Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Etapp 2 avser exploatering för ca 550 bostäder i den västra delen av Lommarstranden.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 4
Utsedd entreprenör för fogning är Fog & Byggtjänst i Åkersberga AB. Utsedd leverantör av entréportar är Scandifront.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 16 enbostadshus (hus) A-E, F, G, U och V samt tomterna H-N.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av bostäder i Solbacka, Norrtälje, Parhusområde 1
Avser nybyggnad av 16st parhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för produktion av ytterfacksväggar.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus och hästgård med stall.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Tillbyggnad av matsal i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av parkering i Norrtälje
Avser ny bilparkering, cykelparkering, droppzon, belysning och yttre VA- anläggning i anslutning bid nya Bålbroskolan (1457553), ungefärlig total yta är 8 000 m². Lokalt omhändertagande av dagvatten anslutet till kommunal anslutningspunkt. Dagvattenfördröjning med oljeavskiljare. Belysning av parkeringsytor, cykelytor och gångstråk. Separerat optionspris på Credentias etableringsområde samt bussparkering och extra infart till parkeringen.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Ny GCM-passage längs väg 76 i Estuna
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad (maskinhall).
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Bygglov äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett lss-boende med 12 lägenheter.
Nybyggnad av trävaruindustri i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av snickeriverkstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för uppförande av 6 st. parhus.
Nybyggnad av verkstad i Norrtälje
Nybyggnad av verskadsbyggnad/maskinhall.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola med komplement.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank för padeltennisbana.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Nybyggnad av pumpstation (Norrtälje Brandstation).
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Nybyggnad av servicebyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Nybyggnad av två stycken carportar med förråd.
Nybyggnad av pumphus i Norrtälje
Nybyggnad av vattenkiosk vid nya brandstationen.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Nybyggnad av mast 72 meter och teknibod.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation (ersätter bef. nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Grovsta 8:4 och Grovsta 8:3.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybygggnad av transformatorstation på Grovsta 8:4, Grovstanäs 4:144, 4:2 och 4:131.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Johannesberg 1:47 och Johannesberg 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Upplunda 2:21 och Östhamra 1:137.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel, sjökabel och uppsättning av sjökabelskylt.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsbodar osm ställs i anslutning till bef. hus sökt s.om 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två manskapsbodar och två förrådscontainrar samt uppställning av 8 husvagnar.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförnade av bodar för kök och förråd (uteservering). bygglov sökt t.o.m 2023-04-01.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Tillbyggnad med tak över tankstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av bodetablering (bodar samt containrar) t.o.om 2020-09-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov-strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Grovstanäs 4:144 samt nybyggnad av transformatorstation på Grovsta 8:184.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med duschar, wc, bastu.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två bryggor.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringstält).
Nybyggnad av pizzeria i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (pizzahus och bastu).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: