Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Ev nybyggnad av industri i Kovland
Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Kabelbyte till fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Avser byte av markförlagda kablar tillhörande nya mottagningsstationen M8. Detta objekt är den tredje etappen avseende kabelbyten tillhörande M8. Omfattar i huvudsak, schaktning och kabelförläggning av både LSP/HSP-kablar samt även viss del samförläggning för gatubelysning och optokabelförläggning. Totalt ca 3,6 km schakt.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av teknikhus på Sundsvalls driftplats
Teknikhus för framtida installationer av signal- och teleutrustning. Bandel 234 Km 347+430.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Gc-vägar mm i Sundsvall
Avser nya cykelbanor och cykelparkeringar längs med Esplanaden, 660 m.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Sträckan Dalgatan mellan Bergsgatan och Storgatan samt området runt korsningen Dalgatan/Norra Järnvägsgatan.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt dubbelspår Dingersjö
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Entreprenadbesiktning av järnvägsprojekt inom Sundsvalls kommun
Entreprenadbesiktning av Bergsåker triangelspår/Nacksta driftplats, Maland och Tunadalspåret samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av pannhus samt parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av skyddsrum i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n154521).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154216.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154221.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154250.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154899 norafors.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (n154602 och n154604).
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd/miljöbyggnad på förskola.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov för etablering av skyttecenter.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av motorcykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kistförvaring -bod.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd vid uteplats.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält c, t o m 2020-09-30.
Nybyggnad av lasthus i Sundsvall
Utbyggnad av lastkaj på ca 250 kvm.
Nya stängsel till VA-anläggningar, MittSverige Vatten & Avfall
Avser nybyggnad av stängsel runt 3 st vattenreservoarer och 2 st vattenverk.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen. Pris ska lämnas för två olika staketlösningar där beställaren gör val mellan Trådstängsel/Villastängsel/Gunnebostängsel eller Målat trästaket innan tilldelning.
Nybyggnad av brunnsöverbyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: