Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (30)
Halmstad (64)
Hylte (5)
Kungsbacka (18)
Laholm (6)
Varberg (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 ledning. Planerat projekt. Upphandling av entreprenörer beräknas annonseras november 2021. Entreprenadform okänd. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Falkenberg
Avser totalrenovering av gymnasieskolan, dessutom byggs två befintliga fastigheter ut. Tanken är att om- och tillbyggnaden av gymnasieskolan ska bidra till en rymligare och modernare undervisningsmiljöer.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Entreprenaden avser utbyggnad av Farehamnen i Varberg.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och GC-vägar (broar).
Om- och tillbyggnad av padelcenter i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av padelcenter.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar för cirka 35 barn.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 6 bostadsrätter i flerbostadshus.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Ombyggnad till cirkulationsplats samt ombyggnad gata i Kungsbacka
Avser ombyggnad av cirkulationsplats i korsningen Varlavägen och Arendalsleden samt ombyggnad av Arendalsleden fram till korsningen med Kungsparksvägen. Till projektet hör också ombyggnad av del av gång- och cykelvägar samt flytt av busshållplats.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet omfattar bland annat följande arbeten: Rivning, av bl.a. asfalt, smågatsten och plattor Fräsning av asfalt Justering av markhöjder, kantsten, gatubelysning och anpassning av dagvattenanläggning för avvattning av hårdgjorda ytor. Plantering av träd och iordningställning av grönytor Asfaltering, platt- och stenläggning samt vägmålning Ombyggnation av busshållplatser Montering av ny gatubelysning, vägmärken och övrig utrustning
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Rivning av garage i Varberg
Rivning av 10 längor med garage.
Ombyggnad och renovering av centralkök i skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av centralkök i skola. Det nya köket får en kapacitet på ca 2500 portioner. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår på bangården.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Utbyte av vattenledning i Hyltebruk
utbyte av en 254 meter lång vattenledning.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Ombyggnad av hembygdsgård i Vessigebro
Vård- och underhåll av Larsagården.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Sluttäckning av Veddige deponi i Varberg
Avser sluttäckning av Veddige deponi ca 35 000 kvm.
Ramavtal avseende Elarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för elarbeten och som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, nyinstallationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten inom el- och svagströmsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ramavtal avseende plåtslageriarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för plåtslageriarbeten som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 månad.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Nytt passersystem inom bostadsområde i Halmstad
Utbyte och installation av Port- och passersystem samt digital tvättbokning i två fastigheter.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. BEfintlig grusplan invid infart mot Hallägrahallen mot Knut Peters väg.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Befintlig grusplan mittemot Furulundsbadet mot Sennavägen.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Ombyggnad av fontäner i Laholm
Ombyggnad av 2 st fontäner.
Ombyggnad av studio i Hyltebruk
Ombyggnad från verkstad/lada till studio, samlingslokal, atelje och kontor.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Byggledare underhållsbeläggning asfalt i Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare beläggning till Distrikt Väst
Underhållsbeläggning asfalt inom DH, DK, DM och DV i Distrikt Väst. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus samt sågverk.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad efter brand.
Rivning av industrihus i Hyltebruk
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad/ gammalt tryckeri.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivning av villa och kontorslokal.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov ändrad planlösning i enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändring av industrilokal.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad ombyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad (teknikrum).
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från handel till leklandsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: