Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning .
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna, Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Södertälje
Byggnaden förväntas innehålla olika verksamheter som till exempel skulle kunna vara restauranger, biograf, handel, caféer, lokaler, kontor mm. I övrigt ska byggnaden innehålla 300 parkeringsplatser som kommunen ska hyra. Parkeringsplatserna är till största del till för besökande. Det är viktigt att byggnaden inte upplevs som ett parkeringshus. En stor del av projektet är att planera för passande verksamheter i den här centrala delen av Södertäljes stadskärna.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Utveckling av bostadsområde. Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.
Exploateringsarbeten inför nya bostäder i Järna, Södertälje kommun
Avser exploateringsarbeten inför nya bostäder.
Anläggande av konstgräsplan i Enhörna, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Enhörna fritidsgård i Södertälje.
Anläggande av konstgräsplan i Hölö, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Hölö IP i Södertälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sopbehållare delvis under mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för uppställning/uppsättning av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur samt markuppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av hönshus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av avfallsstation.
Nybyggnad av regionnät i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av kabel.
Nybyggnad av regionnät i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av ledning/kabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: