Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Eskilstuna kommun i samverkan med det lokala näringslivet ser nu på möjligheterna att berika Eskilstuna med en kongresshall och kulturhus som bidrar till möten, innovationer, upplevelser och bildning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av grundskola.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 100 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (hus 3 och 4) samt miljöbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av restauranger i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med restauranger.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av en gruppboende, 6 lgh med gemensamma utrymmen för personal samt miljöhus. Behandlad tomtarea: ca 1500 kvm. Optionen avser tillkommande gruppboende på följande adresser Slagsta, Skogstorp och Ekeby. Option på projekt: 1455440 - Slagsta 1049845 - Skogstorp 1496653 - Ekeby
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Kvicksund
Är uppdelat i 2 vägplaner; Norra Tumbo-Kvicksund (1,6 km) samt Trafikplats Gröndal-Hällbybrunn (2,7 km).
Nybyggnad av cirkulationsplats m.m. i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av cirkulationsplats på Mälarvägen, rivning av två stycken befintlig cirkulationsplatser samt byggnation av cirka 750 meter gata. I arbetena ingår bla. schaktarbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, busshållplats med slammad hålrumsbeläggning, förläggning av kraftkablar, belysningskablar och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm. För omfattning i detalj se förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad
Entreprenaden omfattar förnyelse av VA-ledningssystem norr om Hyndevadsån, Eskilstuna mellan Säldalen och Kälbyholmsvägen samt dagvattenåtgärder för skydd av Hyndevads vattentäkt. De västra delarna av entreprenaden ligger inom primär och sekundär zon för grundvattenskydd samt inom tertiärzon för ytvattenskydd. Entreprenaden omfattar två nya spillvattenpumpstationer. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för el och opto.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Entreprenaden består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 10kV.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Utbyggnad av väg i Eskilstuna
Avser utbyggnad av Svista lagerväg. I entreprenaden ingår anläggning av VA samt grusad vägkropp och bergschakt. Sträckan är ca 300 m.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Nybyggnad av bullerplank i Eskilstuna
Avser byggnation av ett ca 225 meter långt bullerplank i trä, inklusive grundläggning.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Eskilstuna
Avser en mindre gång och cykelväg som är en del av BM-Stråket. Arbeten som ska utföras är plattläggning sättning av smågatsten, asfaltering, montering av bänkar, elarbeten med mera. Objektet ligger i kv. Nätet området sträcker sig från Elinoragatan och ca 100m västerut. GC-vägen ligger inklämd mellan 6 st. hus som är inflyttningsklara december 18 till januari 19.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 96 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
Uppförande av vindkraftverk samt transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 bodar t o m 2019-10-01.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 skolmoduler samt 1 kontorsmodul t o m 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar t o m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådsmoduler t o m 2024-04-01.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält t o m 2024-04-30.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola t o m 2024-04-09.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar samt parkering t o m 2020-07-03.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (moduler) t o m 2024-12-01.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak (scen) mellan 2019-06-01 till 2019-08-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat byggolv för anordnande av parkering samt uppställning av bodar t o m 2024-03-01.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation på Tiggeby 1:45 och Skricksta 1:22.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket med grind.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmur i vattnet.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Bärsta 2:19, Bärsta 2:14 och Öje-Berga 2:28.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Grönsta 2:18 och Lagerbergs 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Roxnäs 3:169 och Torshälla 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Solby 1:58, Sundbyholm 2:274 nybyggnad samt rivning,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Eskilstuna
Anordnande av idrottsplats på Sotaren 1 & Torshälla 5:8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av inhängad parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av silo i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (silo).
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Nybygnad av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation samt dragning av VA-ledningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av spillvattenstation vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnation av ny spillvattenreningsutrustning som skall ersätta befintligt vattenreningssystem vid Gillberga skola.
Nybyggnad av idrottsplats i Eskilstuna
Anordnande av idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: