Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på hotellsviter (plan 3) och en gym och spaanläggning på översta plan. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastigheten Stenstaden 1:12.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta, etapp 2.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls kommun avser att uppföra ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation. Projekteringen är upphandlad och pågår. Denna upphandling avser behovet av konsultstöd (beställarstöd) inom ramavtalsområdet/konsultkategorin Gata/Väg/Mark/Anläggning (GVMA), befintligt ramavtal UH-2015-10. Uppdraget ska påbörjas i november månad 2018 och beräknas pågå fram till start av byggarbeten. Vi vill med denna RFI veta hur just ni ställer er till detta, och om ni är intresserade att lämna anbud i en förnyad konkurrensutsättning inom detta konsultområde. Uppdraget sträcker sig över en längre tid, därmed blir också utförandetiden (ca 250 timmar) spridd över lång tid. En viktig del då blir tillgängligheten på den konsult som ska genomföra uppdraget. Det faller sig olämpligt att genomförande konsult kan ha sin stationeringsort på annat ställe än Sundsvall. Ett av de viktigaste kraven i den kommande upphandlingen är kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag, liksom god kännedom om hela projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Storbron är en kontinuerlig balkbro i 3 spann. Konstruktionslängden är 48 m och broytan är 765 m2. I rivningsentreprenaden ingår bl a eventuella förändringar i befintliga trafikavstängningar, rivning av beläggning och tätskikt, hantering och sortering av farligt avfall i tätskikt, rivning av brofarbana och mellanstöd av armerad betong.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bosvedjan
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
En ny detaljplan tas nu fram för Åkroken som prövar möjligheten att bygga cirka 200 studentbostäder i området.
Nybyggnad av vindkraftverk öster om Matfors
Planer finns för nybyggnad av 6 verk .
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser mm, åtgärder för resande.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Österås-Bispgården
Dragning av ny förstärkningslina ca 45 km samt montage av ca 180 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallspaketet, del 2
Vid järnväg på Tunadalsspåret, ny spåranslutning Sundsvalls hamn. Vid väg 86 Bergsåker-Silje samt vid E4 Sundsvall.
Nybyggnad av ersättningsvägar längs Mittbanan
För utförande av ersättningsväg i Vattjom-Töva, Lilldälje, Mittbanan bandel 224 samt ersättningsväg i Stöde - Nedansjö, Vidmarks väg B, Mittbanan bandel 224.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lagerhall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av gasverk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n151291.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av skyltpylon och utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 tälthallar och 2 kallförråd.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för kråktorpets vindkraftspark.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för nylandsbergens vindkraftspark.
Nybyggnad av soprum i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av soprum på skola.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser samt uppförande av avfallsmoloker.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande tio parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad spolvattenstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov uppsättande plank.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2024-12-31 nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: