Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

Borgholm (5)
Emmaboda (12)
Hultsfred (13)
Högsby (10)
Kalmar (51)
Nybro (8)
Oskarshamn (26)
Torsås (9)
Vimmerby (3)
Västervik (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken-Bälö
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Planer finns på ombyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Utbyggnad av va-ledningar i Borgholm, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Kommer ev att utföras i egen regi. Byggstart tidigast under 2016.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ombyggnad av två hotellhus till 4 st studentbostäder samt ombyggnad av förskola och särskola.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Gräv och schakta för att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Ombyggnad av station i Hultsfred
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Nybyggnad av skolbyggnad för kontor och skolhälsovård samt rivning av bef.
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ramavtal avseende upprustning och underhåll av tomtmark i Kalmar
Upphandlingen avser ramavtal för upprustning och underhåll av tomtmark i Strategisk partnering ABT. Kalmarhem ska under två års period (2019-2020) avropa upprustningar av ett flertal gårdar i olika bostadsområden i Kalmar genom detta avtal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Ombyggnad av relaxavdelning m.m i Mönsterås
Avser invändig rivning av hela relax- och gymavdelningen på våning 2. Nybyggnad av relaxavdelning med bastu och två nya bassänger, toalett och duschar. Ny hiss mellan våning 1 och våning 2. I våning 1 utökas gymavdelningen i och med yta som idag är servering. Ventilation och elinstallation anpassas till ny planlösning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mörbylånga
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk till pumpstation och förråd.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Vimmerby
motsvarande ca 3,8 ha, med erforderliga arbeten och konstruktioner. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och 2 skyddstäckning. I upphandlingen ingår även visst terrasseringsarbete, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar, gasdräneringssystem samt förarbeten såsom röjning och trädfällning.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontorsrum samt tillbyggnad av fikarum och handikappanpassning av toalett.
Åtgärder för kväverening vid reningsverk i Kårehamn
Tidigare planer på nybyggnad av reningsverket har utgått. Troligen blir det en annan lösning med ledningar till annat reningsverk. Ramkontrakterad entreprenör kommer i så fall att utföra projektet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Tillbyggnad av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Byggledare el, kraft och vägbelysning i Kalmar- och Kronobergs län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av förskola i Mönsterås
Tillbyggnad av förskola med en ny avdelning.
Installation av ventilationssystem på skola i Mörbylånga kommun
Avser installation av ventilationssystem i skola.
Rivning av silo i Torsås
Avser rivning av silo i Bergkvara Hamn.
Rivning av flerbostadshus i Silverdalen, Hultsfred
Avser rivning av flerbostadshus.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Ombyggnad av lastväxlartank i Mönsterås
Avser renovering/ombyggnation av lastväxlartank.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Ombyggnad av skolkök i Torslunda, Mörbylånga
Ombyggnad av skolkök för bättre flöde.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Underhållsarbeten.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av planlösning samt nya personalutrymmen.
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Avser rivning av industribyggnad/kontor.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad där Cramo kommer att avetablera sina egna byggnader, P-hus 15 och 17.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad till kontorslokal.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus samt invändig ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad användning från kontor till hotell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: