Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Ombyggnad av riksväg 15 genom Olofström
Avser miljöprioriterad genomfart och mittseparering. Ca 3 km. 2+1 väg med mittseparering, stängning av vissa utfarter, 2 nya cirkulationsplatser med trafiksäkra passager, ombyggnad till miljöprioriterad gata, stärka skyddet av vattentäkten.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Samt renovering av Gymnastikbyggnad.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Hela skolköket skall göras om.
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och konferens m.m i Kallinge
Avser om- och tillbyggnad av två byggnader. Byggnad 117 ska byggas till med bl.a kontor, konferens, omklädningsrum, förråd och WC. Byggnad 078 ska byggas om för att utöka omklädningsrummet.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Tillbyggnad av ishall i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. ishall med ny träningshall.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad på cirka 200kvm. Byggentreprenören har sitt säte i Polen.
Tillbyggnad av produktionslokal, Bräkne Hoby
Avser tillbyggnad av befintlig produktionslokal, ca 260 kvm.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Renovering av avloppsledningar i Ronneby kommun
Avser att upphandla utförandet av schaktfria förnyelseinsatser på självfallsledningar med flexibla foder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av mur.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggn av industribyggnad.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus. Ej slutgiltigt beslutat. Anbud kommer att infordras på entreprenader.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Ny infart Bränkevägen i Ronneby
Avser ny infart vid Bräknevägen/Stenåsavägen i Borrby
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Utbyte av hiss på skola i Sölvesborg
Projektet avser utbyte av plattformshiss på skola.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av och invändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggnad av ett skärmtak som ska sättas upp mellan två byggnader.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Ombyggnad av lager i Sölvesborg
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för skärmtak på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sölvesborg
Ombyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kafé byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak i flerbostadshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till bed and breakfast.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Olofström
Marklov för att säkerställa grundarbeten.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Olofström
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Tillbyggnad av butik i Olofström
Tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för takkupa för installation av ventilationsaggregat i kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende service och underhåll av säkerhetssystem, Blekinge tingsrätt
Avser ramavtal för perioden 2019-05-05 -- 2021-05-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälmedercenter Rosenholm i Karlskrona.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.
Stängsling av Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun
Avser stängsling samt nedtagning av gammalt stängsel i Valje naturreservat. Total sträcka är ca 975 meter. Åtgärden görs inom Lifeprojektet Bridging the Gap LIFE15 NAT/SE/000772
Ny vikport till kommunförråd, Karlskrona kommun
Upphandlingen avser rivning och installation av vikport kommunförråd, Karlskrona kommun.
Ombyggnad av grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge inbjuder er att lämna anbud på anläggning av 3 st grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: