Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Rosersberg
2000-3000 nya bostäder.
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Nybyggnad av ca 196 bostäder samt parkeringsdäck på 8-16 våningar.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus, 68 lgh.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad kontor och butik i Märsta, etapp 4
Planer för rivning av lada och nybyggnad av 2st fastigheter för kontor och butiker i 3-5 våningar.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Kulturtorget,Nybyggnad av bostäder i Märsta. Objektet avser nybyggnad av bostäder vid Kulturtorget i centrala Märsta. Projektet omfattar ett flerbostadshus om ca 5000 kvm BTA och ca 51 lägenheter, lokaler i gatuplanet samt 19 p-platser och lägenhetsförråd mm i källarvåningen.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av 33 st trygghetsbostäder samt 60 vårdbostäder.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus tun 2 47 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Steninge
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala Kyrkby
Planerat för 10-12 radhus eller villor.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
I området planeras nybyggnad av skola och förskola och även ett litet område för ca 20-30 radhus.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av skola/förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av grundskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala
Planer för ca 20 bostäder i Odensala-Håsta hage.
Utbyggnad av gata och va i Odensala
Planer för utvyggnad av gata och va inför byggnation av ca 20 bostäder i Odensala-Håsta hage.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Nybyggnad av förskola i Märsta
4 avdelningar. Vid Centralskolan.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Utbyggnad av gata och VA i Odensala
Planer för utbyggnad av gata och va för ca 10 bostäder i Odensala-Herresta by.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala
Planer för ca 10 bostäder i Odensala-Herresta by.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Uppförande av 24st kontorsmoduler.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Avser nybyggnation av hästklinik.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av förskola i Steninge
Nybyggnad av förskola.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Förlängning av plattformar vid Arlanda C
Plattformsförlängning för inrymning av två tågsätt.
Nybyggnad av exploateringsområde i Märsta
Avser mindre utbyggnad av gator inför bostadsbyggande.
Ny planskild korsning/vägbro i Rosersberg
Ny vägbro över järnvägen. Bron planeras ha två körfält och en gång- och cykelväg på ena sidan.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 3 enbostadshus Håsta 1:32,1:33,1:34.
Anläggande av entreprenörparkering på Stockholm Arlanda Airport
Avser entreprenörparkering med ca 400 p-platser på ca 10 000 kvm grusad yta, samt belysning.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Upphandling av generalkonsult för stadsbyggnadsprojekt Rosersberg i Sigtuna kommun
Uppdraget omfattar att bistå kommunen med konsultstöd i arbetet med stadsbyggnadsprojektet i Rosersberg. Generalkonsultupphandlingen omfattas endast av det geografiska området inom det kommande planprogrammet för Rosersberg. Upphandlingen omfattar bara de utredningar och stöd kommunen behöver inom ramen för detaljplanearbetet och markanvisningarna.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av cafeteria i Sigtuna
Nybyggnad av caféstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd, (18 Lägenheter) på Steninge 1:91, 1:92 & 1:93. (Tot. 18x3 lägenheter) .
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd. 18 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Nybyggnad av stödmur och markuppfyllnad på Steninge 1:79 ,1:80 Steninge 1:81 ,1:82.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Byggetablering 3+3 bodar i 2 plan.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tälthall, fr.o.m. 2018-07-10 till 2023-07-09.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av carport Rosersberg 10:39,10:302.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nytt skärmtak och entré.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för montering av 4 st skärmtak över 4 st betalautomater på parkering p1.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Paviljongetablering samt skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer samt rivning på fastigheten.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: