Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och parkeringsgarage i Sollentuna
Nybyggnad av longstay-hotell med 236 hotellrum och 358 garageplatser, café och/ eller restaurang och ett gym.
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler på Sveavägen/Norrängsv/Söderängsv. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 1
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m². Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder. Conara planerar för ca 70 bostäder i flerbostadshus, stadsradhus och butiker med garage under mark.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av 63 st lägenheter med underliggande garage vid Kung Agnes väg/Strandvägen, Tårbilen 12.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus på Eldslukaren 13-19.
Nybyggnad av LSS-boende i Sollentuna
Avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av särskilt boende med 10 lägenheter samt lokaler för personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall på ca 36x75 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för nybyggnad av 6 st flerbostadshus på fastigheterna Elddopet 1-2 och 14-22.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Nybyggnad av grönstråk samt vattendrag i Väsjön, Sollentuna
Entreprenaden avser nybyggnad av ett grönstråk som förbinder de två naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen. Stråket kommer att innehålla naturmark, anlagd parkmark, lekplatser, gångvägar, konstruktioner som broar och dagvattendammar. Entreprenaden innefattar också ombyggnation av den befintliga Snuggabäcken som idag är delvis kulverterad, till ett öppet vattendrag med avsikt och möjlighet att hjälpa till med avbördningen av dagvatten från angränsande bostadsområden.
Upphandling av specialistplaneringstjänst i Sollentuna
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av rondell i Sollentuna
Nybyggnad av rondell i korsningen mellan Sollentunavägen, Minervavägen och Brunkebergsåsen. Även anläggning av fyra upphöjda övergångsställen och hela trafikplatsen kommer att få förstärkt belysning. Dessutom färdigställs gång- och cykelbanan öster om korsningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 40,42.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 41,43.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för teknikbod på fastigheten tureberg 26:8, villavägen 1.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod på fastigheten väsby 5:1, fäboda gård manhuset.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på del av fastigheten edsbgerg 10:30, bäckvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten städet 12, norra malmvägen.
Nybyggnad av garage i Sollentuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Nybyggnad av bullerskyddsskärm på fastigheterna Häggvik 3:69, 3:70, 3:71, 3:72, 3:73.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Nybyggnad av byllerskyddskärm på fastigheternra Häggvik 3:73, Häggvik 3:72, Häggvik 3:71, Häggvik 3:70, Häggvik 1:69 och 3:48.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för två bygglovsbefriad komplementbyggnad av två komplementbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 68,5m skärmtak på fastigheten roboten 2, nydalsvägen 5.
Nybyggnad av servering i Sollentuna
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodar, containrar och nätstation.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-08-20 på fastigheten takstolen 17, trädgårdsvägen 2.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkeringsplats till 2028.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation på del av fastigheten edsberg 10:30, bäckvägen.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppställning av bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: