Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan Gävle-Ljusne (Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Totalrenovering av flerbostadshus i Gävle, etapp 9-12
Totalrenovering av 6 st lamellhus på Sätra 56:1,56:2,56:3,56:4 med adress Gråstensvägen 1-3, 5-11, 13-17, 23-29, Jökelvägen 2-12, 14-22. Renoveringen omfattar totalt 170 lägenheter och sker med kvarboende. Ombyggnad avser installation av nytt vent.system -FTX, stambyte, badrumsrenovering, köksrenovering, elbyte, elektroniskt skalskydd, nytt fläktrum på taken m.m. Tilläggsisolering av fasader och tak. Byte av fönster och fönsterdörrar. Balkongrenovering, nya balkongräcken. Markarbete i anslutning till husen renoveras, nya cykelställ, sittplatser, planteringar m.m.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö & Isovaara
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö & Isovaara.
Ombyggnad till bostäder och förskola på Hemsta
Ca 100 lgh och förskola för ca 80 barn
Upprustning av Stadshuset i Gävle
Allmän upprustning av stadshuset. Projektet utförs i etapper.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Om- & påbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 7 radhus i 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till 15 lägenheter samt restaurang. Installation av bilhiss i källare. Rivning av vissa delar.
Åtgärdande av vandringshinder i Region Mitt
Åtgärder för att undanröja vandringshinder för fisk och utter i vattendrag över hela Region Mitt (Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län och Dalarnas län). Kontraktsarbetena i deras helhet ska årligen vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2019-10-31 respektive 2020-10-31.
Renovering av bostäder i Gävle, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 på 1521393.
Modernisering av 12 kV fördelningsstation F2 Narva, Gävle
Avser ny elektroteknisk utrustning till 77/11kV fördelningsstation F2 Narva. Nya ställverk och kontrollutrustning, Konstruktion, Montage samt Idrifttagning.
Spänningssättning/slopning av skyddssektioner längs järnväg område Mitt och Öst
BEST-El. Objektet avser utförande av slopning eller spänningssättning av spänningslösa skyddssektioner i kontaktledningsnätet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Andersberg i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad av 10 st. lokaler till 19 st lägenheter, 5 st. 3 r.o.k. och 14 st. 2 r.o.k. i varierande storlek. Alla lokaler finns i markplan på följande adresser: Vinddraget 1, 2, 4, 9 och 10, Tordönsgatan 6 och 8, Norrskensgatan 3, 5 och 7 på fastigheterna Andersberg 3:1, 3:2, 4:1 och 4:2.
Om- och tillbyggnad av grundskolor i Gävle
Tillbyggnad av Trödje skola och ombyggnad av Björke skola, Oppalavägen 1.
Förstärkning av kajer i Gävle Hamn
Denna entreprenad omfattar kaj 4 och 6 och ska utföras med pålade betongplattor samt anläggande av dagvattensystem, spolpost och kabelrör intill betongplattorna.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Region Mitt
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Gävleborgs län, Dalarnas län och Jämtlands län.
Nytt linjefack till mottagningsstation i Gävle Södra
Nytt linjefack i station ÄT31 (82,5 kV). Syftet med denna upphandling är att upphandla ny utrustning till nytt 82,5kV linjefack i mottagningsstation ÄT31-Gävle Södra.
Upprustning av restaurang i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Infodring och nyanläggning av VA-ledningar i Hagaström
Avser infodring och nyläggning av vattenledningar. Omläggning av spill och vattenserviser i Hagaström, Gävle kommun. Utförande av ny tryckstegringsstation i Lexe/Tolvfors.
Upphandling av delprojektledare miljö- och tillståndsärenden, Gästrike Vatten
Projektet innebär att en helt ny vattenförsörjningsanläggning ska byggas, vilket övergripande innefattar vattenuttag i Dalälven, ytvattenberedning för konstgjord infiltration, infiltrationsytor, uttagsbrunnar och vattenverk med slutberedning i Älvkarleby kommun, processkompletteringar på befintliga vattenverk i Älvkarleby kommun, samt anläggande av överföringsledningar i båda kommunerna. Projektet planeras i sin helhet vara färdigställt 2026.
Upphandling av delprojektledare VA-process, Gästrike Vatten
Projektet innebär att en helt ny vattenförsörjningsanläggning ska byggas, vilket övergripande innefattar vattenuttag i Dalälven, ytvattenberedning för konstgjord infiltration, infiltrationsytor, uttagsbrunnar och vattenverk med slutberedning i Älvkarleby kommun, processkompletteringar på befintliga vattenverk i Älvkarleby kommun, samt anläggande av överföringsledningar i båda kommunerna. Projektet planeras i sin helhet vara färdigställt 2026.
Upphandling avseende delprojektledare VA-ledningar, Gästrike Vatten
Projektet innebär att en helt ny vattenförsörjningsanläggning ska byggas, vilket övergripande innefattar vattenuttag i Dalälven, ytvattenberedning för konstgjord infiltration, infiltrationsytor, uttagsbrunnar och vattenverk med slutberedning i Älvkarleby kommun, processkompletteringar på befintliga vattenverk i Älvkarleby kommun, samt anläggande av överföringsledningar i båda kommunerna. Projektet planeras i sin helhet vara färdigställt 2026.
Upphandling avseende utredare VA-process, Gästrike Vatten
Projektet innebär att en helt ny vattenförsörjningsanläggning ska byggas, vilket övergripande innefattar vattenuttag i Dalälven, ytvattenberedning för konstgjord infiltration, infiltrationsytor, uttagsbrunnar och vattenverk med slutberedning i Älvkarleby kommun, processkompletteringar på befintliga vattenverk i Älvkarleby kommun, samt anläggande av överföringsledningar i båda kommunerna. Projektet planeras i sin helhet vara färdigställt 2026.
Drift och underhåll av Trafikverkets 132/32 kV matarledning
Underhåll och akut felavhjälpning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Finplanering mm inom Gävle strand i Gävle, etapp 2E
Arbetet omfattar allmänna finplaneringsarbeten och färdigställande av gatumiljöer. Beläget på Gävle Strand-Alderholmen.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Gävle
Bygglov finns sökt för ytterligare 37 kvm
Projektledare projektering väg och järnväg till Investering Gävle
Uppdraget pågår till och med 2020-08-15 med option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder. Uppdraget är uppdelat på 4 områden; projektering väg, produktion väg, projektering järnväg och produktion järnväg.
Projektingenjör järnväg för Trafikverket
Uppdraget pågår till och med 2022-01-01 med option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Gävle
Bygglov sökt för ändrad användning av verksamhetslokal. Kontor ska byggas om till 20 hotellrum.
Ombyggnad av va-ledning i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av anläggning för avlopp.
Rivning av förskola i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för utgrävning.
Ombyggnad av automatstation i Gävle
Bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av automatstation i Gävle
Bygglov för ombyggnad .
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad till kontor i Gävle
2 kontorslokaler i befintligt lager.
Rivning av övningsanläggning för rökdykning, Gästrike räddningstjänst
Objektet avser rivning av övningsanläggning för rökdykning inklusive intilliggande förrådsbyggnad, betongplattor och asfaltsytor.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Mindre ombyggnad i flerbostadshus, Gävle
Anmälan för ingrepp i bärande konstruktion av byggnad. Flytt av rum och kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: