Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser en tillbyggnad av Trumslagargården med ett korttidsboende bestående av 80 boenderum, personalutrymmen och supportutrymmen. Tillbyggnad: ca 8 100 m² BTA. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende, kontor m.m. i Eskilstuna
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 60-80 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av handelsområde i Skiftinge, Eskilstuna
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av krematorium och kontor vid kyrka i Eskilstuna
Ny- och tillbyggnad av kontor och ekonomibyggnader.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Eskilstuna
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra två nya bostadshus inom fastigheterna Notstället 5, 6 och del av Eskilshem 4:1 (Knut Hellbergs-gatan) samt möjliggöra för, och stärka befintliga ekosystemtjänster i området i form av allén längs Knut Hellbergsgatan.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nya bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler m.m. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 12 april 2019. Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Ny range, 12 nya hål (på sikt) totalt 30 hål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 3
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp1
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Utbyggnad av VA-ledning i Sandhem, Eskilstuna
Det primära syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen, skydda grundvattentäkten och att möjliggöra avstyckning av de befintliga arrendetomterna för att därefter kunna anslutas till det kommunala va-nätet.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Hammarby
Ombyggnad av fyrvägskors till cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus samt förråd på Dagfjärilen 5 och Dagfjärilen 9.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avser att bygga ett nytt reningsverk i Bälgviken som ska ersätta dagens reningsverk, Bälgviken ARV. Det nya verket ska placeras på samma tomt som det befintliga verket.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Exploatering för bostäder, villor radhus och parhus. Utbyggnad av nya gator, gc-vägar, bussvändslinga, dagvattenhantering samt ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Näshulta Österby till cirka 150 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för opto och el samt en ny spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt samt rivning av biltvätt.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Uppdraget består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 12kV. Med fabriksmonterad menas att all elutrustning är monterad i prefabricerad isolerad byggnad och testad på fabrik.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt 6 carportar/förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av scoutstuga och garage.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Mesta 6:58 och nybyggnad av radhus på Mesta 6:60.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nyyggnad av flerbostadshus och carportlänga samt servicehus.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Eskilstuna
Anläggande av padelhall.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Anordnande av lekplats. Upplevelseslingan skall försiktigt placeras in i befintlig naturmark. Byggherren köper in material.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på Uddaskogen 1:1, och nybyggnad av 10 st enbostadshus på Stora Nyby 1:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering på Visdomen 1, Fristaden 1:6 och Vattenpasset 6.
Nybyggnad av idrottsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottsplats (3 padelbanor) på Torshälla-Väsby 1:367 samt tillbyggnad av brygga på Torshälla-Väsby 1:203.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (lagertält).
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Eskilstuna
Uppförande av utomhusscen i park.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t.o.m 2025-01-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 4 byggbodar t o m 2023-04-17.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul t o m 2025-09-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m 2021-10-31 på Nätverket 1 och Nätverket 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: