Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Ur investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad. Bottenplatta ca 32 000 kvm och entresol 5 400 kvm.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Torshälla
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder, äldreboende och en cirkulationsplats i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. Holmenleden föreslås smalnas av och Eskilstunavägen utformas som en stadsgata. Befintlig bebyggelse längs Gesällgränden bevaras och ges varsamhets- och skyddsbestämmelser. Längs Torshällaån bevaras ett grönt stråk och utvecklas vidare som en del av Åstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (hus 3 och 4) samt miljöbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av restauranger i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med restauranger.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm i Eskilstuna
7700 kvm kvartersmark för handel.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad
Entreprenaden omfattar förnyelse av VA-ledningssystem norr om Hyndevadsån, Eskilstuna mellan Säldalen och Kälbyholmsvägen samt dagvattenåtgärder för skydd av Hyndevads vattentäkt. De västra delarna av entreprenaden ligger inom primär och sekundär zon för grundvattenskydd samt inom tertiärzon för ytvattenskydd. Entreprenaden omfattar två nya spillvattenpumpstationer. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för el och opto.
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Entreprenaden består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 10kV.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Nybyggnad av spontanidrottsplatser i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av spontanidrottsplats eller allaktivitetsyta.
Nybyggnad av cirkulationsplats m.m. i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av cirkulationsplats på Mälarvägen, rivning av två stycken befintlig cirkulationsplatser samt byggnation av cirka 750 meter gata. I arbetena ingår bla. schaktarbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, busshållplats med slammad hålrumsbeläggning, förläggning av kraftkablar, belysningskablar och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm. För omfattning i detalj se förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Nybyggnad av bullerplank i Eskilstuna
Avser byggnation av ett ca 225 meter långt bullerplank i trä, inklusive grundläggning.
Nybyggnad av tvätthall och minipris anläggning i Nyköping
Tvätthall och minipris anläggning. Självservice.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Eskilstuna
Avser en mindre gång och cykelväg som är en del av BM-Stråket. Arbeten som ska utföras är plattläggning sättning av smågatsten, asfaltering, montering av bänkar, elarbeten med mera. Objektet ligger i kv. Nätet området sträcker sig från Elinoragatan och ca 100m västerut. GC-vägen ligger inklämd mellan 6 st. hus som är inflyttningsklara december 18 till januari 19.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 96 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lager/förråd.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportlänga samt ställage.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportlänga.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Nybygnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation samt dragning av VA-ledningar.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 bodar t o m 2019-10-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar t o m 2020-02-28.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar t o m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådsmoduler t o m 2024-04-01.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar samt parkering t o m 2020-07-03.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält t o m 2023-01-01.
Nybyggnad av idrottsplats i Eskilstuna
Anordnande av idrottsplats på Sotaren 1 & Torshälla 5:8.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation samt transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Eskilstuna
Uppförande av cistern för brandfarlig vara.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation på Tiggeby 1:45 och Skricksta 1:22.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket med grind.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Grönsta 2:18 och Lagerbergs 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Övlingeby 1:6 och Kjulaby 4:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av trnasformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Eskilstuna
Anordnande av idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: