Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och parkeringsgarage i Sollentuna
Nybyggnad av longstay-hotell med 236 hotellrum och 358 garageplatser, café och/ eller restaurang och ett gym.
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler på Sveavägen/Norrängsv/Söderängsv. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m². Miljöbyggnad Silver.
På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Helenelund, Sollentuna
Skola för 420 barn F-6, idrottshall, förskola för 80-100 barn.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
F-6 skola för 630 elever
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Planer finn att att komplettera området med bostäder. Avser Rotstocken 1 och del av Rotebro 4:54, Amorgränd.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
2 huskroppar med ca 86 lgh samt lokaler i bv, 5-13 våningar, garage under mark med ca 22 p-platser.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Rotebro
Nybyggnad av bostäder och handel på Rotebro 3:1 mfl
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus på Södersättra 2:7 och 2:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Anläggande av Edsbergs sportskog Southside i Väsjön, Sollentuna
Objektet är beläget i skogen intill Edsbergs Sportfält på den östra delen av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av grönstråk samt vattendrag i Väsjön, Sollentuna
Entreprenaden avser nybyggnad av ett grönstråk som förbinder de två naturreservaten Törnskogen och Rösjöskogen. Stråket kommer att innehålla naturmark, anlagd parkmark, lekplatser, gångvägar, konstruktioner som broar och dagvattendammar. Entreprenaden innefattar också ombyggnation av den befintliga Snuggabäcken som idag är delvis kulverterad, till ett öppet vattendrag med avsikt och möjlighet att hjälpa till med avbördningen av dagvatten från angränsande bostadsområden.
Upphandling av specialistplaneringstjänst i Sollentuna
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av konstgräs i Sollentuna kommun
Planer finns för anläggande av nytt konstgräs på Helenelunds IP, Edsbergs IP och Norrvikens IP.
Nybyggnad av rondell i Sollentuna
Nybyggnad av rondell i korsningen mellan Sollentunavägen, Minervavägen och Brunkebergsåsen. Även anläggning av fyra upphöjda övergångsställen och hela trafikplatsen kommer att få förstärkt belysning. Dessutom färdigställs gång- och cykelbanan öster om korsningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad samt inredning av ytterligare bostad på fastigheten ejdern 1, lindvägen 12.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kulan 1, dalbovägen 21.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Marklov för bullerskyddsvall på fastigheten rotebro 2:1, mulltorp 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Marklov för bullerskyddsvall på fastigheten svartinge 10:2, svartinge 10:3.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod på fastigheten väsby 5:1, fäboda gård manhuset.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten södersättra 3:2, hemmings väg 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på del av fastigheten edsbgerg 10:30, bäckvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tallvirket 1, sveavägen 55.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 23.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank på fastigheterna rotebro 2:1 och rotebro 2:4.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank på fastigheterna svartinge 10:2 och svartinge 10:3 mälarvägen 1.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för teknikbod på fastigheten tureberg 26:8, villavägen 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Nybyggnad av bullerskyddsskärm på fastigheterna Häggvik 3:69, 3:70, 3:71, 3:72, 3:73.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Nybyggnad av byllerskyddskärm på fastigheternra Häggvik 3:73, Häggvik 3:72, Häggvik 3:71, Häggvik 3:70, Häggvik 1:69 och 3:48.
Nybyggnad av servering i Sollentuna
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodar, containrar och nätstation.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-08-20 på fastigheten takstolen 17, trädgårdsvägen 2.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för förrådshall på fastigheten titanen 1, knistavägen 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation på del av fastigheten edsberg 10:30, bäckvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrviken 2:1, johan berndes väg 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: