Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på hotellsviter (plan 3) och en gym och spaanläggning på översta plan. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastigheten Stenstaden 1:12.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Ca 100 lgh och parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad TE06
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Entreprenaden omfattar framtagandet av erforderliga arbetshandlingar samt uppförandet av bro. Entreprenaden omfattar även ny kaj och kajstråk längs Selångersån samt mark- och gatuåtgärder i anslutning till Storbron och längs Ågatan, Storgatan och Skolhusallén.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Exploatering för stycketomter och flerbostadshus i Sundsvall
Planer för villor, radhus & flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Ny A-anläggning längs Mittbanan sträckan Töva-Vattjom
Ny A-anläggning samt rivning av en E-anläggning och CD-anläggning på sträckan Töva-Vattjom, Mittbanan mellan Sundsvall och Ånge. Bandel 224 km 561+194 - km 567+380. Ökat vägskydd.
Nybyggnad av plattformar i Stöde
Ny plattform med plattformsövergång samt ny plankorsning.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning av 44 st busshållplatser mm längs E4, E14 och väg 90.
Exploatering för bostadsområde på Ankarsvik, Alnön
Objektet avser nybyggnad av exploateringsområde Beteshagen Alnö. Nybyggnad av ca 450 m väg, ca 220 m GC väg, VA samt belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Nybyggnad av GC-väg Fridhemsgatan, Sundsvall
Avser ny gc-väg på ca 1600 m. Ombyggnad av 3 hållplatser samt ny belysning.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallspaketet, del 2
Vid järnväg på Tunadalsspåret, ny spåranslutning Sundsvalls hamn. Vid väg 86 Bergsåker-Silje samt vid E4 Sundsvall. Fönsterbyten, åtgärder på befintliga fönster, montage av friskluftventiler samt invändiga åtgärder på väggar och snedtak. Ca 30 byggnader.
Nybyggnad av lagerhall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bredsand, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av gasverk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av klubblokal till sjöräddningssällskapet.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och kontorsdel.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av utescen.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med nytt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av aktivitetsplats och nybyggnad av förråd samt rivning av bef. omklädningsbås.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av staket.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av två byggbodar, tidsbegränsat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av mast i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikhus.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering, tidsbegränsat till 2024-03-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av befintlig cistern.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av elbilsanläggning med transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (kameramätningsstation).
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2023-12-31).
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler, 2023-07-02.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2024-12-31 nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: