Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (17)
Lessebo (6)
Ljungby (26)
Markaryd (12)
Tingsryd (3)
Växjö (37)
Älmhult (30)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av industri Alvesta
Avser tillbyggnad av industri på 8000 kvm.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser renovering och ombyggnad av en befintlig fastighet med 11 lägenheter. Nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av ny panncentral.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsbudgeten för 2019-2025.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Avser ombyggnad av industrilokal..
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Utredning gällande hydrologiska åtgärder i Kronobergs län
Avser att upphandla tre stycken utredningar av påtänkta hydrologiska restaureringar inom skyddade områden i Kronobergs län.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Ombyggnad av dagvattenpumpstationer i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Älmhult
Trafiksäkerhetsåtgärder på Älmhult
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Upprustning av skolgårdar i Älmhult
Avser bla byte av redskap, markmaterial och belysning. Vissa VA arbeten som dränering av sandytor vid byte av sand. Är uppdelad i tre geografiska delar: Område 1 Hallaryd, Ryfors, Pjätteryd, Klöxhult o Norregård. Område 2 Linnéskolan, Violen o Haga. Område 3: Diö, Liatorp o Häradsbäck.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Renovering av kyrka i Kronoberg
Taget ur inversteringsbudget.
Gatuåtgärder i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser gatuåtgärder.
Ombyggnad av sporthall i Växjö
Ändrad användning från lager/kontor till e-sportarena.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ventilation.
Tillbyggnad av carport i Lessebo
Ansökan om bygglov för bryggor, tillbyggnad och carport.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Inredning av lägenhet i källare.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (shcaktning/fyllning) flytt av byggnad, nybyggnad av tälthall.
Rivning av automatstation i Älmhult
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Markaryd
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Nybyggnad grillhus samt ersätta bef. lekplats med ny utrustning.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal för tandläkare till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnation: inredning av ytterligare lägenheter samt byggnation av takkupa och byte av takpannor.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning och ändrad planlösning av affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Älmhult
Ändrad användning, industribyggnad till samlingslokaler och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning, till gårdsbutik.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av källarlokal till garage samt ändring av konstruktion.
Ombyggnad av frisersalong i Växjö
Ändrad användning av del av vårdlokal/kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Ändrad användning från butik till café samt tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Växjö
Ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av lager i Åseda
Tilbyggnad av lager.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
TIllbyggnad av affärshus (berör även Handelsmannen 2).
Rivning av förråd i Markaryd
Rivningslov av byggnader.
Rivning av skärmtak i Markaryd
Rivningslov för skärmtak samt två byggnadsdelar.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för parkeringsplats.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av plåtskjul på industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
TIllbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med carport/skärmtak samt tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av inglasad uteservering.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring, skyltanordning.
Tillbyggnad av skola i Alvesta
Tillbyggnad av paviljonger med 2 avdelningar, tidsbegränsat tom 2021.
Tillbyggnad av personallokal i Ljungby
Tillbyggnad av personallokaler på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: