Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 60 bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av ett mindre badhus i Hallstavik för motions-, träningssimning med 4 banor om 25 meter och en liten barnpool och omklädning-och personalutrymmen
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Ny spontkaj mm vid Norra servicekajen, Kapellskär
Avser ny spontkaj, reparation av balk under ramp, rivning av pollare, byggande av ny 75 tons pollare, erosionsskydd vid ramp samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för hustillverkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ny krafttransformator till station Rimbo i Norrtälje
Avser upphandling av en styck ny krafttransformator. Transformatorn ska levereras till station Rimbo där en ny byggnad ska upprättas.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter samt en ny pumpstation.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av reningsverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av reningsverk/teknikhus.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillavloppsvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig som raseras).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig station på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ nätstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av gäststuga och poolhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd, sopskåp och uteplats, brännäset förskola.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport med förråd).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopsugsbyggnad).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och rivning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens och marklov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage (hus 1, 2) Smedsmora 1:13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Frötuna-hammarby 2:29,Hårnacka 3:9 mfl.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 stycken parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel och uppsättning av kabelskåp.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av manskaps- och kontorsbodar (söks t.o.m. 2023-04-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.om. 2020-03-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbod sökt t o m 2023-03-08.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov tom 2018-10-15 för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Tildsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: