Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (9)
Bräcke (2)
Krokom (8)
Ragunda (2)
Åre (18)
Östersund (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del samt byte av cylinderlucka.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Ombyggnad av vattenverk i Hoting
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, kanaliserade korsningar, ögla, omdragning av allmän väg samt nya parallellvägar.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Tillbyggnad av LSS boende i Östersund
Objektet avser ombyggnad av Kontorsbyggnad på Eriksbergsvägen 75 Area: ca 750 m2 Volym: ca 2250 m3 Behandlad tomtarea ca 270 m2
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Markarbeten för avvattning och dränering i Östersund
Avser dräneringsarbeten med tillhörande mark- och asfaltsarbeten längs långsida på en byggnad.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Svegs kommun
Avseende beredning, projektering samt upphandlingar.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Borrning under väg och mark i Sveg
Avser hammarborrning, styrd borrning, styrd AT-borrning, jordraket inom Härjeåns näts område.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal på fastigheten halabacken 1:27, halabacken 180, mattmar.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Ombyggnad av transformatorstation i Sveg
Avser utbyte och nymontage av nollpunktsutrustning, reläskydd, dc utrustning och kontrollutrustning. Upphandlingen omfattar fyra (4) projekt.
Ombyggnad till två förskolor i Svenstavik
Avser ombyggnad till två förskolor som ska innehålla två förskoleavdelningar, mottagningskök samt personalutrymmen. Omfattar Galhammar 4:80 samt Bergsviken 2:27.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Kablifiering i Tänndalen
Avser kablifiering i Tänndalen. Schakt och förläggning av HSP, LSP, jordlinor, jordtag.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Ombyggnad av markanläggning i Sveg
Detta avser tre projekt i samma upphandling, 218010-Fränsta, 218008-Ånge och 219005-Alby. Projekten är att utföra kabelförläggning. Byggstart planerad till 2019-05-06 218010-Fränsta. Byggstart planerad till 2019-05-27 218008-Ånge. Byggstart planerad till 2019-05-13 219005- Alby.
Drift och underhåll av vägbelysning i Jämtlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Jämtlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad av hälsovårdscentral i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av förskola på ca 360 kvm. Byggnaden är í dåligt skick och ska därför rivas.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avse utbyggnad av Odensalabäckens tryckstegringsstation som försörjer delar av Östersund med dricksvatten. Tillbyggnaden utgörs av träöverbyggnad på betongplatta med en area på ca 36 m2.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Inglasning av 5 balkonger på fastigheten totten 1:250, tegebäcksvägen 3 och 5, åre.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Leverans och montage av linspel till Ammeröleden, Röduppleden och Lyrleden
Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden tom 2020-12-31.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus samt ändring av va, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av hotell i Åre
Anmälan enligt PBF för ändring av en byggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt nya skyltar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten totten 2:67, tottvägen 111, åre.
Tillbyggnad av bar i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande skybar.
Ombyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fyra parhus.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Sveg
Rivning av tranformatorstation.
Tillbyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av moduler på fastigheten lilltevedalen 1:86, storlienvägen 151, storlien.
Ombyggnad av industrihus i Åre
Tidsbegränsat lov för väsentligen ändring till annat ändamål (från handel till industri) på fastigheten hamre 1:211, karolinervägen 20b duved.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av fläktrum skola.
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Ombyggnad av kök i Åre
Bygglov för ombyggnad/utökning av köksdelens arbetsytor mm, på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå gruva, åre.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Inredande av ytterligare bostad i fritidshus.
Ombyggnad av pumpstation i Strömsund
Ombyggnad av befintlig pumpstation på Lövberga 2:124 och Ströms-Näset 1:111.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för ändrad användning - från förråd till lägenhet samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20, åre.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats samt flytt av sopbod.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av skorsten i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus - utanpåliggande skorsten.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändrad användning, från butik till kontor.
Ombyggnad av hotell i Åre
Bygglov för ombyggnad av hotell på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre, Marklov för nybyggnad av parkeringar på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre Mörviken 2:43.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
bygglov för tillbyggnad gällande industribyggnad samt rivning av silos.
Ombyggnad av bar i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till pianobar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus från apotekslokal till tre studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning av kontorshus till 9 lägenheter, Bygglov ändrad användning av garage till 2 lägenheter Fröjden 4.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Krokom
Ombyggnad/fasadändring på skola.
Ombyggnad av personallokal i Strömsund
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad samt uppförande av befintlig förråd som lyfts på plats.
Ombyggnad av vind i Åre
Bygglov för omkonstruktion av tak, samt inredning av vind i flerbostadshus på fastigheten hamre 1:153, östra hamrebacken 16a, duved.
Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd undervisningslokaler - by 9.
Ombyggnad av vårdcentral i Östersund
Anmälan vent-installation i kyrka/hälsocentral/äldreboende.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från HVB-hem till förskola.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från kontor till förskola.
Relining av avlopp i Ljungdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Asfaltering av åvc Brånan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: