Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet omfattar ett Äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhets utrymmen på plan 2-6. På plan 1 blir det entré och cafe/mötesplats, kontor, personalutrymme och ett tillagningskök. Källaren innehåller lägenhetsförråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för sopsug/återvinning. På plan 7 takterrass, orangeri, relax, bastu, omklädningsrum samt fläktrum.
Nybyggnad av Socialtjänstens hus i Västerås
Projektet avser kontorsbyggnad i fem våningsplan för sociala nämndernas förvaltning, ca 370 medarbetare, lokaler i bottenplan, en träningslägenhet om 2 rok samt optionsytor på Plan 3 och 4. Vidare är kravet att byggnaden ska uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Entreprenaden omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Inom fastigheten ska även uppföras skyddsrum. Miljöbyggnad Silver.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Anläggande av påldäck i Västerås
Entreprenaden avser stabilitetshöjande åtgärder av befintligt hamnplan direkt innanför befintlig kaj, Tvärkajen, genom uppförande av två nya påldäck. Den totala ytan för påldäcken uppgår till ca 5 100 m². Grundläggningen utgörs av både slagna betongpålar och stårlrörspålar samt borrade stålrörspålar. Antalet pålar uppgår totalt till ca 460 st pålar varav ca 200 st utgörs av borrade eller slagna stålrörspålar, D220x12,5. Djupet till fast botten från nuvarande marknivå varierar från ca 28 till 36 m. Själva påldäcket gjuts från nivå ca +1,0 och har tjockleken 650 mm längs pålrader och 400 mm däremellan.
Exploatering för bostäder i Västerås
Mimer planerar att bygga 14 kvarter med totalt ca 1 500 lägenheter, förskola med 6 avdelningar, underjordiska garage och bostadsgårdar
Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Rivning och nybyggnad av utomhusbad i Västerås
Avser rivning och nybyggnad av Lögarängens utomhusbad.
Nybyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt i detaljplanen planeras det för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Nybyggnad av bostäder i Barkarö, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Markarbeten för hamnbyggnader i Västerås
Objektet avser markarbeten för nybyggnation av 3 st. magasin samt nya upplagsytor och vägar.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och teknikbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nya dvärgsignaler vid Västerås Norra
Tre nya dvärgsignaler. Bandel 349.
Ny sorteringsanläggning till bränsleberedning för panna 6, Kraftvärmeverket Västerås
Avser Sorteringsanläggning inert material till Bränsleberedning P6.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Ny konstgräsplan vid Bäckby centrum i Västerås
Västerås Stad ska anlägga och omdana idrottsplatsen vid Bäckby Centrum. Som en viktig del i detta projekt skall anläggas en ny komplett konstgräsplan för breddfotboll med total läggningsyta om 106 x 64 meter (Spelyta är 100 x 60 m). I leverans ska ingå linjer samt hörn och mittlinjestolpar. Konstgräset ska vara i utförandet granulatfritt.
Omläggning av fjärrvärmeledning i Västerås
Omläggning av fjärrvärmeledning genom gamla ”Wenströmska-området” i Västerås. Den nya fjärrvärmeledningen förläggs längsmed Vallbyleden och Vedbovägen och består av 2 st DN350/630 cirka 520m. med tillhörande avgreningar. Samt elinstallationsarbete i form av utbyte av gatubelysning längs Vedbovägen.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Anläggande av skatepark till Bäckby i Västerås
Avser anläggande av skatepark i Bäckby centrum, Västerås. Omfattar betongarbeten samt utrustning som bänkar, ramper mm. Yta ca 550 kvm.
Uppställning av skolpaviljonger i Västerås
Avser paviljonger på Norra Vallbyskolan, Håkantorpskolan, Rösegårdskolan, Malmabergsskolan, Vetterstorpskolan och Fridnässkolan.
Etablering av kontorsmoduler vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser etablering av kontorsmoduler för vuxenpsykiatrin, Hus 36 och 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Nybyggnad av lekplats i Västerås
Anläggning av en ny lekplats till Tillberga i Västerås
Omkoppling av lakvatten vid avfallsanläggning i Västerås
Entreprenaden omfattar i huvudsak förläggning av ny TS-/spillvattenledning samt installation av oljeavskiljare och 2 st. pumpstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och återvinningshus samt uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerlokal.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industri-/försäjning- och kontorslokal.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och fabrik.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Nybyggnad av förrådslokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Nybyggnad av transformastorstation samt rivning av bef. station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av manskapsbod.
Nybyggnad av stängsel i Västerås
Tillfälligt bygglov för uppförande av byggstängsel och manskapsbod.
Nybyggnad av lager i Västerås
Tillfälligt bygglov för uppförande av tältmagasin och gate samt ändring av placering på befintlig tältmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av 44 st parkeringsplatser intill byggnad 34.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av badanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av utebad och parkering.
Nybyggnad av altan i Västerås
Bygglov för anordnande av uteplatser med tak, cykelparkeringar samt väderskydd.
Nybyggnad av servering i Västerås
Bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad 2 st skyddsbyggnader för sugtransformatorer.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för ångpanna.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för uppförande av bod.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cisterner.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av fundament och cistern.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parabolantenn i Västerås
Bygglov för uppförande av två parabolantenner.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för uppförande och uppsättning av skyltar och uppställning av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garagelängor samt rivning av befintliga garage.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: