Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Utveckling av bostadsområde. Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bostadspaviljong 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sopbehållare delvis under mark.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av ställverkshus (bgn 141 stn29a).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus Glasberga 1:296,1:294,1:295,1:293,1:291,1:292,1:297.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av hönshus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av avfallsstation.
Nybyggnad av regionnät i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av kabel.
Nybyggnad av regionnät i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av ledning/kabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av underjordsbehållare i Södertälje
Rivning av sopsugsrör och nybyggnad av underjordsbehållare för avfallsinsamling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: