Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2. Entreprenör för trappor är Hellmans SBA, Smedjebacken.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna
Ca 250 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar. Kommer ev att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden.
Ny Panna P3 i Solnaverket
Planer för ny panna som skall ersätta panna P3 i Solnaverket.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Uppsättning av laddstolpar vid flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av laddstolpar.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer. Upphandlingen avser även konstruktion samt anläggning av en enklare gång- och cykelbro.
Finplanering och kraft vid nya elevhemmet på militärhögskolan i MHS Karlberg, Solna
Objektet omfattar anläggning av parkmiljöer, planteringar, elkraft, vägar samt andra typer av hårdgjorda ytor i anslutning till det nya elevhemmet och nya mottagningsstationen 20 kV på militärhögskolan, Karlberg. Området täcker en yta av ca 10 300 m², beräknat i horisontalplan på ritningen.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Solna
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus, del av grankällan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av grillkiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, grillkiosk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Solna
Bygglov för nybyggnad, omklädningshytt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 5 år, återvinningsstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Solna
Bygglov för uppförande av skärmtak, bullerplank, plank på tak, centrumanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för rökkur.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för ny transformatiorstation, ersätter befintlig som rivs.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Anläggande av parker i Solna
Nybyggnad eller ombyggnad av 3st parker, Generation Pep, i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: