Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan Gävle-Ljusne (Åänge)
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Om- & påbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 7 radhus i 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till 15 lägenheter samt restaurang. Installation av bilhiss i källare. Rivning av vissa delar.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö & Isovaara
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö & Isovaara.
Modernisering av 12 kV fördelningsstation F2 Narva, Gävle
Avser ny elektroteknisk utrustning till 77/11kV fördelningsstation F2 Narva. Nya ställverk och kontrollutrustning, Konstruktion, Montage samt Idrifttagning.
Spänningssättning/slopning av skyddssektioner längs järnväg område Mitt och Öst
BEST-El. Objektet avser utförande av slopning eller spänningssättning av spänningslösa skyddssektioner i kontaktledningsnätet.
Utbyte av rörbroar vid Rån, Axmar och Maråker
Bro 21-1056-1 vid Rån (väg 583) mfl. Totalt 3 rörbroar.
Om- och tillbyggnad av grundskolor i Gävle
Tillbyggnad av Trödje skola och ombyggnad av Björke skola, Oppalavägen 1.
Anläggande av fibernät för bredband i Gävle
Avser projektering och utförande av fibernät inom Storsjön /Hedesunda.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Upprustning av utemiljö mm i Gävle
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser Holmsundsvägen 7-27 och Korsnäsvägen 104-108 i Gävle.
Infodring och nyanläggning av VA-ledningar i Hagaström
Avser infodring och nyläggning av vattenledningar. Omläggning av spill och vattenserviser i Hagaström, Gävle kommun. Utförande av ny tryckstegringsstation i Lexe/Tolvfors.
Förnyelse av ledningsnät samt utbyggnad av dagvatten i Hagaström
Avser ca 1 km förnyelse av ledningsnät samt utbyggnad av dagvatten i Hagaström. Pliggvägen och Hagavägen
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Gävle
Bygglov finns sökt för ytterligare 37 kvm
Renovering av spillvattenledning i Olsbacka
Schaktfri ledningsrenovering på Lokattvägen, Lämmelvägen, Illervägen, Trollvägen och Skogsfruvägen.
Projektingenjör järnväg för Trafikverket
Uppdraget pågår till och med 2022-01-01 med option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av hotell i Gävle
Bygglov sökt för ändrad användning av verksamhetslokal. Kontor ska byggas om till 20 hotellrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av järnvägsstation i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Ombyggnad av automatstation i Gävle
Bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av automatstation i Gävle
Bygglov för ombyggnad .
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Anmälan för underhåll av skyddad byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för utgrävning.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av övningsanläggning för rökdykning, Gästrike räddningstjänst
Objektet avser rivning av övningsanläggning för rökdykning inklusive intilliggande förrådsbyggnad, betongplattor och asfaltsytor.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av del av sommarstuga i Gävle
Avser rivning av utbyggnad på en kolonistuga inom Gävle kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: