Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A Basunderhåll väg och Del B Vinterkritiska sträckor med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp anläggs utmed avfarten/rampen i kombination med en fri högersväng i norra cirkulationsplatsen från väg 40 till väg 26/47 norrut. Dessutom en påfartsramp utmed väg 26/47. Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp in till den norra cirkulationsplatsen norrifrån, från väg 26/47. Cirkulationsplatsen får ett extra körfält norrifrån mot Göteborg. Bro på väg 26/47 över ny kommunal gata som ska ansluta till framtida industriområde öster om väg 26/47. Kapacitetsförstärkning.
Stambyte i flerbostadshus i Bankeryd
Avser stambyte och badrumsrenovering i lägenheter. Vissa åtgärder i kök för stambyte samt byte av tamburdörrar och montering av postboxar.
Underhållsbeläggning tank i F, GK och H län
Omfattar 4 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Ombyggnad till LSS-dagverksamhet i Hovslätt, Jönköping
Avser ombyggnad av kontor och lagerbyggnad till LSS dagverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. 4 st studentlägenheter på vindsplan. Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Anbud kartläggning av skötselbehov gällande biotopskydd o naturvårdsavtal, Jönköping
Avser upphandling av konsulter för kartläggningav skötselbehov inom Skogsstyrelsens skyddade områden, ca 10500 objekt över hela Sverige. Avtalet kommer att tecknas på län eller distrikt. Max 35 avtal.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnad av rondell och två busshållplatser i Jönköping
Ombyggnad av Torparondellen samt två busshållplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Små åtgärder på vägar i Småland, del 1
Omfattar pendlarparkeringar i Skärstad (väg 993), Ölmstad, Fagerhult, Blankaholm och Åkebo. Även en busshållplats i Blankaholm och ett vänstersvängfält i Tranås ingår.
BÄR/Tank beläggning i Jönköping och Kronoberg/Blekinge län
Kontraktet omfattar 3 beläggningsgrupper.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kykrum.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017
Upprustning av gata i Jönköping
Avser upprustning av gata samt planteringar, utrustningar och plattbeläggda gång- och sociala ytor.
Ombyggnad för cykelparkering och cykelåtgärder i Jönköping
Avser åtgärder som syftar till att förbättra cyklisters framkomlighet på korsningspunkter. Uppdelat på 12 delprojekt som i sin tur är uppdelade på 3 huvuddelar. Huvuddel 1: - Cykelöverfart vid Elmiarondellen - Cykelöverfart vid Kastanjevägen - Cykelpassage/övergångsställe vid Sannaparken - Cykelparkering vid Rosenlunds infartsparkering - Cykelparkering vid HV Parkeringen Huvuddel 2: - Cykelparkering vid Hisingsängsvändplan - Cykelparkering och bussväntkur vid Huskvarna Bråneryd - Cykelparkering vid Huskvarna Station Huvuddel 3: - Cykelparkering vid Tallhöjden - Cykelparkering vid och bussväntkur vid Norrahammar Viadukten - Cykelparkering vid Tabergs centrum - Cykelparkering vid Månsarps vändplan
Ombyggnad för fast säkerhetskontroll Jönköpings tingsrätt
Avser om-tillbyggnad av befintlig entré på Tingsrättens byggnad i Jönköping. I ett krav från Domstolsverket så skall nu entré byggas om och till för fast säkerhetskontroll som b.la ska förberedas att innehålla larmbåge samt röntgenmaskin. I entreprenaden ingår även att bygga ut entrén i linje med befintlig yttervägg. Här skall då kompletteras med entré karuseller samt tillgänglighetsdörr.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte med badrumsrenovering i flerbostadshus med två lokaler.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Jönköping
Avser ombyggnad av två korsningar på Öxnehagaleden. Nya av refuger och nya vägmärk./måln. samt en breddn. vid korsning. Kungsängsvägen. Byggnation av 2 st busshållplatser med en passage över Tahevägen. En gångväg, från passage till hårdgjord yta söderut mot fastigheter. En gata från Tahevägen söderut mot bef. park. vid fastigheter. Avser även kabelförläggning och sättning av fundament för belysning ska göras. Byggnation av 2 st refuger samt 2 st ”busskuddar”. Byggnation nya upphöjda ”gc-passager” samt breddning av gc-väg.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Underhåll av bro över SJ i Jönköping
Avser underhållsreparation av plattbro i fem spann.
BÄR/Tank beläggning i Jönköping och Kalmar län
Kontraktet omfattar 2 beläggningsgrupper.
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Om- och tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Avser rivning av befintlig gummibeläggning och ersättning med ny beläggning. Även hela botten i vattengraven ska beläggas samt komplett linjering ingår.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Asfaltering av grusad gång- och cykelväg i Jönköping
Avser uppbyggnad/förstärkning av gång- och cykelväg för att kunna höja kvalitén med ett slitlager av asfalt, anlägga en förstärkt passage, montering av möbler.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av padeltennishall i Jönköping
Tillbyggnad och anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändigt ändring, ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad,.
Ombyggnad av spontanidrottsplats på Råstlätt, Jönköping
Avser ombyggnad av spontanidrottsplats. Objektets läge är strax väster om Stadsgårdsskolan vid Råslätt, ca 150 m sydväst om korsningen mellan Pärlugglegatan och Kattugglegatan.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av lageryta.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Planer finns för ändrad användning av kontorshus/affärshus till restaurang.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Avser tillbyggnad av entre
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorshus med 3 st moduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till flerbostadshus, ca 40 st studentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 2 lokaler till 2 lägenheter.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten och oljecistern.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Rivning av mast i Jönköping
Rivning av vindmätningsmast.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av garage i Jönköping
Tillbyggnad av garage på enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av del av skärmtak vid drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Tillbyggnad av kyrka.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av uteservering i Jönköping
Uppförande av altan, trägolt till uteservering, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Utv. ändring och ombyggnad av restaurang av kök/restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring och inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av kyrka med gemensamhetslokaler - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning av restaurang (ändring av lokal).
Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Ändrad användning till friskvårdsanläggning (padeltennis).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus (skärmtak och vindskydd).
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Ombyggnad av drivmedelsanläggning (skärmtak, skyltanordning, montering av oljeavskiljare).
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Byte av befintlig reningsanläggning i biltvätt.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Förhandsbesked - Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (2 nya balkonger samt inre ombyggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av ändrad användning av affärshus till restaurang och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av studentlägenhet i Jönköping
Ombyggnad inredning av ytterligare studentbostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av affärslokal, byte av ytterdörr.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Jönköpings kommun
Avser naturinventering och naturvärdesbedömning av ett område inför arbetet med en ny detaljplan.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad från kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av terrass samt inglasning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbygnad av kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning och ombyggnad av kontorshus (ombyggnad från nattklubb/butik till kontor.).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ändrad användning av affärshus (från café till butik, fönsterfilm).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring samt ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Utvämdig ändring och ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Utvändig ändring av del av industri- och lagerbyggnad (inredande av ytterligare lokal, samt uppsättning av skylt.).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: