Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Avser ca 300-1000 bostäder, projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av Hotell och vattenland i Märsta
Planer finns för nybyggnad av hotell och vattenland vid Roserbergs trafikplats i Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, Stockholm
Nybyggnad av ca 50-60 villor och ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av småhus i Granby
Planerat projekt ur program för bostadsbyggande 2018-2022. Planer för bostäder i landsbygden på Granby. CA 150 bostäder planeras. Privat fastighetsägare.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av F-9 skola i Sigtuna Stadsängar, detaljplan 2:10, vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Märsta
Planer finns för ny förskola med 6 avdelningar. Vid Centralskolan.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Nybyggnad av utbildningslokal i Sigtuna
Bygglov och genomförande för utbildningslokaler. Avser en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen kommer att kunna träna på säkerhet.
Nybyggnad av gata i Sigtuna
I planarbetet ska övervägas ny gatusträckning av Kabelgatan och om mark som idag är planlagd som allmän parkmark kan överföras till kvartersmark för industriändamål.
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 7 parhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Planer för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Nybyggnad av gc-bro i Sigtuna
Nybyggnad av gångbro.
Nybyggnad av stugby i Sigtuna
Förhandsbesked för stugby och långtidsparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Fristående skärmtak på Ekilla 6:125 samt på Rosersberg 2:10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för parkering, tidsbegränsat t.o.m 2029-10-01.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall, tidsbegränsat bygglov t o m 2023-09-11.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Nybyggnad av garage och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2022-12-30 för projektteringskontor och bodar.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Uppställning av bod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggandet av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för projekteringskontor samt bodar, tidsbegränsat tom 2022-12-30.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak vid entré.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Odensala-söderby 1:6.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod Åshusby 1:18.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för teknikkiosk.
Nybyggnad av cistern i Sigtuna
Ansökan om bygglov för två st cisterner.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för en friggebod.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodar och träningsgrop.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodar, tidsbegränsat till och med 2026-06-30.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, remotehus och skärmtak (arlanda 3:1 och 1:1).
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för 6 st förskoleavdelningar samt kök och matsal tidsbegränsat t.om 2029.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: