Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Projektet byggs med färdiginredda trähusmoduler. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 700 bostäder i området DP 1. Det aktuella området ligger mellan Smedgatan/Villagatan och förlängningen av Västra allén samt stadsdelskopplingarna mellan Villgatan och Ludvigsbergsvägen. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av relax & bastu på konferenscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av panncentral i Kvissleby
Pelletspannan byggs som en prefabricerad panncentral.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Nybyggnad av parkering i Sundsvall
Nybyggnad av parkeringar med laddningsstationer på Paviljongvägen 11 och 15.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parhus samt ombyggnad av befintligt flerbostadshus till radhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt komplettera tak över cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av båthus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av båthus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ett torn för telekommunikation (42 meter) samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för anläggning av pendlarparkering och bussangöringsplats inkl. nybyggnad av två väderskydd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sundsvall
Bygglov för anläggning av två padelbanor inkl. markåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n154852.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 153915.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154004.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154129.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154147.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154152.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154430.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154218.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154219.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av nätstation n155411.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformatorstation n155097.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n 154217.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n154297.
Nybyggnad av regionnät i Sundsvall
Strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Avser nybyggnad av garage.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Sundsvall
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Hillstamon, Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: