Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (8)
Bräcke (7)
Krokom (11)
Ragunda (1)
Strömsund (11)
Åre (23)
Östersund (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Fäviken
Projektet avser en sträcka på 17 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet.
Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Sta-Rännbergsbacken
Ca 1,8 km lång sträcka, nya stigningsfält, profiljustering mm.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnad av boende för äldre.
Ombyggnad av vattenverk i Hoting
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Ombyggnad till två förskolor i Svenstavik
Avser ombyggnad till två förskolor som ska innehålla två förskoleavdelningar, mottagningskök samt personalutrymmen. Omfattar Galhammar 4:80 samt Bergsviken 2:27.
Borrning under väg och mark i Sveg
Avser hammarborrning, styrd borrning, styrd AT-borrning, jordraket inom Härjeåns näts område.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal på fastigheten halabacken 1:27, halabacken 180, mattmar.
Om - och tillbyggnad av idrottshall i Duved
Avser ombyggnad och renovering av Duvedshallen.
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Kontraktstiden löper till och med 2021-04-30 med för Beställaren möjlighet till förlängning 3 år och därefter ytterligare en förlängning om 2 år.
Montering av provisoriska hjälpkablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Ombyggnad av transformatorstation i Åre
Avser slinga in en ny nätstation på AL26 strax norr om D20 upp mot E14. Förlägg en ny kabel (400 mm2) från den nya station förbi D169 (utan att gå in i D169) bort till D24 där kabeln ansluts i det lediga transformatorfacket samt slinga in nätstation D22 på den nya kabeln och byt ut transformatorn i denna station med en transformator med Pedersenspole.
Stormsäkring av elljuspår i Bergs kommun
Avser stormsäkring av elljusspår. Omfattar demontering av befintlig belysningsanläggning för motionsspår samt installation av ny belysningsanläggning.
Kablifiering i Tänndalen
Avser kablifiering i Tänndalen. Schakt och förläggning av HSP, LSP, jordlinor, jordtag.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Ombyggnad av markanläggning i Sveg
Detta avser tre projekt i samma upphandling, 218010-Fränsta, 218008-Ånge och 219005-Alby. Projekten är att utföra kabelförläggning. Byggstart planerad till 2019-05-06 218010-Fränsta. Byggstart planerad till 2019-05-27 218008-Ånge. Byggstart planerad till 2019-05-13 219005- Alby.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsledning i Strömsund
Avser strumpinfodring av avloppsledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Anläggande av fibernät för bredband i Berg Norra GSF, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Skuckubyarna, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Österåsen, Bergs kommun
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser byte av ventilation samt belysning.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 1
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Anläggande av fibernät för bredband i Ljungdalen, Bergs kommun
Avser fiberförläggning Berg Ljungdalen (Bidrag), Berg Ljungdalen (Kommersiell) och Berg Storsjö (Bidrag).
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Leverans och montage av linspel till Ammeröleden, Röduppleden och Lyrleden
Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden tom 2020-12-31.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Installation av bergvärmeanläggning i skola i Härjedalens kommun
Avser installation av bergvärmeanläggning i Vemdalens skola.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av 15 badrum och 2 st duschrum.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak, fönsterbyte samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Rivning av förråd i Östersund
Avser rivning av förråd.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Tillbyggnad av bar i Sveg
Tillbyggnad gällande skybar.
Rivning av gymnastikbyggnad i Svenstavik
Projektet avser rivning av gymnastikbyggnad vid skola och omfattar rivning, borttransport av riven byggnad, åtgärder avseende ledningar i mark och kulvert och återställande av mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd byggnad - flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av va-ledning i Åre
installation av VA-anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Renovering och tillbyggnad på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Ombyggnad av kontor/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för borrningsarbeten för bergvärme och grundläggning för byggnaden på fastigheten.
Rivning av nätstation i Krokom
Rivning av nätstation.
Tillbyggnad av radhus i Sveg
Tillbyggnad av altantak på radhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sveg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av fläktrum skola.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Åre
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Sveg
Tillbyggnad, ombyggnad till tvåbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Strömsund
Tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Sveg
Tillbyggnad av skidskolehus.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av indusrilokal.
Ombyggnad av kontor i Sveg
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Sveg
Ändrad användning från kontor till HVB-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare två bostäder flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ombyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förråd, solceller på förråd och huvudbyggnad samt tillkommande parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten totten 2:67, tottvägen 111, åre.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till träningslokal/gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Bygglov ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: