Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by
Projektet avser att förse ca 80 fastigheter med nytt VA-system i delar av Bergshamra By Ca 4000 m VA-schakt.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av ett mindre badhus i Hallstavik för motions-, träningssimning med 4 banor om 25 meter och en liten barnpool och omklädning-och personalutrymmen
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Va-ledningar för ca 130 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Ny spontkaj mm vid Norra servicekajen, Kapellskär
Avser ny spontkaj, reparation av balk under ramp, rivning av pollare, byggande av ny 75 tons pollare, erosionsskydd vid ramp samt markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för hustillverkning.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Ny krafttransformator till station Rimbo i Norrtälje
Avser upphandling av en styck ny krafttransformator. Transformatorn ska levereras till station Rimbo där en ny byggnad ska upprättas.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter samt en ny pumpstation.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östhamra, Norrtälje
Objektet är en äldre del av ett nyexploaterat område där tomter har styckats av för nybyggnation av bostadsfastigheter och som nu ska få kommunalt vatten och avlopp. Området består av 7 fastigheter varav 2 äldre fastigheter och 5 är nyetableringar. Stora delar av VA-schakt behöver sprängas. Spillvatten byggs med självfall.
Nybyggnad av gc-väg mm i Norrtälje
Avser om- och nybyggnad av vägen upp till badhuset i Norrtälje. Vägen ska breddas och bli rakare samt få en gång- och cykelbana intill.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Upphandling av tekniskt expertstöd till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär består i att bistå byggledaren i gata och VA entreprenadetapperna med teknisk expertkompetens avseende anläggningsteknik så som grundförstärkning och betonggjutningar samt att bistå projektledaren för brobyggnation med teknisk expertkompetens avseende undervattensgjutningar m.m.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av reningsverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av reningsverk/teknikhus.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter samt tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av näststation/ transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personal/arbetsbod med omklädnings- & lunchrum samt en arbetsbod med förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillavloppsvatten.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd, sopskåp och uteplats, brännäset förskola.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 3 st komplementbyggnader, rivning av bef byggnader, installation av eldastad/rökkanal samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens och marklov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage (hus 1, 2) Smedsmora 1:13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Frötuna-hammarby 2:29,Hårnacka 3:9 mfl.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 stycken parkeringsplats.
Nybyggnad av cistern i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av cistern samt rivning av befintlig cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (återuppförande av förstörd byggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad samt sanitetshus.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och skylt, samt rivningslov för rivning av två skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig som raseras).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter befintlig station på samma plats).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ nätstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kall-lager.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport med förråd).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopsugsbyggnad).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och rivning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av gäststuga och poolhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av kabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel och uppsättning av kabelskåp.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av manskaps- och kontorsbodar (söks t.o.m. 2023-04-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.om. 2020-03-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbod sökt t o m 2023-03-08.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar (söks. t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov tom 2018-10-15 för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Tildsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: