Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Hemmesta
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Många privatpersoner tillsammans med kommunen som är fastighetsägare. Oklart när/om projektet ska markanvisas.
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Småa/Alm planerar ca 190 bostäder.
Nybyggnad av radhus och lägenheter i Hemmesta Centrum, Värmdö
Ca 165 lägenheter fördelat på flertalet mindre huskroppar med förskjutning i både höjd- och sidled. För att skapa en lekfullhet i området varierar husens höjd mellan 4-6 våningar samt ca 25 radhus om två våningar med lättskötta uteplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av radhus och herrgård/flerbostadshus i Torsby
8-9 längor med radhus, totalt 58 bostäder, i 2 plan + loft. En modern herrgård med 8 lgh, ca 1000 kvm stor, i 3 plan.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 1
I första etappen planer nybyggnad av 4 st punkthus med 16 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3700 meter.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 1
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser utbyggnad av VA vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Hemmesta
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvik Park ska byggas om och strandpromenad i fortsättning efter strandlinjen delvis på stålkonstruktioner och i naturmiljö. Dagvatten hantering skall i form av damm som byggas för att fördröja och rena vattnet innan det släpps ut i Farstaviken. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Ekedalsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Samt att belysningen i parken skall förnyas.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Gustavsberg
Anläggning av ny äventyrslekplats utomhus. Lekplatsen skall utrustas med äventyrliga och utmanande lekredskap som tex linbana, klätternät och klätterställningar, rutschkana och sandlek. Lekplatsen skall också utformas med entréer, slinga, effektbelysning samt vegetation. Ny driftväg skall anläggas från Aspviksvägen med direkt anslutning till äventyrslekplatsen. På en mindre del av det berörda markområdet förekommer föroreningar i mark som skall saneras.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Anläggning av utegym på Djurö
Avser anläggande av utegym på del av Djurö 4:376.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av tvättanläggning i Gustavsberg
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 3 platser.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov för flytbrygga.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för inhägnad av återvinningsstation med plank.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus Hemmesta 11:83,11:515.
Nybyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av bastu/konstverk / solar egg.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation ns 07578.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan uppförande av fyra belysningsmaster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: