Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (14)
Lessebo (4)
Ljungby (22)
Markaryd (18)
Tingsryd (8)
Växjö (41)
Älmhult (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Tillbyggnad av industri Alvesta
Avser tillbyggnad av industri på 8000 kvm.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tankbeläggning inom region Syd
Tankbeläggning i Kronobergs och Blekinge län.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
449 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll samt 21 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad till servicebostad i Lessebo
Avser ombyggnad till ett serviceboende.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser renovering och ombyggnad av en befintlig fastighet med 11 lägenheter. Nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Ombyggnad till LSS-boende i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad till ca sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Tillbyggnad av lager i Växjö
Planer finns för tillbyggnad av lager i Växjö.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Planer för en tillbyggnad av väg vid teknikgatan.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Avser ombyggnad av industrilokal..
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Ombyggnad av campingplats i Älmhult
Förhandsbesked för nybyggnad av campingplats, padelbanor, parkering.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Markaryd
Avser installation av ny ventilation på förskola.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Förlängning av gata i Araby, Växjö
(Första delen färdigställd våren 2013). Förlängning av Höstvägen från Arabyskolan till Bokelundsvägen, Araby.
Ombyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Installation av nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad med 3 lgh.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Om- och tillbyggnad av lager i Alvesta
Till - och ombyggnad av lager.
Ombyggnad av dagvattenpumpstationer i Älmhult
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Älmhult
Trafiksäkerhetsåtgärder på Älmhult
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.
Kajreparation vid Badebodaån i Åseda, Lenhovda
Avser reperation av stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda. Muren ska repareras till en stenbeklädd betongstödmur. Under utförandet måste vattnet i ån samt inkommande dagvattenledningar ledas om temporärt.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor samt nybyggnation av lager.
Tillbyggnad av polisstation i Växjö
Tillbyggnad av polishus, utbyggnad av befintlig cafeteria.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Renovering av kyrka i Kronoberg
Taget ur inversteringsbudget.
Gatuåtgärder i Älmhult
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser gatuåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Inredande av ytterligare bostäder och tillbyggnad med balkong.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Ombyggnad av elverk i Alvesta
Installation av rökkanal för reservkraftverk.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (shcaktning/fyllning) flytt av byggnad, nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Nybyggnad grillhus samt ersätta bef. lekplats med ny utrustning.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal för tandläkare till bostad.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Markaryd
Rivning av nätstation.
Rivning av lägenhet i Älmhult
Rivning av bostadsmoduler.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av plåtskjul på industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med 2022-06-30 för tillbyggnad av kontor och bostad.
Tillbyggnad av lager i Åseda
Tilbyggnad av lager.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med carport/skärmtak samt tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Älmhult
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, Hus A.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av gatukök i Växjö
Tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industri - förlängning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av inglasad uteservering.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från industrilokal till gymverksamthet, tidsbegränsat bygglov t o m 2024-10-30., Tillbyggnad av industribyggnad. klockbojen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Markaryd
Ändrad användning från tatuerare till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Ombyggnad av frisersalong i Växjö
Ändrad användning av del av vårdlokal/kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av källarlokal till garage samt ändring av konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: