Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (44)
Halmstad (49)
Hylte (4)
Kungsbacka (35)
Laholm (7)
Varberg (40)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Om- tillbyggnad av äldreboende i Falkenberg, etapp 1-3
Projektet avser tillbyggnad med 45 ny boenderum, avdelningskök, allrum och personallokaler även tillbyggnad av storkök samt ombyggnad av allmänytor inom befitlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av skola. Omfattning m m är oklar. Utredningsskede.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap.
Ombyggnad av kontor i Varbeg
Ombyggnad av kontorsbyggnad. Öppet landskap.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av biokem i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av biokem i avloppsreningsverk och bassäng.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Ombyggnad av slamvärmeväxlare vid avloppsreningsverk i Falkenberg
Omfattar om- och tillbyggnad av värmeväxlarsystemet till befintlig slamrötningsanläggning med tillhörande varmvattensystem. Omfattar även att bygga om delar av slamledningarna och vattenpåfyllnad utomhus samt en ombyggnad av befintlig rötkammarbyggnad och trapport på vilplan vid rötkammarna. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar samt omklädningsrum.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Ramavtal avseende hantverkstjänster plåt, Kungsbacka kommun
Projektet avser ramavtal hantverkstjänster plåt. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Ombyggnad av stationer i Region Väst
Avser stationer i Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby. Tillgänglighetsanpassning av perronger och plattformsförbindelser.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola. Entreprenörer anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägen till rondell.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Projektet avser ny processutrustning för externslam. Hammargårds reningsverk har en externslammottagning som är uttjänt därav önskar man byta denna till ny processutrustning.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Markarbeten vid ahla återvinningscentral i Laholm, etapp 1
Avser sluttäckning av halva Ahla deponi i Laholms kommun. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Ombyggnad av gator och torg i Laholm
Projektet avser ombyggnad av gator och torg i centrum.
Ombyggnad i vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och folktandvård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation med torruppställda pumpar för pumpuppställning i pumpgrop. Uppskattad kostnad.
Rivning av fabrik i Laholm
Avser rivning av industribyggnad samt återställning av mark.
Inköp av läktarstolar till friluftsteater, Falkenberg
Omfattar inköp och montering av 1530 läktarstolar till Vallarnas Friluftsteater i Falkenbergs kommun.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Laholm
Projektet avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av förskola till tre lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och utbyggnad a parkering i Laholm
Projektet avser om- och utbyggnad av pendelparkering vid stationen. Byggstart tidigast början 2019.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad flerbostadshus, fyra hyresrätter i två plan.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Rensning av betongslagg i dagvattenledning i Varberg
Avser rensning av betongslagg i befintlig dagvattenledning.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Renovering och ombyggnad av hall/lager. Höjning av tak samt fasadändringar.
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Leverans och installation av vattenreningstankar vid värmeverk i Halmstad
Avser tillverkning, leverans och installation av vattenreningstankar till Kristinehedsverkets avfallspannor (P1 & P2).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industri - om- och tillbyggnad.
Reparation av pirhuvuden i Varberg
Objektet omfattar renovering av befintligt pirhuvud på Fästningspiren.
Ombyggnad av bårhus i Hyltebruk
Ombyggnad av bårhus. Tillbyggnad av lokal och ny entré samt ombyggnad av svepningsrum.
Ombyggnad av annex i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av örjansskolans gamla annex.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Tillbyggnad på parkeringshus i Falkenberg
Projektet avser nytt hiss hus på tak på parkeringshus.
Rivning av stugby i Falkenberg
Projektet avser rivning av stugor.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Rivning av lokstall i Varberg
Rivningslov - lokstallar.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning korridorboende - lägenheter.
Ombyggnad av bibliotek i Varberg
Ändrad användning lager - bibliotek, fasadändring, skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: