Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser renovering och förlängning av befintlig kajkonstruktion i betong samt nya överbyggnader, ytskikt, planteringar och utrustning.
Ombyggnad till skola i Jönköping
Avser ombyggnad av lokaler till skola F-6 för ca 250 barn. I projektet ingår även ombyggnad från platt tak till sadeltak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Rivning samt nybyggnad av servicekontor och studentbostäder i Jönköping
Avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Ombyggnad av äldreboende i Huskvarna
Avser ombyggnad av Mjölkafållans äldreboende med 4 avdelningar och 9 lägenheter per avdelning.
Till- och ombyggnad av affärshus i Jönköping
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus samt utvändig ändring. Uppskattad kostnad.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Uppgradering av flygplats , Jönköping
Uppgradering av flygplats till 4E , innebär att kunna hantera större flygplan med åtgärder som vändzoner för flygplan på landningsbana i båda ändar, samt bredare taxibana mellan landningsbana och platta för uppställning av flygplan.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus , innefattande rivnings-, sanerings-, byggnads- och installationsarbeten. I vindsplan skall fläktrum byggas och ventilationsaggregat installeras
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadrenovering, ombyggnad av kontor
Installation av ny ventilation i kök vid Junedalskolan i Jönköping
Avser nybyggnad av fläktrum samt ombyggnad av luft- och rörinstallationer.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Projektet är uppdelad i fyra etapper. Etapp 1 avser fastigheten Smultronkorgen 2 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 2-42. Option finns på ytterligare 7 hus, etapp 2 ID 1574704.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Option från projekt ID 1574694. Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på fastigheten Smultronkorgen 1 med 7 hus på adresserna Lahagsgatan 1-43, Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga.
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Hissmodernisering Öxnehaga i Jönköping
Ombyggnad av 14 st. hissar samt option för ytterligare ombyggnationer under 2019 och 2020. Objektets läge är: Lahagsgatan 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 39, 41 och 43. 561 51 Huskvarna.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av två områden, Junebäcksvallen i Jönköping och Vapenvallen i Husqvarn, en 11-manna samt en 7-manna. Byta ut befintlig konstgräsmatta samt lagning/byte av underliggande sviktpad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad för hyresgästanpassning, uppsättning av skylt, anläggande av p-plats.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industrihus.
Brounderhåll av bro över järnväg & GC-väg i Bankeryd
Byte av isolering och vägräcken vid bro över järnväg och GC-väg på Kortebovägen i Bankeryd.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Tillbyggnad av padeltennishall i Jönköping
Tillbyggnad och anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av ventilation och byte kylmaskin i affärshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder Wilhelm Thams väg, Jönköping
Avser trafiksäkerhetsåtgärder, syftar till att förbättra säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter samt sänka hastigheten på motorfordon.
Rondellutsmyckning Röde Påle i Jönköping
Avser en utsmyckning i form av en väg, en grind och en stenmur i en befintlig rondell.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av produktionslokal i Jönköping
Tillbyggnad av verksamhetslokal (entré) samt anläggande av p-plats.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förråd och mur.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (blivande Hedenstorp 1:98).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (blivande Vråken 1).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av cykelförråd, nya miljöskåp och p-plats.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Tillbyggnad av förskola (pergola).
Ombyggnad av skola i Jönköping
Ombyggnad av kontor till skola samt uppförande av 2 st förråd, tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av cistern i Jönköping
Installation av underjordisk cistern.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - ombyggnad av flerbostadshus (rivning av bärande vägg).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av reningsverk i Jönköping
Anmälan för rivning av reningsverk. Rivningen kommer ske tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning del av cafeteria i Jönköping
Avser delvis rivning samt demontering av Stallgården, Rosariet. Objektet består av 2 husdelar. Husdel 1: 170 kvm, rivs i sin helhet. Husdel 2: 231 kvm, rivs invändigt, samt fönster/dörrar i yttervägg. Byggnaden har tidigare varit café och kommer nu att byggas om till restaurang. Ombyggnad Id 1516937
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 410 Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (ny entré).
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus/affärshus (kontor blir restaurang).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av affärshus (planlösning och ventilation).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus/affärshus.
Anläggande av gångväg vid Kortebovägen, Jönköping
Avser byggnation av en saknad gångbanelänk, byggnation av en passage samt uppförande av ett bullerplank. Byggnationen sker i direkt anslutning till Kortebovägen, en trafikintensiv infartsväg till Jönköping.
Ombyggnad av bibliotek i Jönköping
Ombyggnad av entré till bbibliotek. Garantijobb.
Rivning av affärshus i Jönköping
Rivning av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: