Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av F-9 skola i Sigtuna Stadsängar, detaljplan 2:10, vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av verkstad, bilverkstad mm i Märsta
Nybyggnad av hall för fordonsrelaterade verksamheter.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
I området föreslås en komplettering, med cirka åtta enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
En ny förskoletomt kan ersätta de kommunala förskolepaviljongerna på fastigheten Ölsta 1:1 som har tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och samlingslokal.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Nybyggnad av cykelbana längs Ragvaldsbovägen i Sigtuna
Nybyggnad av kombinerad gång- och cykelväg kommer att anläggas på Ragvaldsbovägen i Sigtuna. Denna del utförs i kommunens egen regi.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av 11 enbostadshus på Steninge 1:135, 1:138, 1:37, 1:149, 1:139, 1:140, 1:143, 1:145, 1:152, 1:146 och 1:144.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerhall och båtförråd.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av parhus, Steninge 1:181, 1:186 1:136, 1:188, 1:137, Steninge 1:185, 1:184, 1:141, 1:148, 1:160, 1:159, 1:189, 1:142, 1:147, 1:157 och 1:156.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Bygglov för butiksbod, tidsbegränsat t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd och maskinhall.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Evakueringsbodar, tidsbegränsat t.o.m 2020-03-30.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sopstationer.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov samt strandskyddsdispens för förrådsbyggnad och verkstadsdel för båtverksamhet på Rävsta 5:33 och 5:28.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering och servicehus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nytt cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nätstation på Eka 3:9, Lättsta 1:6, Lunda-Norrby 2:1, Vasa 3:1 och Skepptuna-Herresta.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Nybyggnad av parkering på Broby 12:12 ,12:8.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar.
Nybyggnad av personallokal i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Utbyte av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: