Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Planer för ca 70-100 lägenheter. Lägenheterna ska uppföras i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av skola, förskola och padelhall vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Avser ny brandstation i anslutning till Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 1
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus. Denna del avser 28st bostäder. Husen byggs efter beställning och säljs styckevis till privatpersoner.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, Etapp 1
Nybyggnad av 29st radhus i Steninge Slottsby, Brf Torparlyckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av kontor och produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av huvudkontor som produktionsanläggning och lager.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Nybyggnad av gata i Sigtuna
I planarbetet ska övervägas ny gatusträckning av Kabelgatan och om mark som idag är planlagd som allmän parkmark kan överföras till kvartersmark för industriändamål.
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda
Nybyggnad av långtidsparkering och förrådsanläggning i Lunda.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Flytt av luftledning förbi Rosersberg
130 KV luftledning, ca 6,5 km lång sträcka.
Utökad kapacitet för B-glykol vid Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia har för avsikt att utöka befintlig B-glykolkapacitet med betongcisterner i anslutning till nuvarande damm på Stockholm-Arlanda Airport, från nuvarande 12 000 kbm till tänkta 28 000 kbm. Befintlig damm är belägen söder om bana 1. Arbetsområdet kommer att i sen helhet ligga på landside under entreprenadtiden.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Anläggande av isbana i Märsta
Avser Konstfrusen skridskoyta vid Valsta Torg på ca 150 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus för LSS-boende, 6 lgh.
Nybyggnad av stugby i Sigtuna
Förhandsbesked för stugby och långtidsparkering.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Bygglov för logistikbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Planer för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2022-12-30 för projektteringskontor och bodar.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Uppställning av bod.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av staket i Sigtuna
Nybyggnad av staket på Märsta 17:7, 17:4 och 17:8.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Nybyggnad av garage och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för markparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för parkering, tidsbegränsat t.o.m 2029-10-01.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Bygglov för plank och skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall, tidsbegränsat bygglov t o m 2023-09-11.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Fristående skärmtak på Ekilla 6:125 samt på Rosersberg 2:10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för 6 st förskoleavdelningar samt kök och matsal tidsbegränsat t.om 2029.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: