Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (8)
Bräcke (5)
Krokom (5)
Ragunda (1)
Åre (28)
Östersund (37)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Tillbyggnad av hotell m.m. i Klövsjö
Tillbyggnad av hotell, en nyetablerad parkering norr om hotellet samt anläggande av en ny in- och utfart till den bef. parkeringen vid Klövsjö Sportshop.
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Bodsjön, Grötingen, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Roback, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken och Graninge.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter samt rivning av förråd.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Borrning under väg och mark i Sveg
Avser hammarborrning, styrd borrning, styrd AT-borrning, jordraket inom Härjeåns näts område.
Ombyggnad till bostäder i Strömsunds kommun
Avser ombyggnad av före detta hemtjänstens lokaler till 6 lägenheter samt kommer man även att bygga om tidigare lägenhetsförråd till 2 lägenheter.
Om - och tillbyggnad av idrottshall i Duved
Avser ombyggnad och renovering av Duvedshallen.
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Kontraktstiden löper till och med 2021-04-30 med för Beställaren möjlighet till förlängning 3 år och därefter ytterligare en förlängning om 2 år.
Montering av provisoriska hjälpkablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Kablifiering i Tänndalen
Avser kablifiering i Tänndalen. Schakt och förläggning av HSP, LSP, jordlinor, jordtag.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Ombyggnad av transformatorstation i Åre
Avser slinga in en ny nätstation på AL26 strax norr om D20 upp mot E14. Förlägg en ny kabel (400 mm2) från den nya station förbi D169 (utan att gå in i D169) bort till D24 där kabeln ansluts i det lediga transformatorfacket samt slinga in nätstation D22 på den nya kabeln och byt ut transformatorn i denna station med en transformator med Pedersenspole.
Stormsäkring av elljuspår i Bergs kommun
Avser stormsäkring av elljusspår. Omfattar demontering av befintlig belysningsanläggning för motionsspår samt installation av ny belysningsanläggning.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser byte av ventilation samt belysning.
Anläggande av fibernät för bredband i Ljungdalen, Bergs kommun
Avser fiberförläggning Berg Ljungdalen (Bidrag), Berg Ljungdalen (Kommersiell) och Berg Storsjö (Bidrag).
Anläggande av fibernät för bredband i Berg Norra GSF, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Skuckubyarna, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Österåsen, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Förberedande elarbeten inför teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Förberedande elarbeten inför byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Bodsjön, Grötingen, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Roback, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken och Graninge.
Ombyggnad av markanläggning i Sveg
Detta avser tre projekt i samma upphandling, 218010-Fränsta, 218008-Ånge och 219005-Alby. Projekten är att utföra kabelförläggning. Byggstart planerad till 2019-05-06 218010-Fränsta. Byggstart planerad till 2019-05-27 218008-Ånge. Byggstart planerad till 2019-05-13 219005- Alby.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Förläggning av kabel mm i Sveg
Förläggning av kabel mm i Sveg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av 15 badrum och 2 st duschrum.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Rivning av förråd i Östersund
Avser rivning av förråd.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Installation av bergvärmeanläggning i skola i Härjedalens kommun
Avser installation av bergvärmeanläggning i Vemdalens skola.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av gymnastikbyggnad i Svenstavik
Projektet avser rivning av gymnastikbyggnad vid skola och omfattar rivning, borttransport av riven byggnad, åtgärder avseende ledningar i mark och kulvert och återställande av mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri på fastigheten så 2:80, såå 402, åre.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus samt fasadändring och ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd byggnad - flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av församlingshus i Sveg
Tillbyggnad av församlingshem.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Ombyggnad av kontor i Åre
Avser ombyggnad av kontor på fastigheten mörviken 1:26, årevägen 127, åre.
Ombyggnad av enbostadshus i Krokom
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Rivning av fritidshus i Östersund
Anmälan rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare två bostäder flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ombyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förråd, solceller på förråd och huvudbyggnad samt tillkommande parkeringsplatser.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till träningslokal/gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadhus i Åre
Bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten mörviken 2:62, tottvägen 128, åre.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten krok 1:71, krok 947, järpen.
Tillbyggnad av cistern i Åre
Bygglov för tillbyggnad av teknikbyggnad (cistern) på fastigheten fabriken 8, fabriksvägen 1, järpen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Flytt av boningshus (vistet) på fastigheten hårbörsta 2:151; björnänge 823, åre.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för borrningsarbeten för bergvärme och grundläggning för byggnaden på fastigheten.
Tillbyggnad av restaurang i Strömsund
Tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Sveg
Tillbyggnad av skidskolehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Renovering och tillbyggnad på fastigheten.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Rivning av pumpstation i Åre
Rivningslov för rivning av pumpstation på fastigheten bräcke 1:102, åre.
Tillbyggnad av radhus i Sveg
Tillbyggnad av altantak på radhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sveg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Åre
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av verkstad i Åre
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Väsentlig ändring av planlösning, ventilation och brandskydd av café/restaurang på fastigheten, Bygglov för skyltanordningar.
Ombyggnad av vårdbostad i Sveg
Ändrad användning från kontor till HVB-hem.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Åre
Utökning av parkering och arbetsytor på Lien 4:1 och utökning av parkering på Hamre 2:28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: