Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
48 lgh varav 18 studentlgh, ca 31 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av kretsloppscentral, Värmdö/Nacka kommun
Ett samarbete mellan Nacka och Värmdö kommun för en ny kretsloppscentral på ett ca 30 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Ny- och ombyggnad av gata, VA-ledningar mm i Gustavsberg
Objektet avser att förse Skogsbovägen med trottoar för gång- och cykeltrafik samt förlängning för att möjliggöra tillfart till ny exploatering inom fastighet Ösby 1:79. Upprustning av vägbelysningen. En ny park innehållande ett utegym och informationstavlor anläggs i anslutning till befintligt gångstråk runt Ösby träsk. Nya ledningar för vatten och avlopp förläggs i Skogsbovägen och befintlig dagvattenledningen renoveras med infodring.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp. Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Fiberinstallation samt lufthängning av ledning mm, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser material för och upphängning av fiberkabel och dukt i elstolpar, blåsning av kabel och fiber i mark- som luftförlagt nät, skarvning och kundinstallation. Dessutom visst projekteringsstöd. Omfattar 2 delupphandlingar, en för Ornö samt en för Harö, Runmarö, Nämdö.
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Parkmarken utgörs både av en äng med naturlekplats och en strandpark med gångstråk, gångbrygga och parkmöbler mm. En gångväg med trappor planeras samt en utsiktsplats och skyddsstängsel.
Anläggande av parkourpark i Gustavsbergs centrum
Parkourpark vid Musikens hus i Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd, bryggor och marklov.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tekniktorn.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, container och upplag.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nytt enbostadshus samt uppförande av komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan uppförande av solskydd ovan sandlåda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande tillfälliga modullägenheter (16 st).
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan avser uppförande av två komplementbyggnader samt installation av eldstad. även förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnader , tillbyggnad av komplementbyggnad samt läktare.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, garage. befintlig bostad rives.
Nybyggnad av toalett i Gustavsberg
Uppförande offentliga toaletter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: