Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (6)
Ljungby (27)
Markaryd (27)
Tingsryd (11)
Växjö (28)
Älmhult (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 800 kvm i första etappen. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser ombyggnad på 2800 kvm. Projektet ombyggnad vid ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Rivning av fastighet i Ingelstad
Avser rivning av flerbostadshus samt affärslokal och restaurang. Nybyggnad kommer ske på Id 1598518
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Om- och nybyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser om- och nybyggnad av återvinningscentral i Äskya.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Mittseparering längs väg 25 sträckan Glamshult-Vrå
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 5 km.
Mittseparering längs väg 25 sträckan Vrå-Boasjön
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 8 km.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser ombyggnad av den befintliga förskolan Stallet med äventyrspedagogik/naturvetenskaplig inriktning .Förskolan Stallet kommer rymma 3–4 avdelningar för totalt ca 70 barn.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Ombyggnad av ventilation i Lessebo
Avser ombyggnad för luftburen kyla med behovsstyrd ventilation , lokaler för tilluft och frånluft plan 1 och plan 2.
Ombyggnad av Grimslövs vattenverk, Alvesta
Avser ombyggnad av Grimlövs vattenverk med bla ny reningsanläggning.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad med vinkel på industribyggnad.
Utbyte av slamavvattnare i Markaryd
Avser utbyte av befintlig slamavvattnare på Ribersdals reningsverk, samt demontering av befintlig slamavvattnare.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Tillbyggnad på flerbostadshus i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av 5-6 lägenheter på vindsplan i flerbostadshus.
Rivning av fastighet i Älmhult
Projektet avser rivning av fastighet i ett och ett halvt plan med källare. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Rivning av skolbyggnad i Markaryd
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Ombyggnad samt ändrad planlösning från konferenslokal till biosalonger.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av befintliga ventilationsaggregat ,Växjö
Avser utbyte av tre stycken befintliga luftbehandlingsaggregat för hus fyra i fläktrum för plan fyra.
Underhåll av bro på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult
Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lagerbyggnad till padelhall, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av kallförråd i Växjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med kallförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av silo i Markaryd
Tillbyggnad med silo.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad/förråd.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av ödebyggnad.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad/inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Alvesta
Höjning och renovering av befintligt bullerplank.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov för uppfyllningsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Anmälan om ändrat brandskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från cykelförråd till avfallsutrymme.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till soprum, fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för bärlager och asfaltering av industrimark.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för bostadshus och uthus/förråd (junibacken).
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Rivning av hus 04 ,Växjö
Rivning av hus 04 vid Furutåskolan i Växjö.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Utvändig ändring, invändig ändring, plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor/pizzeria till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av butikslokal till restaurang.
Tillbyggnad av vårdbostad i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av matsal i Markaryd
Rivningslov för rivning av matsal.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Rivning av radhus i Alvesta
Rivning av radhus.
Tillbyggnad av kylanläggning i Växjö
Påbyggnad och rivning av kylanläggning.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion - befintligt trapphus ändras till centrala funktioner.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad av industribyggnad med lager.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Tillbyggnad på skjutfält i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilverkstad, skärmtak och skärmvägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: