Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks ska uppföra fyra byggnader med sammanlagt 123 lägenheter med tillhörande utrymmen på fastigheten Svetsaren 8 i Nyköping. Upphandlingen avser mark- och betongarbeten samt finplanering.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri samt kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av boende i Sigtomta
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård, lss-boende.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 8 fritidshus och 1 samt installation av eldstad Brannebol 1:67 mfl.
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus - lss-boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm Rivning av spannmålsbyggnad.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av solcellsanläggning & elbilsladdstolpar på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och 9 st förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus, gruppbostad.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tillhörande teknikbod (td0253b).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation (nis235745 att: asim nokic).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer Björksund 2:9,2:1,Svärdsklova 2:2.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av teknisk anläggning - spolplatta och vattenreningscontainer.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Bergshammars-ekeby 6:60,6:84.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov marklov för uppfyllnad samt uppförande av mur och plank.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av tvättinrättning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - tvätteri.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för toalett.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av 6 st byggbodar.
Ny belysning vid gc-väg i Nyköping
Ny belysning gc-väg, från cirkelplats Rosvalla till Stadsfjärden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: