Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (6)
Krokom (10)
Ragunda (1)
Åre (18)
Östersund (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät på sträckor i Jämtland. Delsträckor: Krokom Landön N Skärvången (väg 340) Krokom Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Krokom Laxsjö Flykälen (väg 339) Ragunda Hammarstrand Trefoten Ragunda Krångede Selsviken Ragunda Bispgården Lien Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) Åre Mörsil Sällsjö Östersund Bringåsen Singsjön Östersund Mo Åskott Östersund E45 Rannåsen Berg Gräftåvallen Mårdsbodarna Krokom Nälden Valne Östersund Östersund Lillsjöhögen
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Ombyggnad av elanläggning, Frösön
Avser ombyggnad av el-anläggning
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Helgum, Graninge, Fångsjöbacken, Bispgården, Ragunda och Håsjö på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2020-10-20 och huvuddel 2 2021-10-20.
Ombyggnad av korsningar längs E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, ombyggnad av 3 korsningar.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad till bostäder i Strömsunds kommun
Avser ombyggnad av före detta hemtjänstens lokaler till 6 lägenheter samt kommer man även att bygga om tidigare lägenhetsförråd till 2 lägenheter.
Renovering av dricksvattenreservoar i Östersund
Avser invändig renovering av dricksvattenreservoar med PE-linersystem, samt rivning/installation av rör, mindre betongreparationer, montage av stegar och luftfilter.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser ombyggnad av hus 5, plan 3 del 58, till dels ett nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler och kontorsdelar samt sammanträdesrum och förråd mm. Den andra delen av projektet, men inom samma lokal, är ett nytt sjukhusbibliotek med större gemensamhetsytor.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter samt rivning av förråd.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Ragunda, Kompaniet, Midskog.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Tillbyggnad av samlingslokal i Östersund
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen
Projektet avser i huvudsak följande arbeten: Utförande av kärnborrning, medhjälp vid vissa borrhåls tester, medhjälp vid etablering av borrutrusning, medhjälp vid avetablering av borrutrustning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Takomläggning på flerbostadshus i Ås
400 kvm tak fördelat på två skilda huskroppar ska läggas om.
Ramavtal avseende svets och smide, Jämtkraft AB
Upphandling - Svets och smide. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av skola i Krokom
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av värdshus i Krokom
Ändring av byggnads planlösning.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan vent-installation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Strömsund
Ansökan om bygglov för marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för massutskifte på Forsa 2:121, Forsa 2:135 och Forsa 2:120.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Rivning av växthus i Krokom
Rivning av växthus.
Rivning av transformatorstation i Sveg
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning i flerbostadshus - från lokal till bostad.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak på Mörviken 2:50 och Åre Prästbord 2:1.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Åre
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av föreningslokal till fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Ombyggnad av tryckeri i Bräcke
Ändrad användning tryckeri.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning av skola till restaurang och konferensanläggning.
Ombyggnad av bed & breakfast i Sveg
Ändrad användning från bostad till bed & breakfast.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus (förråd och lastkaj).
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus till öppen.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Avser ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.
Ljuddämpande åtgärder på skola i Strömsund
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2021.
Ombyggnad av äldreboende i Strmsund
Avser ombyggnad av omklädningsrum. Ur investeringsbudget 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: