Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (8)
Ljungby (16)
Markaryd (23)
Tingsryd (10)
Växjö (44)
Älmhult (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
449 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll samt 21 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll.
Beläggningsarbeten tank i Region Syd GK, F och H län
Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.
Ombyggnad av källarlokaler till bostäder i Växjö
Avser ombyggnad av källarlokaler i 12 huskroppar till 28 lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Tillbyggnad av förskola i Lessebo
Avser ny tillbyggnad på den befintliga förskola, 4 avd.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 3 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Utbyggnad av verksamhet i Ljungby
Avser utbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar.
Utvändig renovering av kyrka i Ljungby
Uttaget ur investeringsbudget. Planer finns för utvändig renovering av kyrka i Ljungby.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Planer finns för tillbyggnad av lager i Växjö.
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av campingplats i Älmhult
Förhandsbesked för nybyggnad av campingplats, padelbanor, parkering.
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Tillbyggnad av matsal i Älmhult
Tillbyggnad matsal, Linnéskolan.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor samt nybyggnation av lager.
Renovering av stadsbibliotek i Växjö
Avser ombyggnad av stadsbiblioteket med satsning för barn, unga och It. Byte av golv.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i verkstadsdelen på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Ombyggnad av va-ledning i Årydsjön
Avser anläggning av ca 3750 m tryckspill av PE i Årydsjön mellan Furuby och Åryd, Växjö kommun.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Upprustning av skolgård i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser ombyggnad av Kvarndammskolands skolgård.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor och förråd.
Kajreparation vid Badebodaån i Åseda, Lenhovda
Avser reperation av stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda. Muren ska repareras till en stenbeklädd betongstödmur. Under utförandet måste vattnet i ån samt inkommande dagvattenledningar ledas om temporärt.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Hammarborrning under gata i Växjö
Avser hammarborrning under Torparvägen, ca 22 meter. Borrning mellan brunn 3 och 4.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Markaryd
Avser installation av ny ventilation på förskola.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Ombyggnad av bryggeri i Markaryd
Ansökan om ändrad användning från sågverk till bryggeri, Ändrad användning från tvätthall till bryggeri Traryd 4:1,3:421.
Ombyggnad av vårdcentral i Markaryd
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till familjecentral.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Inredande av ytterligare bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser ändrad användning, oklart vilket slags ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för bortschaktning av jordmassor.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser en tillbyggnad av personal-/förrådsbyggnad.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Ombyggnad av va-ledning i Lessebo
Anmälan om väsentlig ändring av va inom en tomt (oljeavskiljare).
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för altan (uteservering).
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till lägenhet.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ljungby
Tillbyggnad med plasttält.
Tillbyggnad av plank i Alvesta
Tillbyggnad: vindskydd för container.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av bilhall i Växjö
Ändring av va-anläggning installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av gatukök i Växjö
Tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industri - förlängning av befintligt skärmtak.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning av butikslokal till skönhetsvård.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning av parkering till mobil lekplats t.o.m 2024-12-31.
Ombyggnad av garage i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av frisersalong i Älmhult
Ändrad användning från videobutik till frisör.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning kontor till lägenhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31: ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivning av kontrollrumsbyggnad och mast.
Rivning av kallförråd i Alvesta
Rivning av skärmtak och kallförråd.
Rivning av transformatorstation i Markaryd
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av servicebyggnad i Ljungby
Rivning/demontering av servicebyggnader.
Rivning av torkanläggning i Markaryd
Rivning av torkbyggnad.
Rivning av ladugård i Markaryd
Rivning av ladugård.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Rivningslov för skärmtak och brygga, marklov för sänkning av befintlig marknivå och bygglov för tillbyggnad med lasthus samt uppförande av stödmur.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av bef. kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ändrad användning, planlösning och fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Älmhult
Ändrad användning, pumptrack, aktivitetsbana m.m.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, tre kylaggregat.
Tillbyggnad av polisstation i Växjö
Tillbyggnad av polishus, utbyggnad av befintlig cafeteria.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ändring av ventilationsaggregat i skollokal.
Ombyggnad av industrihus i Åseda
Ändring i byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: