Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2. Entreprenör för trappor är RK Teknik Sverige AB.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna .
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 230 lägenheter. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser nybyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Utbyggnad av allmän plats i kv Lagern i Solna
Entreprenaden består av ett torg och torgstråk samt del av Solnavägen med två tvärgående lokalgator. Torget och torgstråket utmärks av ett konstverk i form av naturstensbeläggning mm. Ingående arbeten i urval är naturstensbeläggningar, konstnärliga sten- och mässingsdetaljer, vattenkonst, trädplantering i skelettjord, regnbäddar för dagvattenhantering, dagvattenledningar, kantstensarbeten, plattsatta gångbanor, asfalterade körbanor.
Nybyggnad av verkstad i Stockholm
Avser nybyggnad för last och buss samt verkstad i Stockholm. ( Plats oklart)
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Objektet avser utbyggnad VA, fjärrvärme, gator, torg, belysning, stödmurar, planteringar, trafiksignal, kanalisation. Inom och i anslutning till exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsas av Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad. Nya gator: Almagatan, Sylvangatan. Nytt torg: Torfredsplatsen.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Avser nybyggnad av vindslägenheter, 6 stycken. BOA 25 - 55 kvm.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Uppsättning av laddstolpar vid flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av laddstolpar.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad, stadsradhus.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för skärmtak på pergola, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för sopskåp.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd återvinningsstation, fem år.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tillfällig etablering byggbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Solna
Bygglov för uppförande av skärmtak, bullerplank, plank på tak, centrumanläggning.
Nybyggnad av belysningsmast i Solna
Bygglov, belysning för utomhus padelbanor. Huvudsta 4:18 (överstelöjtnanten 1).
Anläggande av parker i Solna
Nybyggnad eller ombyggnad av 3st parker, Generation Pep, i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för rökkur.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för bodetablering Kv Diktaren 1 (polisen 2).
Nybyggnad av cistern i Solna
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för ny transformatiorstation, ersätter befintlig som rivs.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för ny transformatorstation ns45673.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus, skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av grillkiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, grillkiosk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Solna
Bygglov för nybyggnad, omklädningshytt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: