Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2
8 trapphus. Byggs i korsningen Diamantgatan/Industrigatan/Hemvägen. Beräknad inflyttning under våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 1
Avser ca 130 bostadsrädder och lokaler i två etapper. Husen byggs i 4-5 våningar på Brännäset 4 & 6 mfl, fd Åbergs handelsträdgård.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm. Även rivning av de sk Röda Villorna ingår.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By. Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för produktion av ytterfacksväggar.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Ny spontkaj mm vid Norra servicekajen, Kapellskär
Avser ny spontkaj, reparation av balk under ramp, rivning av pollare, byggande av ny 75 tons pollare, erosionsskydd vid ramp samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av radhus på Stämmarsund, Blidö
2 längor, 3 bostäder/länga.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Johannesberg 1:6.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus och hästgård med stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Malstaby 13:1.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad samt schaktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation och plank samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation t.o.m 2019-01-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov tom 2020-09-30 för bodetablering (stålcontainers & byggbodar).
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av två brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation samt marklov för schaktning och trädfällning.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Norrtälje
Bygglov för uppställnng av mobil dieseltank (hvo tank).
Nybyggnad av ställverk i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av kontrollbyggnad och ett utomhus-ställverk med två transformatorer.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus alternativt fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (maskingarage).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av källsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast och komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ersätter befintlig nätstation som tas bort).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation som ersätter befintlig stolpstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för va.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (totalrenovering av befintligt lika stor byggnad).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu och omklädningsrum (ersätter befintlig förrådsbyggnad).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig nätstation som tas bort.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av asfalterade parkeringsplatser med motorvärmaruttag.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 60m fackverkstorn för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation, ett torn samt tre stycken teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med vind samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: