Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området planeras för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen. Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Avser ett tillskott med flerbostadsbebyggelse på befintlig markparkering med ca 100 lägenheter. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra skola, vård, kontor och handelsverksamhet vid Östra Banvägen/Sågtorpsvägen.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av studentbostäder i Roslags-Näsby
Avser bostäder på Västra Roslags-Näsby, område 1C.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sundbyberg
Planer att det ska bli 120 platser på Aleris Tornugglan Plaza som ska ligga på Allégården i Näsby Park i Täby.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 56 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadshus, Arninge
Planer för ett fristående bostadshus på 15 våningar med 84 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser gång- och cykelpromenad utmed delar av Vallentunasjöns stränder för att möjliggöra rekreation för Täbys medborgare samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge
Planer för en ny infart till Skavlöten från Arningevägen.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av aktivitetspark I Täby
Nybyggnad av aktivitetspark
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av värmeverk i Täby
Bygglov för uppförande av värmecentral.
Nybyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för uppförande av omsorgsboende.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Bygglov för uppförande av parkeringshus.
Nybyggnad av kylanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av kylanläggning.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank och rivning av plank.
Nybyggnad av belysningsmast i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av belysning.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov, marklov uppförande av busshållplats och ändring av marknivå.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Täby
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga och flotte samt anläggning av väg och upprustning av badplats.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod (2019-01-31 till 2019-06-30).
Nybyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av kontorsmoduler (tom 2021-11-19).
Nybyggnad av tennishall i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av padelbanor(t.o.m 2029-03-01).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod (tom 2021-06-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod t.om 2019-04-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av hälsopark i Täby
Nybyggnad av park och upprustning av lekplats

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: