Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder med lokaler vid Norrtälje Hamn
Av de två bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen planerar att bygga kommer den ena att bli ett så kallat Bonum Seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av två flerbostadshus (15 lgh), 10 parkeringsplatser och cykelförråd samt rivning av huvubyggnad och befintligt förråd rivs och återuppförs.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Rimbo
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av parkering i Norrtälje
Avser ny bilparkering, cykelparkering, droppzon, belysning och yttre VA- anläggning i anslutning bid nya Bålbroskolan (1457553), ungefärlig total yta är 8 000 m². Lokalt omhändertagande av dagvatten anslutet till kommunal anslutningspunkt. Dagvattenfördröjning med oljeavskiljare. Belysning av parkeringsytor, cykelytor och gångstråk. Separerat optionspris på Credentias etableringsområde samt bussparkering och extra infart till parkeringen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Nybyggnad av kallager, hall/hus finns redan.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang (bryggeri).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola med komplement.
Nybyggnad av trävaruindustri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av snickeriverkstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för uppförande av 6 st. parhus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Bygglov äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov-strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Grovstanäs 4:144 samt nybyggnad av transformatorstation på Grovsta 8:184.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 stugor och ett garage/förråd. Byggherren är en privatperson.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Johannesberg 1:47 och Johannesberg 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Upplunda 2:21 och Östhamra 1:137.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybygggnad av transformatorstation på Grovsta 8:4, Grovstanäs 4:144, 4:2 och 4:131.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Nybyggnad av mast 72 meter och teknibod.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation (ersätter bef. nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Grovsta 8:4 och Grovsta 8:3.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank för padeltennisbana.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Nybyggnad av pumpstation (Norrtälje Brandstation).
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Nybyggnad av servicebyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Nybyggnad av två stycken carportar med förråd.
Nybyggnad av pumphus i Norrtälje
Nybyggnad av vattenkiosk vid nya brandstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage med personalutrymme.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av pizzeria i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (pizzahus och bastu).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sprutvagnensgarage).
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med duschar, wc, bastu.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två teknikbodar för avloppsreningsverk.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av akvaponianläggning för odling av grönsaker.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggbod samt två stycken stålcontainrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad/rökkanal Ortala 3:106,3:61.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skorsten i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av skorsten till bef. panncentral.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m. 2020-05-30, personalbodar för projektet havslänken.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsbodar osm ställs i anslutning till bef. hus sökt s.om 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två manskapsbodar och två förrådscontainrar samt uppställning av 8 husvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Tillbyggnad med tak över tankstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av bodetablering (bodar samt containrar) t.o.om 2020-09-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Anläggande av flytbrygga på Fejan, Norrtälje kommun
Avser anläggande av ca 40 m lång flytbrygga vid ön Fejan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: