Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (5)
Krokom (7)
Ragunda (4)
Strömsund (11)
Åre (21)
Östersund (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av skola i Östersund
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet med kontor för bland annat tekniska förvaltningen. Planeras vara klar hösten 2019.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 17 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet.
Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Sta-Rännbergsbacken
Ca 1,8 km lång sträcka, nya stigningsfält, profiljustering mm.
Tankbeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z20
För utförande av Tankbeläggningar år 2018 och 2019 inom Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z2
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Ombyggnad av kök och personalmatsal i Östersunds Sjukhus
Ombyggnad till ett mottagningskök och ombyggnad av personalmatsal.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 3 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge, Visingsväg och Havsdoan.
Tillbyggnad av hotell i Funäsdalen
Tillbyggnad hotellet med 600 kvm inrymmande hotellrum.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Anläggande av skärmbassäng för dagvatten, Östersunds kommun
Avser uppförande av skärmbassäng för omhändertagande av dagvatten.
Nyinstallation av Instrument landningssystem vid Svegs flygplats
Avser komplettering av en GP/DME bana 09 till den befintliga LOC 09. Omfattar anläggningsarbeten i form av markarbeten, fundament, kabelschakt inklusive el- och telearbeten och jordlinor till respektive anläggningsplats.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av personallokal samt upplevelsecentrum i Hede
Tillbyggnad av lokaler samt upplevelsecentrum, naturrum på 105 kvm. Samt invändig renovering av befintlig byggnad.
Utbyggnad av fibernät i Sveg
Avser utbyggnad av fibernät samt samförlägga kabel och förtäta nätstationer för att få ökad spänningskvalitet.
Utökning av 20 kV-ställverk vid Lugnvik Fördelningsstation, Östersund
Avser montage och anslutning av 2 stycken ledningsfack mot befintlig anläggning samt option på ytterligare 2 stycken ledningsfack. Beställaren ombesörjer arbete för spänningslöshet, 20 kV.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och källare inom Kv Mariedal 15.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Kablifiering av luftledningar mellan Messlingen och Österbäcken i Jämtland
Härjeåns avser att kablifiera sträckan mellan Messlingen och Österbäcken. Befintliga Hsp och Lsp luftledningar ersättas med markkabel. Kanalisation för bredband samförläggs.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal samt ombyggnad till 6 lägenheter.
Ombyggnad av djurstängsel i Hede
Omfattningen är cirka 2 267 meter på fäbodvallarna Väst- och Östvallen i Hede.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning - från frisör till kontor. Tillbyggnad av kontor på 90kvm samt ombyggnad till kontor på 300kvm
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från butiker till 7 lägenheter samt fasadändring. Butiker i bottenvåningen som ska göras om till mindre och därmed möjliggöra för fler lägenheter. 3 våningsplan + sutterängsplan.
Armaturbyte för vägbelysning, Åre kommun
Avser byte av befintlig vägbelysning till nya armaturer med LED i dessa områden: Duved, Vålådalen, Edsåsdalen, Kall, Kallsedet, Mörsil, Undersåker mfl.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Sluttäckning av Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund
Avser sluttäckning av tipp på Gräfsåsens avfallsanläggning. Utförs med tillhandahållna massor, en blandning av slam och aska.
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Diös bygger ut lokaler för Tillväxtverkets utökade verksamhet i Östersund.
Ombyggnad till klassrum och bibliotek, Östersunds kommun
Avser ombyggnad av Lugnviksskolans bibliotek till två klassrum och ett litet bibliotek samt arbetsrum och grupprum.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Renovering av utemiljöer för äldre vid flerbostadshus i Krokoms kommun
Avser renovering av två utemiljöer vid flerbostadshus i centrala Krokom, Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12.
Reparation av broar vid Sörvattnet
Byte av tätskikt, betongreparationer, byte kantbalk och räcke. Omfattar 3 broar.
Tillbyggnad av förskola i Rätan
Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Reparation av bro över järnväg i Byvallen
Rivning av befintlig beläggning, ny betong, ny asfalt och reparation av kantbalkar.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 2
Område 2 omfattar Hoting-Storuman bandel 165, Mora-Sveg bandel 265 samt driftplats Vilhelmina.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 3
Område 3 omfattar Östersund-Hoting bandel 261 och driftplats Jämtlands Sikås.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av flygterminal i Östersund
Bygglov tillbyggnad av avgående bagagehall, för att möjliggöra utökning av bagagehanteringskapacitet
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lager för affärslokaler.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lagerbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Åre
Rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av dagcenter i Krokom
Tillfälligt lov för att bedriva förskole- och skolverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Strömsund
Uppförande av 20 st hotellrum.
Ombyggnad av lägenheter i Åre
Ändrad användning från bad/pool till lägenheter.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Ändrad användning.
Ombyggnad av vårdanläggning i Åre
Ändring av kallvind till vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Åre
Ändring av VA och ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Åre
Ändring av verksamhetslokal till bostad.
Tillbyggnad av ladugård i Strömsund
Tillbyggnad av ladugård/verkstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av kontor i Åre
Tillbyggnad av groventré.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Tillbyggnad av handelsbyggnad med en kundvagnsbod.
Ombyggnad av skola i Krokom
Tillfälligt bygglov för skollokal.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av slaktbod.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av två skidbodar.
Tillbyggnad av restaurang i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Bygglov för ändrad användning från lager och personalutrymme till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Bygglov för ändrad användning från skolexpedition/lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Östersund
Endast ändrad användning - från tryckeri till gymlokal.
Rivning av enbostadshus i Rätan
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Strömsund
Om- och tillbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Rätan
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik samt tillkommande parkeringsplatser.
Ombyggnad av kyrkbroentré på Aspås Kyrka
Ombyggnad av kyrkans entré, ny brokvist.
Tillbyggnad av fritidshus i Östersund
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för byte av dörr.
Ombyggnad av personallokal i Sveg
Bygglov för om- och tillbyggnad gällande kontor- och personalbyggnad.
Ombyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande ställverk.
Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för till- och ombyggnad samt flyttning av byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på vind.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum för kylanläggning gällande affärslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 78:44,78:55.
Ombyggnad av torg i Åre
Avser renovering av stentrappa och gradänger vid Åre Torg.
Upphandling av konsulttjänst för hydrologisk utredning i Östersunds kommun
Avser hydrologisk utredning med tillhörande miljökonsekvensbedömning. Omfattar våtmarkerna i naturreservaten Haugröningen och Rödmyrmyren samt Natura 2000 objektet Borgflon.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: