Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gästhamn på Stavsnäs
Ny godshamn, hamntorg, resecentrum, parkeringsgarage, p-platser, marina för ca 200 båtar, hamnkontor mm.
Nybyggnad av bostäder, frikyrka mm i Hemmesta
Planbesked gällande frikyrka, förskola och vårdboende samt bostäder. Detaljplaneansökan omfattar fastigheterna Hemmesta 11:324, 11:471, 11:223, 11:470 och 11:224.
Ny- och ombyggnad av hotell i Gustavsberg
Detaljplanen avser del av fastighet Siggesta 1:14 och är beläget på norra Värmdölandet och planer finns för om- och nybyggnad av hotellverksamhet på nordöstra planområdet vid Siggesta Gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 6st villor, ombyggnad av 4st fastigheter till lägenheter samt väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser schakt och förläggning av nya kommunalt vatten och spillvatten samt en ny belyst gång- och cykelbana längs Renvägen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att utföras i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra och avser schakt och förläggning av en ny kommunal spillvattenledning samt en ny belyst gång- och cykelbana på ca 500 m.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av tillfällig återvinningscentral i Värmdö
En tillfällig central i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Avloppsförbättringar för utveckling av hamn på Grinda, Värmdö kommun
Avser installation av en ny pumpstation samt eventuellt tillhörande optioner. Pumpstationen skall bestå av ett tvillingsystem med larm, och klara belastningen från den befintliga hamnen och den närliggande restaurangen Framfickan. Även det nybyggda servicehuset i hamnen skall anslutas vid senare tillfälle, och därför behöver pumpstationen vara förberedd för det. Optionerna gäller för att ersätta befintlig slamavskiljare för reningsverket till en större, göra om klarfasledningen ut i havet, samt ändra hur pumpningen från den nya pumpstationen som skall installeras går.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 stycken flerbostadshus samt rivningslov för befintliga byggnader.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av skolbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gemensamhetslokal samt tennisbanor.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation och kabelskåp samt schaktning för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation samt rivning befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation Strömma 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation Strömma 1:167.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för bryggor.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, marklov.
Nybyggnad av vågbrytare i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av vågdämpare.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för båtrack,kontor och personalbodar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förrådsbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov av rastbod för bussförare.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande komplementbyggnad , brygga samt renovering av brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Nybyggnad av tak mellan två continrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: