upphandla provtagning och åtgärdsutredning industrideponi Gamla sandmagasinet Vitåfors. LKAB behöver inom ramen för MIFO utföra provtagning av grundvatten enligt befintligt kontrollprogram under 2019 och utifrån de samlade resultaten göra en åtgärdsutredning samt riskbedömning.
Elmontage MVA31BA001 Baxningsaggregat & Oljepump MVA31KV001OF01 Malmberget
Objektet är beläget i Vitåfors industriområde ovan jord i Anriknings-verk.
Ombyggnad av Bergbäcken i Malmberget
Entreprenaden omfattar anläggande av omledning av den befintliga Bergbäcken. Bäcken avses gå i öppet dike och på delar av sträckan passerar den befintliga vägbankar, där ska skall trummor anläggas. Genom Malmbergsleden skall 1 ledning anläggas via tryckning.
Migrering Rågodsinfrakt Vitåfors, Malmberget
I Malmberget pågår projektet Migrering av styrsystemet, det vill säga att ersätta befintligt ABB 450 styrsystem till ABB XA800. Denna förfrågan avser leverans, installation av ny utrustning, nytt kablage samt omkopplingar i befintligt kablage.
Rivning av Bolagsområdet, Malmberget
Rivning av återstående fastigheter på Bolagsområdet i Malmberget.
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors
Rivning samt dragning av industristaket Malmberget, Vitåfors. All staketdragning samt rivning av befintligt staket är på LKAB:s verksamhets ort Vitåfors.
Reparation av separatormagnet WS 1236, Vitåfors Malmberget
Reparation av separatormagnet tillhörande WS1236 Reparation sker i anbudsgivarens verkstad.
Ombyggnation Ställverk och Servicehall LKAB Malmtrafik Vitåfors
Ombyggnation av Ställverket och Servicehall på terminalområdet i Vitåfors.
Omdragning tryckledning MVA00PU028 Malmberget
Omdragning tryckledning MVA00PU028 i anrikningsverket Malmberget.
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Underhåll trumfilter MK3 Malmberget
Rörentreprenad returvattenstam, Anrikningen Vitåfors
Utbyte av gammal returstam vån 2-11, sektion 1 i Anrikningen.
Åtgärder 2 st dieselcisterner, Malmberget
Åtgärda rostskydd och mindre skador. Samt åtgärda fundamenten så att vatten ej kan tränga in under cisternerna.
Tillverkning och montering av operatörskur LKAB Malmtrafik Vitåfors
Operatörskur till LKAB Malmtrafik Vitåfors BUV Sp 24.
Tillbyggnad av skola i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och byte av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: