Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Samt renovering av Gymnastikbyggnad.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Ombyggnad av trafikplats Ronneby Väst
Påfartsramper på E22 i både östlig och västlig riktning, samt bättre utfart på väg 27 från avfartsramper.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och konferens m.m i Kallinge
Avser om- och tillbyggnad av två byggnader. Byggnad 117 ska byggas till med bl.a kontor, konferens, omklädningsrum, förråd och WC. Byggnad 078 ska byggas om för att utöka omklädningsrummet.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Renovering av vattentorn i Kallinge
Ombyggnad av Kallinge vattentorn avser tätskikt på takterrass samt tornhustak, lagning av byggnadens fasad, målning av fasaden och åtgärder på och i tornhuset. Montage av säkerhetsräcke på tornhustaket samt terrasstaket. Lagning av lättbetong.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Avser utbyggnad av en ny hall för Audi i denna etapp.
Till- och ombyggnad av multiarena, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser totalrenovering av det gamla församlingshemmet för att bli kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kvartersmark i Olofström
Större delen av fastigheten planläggs som kvartersmark. Del av fastighten övergår till allmän platsmark, gata och parkering.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostand. Ska även tilläggas ett nytt skolkök.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad. Skolan ingår i ett funktionsprogram där man ser över ytorna och vad som ska göras.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad på cirka 200kvm. Byggentreprenören har sitt säte i Polen.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Tillbyggnad av produktionslokal, Bräkne Hoby
Avser tillbyggnad av befintlig produktionslokal, ca 260 kvm.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Renovering av avloppsledningar i Ronneby kommun
Avser att upphandla utförandet av schaktfria förnyelseinsatser på självfallsledningar med flexibla foder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Fiberutbyggnad landsbyggd i Ronneby
Etapp 1 och 2 utförs via befintliga avtal. Denna förfrågan avser utbyggnad av Etapp 3.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggn av industribyggnad.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus.
Installation av slamavskiljare på fd beredskapslager i Vilshult, Olofström
Avser installation av slamavskiljare samt anslutning till bef rörledning.
Tillbyggnad av värmeverk i Olofström
Avser tillbyggnad av befintligt värmeverk. Tillbyggnaden skall innehålla kontor, driftrum, verkstad och teknikutrymmen.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola.
Ny infart Bränkevägen i Ronneby
Avser ny infart vid Bräknevägen/Stenåsavägen i Borrby
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser målning av fasad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov av uppsättande av skyltar.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av stormarknad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad och fasadförändring av stormarknad.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Utbyte av hiss på skola i Sölvesborg
Projektet avser utbyte av plattformshiss på skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Olofström
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändring av ventilation.
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Ombyggnad av lager i Sölvesborg
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser byte av ventilationsaggregat flerbostadshus
Ombyggnad av förråd i Olofström
Ansökan om bygglov för ombyggnad/ändrad användning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (balkong).
Ombyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för flytt av bod.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för skärmtak på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från verkstad till skolverksamhet (kulturskola).
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Om, tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Hästaryd 1:2 tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Ombyggnad av pumpstation i Karlshamn
Karlshamn 9:1 ombyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälmedercenter Rosenholm i Karlskrona.
Ramavtal avseende service och underhåll av säkerhetssystem, Blekinge tingsrätt
Avser ramavtal för perioden 2019-05-05 -- 2021-05-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Ansökan om tillbyggnad av ett skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Tillbyggnad av skärmtak på skola.
Ombyggnad av grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge inbjuder er att lämna anbud på anläggning av 3 st grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: