Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Tidiga planer, oklart hur många lägenheter det blir.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av 250 lägenheter i bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i anslutning till Umeå Polishus samt rivning av befintlig byggnad, inom kvarteret Stigbygeln 2, i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Förtätning med bostäder på Mariehem i Umeå
På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. Totalt handlar det om ca 100 lägenheter fördelade på tre punkthus. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. I samband med utformningen kommer även flera grönytor att skapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1-3
Beräknas bli ca 120 st lägenheter. Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Idrottshallar som ska placeras på Noliaområdet samt ett övertryckstält för fotboll vilket placeras på Gamlia fotbollsarena över konstgräsplan. Samt en läktare för 200 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80 lägenheter, 3 huskroppar med 3-8 våningar.
Nytt handelsområde i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar parkeringshus.
Förtätning av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringshus.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal för maskinuthyrning på Cisternen 4, Cisternen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Umeå
I Carlshem bygger Heimstaden 153 trygghetsboenden, 1-3 rum och kök, med hyresrätt som boendeform. Lägenheterna är uppdelade på två höghus med gemensamma lokaler som binder ihop husen. Här hittar du bland annat matsal, gym, bastu, mottagningskök, uteservering, bibliotek, café, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Planer för nybyggnad av lägenheter. Ca 20-40 st.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
På Verkstadsgatan på Västteg planerar Umeå kommun att bygga ett äldrecenter bestående av trygghetsboende med 120 lägenheter och vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
20-tal lägenheter i 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Umeå
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och installation av 2 stycken 40 MVA krafttransformatorer 145/11.5 kV. Krafttransformatorerna ska levereras och installeras vid en ny fördelningsstation Ålidhem, Umeå. Totalentreprenaden omfattar, projektering, konstruktion, markarbeten, uppförande av en ny fördelningsstation 170 kV enkelbrytarställverk, GIS utförande (gasisolerat) vid Åldihem i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av förskola Stengärdan, 4 avdelningar. Total bruttoarea ca 830 m² och behandlad tomtarea ca 2000 m².
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ca 4-5 lediga tomter i varierande storlek.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Nybyggnad av sport- och friskområde i Umeå
Avsätts ytor på sammanlagt 6 000 m2 för verksamheter eller aktiviteter med anknytning till bl.a sport och friskvård.
Nybyggnad av bostäder eller gruppboende i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder eller gruppboende.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Objektet avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av bostäder mm i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter i kvartersstruktur. Inom planområdet kommer det även finnas behov av förskoleverksamhet.
Nybyggnad av gruppboende i Ålidhemsområdet, Umeå
Planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av industrihall i Umeå
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av gårdshus.
Nybyggnad av butiks- & kontorsdel i Umeå
Nybyggnad efter brand i butiks- & kontorsdel av Bygma i Umeå.
Exploatering för bostäder i Tomtebo etapp 1, Umeå
Entreprenaden består av nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde på Tomtebogård, Umeå. Nybyggnaden omfattar Va, gator, landskap, gc-vägar, fjärrvärme, bredband, telefoni, el, belysning mm. I projektet ingår även en ny anslutningsväg längs östra sidan av Nydalasjön fram till Kyrkstugan.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Utbyte av procesställverk vid Ålidhem Värmeverk, Umeå
Avser byte av Processställverk ST3, Ålidhems Värmeverk i Umeå. Entreprenader avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av nytt ställverk samt demontage av befintliga ställverk. I entreprenaden ingår även håltagning för genomföring samt brandtätningar av existerande väggar för det nya ställverket.
Förläggning av sjökabel mellan Holmön - Fjäderägg
Avser byggande av ny sjökabel mellan Holmön och Stora Fjäderägg.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och carport.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av två industribyggnader med mesaugn.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning och kontor.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av bod.
Nybyggnad av gäststuga i Umeå
Nybyggnad av gårdshus samt tillbyggnad av garage med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av klubbstuga och servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsplats med plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Umeå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Umeå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage, soprum och cykelförråd, Rivning av garage, förråd och soprum Maskinisten 27.
Nybyggnad av barack i Umeå
Uppställning av barack.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för bodar tom 2020-09-30.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagerhall tom 2025-12-31.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Umeå Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på 160 kVA.
Upphandling av konsult för geoenergilösning vid nybyggnad av kontor/bostäder, Umeå Energi
Uppdraget omfattar förstudie samt option framtagande av teknisk beskrivning för upphandling av en geoenergilösning för nybyggnation, kontorsfastighet, bostäder i Umeå. Avser en teknikkonsult för att ta fram en systemlösning för uppvärmning och kyla vid nybyggnation av en eller flera fastigheter och/eller stadsdelar. I detta ingår att utreda geologiska och energitekniska aspekter för att bedöma teknisk potential, kostnader och miljökonsekvenser vid olika systemlösningar.
Projekteringsledning för projekt Spänningshöjning E3 i Umeå
Uppdraget omfattar projekteringsledning av projekt Spänningshöjning E3. Projektet omfattar en kabelsträcka 145kV, en ny luftissolerad fördelningsstation med två krafttransformatorer samt komplettering av befintlig luftissolerad fördelningsstation med en reaktor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: