Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (4)
Ljungby (21)
Markaryd (32)
Tingsryd (9)
Växjö (32)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Tidigt skede. Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Planen var en om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Oklart med byggstart p g a ändring i skolplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Ombyggnad av ventilation i Lessebo
Avser ombyggnad för luftburen kyla med behovsstyrd ventilation , lokaler för tilluft och frånluft plan 1 och plan 2.
Ombyggnad av Grimslövs vattenverk, Alvesta
Avser ombyggnad av Grimlövs vattenverk med bla ny reningsanläggning.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av undertak samt målning av burspråk.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad med vinkel på industribyggnad.
Utbyte av slamavvattnare i Markaryd
Avser utbyte av befintlig slamavvattnare på Ribersdals reningsverk, samt demontering av befintlig slamavvattnare.
Byte av befintliga ventilationsaggregat ,Växjö
Avser utbyte av tre stycken befintliga luftbehandlingsaggregat för hus fyra i fläktrum för plan fyra.
Rivning av fastighet i Älmhult
Projektet avser rivning av fastighet i ett och ett halvt plan med källare. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Konsultuppdrag masugnen i Torpsbruk Kronoberg
Avser framtagande av åtgärdsprogram och upprättande av förfrågningsunderlag för säkring av den delvis raserade masugnen i Torpsbruk.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Ombyggnad av matsal i Markaryd
Bygglov för till- och ombyggnad av matsal.
Underhåll av bro på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult
Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad/inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Alvesta
Höjning och renovering av befintligt bullerplank.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Anmälan om ändrat brandskydd.
Rivning av mast i Tingsryd
Anmälan rivning av mast samt teknikbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för asfaltering av ytor på fastigheten Stjärnan 1,2,3.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning i källare, två nya lägenheter inreds.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av ödebyggnad.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med takkupa och nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av kallförråd i Växjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med kallförråd.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Rivning av hus 04 ,Växjö
Rivning av hus 04 vid Furutåskolan i Växjö.
Rivning av radhus i Alvesta
Rivning av radhus.
Rivning av reningsverk i Alvesta
Rivning av va-anläggning, reningsverk.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor/pizzeria till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Väsentlig ändrad användning från skola till kontor och ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion - befintligt trapphus ändras till centrala funktioner.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad av industribyggnad med lager.
Ombyggnad av vårdbostad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad av grupprum och handikapptoalett.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ombyggnad av personalutrymme och ändring av konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Inredande av ytterligare restauranglokal.
Omläggning av sportgolv i gymnastikhall, Tingsryd
Omläggning av sportgolv i befintlig gymnastikhall (A-hall & B-hall) vid Trojaskolan.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Ombyggnad samt ändring av konstruktion och brandskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus/kontorsbyggnad och rivning av befintlig takkonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: