Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls kommun avser att uppföra ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation. Projekteringen är upphandlad och pågår. Denna upphandling avser behovet av konsultstöd (beställarstöd) inom ramavtalsområdet/konsultkategorin Gata/Väg/Mark/Anläggning (GVMA), befintligt ramavtal UH-2015-10. Uppdraget ska påbörjas i november månad 2018 och beräknas pågå fram till start av byggarbeten. Vi vill med denna RFI veta hur just ni ställer er till detta, och om ni är intresserade att lämna anbud i en förnyad konkurrensutsättning inom detta konsultområde. Uppdraget sträcker sig över en längre tid, därmed blir också utförandetiden (ca 250 timmar) spridd över lång tid. En viktig del då blir tillgängligheten på den konsult som ska genomföra uppdraget. Det faller sig olämpligt att genomförande konsult kan ha sin stationeringsort på annat ställe än Sundsvall. Ett av de viktigaste kraven i den kommande upphandlingen är kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag, liksom god kännedom om hela projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Storbron är en kontinuerlig balkbro i 3 spann. Konstruktionslängden är 48 m och broytan är 765 m2. I rivningsentreprenaden ingår bl a eventuella förändringar i befintliga trafikavstängningar, rivning av beläggning och tätskikt, hantering och sortering av farligt avfall i tätskikt, rivning av brofarbana och mellanstöd av armerad betong.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Byggs intill befintliga skola.
Nybyggnad av vindkraftverk öster om Matfors
Planer finns för nybyggnad av 6 verk .
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Exploatering för bostäder m.m. i Sundsvall
För bostäder se: 1015198. För hotell se: 1466477
Nybyggnad av ersättningsvägar längs Mittbanan
För utförande av ersättningsväg i Vattjom-Töva, Lilldälje, Mittbanan bandel 224 samt ersättningsväg i Stöde - Nedansjö, Vidmarks väg B, Mittbanan bandel 224.
Nybyggnad av exploateringsområde i Kovland, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av exploateringsområde Flata i Kovland. Nybyggnad av ca 600 m väg, VA samt belysning längs hela sträckan. Viss uppstädning av tänkta tomter mm. En ny trumma 1000 mm skall anläggas i bäcken.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallspaketet, del 1
Omfattar projekten Birsta järnvägsutbyggnad, Bergsåker triangelspår och E14 delsträcka 1 Timmervägen-Blåberget. Fönsterbyten, friskluftventiler samt invändiga åtgärder på väggar och snedtak samt skydd av uteplatser på 35 byggnader.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lagerhall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för kråktorpets vindkraftspark.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för nylandsbergens vindkraftspark.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av scen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av servicehus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av soprum i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av soprum på skola.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150275.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tre st lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus & garage samt installation av eldstad/ rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fasadändring rivning övrigt drivmedelsstation i automatdrift.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser samt uppförande av avfallsmoloker.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande tio parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med förråd samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 tälthallar och 2 kallförråd.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av belysningsmaster.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av anslutningsväg i Sundsvall
Marklov anordnande av ny infartsväg.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad spolvattenstation.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskyddat cykelställ.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt fiberoptoskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt transformatorkiosk.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tidsbegränsat paviljong vid förskola.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov uppförande av baracker.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande tält.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov uppsättande plank.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-09-23, miljöstation p.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: