Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av multiarena i Sundsvall
Planer för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 700 bostäder i området DP 1. Det aktuella området ligger mellan Smedgatan/Villagatan och förlängningen av Västra allén samt stadsdelskopplingarna mellan Villgatan och Ludvigsbergsvägen. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Mitthem har ansökt om att få uppföra hyresbostäder i området. Fastigheten ägs idag av SKIFU, som hyr ut befintliga lokaler till en friskola och Rygginstitutet. Befintliga verksamheter ska kunna vara kvar. Området är utpekat som förtätningsområde enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan. Det ligger intill det populära "Ryggisspåret" som ska bevaras. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med bostäder i området främst med tanke på närheten till ett populärt friluftsområde men även möjligheterna att kunna ta sig till området på ett smidigt sätt.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Österås-Bispgården
Dragning av ny förstärkningslina ca 45 km samt montage av ca 180 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av teknikhus på Sundsvalls driftplats
Teknikhus för framtida installationer av signal- och teleutrustning. Bandel 234 Km 347+430.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Kabelbyte till fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Avser byte av markförlagda kablar tillhörande nya mottagningsstationen M8. Detta objekt är den tredje etappen avseende kabelbyten tillhörande M8. Omfattar i huvudsak, schaktning och kabelförläggning av både LSP/HSP-kablar samt även viss del samförläggning för gatubelysning och optokabelförläggning. Totalt ca 3,6 km schakt.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av panncentral i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av pannhus samt parkering.
Nybyggnad av skyddsrum i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus (36 lgh), förråd, miljöhus samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av elverk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kiosk för reservelverk.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus/miljöhus-för grovsopor.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av motorcykelgarage.
Nybyggnad av brygga i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av anläggning (förtöjningsplats).
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd, bullerplank, väderskydd och lusthus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivningslov för befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage / förrådslängor.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för 3 stycken underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av bilparkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering, miljöstation för sophantering samt väderskydd/miljöstation och skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av underjordiska avfallsbehållare.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Nybyggnad av affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för befintlig byggnad på samma plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n154521).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (n154602 och n154604).
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ventilkammare/tryckstegringsstation.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Byte av nätstation till ny.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av en modulbyggnad t.o.m. 2025-03-01.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av modul.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation på Dingersjö 2:¤ och 3:162 samt förflyttning av bef. nätstation på Dingersjö 3:162.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: