Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (5)
Ljungby (22)
Markaryd (13)
Tingsryd (7)
Växjö (32)
Älmhult (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 1: Id 1212349
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av produktionslager.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Installation av hiss i flerbostadshus i Älmhult
Avser installation av 6 st hissar i flerbostadshus.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Installation av bergvärme, Alstermo
Avser entreprenadarbete in och utvändig i samband med bergvärmeinstallation, 7 st system
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2001 Varm.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral i Äskya.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Projektet ligger vilande. Avser ombyggnad av återvinningscentral. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Grimlövs vattenverk, Alvesta
Avser ombyggnad av Grimlövs vattenverk med bla ny reningsanläggning.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Underhåll av broar längs väg 714 vid Bergkvara
Omfattar 3 broar på väg 714 mellan Bergvara Gård och väg 23. Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.
Rivning av industrihus i Växjö
Avser rivning av industri. Om- och tillbyggnad ID 1594417
Stationsåtgärder i Lessebo
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm. Tillgänglighetsanpassning.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Uppvidinge Kronoberg
Omfattar upphandling av ventilationsentreprenör på ramavtal. Möjlighet till förläggning. 1+1+1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av undertak samt målning av burspråk.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Marken är såld och ska brukas efter att elledningar har tagits bort.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Inredande av ytterligare restauranglokal.
Upphandling av konsultstöd i Kronoberg
Konsultuppdraget syftar till att ge kompetensinriktat stöd till målgruppen i projektet, som fokuserar dels de direkta energi- och klimataspekterna, och dels insatser för att stärka generellt upphandlingsarbete hos målgrupperna. Genomförande av kompetenshöjande insatser för att utveckla upphandlingsarbetet i nedan angiven målgrupp. Insatserna kan vara i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops på plats hos målgruppen eller via Skype. Målgrupp Sju av länets kommuner och Region Kronoberg.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Rivning av grupphus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för 3 bostadshus och uthus Stjärnan 2,3,1.
Konsultuppdrag masugnen i Torpsbruk Kronoberg
Avser framtagande av åtgärdsprogram och upprättande av förfrågningsunderlag för säkring av den delvis raserade masugnen i Torpsbruk.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för asfaltering av ytor på fastigheten Stjärnan 1,2,3.
Rivning av enbostadshus i Alvesta
Rivning av enbostadshus och garagebyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Marklov för schaktning samt anläggande av asfalterad ramp.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av 5 st kontorsmoduler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med takkupa och nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av vårdbostad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ändring av planlösning.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Ombyggnad av källare och omklädningsrum.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Ombyggnad samt ändring av konstruktion och brandskydd.
Omläggning av sportgolv i gymnastikhall, Tingsryd
Omläggning av sportgolv i befintlig gymnastikhall (A-hall & B-hall) vid Trojaskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av förråd vid avloppsreningsverk.
Rivning av reningsverk i Alvesta
Rivning av va-anläggning, reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av hus 04 ,Växjö
Rivning av hus 04 vid Furutåskolan i Växjö.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Staket vid förskola i Markaryd
Avser staket vid förskola. Upptaget i investeringsbudget
Tillbyggnad av taki Växjö
Tillbyggnad av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: