Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (10)
Bräcke (4)
Krokom (11)
Ragunda (2)
Åre (17)
Östersund (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del samt byte av cylinderlucka.
Ombyggnad av vattenverk i Hoting
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Ombyggnad till två förskolor i Svenstavik
Avser ombyggnad till två förskolor som ska innehålla två förskoleavdelningar, mottagningskök samt personalutrymmen. Omfattar Galhammar 4:80 samt Bergsviken 2:27.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Borrning under väg och mark i Sveg
Avser hammarborrning, styrd borrning, styrd AT-borrning, jordraket inom Härjeåns näts område.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Om - och tillbyggnad av idrottshall i Duved
Avser ombyggnad och renovering av Duvedshallen.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal på fastigheten halabacken 1:27, halabacken 180, mattmar.
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Kontraktstiden löper till och med 2021-04-30 med för Beställaren möjlighet till förlängning 3 år och därefter ytterligare en förlängning om 2 år.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Kablifiering i Tänndalen
Avser kablifiering i Tänndalen. Schakt och förläggning av HSP, LSP, jordlinor, jordtag.
Ombyggnad av transformatorstation i Åre
Avser slinga in en ny nätstation på AL26 strax norr om D20 upp mot E14. Förlägg en ny kabel (400 mm2) från den nya station förbi D169 (utan att gå in i D169) bort till D24 där kabeln ansluts i det lediga transformatorfacket samt slinga in nätstation D22 på den nya kabeln och byt ut transformatorn i denna station med en transformator med Pedersenspole.
Stormsäkring av elljuspår i Bergs kommun
Avser stormsäkring av elljusspår. Omfattar demontering av befintlig belysningsanläggning för motionsspår samt installation av ny belysningsanläggning.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Ombyggnad av transformatorstation i Sveg
Avser utbyte och nymontage av nollpunktsutrustning, reläskydd, dc utrustning och kontrollutrustning. Upphandlingen omfattar fyra (4) projekt.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Ombyggnad av markanläggning i Sveg
Detta avser tre projekt i samma upphandling, 218010-Fränsta, 218008-Ånge och 219005-Alby. Projekten är att utföra kabelförläggning. Byggstart planerad till 2019-05-06 218010-Fränsta. Byggstart planerad till 2019-05-27 218008-Ånge. Byggstart planerad till 2019-05-13 219005- Alby.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad av avloppsledning i Strömsund
Avser strumpinfodring av avloppsledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 1 st flerbostadshus och 1 st förrådsbyggnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Berg Norra GSF, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Skuckubyarna, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Österåsen, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser byte av ventilation samt belysning.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Anläggande av fibernät för bredband i Ljungdalen, Bergs kommun
Avser fiberförläggning Berg Ljungdalen (Bidrag), Berg Ljungdalen (Kommersiell) och Berg Storsjö (Bidrag).
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Leverans och montage av linspel till Ammeröleden, Röduppleden och Lyrleden
Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden tom 2020-12-31.
Ombyggnad av hälsovårdscentral i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av 15 badrum och 2 st duschrum.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fyra parhus.
Tillbyggnad av bar i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande skybar.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Åre
installation av VA-anläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten totten 2:67, tottvägen 111, åre.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Inredande av ytterligare bostad i fritidshus.
Ombyggnad av pumpstation i Strömsund
Ombyggnad av befintlig pumpstation på Lövberga 2:124 och Ströms-Näset 1:111.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Ombyggnad av kontor/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för ändrad användning - från förråd till lägenhet samt fasadändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats samt flytt av sopbod.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av skorsten i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus - utanpåliggande skorsten.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt nya skyltar.
Ombyggnad av stall i Krokom
Anmälan för ändring av ventilation i stall.
Ombyggnad av enbostadshus i Krokom
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Rivning av nätstation i Krokom
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Sveg
Rivning av tranformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av indusrilokal.
Ombyggnad av kontor i Sveg
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Åre
Tidsbegränsat lov för väsentligen ändring till annat ändamål (från handel till industri) på fastigheten hamre 1:211, karolinervägen 20b duved.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av fläktrum skola.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Sveg
Tillbyggnad, ombyggnad till tvåbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från HVB-hem till förskola.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från kontor till förskola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd undervisningslokaler - by 9.
Ombyggnad av vårdcentral i Östersund
Anmälan vent-installation i kyrka/hälsocentral/äldreboende.
Besiktning av oljecisterner, Östersunds kommun
Avser besiktning av oljecisterner vid 13 fastigheter. Omfattar totalt 18 cisterner.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus samt ändring av va, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av hotell i Åre
Anmälan enligt PBF för ändring av en byggnad av hotell.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändrad användning, från butik till kontor.
Ombyggnad av hotell i Åre
Bygglov för ombyggnad av hotell på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre, Marklov för nybyggnad av parkeringar på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre Mörviken 2:43.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
bygglov för tillbyggnad gällande industribyggnad samt rivning av silos.
Ombyggnad av vind i Åre
Bygglov för omkonstruktion av tak, samt inredning av vind i flerbostadshus på fastigheten hamre 1:153, östra hamrebacken 16a, duved.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus från apotekslokal till tre studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till 9 lägenheter, Bygglov ändrad användning av garage till 2 lägenheter Fröjden 4.
Ombyggnad av skola i Krokom
Ombyggnad/fasadändring på skola.
Ombyggnad av personallokal i Strömsund
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad samt uppförande av befintlig förråd som lyfts på plats.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avse utbyggnad av Odensalabäckens tryckstegringsstation som försörjer delar av Östersund med dricksvatten. Tillbyggnaden utgörs av träöverbyggnad på betongplatta med en area på ca 36 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: